Учебни програми за подготвителна група в детската градина въведениестраница3/14
Дата21.07.2016
Размер4.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ЕЗИК"

Общо представяне:

Образователно направление "Български език" е структурирано в пет ядра: процес на говорене и слушане – формален и съдържателен план, граматика, фонетика, подготовка за четене и писане. В съдържателен план разработените държавни образователни изисквания се подчиняват на психолингвистични принципи и закономерности. Във формален план се акцентира на усвояването на българския език на различни равнища от деца - монолингви (чиито семеен език е български) и деца - билингви (чиито семеен език не е български).

Така представени ДОИ позволяват на учителя да работи с лингводидактични (чрез средствата на своеобразното обучение за усвояването на езика), психолингвистични (чрез психологически методи за усвояване на езика в естествената среда за говорна комуникация) и психосемантични (чрез методите за изясняване на семантиката на българския език на основата на семейния) технологии в основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие в детската градина. Очаква се детето да постигне определено равнище на владеене на български език и на неговата книжовна форма. Ето защо в програмата са обособени три модула: два - за деца, чиито семеен език е български език (непосещавали и посещавали до подготвителна група детска градина) и един за деца, чиито семеен език не е български (непосещавали до подготвителна група детска градина). Това е центърът на общопсихологическата и специалната подготовка на децата с различен етнически произход в подготвителната група.

Чрез настоящото образователно съдържание бъдещите ученици се подготвят за успешна адаптивна и социално ориентирана езикова комуникация. Овладяването на езиковата култура се свързва целенасочено с ориентацията на децата в социалната и природна среда. Тя регулира и познавателната мотивация на детето в непосредствената му подготовка по български език за училище. Разработените ДОИ са ориентирани към постигането на езикова компетентност на детето като очаквани резултати, проявени и в отношението му към езика.
Цели на образователното направление:

1. Овладяване от детето на книжовни форми на българския език и на умения за успешно участие в речево общуване, реализирано чрез различни комуникативни форми (емпирично и рефлексивно равнище).

2. Усвояване от детето с различен семеен език на представи, умения и компетенции за успешно ползване на българския език (на емпирично и рефлексивно равнище).

3. Подготовка на детето за начално четене и писане, без да се осъществява същински процес на ограмотяване.4. Начална ориентация на детето във фонемната, морфологичната и синтактичната страна на българския език като семеен и като втори.
ПЪРВИ МОДУЛ - ДЕЦА, ЧИЙТО СЕМЕЕН ЕЗИК Е БЪЛГАРСКИ, НЕПОСЕЩАВАЛИ ДЕТСКА ГРАДИНА

Образователни

Цели

Елементарни

Умения

Отношения

ядрапредстави

Детето има:

Детето умее:

Детето има отношение:

Ядро "Говорене

1. Да се

Представа за

Изразява се, като

Показва

и слушане

усъвършенстват

двете форми на

се съобразява с

подходящо

- формален

уменията на

общуване

роля в устното

речево

план"

децата да

(говорене и

общуване.

поведение приучастват активно

слушане).

Слуша пасивно

вербално ив устна форма на

Представа за

или активно

невербалнообщуване, като

говорна и

описателни и

общуване сизпълняват

неговорна

повествователни

възрастни иразлични роли в

комуникация.

текстове и

други деца внего.

Представа за

показва, че

съответствие с

устен текст

разбира

конкретна роля в

(диалог и

семантиката им.

комуникативната

монолог).

Назовава

ситуация.субекти, обекти и

явления,

действия и

състояния, като

използва

целесъобразно

думите.

Конструира и

използва по

образец типови

фрази и фрази

от речевия

етикет.

Създава кратък

текст в процеса

на устното

общуване.

Задава въпроси

и отговаря на

въпроси.Ядро:

1. Да се

Разбиране на

Използва

Изразява

"Говорене и

усъвършенстват

лексикалното

целесъобразно

отношение при

слушане –

уменията на

значение на

думите в

устно общуване

съдържателен

децата да

различни думи.

конкретна

чрез избор на

план"

участват в устна

Представи за

комуникативна

подходящи думиформа на

различни

ситуация.

пряко иобщуване, като

комуникативни

Разпознава по

преносносъобразяват

ситуации от

лексикално

значение).съдържанието на

всекидневието,

значение някои

Изразявасвоята речева

чрез които се

омоними и

смисълаизява с

актуализират

синоними.

(значението) накомуникативната

езикови изкази,

Подбира

използвани думиситуация.

включващи

определения към

невербално.

назоваването

даденона предмети,

съществително

С желание

действия,

име, за да

предава със свои

чувства,

назове качества

думи

пространствени

на предмети и

съдържанието на

отношения,

явления.

познат текст.

цветове и др.

Разбира

С интерес

Конкретни

значението на

участва в

представи за

думи и може да

ситуации за

думи, с които

ги групира по

съставяне по

назоваваме

смисъл за

образец гатанки

предмети,

назоваване на

и верижки.

действия,

предмети, лица,признаци и

действия ичисла.

състояния,

качества.Ядро

1. Да се

Представа за

Разбира смисъла

Емоционално

"Граматика"

разпознават в

словесния състав

на кратко просто

изразява в игрипотока на речта

на кратко просто,

и просто

смисъла наосновни езикови

просто

разширено

различни думиединици; дума,

разширено

изречение и ги

и синтактичниизречение, текст.

изречение и

употребява в

конструкции.

сложно

речта.

Изразява смисъл

изречение.

Използва

и отношение

Представа за

правилно

чрез използване

род и число на

единствено и

на подходящи

съществително и

множествено

думи и

прилагателно

число на

синтактични

име и за

съществителните

конструкции.

съгласуването

и прилагателните

Реагира

им.

имена в

емоционално на

Представа за

изречение и

определено

сегашно и

текст.

смислово

минало време,

Конструира

съдържание и

като начин да се

сегашно и

изразителен

съотнесе това,

минало време в

езиков изказ.

което се

контекста насъобщава към

говорния поток.времето.

Конструира

въпросителни и

съобщителни

изречения.

Използва сложно

изречение, в

което съюзни

връзки са

съюзите и, но,

ако, а.

Разбира смисъла

на сложно

съставно

изречение с

подчинено

обстоятелствено

и го употребява

в речта.Ядро

1. Да се

Диференцирани

Артикулира

Реагира

"Фонетика "

произнасят

представи за

правилно

емоционално направилно в

фонемите

звуковете в

езиковопотока на речта

(звуковете) в

думата.

мелодичнатафонемите

думите.

Определя броя

организация на(звуковете) в

Диференцирани

на звуковете

речта.българския език.

представи за

(фонемите) в

Реагира2. Да се

фонемите

думата.

емоционално наразпознават

(звукове) в

Конструира нови

подражателнофонемите в

българския език,

думи по дадена

интониране.българския език,

различни от тези

фонема (звук).

Желае да спазвакато се

в семейния език

Отделя и

правила заразграничават от

на детето.

изговаря

огласяване втези, които сасричката в

игри ихарактерни задумата.

упражнения.семейния език наРазграничава в

детето.потока на речта,

изолира и

възпроизвежда

дума. Свързва по

смисъл и

подрежда думи в

изречение.

Конструира и

измисля думи.Ядро

1. Да се

Представи за

Отделя

Желае да

"Подготовка за

подготвят децата

графични знаци

изречението в

разглежда

четене и

за овладяване на

и техни

текста.

албуми, книги,

писане"

четенето и

елементи.

Извършва

детскиписането, като се

Диференцирани

словесен анализ

енциклопедии иотчита

представи за

и анализ по

списания и даразвитието на

видове знаци.

словоформи на

коментираустната реч.

Конкретни

познато

впечатленията

представи за

изречение.

си.

словесния

Извършва

Изразява

анализ на

фонемен (звуков)

интерес и

изречението и

анализ на

предпочитания

анализа по

позната дума.

към писмени

словоформи.

състояща се от

пособия: книги,три, четири

списания,фонеми (звука).

вестници, афиши,Възпроизвежда

карти и др.елементи на

различни знаци и

държи правилно

молив.

Възпроизвежда

линии, знаци и

форми, свързани

с горната

ситуация.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница