Учебни програми за подготвителна група в детската градина въведениестраница5/14
Дата21.07.2016
Размер4.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "МАТЕМАТИКА"

Общо представяне:

Математическата подготовка в подготвителна група в детската градина е насочена към формиране на елементарни математически представи, съобразени с: психическите особености на детето и развиващото влияние на математическите дейности; възрастовите възможности за осмисляне на основни математически отношения между обекти и явления; приемствеността в обучението по математика между детската градина и началното училище.

Акцентът се поставя върху стимулирането на познавателната активност и усъвършенстването на математическите представи на децата. Затова основни цели на математическата подготовка е да се въведе детето в света на математическите отношения чрез нагледно-практическия му всекидневен опит и на тази основа да се осигурят обобщени начини за систематизирането му.

Образователното математическо съдържание и очакваните резултати за математическата подготовка за училище са структурирани в пет ядра: "Количествени отношения", "Измерване", "Пространствени отношения", "Времеви отношения", "Геометрични фигури".
Цели на образователното направление:

1. Формиране на обобщени количествени представи и овладяване на умения за сравняване и оценяване на количествени отношения.

2. Формиране на елементарни представи за числата от едно до десет и отношенията им в числовата редица; формиране на елементарни представи за графични знаци

3. Формиране на елементарни представи за добавяне и отнемане на един или два обекта.

4. Формиране на елементарни представи за величини и измерването им.

5. Формиране на елементарни представи за пространствени отношения, направления и посоки; развиване на умения за ориентиране в пространството

6. Формиране на елементарни времеви представи и възприемане на часовника, като уред за измерване на време.

7. Формиране на елементарни представи за основни геометрични фигури и сравняване на формата на предмети и обекти с тях.


ПЪРВИ МОДУЛ – ДЕЦА, НЕПОСЕЩАВАЛИ ДЕТСКА ГРАДИНА ДО ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Очаквани резултати

Образователно

Цели

Знания

Умения

Отношения

ЯдроДетето има:

Детето умее:

Детето има отношение:

1. Количествени

1. Формиране на

Конкретни

Сравнява обекти чрез

Изпитва

представи

елементарни

представи за

съотнасяне, налагане.

удовлетвореност припредстави за

размери,

Идентифицира обекти

при решаване наколичествени

големина, форма

по образец (един

познавателни задачиотношения

и др.

признак).

ви овладяване

Конкретни

Групира обекти чрез

нагледно-практическина

представи за

нагледно-практически

план.практически

количествени

похвати (един

С интерес се включваспособи

отношения.

признак).

в игрово-познавателниза сравняването

Елементарни

Допълва група с

ситуации зана

представи за:

предмети, които й

преобразуване наколичества.

* числата до

принадлежат.

количествени2. Формиране

десет и

Изключва (отстранява)

представи.на

представи за

предмет, който не е от

представи за

действия с

групата.

числата

тях;

Сравнява

до десет,

* конкретни

количествата в две

числови

представи за

предметни групи чрез

отношения;

цифрите.

похватите - налагане,

умения за

Елементарни

прилагане.

моделиране на

представи за:

Изравнява количества

житейска

* аритметичните

в две предметни

ситуация за

действия

групи.

добавяне и

събиране и

Моделира

отнемане при

изваждане;

количествени

решаване на

* конкретни

отношения чрез

познавателни

представи за

предмети по словесно

задачи.

монети и

указание.банкноти и

Добавя илизаместването им

отстранява толковав игрите.

предмети от даден

образец по указание.

Брои в прав и в

обратен ред от едно

до десет с помощта на

нагледна опора.

Моделира дадено

количество чрез

предмети, по словесно

указание.

Нарежда предметни

групи според

количеството им във

възходящ или

низходящ ред

(от едно до пет).

Определя мястото на

обект чрез поредно

броене

(отляво-надясно и

обратно).

Разпознава,

преоткрива и

назовава цифри.

Моделира цифри и

знаци с пръчици,

шнурче или с

пластилин.

Съотнася в

нагледно-практически

план цифри.

Възпроизвежда

количество по знаков

белег – цифра.

Сравнява устно две

съседни числа (до 10).

Моделира числови

отношения при

нагледна опора на

предмети и игрови

материали.

Моделира числова

редица в предметни

игри.

Намира практически

сбор, като обединява

две групи и преброява

обектите в

новополучената група.

Намира практически

разликата на две

числа, като отделя

част от група и

преброява останалите

обекти в групата.

Моделира решението

на задачи от

събиране и изваждане

чрез предметни групи.

Замества с модели

банкноти и монети и ги

използва в

сюжетно-ролеви игри.Ядро

1. Формиране на

Елементарни

Измерва дължина с"Измерване"

елементарни

представи за

условна мярка

Проявява интерес къмпредстави за

мярка, начини на

(летвичка, лентичка и

опити с течности ивеличини и

измерване,

др.).

сипещи вещества.измерването

резултати от

Определя разстояние

Емоционално еим.

измерването.

между обекти

удовлетворено отокомерно и

участие впрактически чрез педя

занимателни иили крачка.

математически игриИзмерва течности и

сипещи се вещества с

условна мярка –

чашка.

Сравнява и изразява

резултата от

измерване с помощта

на предмети.

Избира от еднородни

предмети, онзи чрез

който измерването

става по-бързо.Ядро

1. Формиране

Елементарни

Определя мястото на

Оценява значението

"Пространствени

на елементарни

представи за:

обект (играчка) спрямо

на ориентирането в

представи"

представи за

* пространствени

себе си и назовава

пространствотопространствени

отношения и

отношения.

Движи се с желаниеотношения,

разстояния;

Определя

по команди.направления и

* пространствени

пространствени

посоки;

направления и

отношения и

развиване на

посоки.

разстояния между

начални уменияобекти в

занагледно-практически

пространственаплан.

ориентировка.Моделира

пространствени

отношения по

словесно указание,

като подрежда

играчки и други

предмети.

Моделира

местоположения и

отношения на обекти

върху лист от тетрадка

или блоков лист (горе –

долу, ляво – дясно на

листа).

Определя и назовава

в практически план

направления и посоки

в тримерното

пространство.

Извършва игрови

упражнения за

ориентиране в

тримерно

пространство по устно

указание.

Извършва игрови

упражнения за

ориентиране в

двумерно

пространство

(равнина).Ядро "Времеви

1. Формиране на

Конкретни

Определя и назова

Очаква значими за

представи"

елементарни

представи за:

ден и нощ.

него събития.времеви

* части на

Разграничава и

представи,

денонощието;

назовава части на

запознаване с

* дни на седмица,

денонощието:

уреди за

сезони.

сутрин, обед, вечер.

измерване на

Конкретни

Назовава дни от

време.

представи за

седмицата.уреди за

измерване на

времето.

Ядро

1. Формиране на

Елементарни

Преоткрива познати"Геометрични

елементарни

представи за:

фигури в

Интересува се от

фигури"

представи за

някои основни

заобикалящата

формата и яосновни

геометрични

действителност.

претворява вгеометрични

фигури: кръг,

Преоткрива

различнифигури и

квадрат,

геометрични фигури в

игрово-познавателниформи.

триъгълник,

стилизирани

ситуации.

правоъгълник;

изображения -

Проявява

Елементарни

композиция

откривателство при

представи за

(апликация и рисунки).

участие в игри с

някои елементи

Обследва

геометрични фигури.

на фигури.

манипулативно моделКонкретни

на фигура и показваеталонни

върхове и страни.представи за

Устно описваформа.

признаци на елементи

на фигура (остър,

гладък и пр.)

Моделира

геометрични фигури

чрез пръчици,

шнурчета, пластилин,

прегъване и

разрязване и др.

Използва геометрични

фигури за

пресъздаване на

обекти в стилизирана

композиция

(апликации и рисунки

и др.).

Сравнява две

геометрични фигури

чрез практически

похвати: налагане,

прилагане,

доближаване,

съотнасяне и др.

Възприема прилики и

разлики на

геометричните фигури

в нагледно-практически

план.

Групира геометрични

фигури в

нагледно-практически

план (словесно и

практически).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2016
отнасят до администрацията

    Начална страница