Първа предмет и обхватстраница1/4
Дата24.07.2016
Размер464.98 Kb.
#4137
  1   2   3   4


НАРЕДБА № 3 от 23 февруари 2010 г.

за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд,

Обн. ДВ. бр. 19 от 09.03.2010 г.
Глава първа

ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ

Чл. 1. С тази наредба се определят формата, съдържанието, редът и начинът за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (декларацията).

Чл. 2. Декларацията се подава от юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, и от юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост.

Чл. 3. (1) Декларацията се подава в териториалната дирекция „Инспекция по труда“ по седалище и адрес на управление на предприятието ежегодно в срок до 30 април на следващата година.

(2) Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, лицата по чл. 2 уведомяват писмено териториалната дирекция „Инспекция по труда“ в срока по ал. 1.


Глава втора

ФОРМА, СЪДЪРЖАНИЕ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА

Чл. 4. (1) Декларацията се подава на хартиен и електронен носител или по електронен път по образец съгласно приложение № 1.

(2) Уведомлението по чл. 3, ал. 2 се подава на хартиен носител или по електронен път по образец съгласно приложение № 2.

(3) Декларацията, съответно уведомлението, се подава на електронен носител или по електронен път по утвърден формат на записа, като се използва само програмен продукт, който е проверен или предоставен от ИА „Главна инспекция по труда“. Програмният продукт се предоставя чрез дирекциите „Инспекция по труда“ или интернет страницата на ИА „Главна инспекция по труда“.

(4) Декларацията, съответно уведомлението, се подава по електронен път само когато задълженото лице по чл. 2 или неговият законен представител притежава универсален електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.Чл. 5. (1) При приемане на декларацията, съответно уведомлението, на подателя се издава удостоверение с входящ номер и дата.

(2) Електронен носител, който не може да бъде възпроизведен от длъжностното лице в териториалната дирекция „Инспекция по труда“, се връща на подателя, като декларацията, съответно уведомлението, се счита за неподадена. В срок не по-дълъг от 7 работни дни от датата, на която е отказано приемане на електронния носител, задълженото лице по тази наредба представя нов електронен носител.

(3) Електронният носител се връща на подателя след приемането на информацията.

(4) Изпратената по електронен път декларация, съответно уведомлението, се завежда в териториалната дирекция „Инспекция по труда“ с датата на получаване, регистрирана от информационната система на ИА „Главна инспекция по труда“.Чл. 6. Не се приемат декларации, съответно уведомления, на хартиен носител, които не съдържат подпис и печат на лицата по чл. 2.

Чл. 7. (1) При непълнота и при нередовност на приетата декларация длъжностно лице от ИА „Главна инспекция по труда“ в срок до 60 дни от датата на приемане на декларацията писмено уведомява лицата по чл. 2 за констатираните непълноти и нередовности, като с уведомлението определя срок до 30 работни дни за отстраняването им.

(2) В срок до 30 работни дни от датата на подаване на декларацията, когато в нея няма непълноти или нередовности, длъжностно лице от ИА „Главна инспекция по труда“ вписва декларацията, съответно уведомлението, в публичен регистър, който се публикува на страницата на ИА „Главна инспекция по труда“ в интернет. В случаите по ал. 1 срокът за вписване на подадената декларация в публичния регистър започва да тече от датата на отстраняване на констатираните непълноти и нередовности.

(3) Регистърът по предходната алинея съдържа:

1. номер и дата на регистрация на декларацията или уведомлението;

2. наименование на предприятието;

3. единен идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, или единен идентификационен код по БУЛСТАТ за лицата, които имат такъв;

4. адрес на предприятието;

5. име, презиме и фамилия на законния представител на лицето по чл. 2.Чл. 8. Декларациите, съответно уведомленията, се съхраняват и унищожават по ред и начин, определен от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.
Глава трета

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 9. (1) Лицето по чл. 2 или негов законен представител, което не подаде декларация, съответно уведомление, в законоустановения срок, носи отговорност по чл. 413, ал. 1 и ал. 3, т. 1 от Кодекса на труда.

(2) Лице, което подаде декларация, съответно уведомление, с неверни данни, носи отговорност по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс.


ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на тази наредба „промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране“ е промяна в декларираните обстоятелства по раздел I, т. 1 и 2; раздел II, т. 7, 8 и 9; раздел IV, част І, т. 22, 24, част II, т. 25, част IV, т. 33 от декларацията.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Образецът на декларацията и уведомлението се публикуват на страницата на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ в интернет за ползване от декларатора.

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 15, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

§ 4. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.
Министър: Т. Младенов

 

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд за .....................год.Попълва се от дирекция „Инспекция по труда”

Дирекция „Инспекция по труда“

........................................................................................................................

Входящ № и дата на декларацията

Приложение/я №…..........................................................................................................................

…....................................................................................................................Длъжностно лице, приело декларацията

........................................................................................../.............................

 (име и фамилия) (подпис)
РАЗДЕЛ І. ДАННИ ЗА РАБОТОДАТЕЛЯ

1.     Наименование/име на юридическотои физическото лице, което:

 

....................................................................................................(пълно наименование на ЮЛ)

¨Самостоятелно наема работещи

 

....................................................................................................(име, презиме и фамилия на ФЛ)

¨Ползва или е ползвало работещи, предоставени от предприятие, което осигурява временна заетост

2.     Седалище и адрес на управление:

ЕИК_І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І__І_

гр. (с)...................................,

общ. ....................................,

обл. ..................................................,

ж.к. ......................................,

ул. .......................................................................... № ..........................,

бл. ..........................,

вх. ..........................,

ет. ..........................,

ап. ........................................

Пощенски код _І__І__І__І__І_

Тел./Факс ........................,

Е–mail ......................................................

3.     Управляващ и представляващ дружеството, организацията, търговеца

(при повече от един управляващ или представляващ се добавят допълнителни полета)

3.1................................................................................................... .....................................................

 (име, презиме, фамилия) (длъжност)

¨ Управляващ

¨ Представляващ

Тел./Факс ................................., Е–mail .............................................


3.2................................................................................................... .....................................................

 (име, презиме, фамилия) (длъжност)

¨ Управляващ

¨ Представляващ

Тел./Факс ................................. Е–mail .............................................


4.     Лице за контакти:

. .................................................................................................. .........................................................

 (име, презиме, фамилия) (длъжност)

Тел./Факс ................................. Е–mail .............................................Дата:                                                           Подпис:..............................

 дд мм гггг                                                                           (име, фамилия) (печат) 
РАЗДЕЛ ІІ. ДАННИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО

5.     Наименование на предприятието: ..............................................................................................................

Адрес: гр. (с) ..................................,

общ. ...............................................,

обл. .................................................,

ж.к. ...........................................,

ул. ..................................................................................................,

бл. .....................,                

вх. ..........................,

ет. .........................,

ап. ..........................

Пощенски код _І__І__І__І__І_

Тел./Факс ...........................

Е–mail ..............................................

6.     Ръководител на предприятието

.................................................................................................................. ..................................................................

 (име, презиме, фамилия) (длъжност)

Тел./Факс ................................. Е–mail ....................................................


7.     Основна и спомагателна дейност съгласно Класификатора на икономическите дейности (КИД 2008) (при необходимост се добавят допълнителни редове)

7.1. ................................................................................

КИД: _І__І__І__І__І_

7.2. ................................................................................

КИД: _І__І__І__І__І_

7.3. ................................................................................

КИД: _І__І__І__І__І_

7.4. ................................................................................

КИД: _І__І__І__І__І_

7.5. ................................................................................

КИД: _І__І__І__І__І_

7.6. ................................................................................

КИД: _І__І__І__І__І_

7.7. ................................................................................

КИД: _І__І__І__І__І_

8.     Поделения на предприятието извън адреса по т. 5

¨ Да

¨ Не

(Попълва се при отговор „Да”. При необходимост се добавят допълнителни редове)

Наименование на поделението

Брой наети лица

Адрес,

(гр. (с), обл., ул. №)Дейност по КИД 2008

Ръководител

(име, фамилия, тел., е-mail)8.1.

 

 

 

 

8.2.

 

 

 

 

8.3.

 

 

 

 

8.4.

 

 

 

 

8.5.

 

 

 

 

9.     Големина на предприятието според средносписъчния брой на персонала

¨ 1 – 9

¨ 10 – 49

¨ 50 – 249

¨ 250 и над 250

10.   Наети лица към датата на подаване на декларацията .....................................бр.

 

бр. общо

мъже

жени

10.1. Работници и служители, наети по трудово/служебно правоотношение

 

 

 

в т. ч. по срочно правоотношение

 

 

 

в т. ч. лица с трайно намалена работоспособност

 

 

 

в т. ч. лица над 55 години

 

 

 

в т. ч. лица на възраст под 25 години

 

 

 

в т. ч. граждани на държави – членки на ЕС

 

 

 

в т. ч. граждани на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария

 

 

 

в т. ч. граждани на други държави

 

 

 

10.2. Работници/служители на друго физическо или юридическо лице

 

 

 

11.   Работни места за трудоустрояване:

(попълва се само ако общата численост на персонала е над 50 души)

брой

 


11.1. Общ брой на определените места за трудоустрояване         

 от тях заети от трудоустроени лица

 в т.ч. заети от трудоустроени с трайни увреждания                                 

11.2. Работни места, заети от трудоустроени бременни или кърмачки през годината 

 

 

 

12.   Работници и служители, ползващи правото на:

брой

- намален работен ден по чл. 137, ал. 1, т. 1 КТ                                .

- допълнителен отпуск по чл. 156, ал. 1, т. 1 КТ                               

- безплатна храна по чл. 285, ал. 2 КТ                                                


 

 

 РАЗДЕЛ ІІI. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА БЗР

(при отговор „да“ маркирайте квадратчето срещу съответния ред)

13.   Определено длъжностно лице или специализирана служба за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове

¨

14.   Учреден:

- комитет по условия на труд

- група по условия на труд

- комитет и група/и по условия на труд 

¨

¨¨

15.   Осигурено обслужване от служба по трудова медицина, регистрирана в Министерството на здравеопазването

¨

16.   Документирана оценка на рисковете за безопасността и здравето на работещите

¨

17.   Утвърдени мерки за отстраняването, намаляването или контролирането на риска:

- международнопризната система за управление на БЗР

- програма за управление на професионалните рискове

- други мерки 

¨

¨¨

18.   Организация за действия по ликвидиране на опасността при аварии в предприятието, оказване на първа помощ, противопожарна охрана и условия за евакуация на работещите

¨

19.   Провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа

¨

20.   Провеждане на задължителни предварителни и периодични медицински прегледи

¨

 


Каталог: documents -> documenti -> vhod -> vsi4ki
vsi4ki -> I. общи положения за организацията на работната заплата
vsi4ki -> Наредба за медицинската експертиза
vsi4ki -> П л а н за действие на личния състав за гасене на пожари и ликвидиране на аварии и евакуация при пожар или авария на личния състав и пребиваващите в обекта лица
vsi4ki -> Инструкция за безопасна работа с товароподемен кран
vsi4ki -> Н о м е н к л а т у р а №2 на лични предпазни средства
vsi4ki -> А н а л и з на дейността и състоянието на безопасните и здравословни условия на труд в
vsi4ki -> П р о г р а м а за организиране и провеждане инструктаж на работното място
vsi4ki -> Етиологичен фактор


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница