1. Международна федерация на инженерите консултантиДата10.07.2017
Размер91.87 Kb.
#25387
Т Е М А 1Въведение в договорите по FIDIC

 

1. Международна федерация на инженерите консултанти

 

FIDIC е абревиатура на “Federation Internationale Des Ingenieurs-Conseils”, означаваща “Международна федерация на инженерите консултанти”.  Създадена е през 1913 г. в Швейцария. В нея членуват националните асоциации на инженерите консултанти. Понастоящем FIDIC има около 70 членове. Главната цел на Федерацията е да се грижи за общите интереси на гилдията и да разпространява информация между членовете си. Изготвя и публикува стандартни договори за прилагане на различни схеми в строителството и консултантските услуги. Принципи и клаузи на тези договори се използват в стандартните документи и на други международни финансови институции. От 70-те години на миналия век Федерацията е считана за напълно международна организация, а не само европейска. Ангажирана е в широк кръг от професионални въпроси, които имат влияние върху инженерите консултанти. България членува във FIDIC чрез БАИК (Българска асоциация на инженерите и консултантите). 

В България договорните условия на FIDIC започнаха да се прилагат през 2000 година в резултат на използването на Предприсъединителните финансови инструменти и по-специално на ISPA, както и за някои проекти по PHARE, за договори за строителство на база на открити или ограничени тръжни процедури, след провеждане на предварителна селекция.

 

Договорните условия на FIDIC са подходящи за проекти, финансирани от повече от един източник, тъй като допускат в клаузите им да се записват специфични изисквания на съответния финансов източник. Такъв е случаят с Предприсъединителните инструменти, при които имаме комбинация от средства от Европейския съюз и национално съфинансиране, като програма ISPA задължително изисква и съфинансиране от Европейската инвестиционна банка. 

2. Договорни условия по FIDIC – цел и принципи

 

Цел на договорните условия по FIDIC: • Прилагане на справедливи клаузи за заплащане на изпълнителя и на Възложителя;

 • Завършване на проектите в срок и в рамките на бюджета.

Принципи на договорните условия по  FIDIC:

 • Справедливо разпределение на рисковете между страните по договора, като съответният риск трябва да се поеме от тази страна, която е в състояние най- добре да го контролира и управлява;

 • Използване на стандартни документи, спомагащи ефективното управление на проектите.

3. Стандартни договори от издание 1999 г. – книги, структура

 

Федерацията изготвя и публикува стандартни договори, познати като “Дъгата на FIDIC”, тъй като обложките на различните книги са в различни цветове. Новата дъга на FIDIC – изданието от 1999 г. – съдържа: • Червена книга – Условия за договор за строителство (Conditions of Contract for Construction);

 • Жълта книга – Условия за договор за оборудване и проект – строителство (Conditions of Contract for Plant and Design - Build);

 • Сребърна книга – Условия за договор за нженеринг, финансиране и строителство / проекти до пуск (Conditions of Contract for Engineering, Procurement and Construction / Turnkey Projects);

 • Зелена книга - Съкратена форма на договор (Short form of Contract).

Всеки договор има следната структура – Общи условия на договора и Насоки за изготвяне на специални условия на договора. Общите условия и Специалните условия се съдържат в тръжната документация, която се предоставя на участниците в търга. Общите условия на всяка книга съдържат по 20 члена.

 

Разработено е и Ръководство за писане на договори по FIDIC. Първото му издание е от 2000 г. и в обем 353 страници. В него са разгледани Червената, Жълтата и Сребърната книга. Материалът е изложен в 3 колони, като Общите условия на трите книги са сравнени член по член, придружени с помощни коментари. Трябва да се отбележи обаче, че коментарите не са изчерпателни и не са достатъчни сами по себе си за изготвянето на Специалните условия по конкретни договори. Разработени са и Тръжни процедури по FIDIC, с първо издание от 1982 г. и второ издание – от 1994 г. 

4. Основни дефиниции и понятия

 

По-долу е даден списък с основните дефиниции и понятия, използвани в изданието на стандартните договори от 1999 г.: • Страна по договора – възложителя или изпълнителя;

 • Възложител – лицето, посочено поименно като възложител в Приложението към тръжните документи при Червената и Жълтата книга или в сключения договор при Сребърната книга и неговите законни правоприемници;

 • Изпълнител – лицето или лицата, посочени поименно в офертата, приета от възложителя, и техните законни правоприемници;

 • Представител на изпълнителя – посочен поименно в договора или назначаван от време на време, който действа от името на и във интерес на изпълнителя;

 • Ден – календарен; година – 365 дни; периоди – кратни на 7 дни;

 • Базова дата – датата, предхождаща с 28 дена крайната дата за внасяне на офертите;

 • Начална дата – посочена в Чл. 8.1;

 • Време за завършване – време за завършване на обекта или секция от него, посочено в Приложението към тръжните книжа. Изчислява се от началната дата;

 • Период на скритите дефекти – период за уведомяване за дефекти в обекта или в негова обособена част, който се изчислява от деня на издаване на приемателно-предавателния протокол. Ако в Специалните условия при договор по Сребърната книга няма такава клауза, то се приема, че периодът на скритите дефекти е една година;

 • Приета договорна сума – посочена в Писмото за официално приемане / договора за изпълнение и завършване на обекта и за отстраняване на дефектите;

 • Договорна цена – дефинирана в Чл. 14.1 и включва корекции съгласно договора;

 • Разход – допустими направени разходи от изпълнителя, на площадката или извън нея, включващи режийни разноски, но не и печалба;

 • Временна сума – сума, специфицирана в договора като временна (ако има такава) за изпълнението на дадена част от обекта или за доставката на машини, материали или услуги;

 • Застопорени пари – натрупани средства, дължими на изпълнителя, които възложителят задържа от междинните плащания, за да ги използва през периода на скритите дефекти;

 • Обект – дълготрайните и временните сгради или всяка от тях поотделно;

 • Материали – всякакви неща без оборудване, предназначени да бъдат или станат част от дълготрайното строителство, включително и доставките, които изпълнителят ще достави по договор;

 • Строителство – постоянното и временното строителство или всяко едно от тях поотделно;

 • Временно строителство – всякакви строителни работи (различни от оборудването на изпълнителя), необходими на строителната площадка за изпълнение и завършване на постоянните обекти и поправяне на всякакъв дефект;

 • Дълготрайно строителство – постоянните обекти, които трябва да бъдат проектирани и изпълнени от изпълнителя съгласно договора;

 • Спецификации (Specifications) – документи, изготвени от или от името на възложителя и включени в договора, както и всякакви допълнения и модификации;

 • Таблици (Schedules) – документи, разработени от възложителя и попълнени от изпълнителя и изпратени с офертата, и включени в договора. Могат да съдържат проектосметна документация, данни, списъци и каталози със ставки и/или цени;

 • Чертежи (Drawings) – включени в договора или допълнително изготвени, или модифицирани от или от името на възложителя;

 • Проектосметна документация (Bill of Quantities) и график за работата по дни;

 • Приложение към тръжните книжа – примерна форма има в края на всяка книга. Възложителят решава каква точно информация да включва.

5. Страни и ключови институции по стандартните договори на FIDIC

 

Страни и ключови фигури / институции по договорите на FIDIC са: 

5.1  Страни по договорите: • Възложител (Employer);

 • Изпълнител (Contractor);

5.2  Институции:

 • Инженер (Engineer);

 • Комисия за решаване на спорове (Dispute Adjudication Board);

 • Концесионер (Сребърна книга);

 • Архитект (Сребърна книга).

Задълженията и правата на страните по договора (възложител и изпълнител) съгласно клаузите на различните книги ще бъдат разгледани в съответните теми. Тук са изброени някои общи характеристики на две от институциите – инженер и комисия за решаване на споровете.

 

Инженер: • Само в Сребърната книга няма клаузи за инженер; 

 • Не е страна по договора;

 • Администрира договора, контролира работата и упълномощава плащанията;

 • От него не се иска да бъде безпристрастен, но да взима справедливи решения;

 • Инженерът е представител на възложителя и освен ако не е посочено друго, винаги когато изпълнява задължения или упражнява правомощия, действа в полза на възложителя;

 • Действа като съдия от първа инстанция в споровете между възложителя и изпълнителя;

 • Уведомява писмено и двете страни за решението си;

 • Упълномощен да взима решения и да прави корекции в спецификациите и чертежите по проекта, които стават задължителни, освен ако не бъдат променени от арбитъра.

Комисия за решаване на споровете (КРС):

 • Всички книги от издание 1999 г. имат клаузи за КРС;

 • КРС е орган за бързо и евтино решаване на споровете чрез неофициални процедури, отсъдени от нея;

 • Решенията й са задължителни и се изпълняват незабавно, докато не бъдат променени чрез арбитраж или приятелско уреждане между страните по договора;

 • Състои се от 1 или 3 членове;

 • Страните по договора назначават членовете по взаимно съгласие и солидарно поемат разходите по тях. Обикновено едната страна определя единия член, другата страна определя втория, а третия се избира и от двете. Ако страните по договора не могат да постигнат съгласие по състава на комисията, то може да се прибегне до намеса на президента на FIDIC или на посочено от него лице за назначаването на членовете й. FIDIC има списъци с подходящи специалисти за членове на КРС;

 • Членовете на КРС са задължени да правят редовни визити на строителната площадка и да изготвят писмени доклади;

 • КРС може да ползва консултации с външни професионалисти;

 • Решенията си КРС взима след изслушване на двете страни и след като се е запознала с документацията по случая;

 • Комисия от 3 членове се предлага при проекти с цена над 25 милиона долара.

 • Видове КРС, които се предвиждат:

 • В Червената книга:

  • От 1 или 3 членове, или инженер;

  • Препоръчва се постоянна КРС.

 • В Жълтата и Сребърната книга:

  • 1 или 3 членове;

  • КРС аd hoc (КРС за конкретен случай), когато има повече     оборудване, отколкото строителство.

 • В Зелената книга:

  • Приятелско уреждане на спора, местен съд или арбитраж (като крайна мярка).

Постоянна КРС се назначава преди изпълнителят да започне работата на обекта. Никоя страна не може да се консултира с КРС по никой въпрос без съгласието на другата страна. За предпочитане е всеки член на комисията да е от различна националност, както и да не е от националността на изпълнителя и възложителя.

 

6. Приоритет на документите

 

Приоритетът на документите се регламентира, за да се избегнат противоречия или несъответствия в случай, че дадена материя се третира няколко пъти в различни документи. Принципът е, че документите на възложителя трябва да имат приоритет над документите на изпълнителя, иначе несъответствие между тръжните книжа и офертите е трудно да се забележи преди сключването на договор и може да породи проблеми при изпълнението. 

Приоритетът на документите в Червената книга – условия на договор за строителство, е: • The Contract Agreement – сключеният договор (ако има такъв);

 • The Letter of Acceptance – писмото за официално приемане;

 • The Letter of Tender – офертата;

 • The Particular Conditions – специалните условия;

 • These General Conditions – общите условия;

 • The Specification – спецификациите;

 • The Drawings – чертежите;

 • The Schedules – таблиците и други документи, които са част от договора.

Понякога страните могат да решат да не сключват договор, ако това може да създаде проблеми за значението на комуникациите им в периода между търга и възлагането. Договорът се основава на формата, дадена в Анекс към Специалните условия – така както са дадени на участниците в търга. Червената и Жълтата книга допускат да няма писмо за официално приемане, за да трябва да се сключи обвързващ договор между страните.

 

В Жълтата книга спецификациите са заменени с изисквания на възложителя (the Employer’s Requirements) и няма чертежи. Добавени са Предложения на изпълнителя (the Contractor’s Proposals), които се внасят с офертата и могат да съдържат предварителния проект на изпълнителя. При Сребърната книга задължително се сключва договор и няма писмо за официално приемане на офертата на победилия кандидат. 

7. Метод на изложение на материала в модула и оценка на усвоеното

 

В Тема 1 се прави въведение в договорите по FIDIC и се запознават обучаемите с основни понятия и принципи и със страните по договора. Тема 2 дава представа за основните характеристики на книгите от издание 1999 г. и предлага опростен алгоритъм за избор на книга за конкретен тип проект. Тема 3 разглежда задълженията на възложителя и изпълнителя в Червената книга. В Тема 4 основните клаузи на Жълтата книга са представени в допълнение и различие от тези на Червената книга – за да се избегнат ненужните повторения. В Тема 5 основните клаузи на Сребърната книга са представени в допълнение и съпоставка с тези на Червената и Жълтата книга. Тема 6 разглежда категориите риск, форсмажор, гаранции и застраховки, договорна цена и плащане при трите книги. Тема 7 запознава с клаузите за персонал и труд, машини, материали, изработка, тестове при завършване на обекта и приемане на обекта от възложителя. 

Всяка следваща тема или проверовъчен тест след нея се базира на преминатия дотогава материал – теми и тестове. 

Проверовъчните тестове след всяка тема и окончателният изпит в края на модула (който също е под формата на тест, но с повече въпроси и с повишена сложност) се решават за време от обучаемите. 


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница