Учебни програми за подготвителна група в детската градина въведениестраница8/14
Дата21.07.2016
Размер4.49 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ПРИРОДЕН СВЯТ"

Общо представяне:

Направлението "Природен свят" систематизира цели, образователно съдържание и педагогически технологии, които подготвят предпоставките на екологичната култура - конкретни и обобщени представи за общите и диференцирани потребности на организмите от светлина, вода, топлина, храна и пр. Ориентирането във функциите на органи и части на животните и растенията води до изграждане на динамични представи за изменението им при определени условия на средата - сезонни промени в "природна картина". На тази основа се осъзнават сигнални признаци на обекти от средата, които изискват целенасочено отношение на детето за гарантиране на тези потребности.

Предпоставките за екологичното образование в предучилищна възраст са свързани с овладяването на основните средства за жизнена дейност и поведение в природната среда. Цели се възпитаване на положително емоционално-оценъчно отношение към проявите на "живо" в природата, което е в основата на ценностна ориентация за живота му в нея. Тъй като тя е личностно притежание, педагогът има всеки път различни варианти за целите на педагогическо взаимодействие с децата, когато обогатява техния сетивен и интелектуален опит (на емпирично и рефлексивно равнище). По този начин личният опит на детето по опознаване на външните характеристики на предметите и обектите се трансформира в конкретната ситуация на техния анализ и оценяване - преживяване и съхраняване на придобитото като осъзната информация.

Спецификата на образователния материал се свързва със сезонното изменение на природния свят, но сезонът не е обект на детското познание. Той се разглежда като система от условия за динамична промяна на обектите в близката среда, свързани с преживявания, представи и предположения, дейност и поведение на децата, чрез които преоткриват нейното очарование.
Цели на образователното направление:

1. Усъвършенстване на възприятията и представите за живата и неживата среда, достъпна за детето.

2. Опериране с обобщени представи и понятия за природни обекти и овладяване на практически и познавателни умения за ориентиране в природната среда.

3. Осмисляне на принципа на съхранение и вариантност в представителите на "живото" в близката среда.

4. Осигуряване на стратегии за разглеждане, наблюдаване, обследване и моделиране на природни предмети и обекти от близката среда.

5. Възпитаване на отзивчивост към възприемания свят като преживяване на срещите с новото и необичайното: пробуждане на детското любопитство, наблюдателност и любознателност6. Саморегулиране на собствената познавателна дейност в природна среда – защитаване правото на живот и неговото съхраняване.
ПЪРВИ МОДУЛ – ДЕЦА, НЕПОСЕЩАВАЛИ ДЕТСКА ГРАДИНА ДО ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Очаквани образователни резултати

Образователно

Цели

Знания

Умения

Отношения

ядроДетето има:

Детето умее:

Детето има отношение:

Ядро

1. Ориентиране в

Конкретни

Сравнява видими

Установява

"Животински

животинския свят,

представи за

признаци на

контакти с

свят"

типичен за

външни

животни –

представителиусловията на

особености на

покритие (козина,

на живото,средата, в която

животни - части

пера, люспи),

привързва сеживее.

на тялото,

части на тялото

към домашни2. Овладяване на

форма, покритие

(глава, крайници,

животни и сестратегии за

(пера, козина,

опашка).

грижи за тях.осмисляне и

люспи).

Наблюдава

Проявявасъхраняване на

Конкретни

поведенчески

адекватни"живото" в

представи за

реакции на

форми на грижиприродата.

поведенчески,

животни на двора

към животни от

прояви: хранене,

и в гората

близка среда.

придвижване и

(хранене и

Удивлява се на

др.

придвижване).

познати

Динамични

Наблюдава и

животни от

представи за

възпроизвежда

миналото при

промяна на

образци за прояви

демонстриране

живота в близка

на грижи към

на илюстрации

среда през

животните около

и филми за

сезоните.

дома и в гората.

деца.

Представи за

Сравнява диви и

Стреми се да

основните

домашни животни;

отбелязва

потребности на

животни в

промени на

животните –

зоологическата

животни в

вода, въздух,

градина и

природен

храна и място на

животни от

календар.

обитаване и

миналото.живот.

Моделира

съществени и

видими признаци

на познати

животни.

Обяснява растежа

и развитието на

животни в близка

среда.Ядро "Растителен

1. Ориентиране в

Конкретни

Хербаризира

Поема

свят"

растителния свят,

представи за

есенни листа от

отговорност затипичен за

познати цветя,

дървета и храсти.

конкретниусловията на

дървета и

Наблюдава

грижи къмсредата, в която

храсти в парка,

краткотрайни и

растения вживее.

градината,

дълготрайни

детската2. Систематизиране

гората.

промени в познати

градина ина прояви за

Конкретни

растения в сезона.

вкъщи.диференцирана

представи за

Обследва пряко

Цени живота наактивност към

плодове,

части на растения.

обкръжаващитерастителната

зеленчуци,

Сравнява формата

го растения.природна среда.

зърнени храни

на плодове и

Стреми се да

(фасул,

зеленчуци.

отбелязва

царевица, ориз,

Наблюдава

периодично

пшеница).

развитие на пъпки

промени на

Динамични

– цветя, храсти и

растения в

представи за

дървета.

природен

външни части на

Обяснява

календар.

растения

природозащитна(корен, стебло,

дейност -цвят, плод,

хранилки и грижисеме).

за домашниКонкретни

животни.представи за

Формулирапрояви на грижи

въпроси икъм растенията.

предположения:

прояви на

любопитство към

растения.Ядро "Естествена

1. Усъвършенстване

Конкретни

Наблюдава и

Реагира

физическа среда

на представи за

представи за

сравнява

емоционално

и природни

неживата природа –

външни

признаци на

на промени в

явления"

небесни тела и

особености на

минерали

неживатаприродните

минерали

(камъчета с

природа.явления.

(камъчета), пясък

различна, форма,

Желае да2. Извършва

и почва.

цвят, грапавина,

опазва иелементарни опити

Конкретни

гладкост,

съхраняваи изпробва

представи за

трошливост и

природата исвойства на въздух,

метеорологични

мирис).

нейнитевода и почва.

явления (валеж,

Обяснява в

богатства.

вятър,

елементарниоблачност,

опити имъгла и роса).

експериментиКонкретни

преобразуванетопредстави за

на вода, въздух,електромагнитни

почва и пясък.природни

Открива конкретниявления (гръм,

връзки за промянасветкавица и

на растения идъга).

животни презКонкретни

деня и нощта.представи за

поведението на

животни и

растения през

деня и нощта.

Конкретни

представи за

небесни тела -

Слънце,

Луна, звезди; за

небосвод -

залез и изгрев.ВТОРИ МОДУЛ – ДЕЦА, ПОСЕЩАВАЛИ ДЕТСКА ГРАДИНА ДО ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Очаквани образователни резултати

Образователно

Цели

Знания

Умения

Отношения

ядроДетето има:

Детето умее:

Детето има отношение:

Ядро

1. Ориентиране в

Обобщени

Описва образци за

Установява контакти с

"Животински

животинския свят,

представи за

прояви на грижи към

представители на

свят"

типичен за

типични

животните.

живото,условията на

особености на

Обяснява

привързва се къмсредата, в която

животни,

морфологични

познати животни и сеживее.

морфологични -

признаци на

грижи за тях.2. Овладяване на

части на тялото,

животни съобразно

Защитава правото настратегии за

форма, покритие

средата на живот

живот.осмисляне

(пера, козина,

(хранене,

Изразява положителноценността на

люспи).

придвижване).

емоционално-оценъчно"живото" в

Динамични

Сравнява диви и

отношение къмприродата.

представи за

домашни животни;

природните обекти -

функционални

животни в

предпочитания,

(поведенчески)

зоологическата

наблюдателност,

прояви на живот

градина и животни

любопитство и

- раждане,

от миналото.

любознателност.

растеж,

Подрежда ипридвижване в

класифицира посредата,

морфологични илихранене.

функционалниОбобщени

признаци напредстави за

животни.видове животни

Моделираот близката

същественисреда, миграция

признаци наи зимен сън;

животни в средата.начини на

Формулиразащита -

обобщения иизползване на

самостоятелниукрития,

изводи: общи исливане със

типични прояви насредата,

живото в природата.нападение и др.

ИлюстрираОбщи представи

взаимнатаза животни в

зависимост междупо-далечни

животните.природни

Формулира въпросиместности

и обяснява външни(пустиня, море,

признаци нарека) и от

животни идалечното

съществени връзкиминало (детски

със средата.филми, енциклопедии

за деца).

Конкретни

представи за

основните

потребности на

животните –

вода, въздух,

топлина и

светлина и храна.

Конкретни

представи за

специфични

потребности на

животни през

сезона и в

средата на

обитаване.

Ядро "Растителен

1. Ориентиране в

Обобщени

Хербаризира листа

Проявява

свят"

растителния свят,

представи за

от дървета и

наблюдателност къмтипичен за

типични

тревисти растения.

диворастящи иусловията на

нагледни

Наблюдава

декоративни растения.средата, в която

признаци за

краткотрайни и

Поема отговорност заживее.

познати цветя,

дълготрайни

грижи към природни2. Стимулиране на

дървета и

промени в познати

обекти.прояви за

храсти -

растения през

Осъзнава емоционалнодиференцирана

диворастящи и

сезоните.

връзката междуактивност към

култивирани.

Обследва пряко и

растителния,обекти в

Обобщени

косвено части на

животинския свят ирастителната

представи за

растения за

живота на човека.природна среда.

плодове,

осигуряване назеленчуци,

вода, слънчевазърнени (фасул,

светлина,грах, царевица,

почистване наориз, пшеница)

листата.храни и някои

Сравнява плодовеплевели.

и зеленчуци споредДинамични

сезона.представи за

Експериментиравъншни

условия на средатаособености на

за покълване ирастения,

поникване натехните части

растения (памук,(корен, стебло,

пръст, на светлина ицвят, плод и

на сянка, и пр.).семе).

НаблюдаваКонкретни

развитие на пъпки –представи за

цветя, храсти ипрояви на грижи

дървета. Описвакъм растенията.

растежа иДинамични

развитието напредстави за

растения.растеж и

Обясняваразвитие -

природосъобразнаразкриване на

дейност в полето и ввръзка между

градината.потребностите

Формулирана растенията и

въпроси иповедение на

предположения:човека.

прояви наДинамични

любопитство къмпредстави за

растения.сигнални признаци -

изменение на

основните части

в различните сезони

(листопад,

цъфтеж и

разлистване).

Конкретни представи за

растителен свят

в природни местности:

сезонни грижи на стопаните.

Ядро "Естествена

1. Усъвършенстване

Динамични

Сравнява признаци

Проявява насоченост на

физическа среда

на представи за

представи за

на минерали

дейност и поведение

и природни

неживата природа –

външни

(камъчета от скали и

към откривателство на

явления"

небесни тела и

особености на

водоеми).

промени в средата.природните явления

минерали, пясък

Обяснява в

Проявява инициативи за

и глина.

елементарни опити

опазване и съхраняване2. Експериментиране

Динамични

и експерименти

на природата и нейнитесъс свойствата на

представи за

преобразуването на

богатства.въздуха, водата,

метеорологични

вода, въздух, почва

Оценява ролята напочвата, някои

явления (валеж,

и пясък.

човека като отговоренминерали и

вятър,

Обследва

за развитието назначението им за

облачност,

температура на

растения и животни.съществуването на

мъгла и роса).

вода, осветеност

Осмисля връзки междуживотни, растения и

Динамични

(слънце и сянка).

"природните дарове" ичовека в "чиста

представи за

Разбира връзки в

човека.природа".

електромагнитни

природата – сезонниприродни

промени наявления (гръм,

природните условиясветкавица и

в дадена местностдъга).

(почва, валежи,Динамични

температура, влага ипредстави за

светлина).поведението на

Разбира връзки вживотни и

природните явлениярастения през

– затваряне иденя и нощта.

отваряне на цветниКонкретни

чашки в слънчево,представи за

облачно, дъждовноролята на

време (деня исредата за

нощта); поведениесъществуването

на животни прии развитието на

високи и нискиприродни

температури.обекти.

Динамични представи за

появата на небесни тела

през деня и

нощта; Слънце

(облачност);

Луна, звезди

(облачност);

небосвод (залез и изгрев).


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница