А н а л и з на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд вДата14.03.2018
Размер82.76 Kb.
#62744
А Н А Л И З


НА ДЕЙНОСТТА И СЪСТОЯНИЕТО НА БЕЗОПАСНИТЕ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ……………………………………………………………….

за периода ............. ÷ ................ г.

/изготвен съгласно изискванията на чл. 10 от НАРЕДБА № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове/


 1. АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА

През отчетния период са реализирани следните дейности, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и създаване на интегрирана фирмена политика за превантивност:

 1. Поради настъпили промени, които могат да окажат влияние върху риска е извършено преразглеждане и актуализиране на оценката на риска при работа с участието на специалисти от службата по трудова медицина, длъжностното лице по безопасност и здраве и специалисти от дружеството.

Създадена е организация и са направени необходимите за оценяването на риска измервания от акредитиран орган за контрол, по установения ред от Българска служба за акредитация.

С оценката на риска са обхванати рисковете, които не могат да бъдат избегнати и са планирани ефективни мерки за ограничаване на рисковете при източника на възникването им.

Утвърдена е програма с планираните мерки, срокове и отговорни лица за предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол на риска и начини на контрол на изпълнението на тези мерки.


 1. Въз основа на извършената оценка на риска на работното място са определени работните места и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства.

В зависимост от спецификата на работните места, възможните опасности е актуализиран и обявен пред работещите списъкът с работните места, професиите и видовете работа, за които се използват лични предпазни средства.

Работещите се информират предварително за рисковете, от които го защитават личните предпазни средства, които той им се предоставя за ползване, запознават се с инструкциите на производителя за използването, съхраняването и начините за проверка на изправността, включително и демонстриране. 1. На територията на предприятието са поставени необходимите знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, там където рисковете не могат да бъдат предотвратени или намалени чрез средства за колективна защита или мерки, методи или процедури за организация на работата.

Наличието и изправността на поставените знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа се контролира непрекъснато.

Осигурено е подходящо обучение и инструктаж на работещите за видовете знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, както и за изискванията и условията за тяхното използване. 1. Извършена е периодична проверка за наличието и състоянието на необходимите средства за пожарогасене на територията на обекта.

Вида и броя на неавтоматичните средства за пожарогасене е съобразен с изискванията на НАРЕДБА № Iз - 1971 от 29.10.2009г. за строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Работещите на обекта се инструктират и запознават с начините за работа с наличните средства за пожарогасене, и могат да ги използват ефективно при необходимост.

Експлоатацията на сгради, съоръжения и инсталации, ремонтните и други видове дейности се организира в съответствие с изискванията за пожарната безопасност.


 1. Актуализиран е план за предотвратяване и ликвидиране на аварии и всички длъжностни лица и работещи са запознати с плана срещу подпис.

В плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии са предвидени необходимите мерки и средства в зависимост от съществуващите опасности.

 1. При изпълнението на изискванията за безопасност и опазване на здравето се взимат предвид характеристиката на работното място и на дейността, както и конкретните обстоятелства и опасности.

Работните места и работното оборудване, включително вентилационните системи, се почистват периодично в съответствие с хигиенните и технологични изисквания.

 1. Осигурено е наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички работещи, включително и на тези с повишена чувствителност и намалена резистентност от служба по трудова медицина, регистрирана по реда на чл. 25в от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

За всички новоназначени работещи СТМ прави преценка и изготвя заключения за пригодността им да изпълняват възложената им работа, въз основа на резултата от предварителните медицински прегледи и изследвания.

 1. През отчетния период са организирани и извършени периодични медицински прегледи и изследвания на работещите за ранното откриване на изменения в организма в резултат от въздействия на работната среда и трудовия процес.

Въз основа на резултатите от проведените медицински прегледи и изследвания, нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа и оценката на риска са изготвени заключения за пригодността на работещите да изпълняват даден вид работа.

Изготвени от СТМ и изпратени уведомления до личните лекари на работещите, със заболяване или отклонения във физиологичните показатели, които се нуждаят от диагностично уточняване или лечение. 1. Осигурени са необходимите медикаменти за оказване на първа долекарска помощ, взаимопомощ и самопомощ на работното място – достъпни за всички работещи.

Неснижаемите количества медикаменти се поддържат от определено със заповед лице, обучено по правилата за оказване на първа долекарска помощ, взаимопомощ и самопомощ на работното място.

 1. Работещите се осигуряват задължително за професионално заболяване и трудова злополука, като осигурителните вноски са за сметка на работодателя.

Работещите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им, се застраховат задължително за риска "трудова злополука". При определяне на условията и реда за застраховане на работещите е отчетена осъществяваната икономическа дейност на предприятието и средното за страната ниво на коефициентите за честота и тежест на трудовите злополуки.

 1. Организиране и провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

На всички работещи е осигурено подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на професията, извършваната дейност и работното място, като се отчитат възможните опасности и резултатите от оценката на риска на съответното работно място.

Със заповед на работодателя са определени видовете обучения и инструктажи, лицата, които ще бъдат обучавани и/или инструктирани и лицата, които ще провеждат обучението и/или инструктажа.

За ефективното провеждане на инструктажите са изготвени и утвърдени програми.

Не се допуска до работа работник или служител, който не притежава необходимите знания и умения и/или не е инструктиран по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

През отчетния период са проведени обучения по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на следните лица:


 • обучение на членовете на комитета/групата по условия на труд - проведено на ………..…..;

 • обучение на лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа - проведено на ………..…..;

 • обучение на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси - проведено на ………..…..;

 • обучение на длъжностното лице по безопасност и здраве при работа - проведено на ………..…..;

 • обучение на работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа - проведено на ………..…..;

 • обучение на работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот - проведено на ………..…... .

 1. Извършени проверки за спазване на нормите и изискванията на законодателството и за изпълнението на задълженията на работниците и служителите.

 1. Периодичен контрол от името на работодателя за спазване на нормите и изискванията на законодателството и за изпълнението на задълженията на работниците и служителите.

Чрез осъществяването на периодичен контрол се е утвърдила “добра практика”, която способства за положителна промяна в редица направления по осигуряване на ЗБУТ. Извършени вътрешнофирмени проверки: …… бр.

Набелязани зони за подобрение: ………..………..

Предприети/планирани мерки: ……………………


 1. Извършени проверки от държавни контролни органи за спазване на нормите и изискванията на законодателството и за изпълнението на задълженията на работниците и служителите.

През отчетния период няма реализирани проверки от държавни контролни органи.

или

Извършена проверка от …………………………. в периода от …. до ……..

Дадени предписания: ………………………………………………

Предприети мерки: издадена Заповед № ….. от …….. с определение срокове и отговорници за изпълнение на дадените предписания. 1. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО

 1. Състояние на трудовият травматизъм.

През отчетния период няма регистрирани трудови злополуки.

или

Регистрирани трудови злополуки: …… бр.

Причини: ……………………………………

Предприети мерки за

Сравнителен анализ с предходни периоди ………..


 1. Състояние на заболеваемостта – професионални заболявания и трайно намалена неработоспособност.

Професионални заболявания.

През отчетния период няма регистрирани заболявания с професионален характер.или

Регистрирани работещи с професионални заболявания: …… бр.

Причини: …………………………………………..

Сравнителен анализ с предходни години ……….

Трудоустрояване.

За отчетния период няма трудоустроени работещи.или

Работещи с трайно намалена работоспособност: …… бр.

Трудоустроени работещи:


 • на същото работно място……. бр.

 • на друго работно място……. бр.

Причини за трудоустрояване: …………………………..

 1. Състояние на условията на труд.

 1. Специфични условия и характер на труд.

Към настоящия момент няма работещи при специфични условия и характер на труд.

или

Работещи при специфични условия и характер на труд: • работа на нощни смени или при полагане на нощен труд …… бр.

 • работа в ………………………………………………..……. …… бр.

 • работа с …………………………….……………….………. …… бр.

 • работа като …………….………………………..….………. …… бр.

 1. Състояние на факторите на работната среда.

При спазени пределно-допустими норми за експозиция на работещите:

 • осветеност ……….. бр. работни места

 • микроклимат ……….. бр. работни места

 • шум ……….. бр. работни места

 • вибрации ……….. бр. работни места

 • прах ……….. бр. работни места

 • химични агенти ……….. бр. работни места

Установени стойности с отклонение от допустимите норми:

Не се допуска превишаване на установените норми за производствен микроклимат, шум, вибрации, прах, токсични вещества, осветление, нейонизиращи и лазерни лъчения в работните помещения и на работните места.или

 • осветеност ……….. бр. работни места

 • микроклимат ……….. бр. работни места

 • шум ……….. бр. работни места

 • вибрации ……….. бр. работни места

 • прах ……….. бр. работни места

 • химични агенти ……….. бр. работни места

Предприети мерки за привеждане в съответствие с допустимите норми и/или ограничаване на експозицията на работещите при отклонение от допустимите норми: ………………………………………..
 1. ИЗВОДИ И ПЛАНИРАНИ БЪДЕЩИ ДЕЙСТВИЯ

……………………………………………………………………………………………..

Предстои актуализиране на досието по пожарна безопасност на обекта, в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Обн. ДВ. бр.81 от 2011г.Изготвил: ...........................
Каталог: documents -> documenti -> vhod -> vsi4ki
vsi4ki -> I. общи положения за организацията на работната заплата
vsi4ki -> Първа предмет и обхват
vsi4ki -> Наредба за медицинската експертиза
vsi4ki -> П л а н за действие на личния състав за гасене на пожари и ликвидиране на аварии и евакуация при пожар или авария на личния състав и пребиваващите в обекта лица
vsi4ki -> Инструкция за безопасна работа с товароподемен кран
vsi4ki -> Н о м е н к л а т у р а №2 на лични предпазни средства
vsi4ki -> П р о г р а м а за организиране и провеждане инструктаж на работното място
vsi4ki -> Етиологичен фактор


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница