Дипломната работа "счетоводно отчитане на разчетите в предприятието "страница4/8
Дата25.07.2016
Размер1.89 Mb.
ТипДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8
Глава четвърта

Особености при счетоводно отчитане на разчетните отношения с персонала и съдружниците (акционерите)

Разчетните отношения на предприятието с персонала и съдружниците по произход и предназначение са различни. Те са свързани с начислени възнаграждения под формата на заплати, помощи, дивиденти и други и произтичат от възникнали и уредени задължения, а в други случаи са във връзка с начислени удръжки, дялови вноски и други, възникнали по повод на появили се и уредени вземания. Тук се формира следващата голяма група разчетни отношения заедно с тази на разчетите с контрагенти - доставчици и клиенти в предприятието. В тази група се отчитат разчетите с наетия персонал и съдружници, които възникват при осъществяването на определени стопански операции. Основни документи за оформянето но тези стопански операции са ведомост за трудово възнаграждение на работниците и служителите, сметка за изплащане на суми, сметка за хонорар, лист за доплащане, и други.

Синтетичното отчитане на разчетите с персонала и съдружниците се осъществява чрез сметките от гр. 42 Персонал й съдружници. Една част от сметките в тази група (421, 422, 423) отчитат разчетите с персонала, а другата част (424, 425, 426) - със съдружниците. Освен това едни от сметките от група 42 отчитат вземания и задължения, други - само вземания, а трети - само задължения, когато използват тези сметки трябва да се има предвид техния характер.

1.Характеристика на разчетните отношения с персонала, в т.ч. задължения по неизползвани отпуски. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане. Документиране. Счетоводни записвания

По своята същност трудовия пазар е сфера на стоковата размяна, при която се извършва продажбата на работна сила на капитала. Работната сила се появява на пазара като стока и обект на покупко-продажба, поради факта, че нейният притежател - човекът я предлага сам като свободен собственик. "При срещата с притежателя на капитал се осъществяват пазарни взаимоотношения на свободни стокопритежатели. Именно на пазара на труда стоката "работна сила" получава своята цена. Тя се представя под формата на възнаграждение, което получават работниците и служителите срещу вложения от тях труд. Аналитичната е постановката на чл.242, ал.1 от Кодекса на труда, където е посочено, че "положеният труд по трудово правоотношение е възмезден".30 Размерът на трудовото взаимоотношение зависи от количеството и качеството но извършения труд, от времето на работа, от професионалната квалификация на персонала и др. и не е гарантиран. Министерския съвет регулира размерът му като определя минимална работна заплата за страната, която в момента е 160 лв.

Важен момент в счетоводната теория и практика у нас е приемането на НСС 19 Доходи на персонала, който се прилага от началото на 2000 г. Постановките заложени в него до голяма степен съществуват на засегнатите в МСС 19 Доходи на наетите лица. Целта е да се систематизирани счетоводно - отчетните проблеми, които възникват при отразяване на трудовото възнаграждение на работниците и служителите в предприятията. Стремежът е да се посочи начинът за тяхното решаване".31 При възникване, протичане, промяна и прекратяване на трудово правоотношение с всеки един работник или служител на предприятието се пораждат множество последици от правно, социално и икономическо естество.

Съгласно стандарта, на отчитане подлежат всички възнаграждения, които са предоставени от предприятието на персонала в замяна на положен труд, включително и тези, които са обезпечени по силата на нормативен акт, браншови спогодби, или споразумение между двете страни. Те представляват разходи за предприятието. Доходите се изплащат текущо или през бъдещи отчетни периоди от предприятието работодател или от други предприятия, обезпечаващи програми за доходи, платими на персонала след напускане. В стандарта се разграничават следните видове доходи на персонала, които намират място и в счетоводната политика на предприятието: краткосрочни; доходи при напускане; доходи под форма на компенсации с акции или дялове от собствения капитал; други дългосрочни доходи; доходи след напускане.

Към първата категория се отнасят доходите, които стават изискуеми в рамките на 12 месеца след края на периода, в който е положен труд за тях. Те се формират от: основно трудово възнаграждение да отработено време; възнаграждение над основното, според прилаганите системи за заплащане на труда; допълнителното трудово възнаграждение; другите специфични допълнителни трудови възнаграждения, уговорени с колективния или индивидуалния трудов договор; възнаграждения за престои и работа през официални празници; премии; платения годишен отпуск и други компенсируеми отпуски; социалните осигуровки и надбавки; непаричните възнаграждения.

Свободно договаряне на трудовото възнаграждение може да бъде: колективно (осъществява се на три равнища: национално, отраслово и микроравнище); индивидуално.

В процеса на договаряне се пораждат противоположни интереси за величината на трудовото възнаграждение. Ето защо, Кодекса на труда следва да изпълнява ролята на законен регулатор на отношенията между работниците и трудовите колективи при осъществяването на трудовоправните отношения и начисляването и заплащането на трудовото възнаграждение.

Разчетните операции между предприятието и неговия персонал се документират със следните по-важни счетоводни документи: ведомост за трудовото възнаграждение на работниците и служителите, трудов договор, допълнително споразумение към трудов договор, граждански договор, ведомост - книга за трудово възнаграждение на работниците и служителите, изплащателен касов плик, заповед за разрешаване на домашен отпуск със сведение за получено възнаграждение, изплащателна касова бележка, карта за отчитане дневната изработка на един работник, сметка за изплащане на суми, счетоводна справка и други. При автоматизирано счетоводно отчитане ведомостта за трудово възнаграждение се съставя в два екземпляра - един за изплащане на работната заплата и втори, служещ като изплащателна касова бележка.

За синтетичното отчитане на разчетите с персонала се използва сметка 421 Персонал. Тя е пасивна, основна, разчетна сметка. За нея в пасива на счетоводния баланс с предвидена отделна балансова статия към раздел В Краткосрочни пасиви, отделно перо Задължения към персонала. Сметката се кредитира при начисляване на трудовите възнаграждения или обезщетения в полза на служители, а се дебитира при начисляването на удръжки от работната заплата и при изплащане на възнаграждението. Сметката може да има кредитно салдо, което показва начислените до момента възнаграждение, но неизплатени.

Проф. д-р Иван Душанов предлага следните аналитични нива при отчитане на разчетите с персонала:"с/ка 4211 Краткосрочни доходи на персонала;

с/ка 4212 Съдружници;

с/ка 4213 Стипендианти;

с/ка 4214 Доходи на персонала при напускане;

с/ка 4215 Депонирани възнаграждения;

с/ка 4216 Компенсации на персонала под формата на акции и дялове".32

Към сметка 421 Персонал в зависимост от нуждите на управлението (в т.ч. и за целите на изложението по - нататък) информацията може да бъде детайлизирана чрез въвеждането на следните аналитични сметки:с/ка 4211 Работници и служители;

с/ка 4212 Сътрудници;

с/ка 4213 Стипендианти;

с/ка 4214 Персонал по възнаграждения за сметката на осигурителните организации;с/ка 4215 Депонирани възнаграждения;

с/ка 4216 Спестявания на специалисти в чужбина;

с/ка 4217 Допълнително възнаграждение.

Счетоводна интерпретация на разчетните взаимоотношения с персонала се характеризира с определена последователност, която професорите Душанов и Димитров посочват като: "определени логически следващи един след друг етапи". Отчитането на разхода за доход на персонала се извършва чрез сметка 604 Разходи за заплати (възнаграждения).Първо място счетоводно отчитане получава аванса срещу дохода за положен труд. Той се изплаща в определени срокове (регламентирани в счетоводната политика на предприятието) и неговия размер зависи (например) от действителната изработка на правоимащото лице. За начисляване на аванса се съставя следната счетоводна статия:Дт с/ка 604 Разходи за заплата (възнаграждения)

Кт с/ка 421 Персонал

ан. с/ка 4211 Работници и служители

- за изплащане на вече начисления аванс:

Дт с/ка 421 Персонал

ан. с/ка 4211 Работници и служители

Кт с/ка 501 Каса в лева

Трудовото възнаграждение може да се начислява в края на седмицата, месеца или годината в зависимост от установеното трудово правоотношение. Начисляването се извършва след изтичане на приетия отчетен период, след обобщаване на информацията в първичните счетоводни документи. На тази основа се съставя ведомост за трудово възнаграждение на работниците и служителите. За направеното начисляване счетоводната статия е:Дт с/ка 604 Разходи за заплата (възнаграждения)

Кт с/ка 421 Персонал

ан. с/ка 4211 Работници и служители

При начисляване на обезщетенията за временна нетрудоспособност до три дни за сметка на работодателя се съставя счетоводната статия:Дт с/ка 605 Разходи за осигуровки

Кт с/ка 421 Персонал

ан. с/ка 4211 Работници и служители

- начисляването на обезщетения в полза на работници и служители за сметка на осигурителните институции (обществени и лични осигурителни и пенсионни фондове) се осъществява със следната счетоводна статия:

Дт с/ка 461 Разчети с националния осигурителен институт

Дт с/ка 464 Разчети за еднократни помощи и детски надбавки

Дт с/ка 469 Други разчети с осигурители

Кт с/ка 421 Персонал

ан. с/ка 4214 Персонал по възнаграждения за сметка на осигурителни организации

В случай, че осигурителните или пенсионните фондове са на предприятието, те са с характер на резерв и начислените обезщетения се отразяват така:Дт с/ка 119 Други резерви

Кт с/ка 421 Персонал

ан. с/ка 4211 Работници и служители

Стипендии на стипендиантите се начисляват при следната счетоводно записване:Дт с/ка 609 Други разходи

Кт с/ка 421 Персонал

ан. с/ка 4213 Стипендианти

С начислените суми на персонала, който е застрахован за сметка на предприятието, при настъпили на застрахователни събития:Дт с/ка 495 Разчети по застраховане

Кт с/ка 421 Персонал

ан, с/ка 4211 Работници и служители

Когато се начислява удръжка на семействата на работниците в чужбина специалисти това се отразява по счетоводен път така:Дт с/ка 605 Разходи за осигуровки

Кт с/ка 429 Други разчети с персонала и съдружници

ан. с/ка 4291 Разчети за издръж. на семействата наперсонала, работещ в чужбина

В края на годината е възможно да бъдат начислени хонорари или възнаграждения на управителни и контролни съвети от трудовия колектив със следната статия:Дт с/ка 122 Неразпределена печалба от минали години

Кт с/ка 421 Персонал

С начислените дивиденти на персонала в капитала на предприятието:Дт с/ка 425 Задължения за участие

Кт с/ка 421 Персонал

ан. с/ка 4211 Работници и служители

С начислени лихви при закъснение в изплащането на заплатите и за облигации на персонала, издадени от предприятието:Дт с/ка 621 Разходи за лихви

Кт с/ка 421 Персонал

На следващото място се начислява онази част от доходите на персонала, които не произтичат от положен от него труд, а като допълнително трудово възнаграждение: със следните счетоводни статии:Дт с/ка 122 Неразпред&лена печалба от минали години

Кт с/ка 421 Персонал

ан. с/ка 4217 Допълнително възнаграждение

- за начисляване на компенсации, индикации и други доплащания при условията на свръх инфлация се съставя счетоводната статия:

Дт с/ка 604 Разходи за заплати (възнаграждения)

Кт с/ка 421 Персонал

ан с/ка 4211 Работници и служители

До тук бяха разгледани начисления в полза на персонала отчетени в кредита на сметка 421 Персонал. На един следващ етап следва да се определи размерите на удръжките от трудовото възнаграждение, които намират отражение в дебита на 421 сметка и от друга страна във ведомостта за трудово възнаграждение на персонала. Тези удръжки се правят само в размери, определени в Кодекса на труда и в други законови актове и биват два вида: доброволни и задължителни. Задължителните удръжки могат да бъдат систематизирани в следните направления:  • удръжки за данък по Закона за облагане доходите на физическите лица;

  • удръжки за други данъци, определени със закон;

  • удръжки за вноски за сметка на осигурения по Кодекса на социално осигуряване;

  • удръжки за вноски за сметка на осигурения по здравното осигуряване;

  • удръжки срещу получени аванси от заплатата;

  • съдебни запори на основата на влезли в сила съдебни решения;

  • удръжки по ограничена имуществена отговорност по реда на Кодекса на труда..

Доброволни удръжки се правят въз основа на писмено волеизявление на служителя. Тук се отнасят: удръжки за влогове в банки и други финансови институции, членски вноски, плащания по лични застраховки, доброволни пенсионни вноски и други.Счетоводните статии са съответно:

- за начислени удръжки по ЗОДФЛ (чл.38)Дт с/ка 421 Персонал

ан. с/ка 4211 Работници и служители

Кт с/ка 454 Разчети за данъци върху доходи за физически лица

- за начислени удръжки за социално и здравно осигуряване за сметка на осигурения:Дт с/ка 421 Персонал

ан. с/ка 4211 Работници и служители

Кт с/ка 461 Разчети с НОИ

Кт с/ка 463 Разчети за здравно осигуряване

- за доброволна социално осигуряване:Дт с/ка 421 Персонал

ан. с/ка 4211 Работници и служители

Кт с/ка 462 Разчети за доброволно социално осигуряване

- за доброволни удръжки по повод спестовен влог, детски влог, жилищно-строителен влог, погасяване на заеми от ВСК, запори върху заплатата, и други:

Дт с/ка 421 Персонал

ан. с/ка 4211 Работници и служители

Кт с/ка 4992 Други кредитори

ан. с/ка Банка"...." ан. с/ка съдебни запори и т.н.

- за удържани лични доброволни застраховки:Дт с/ка 421 Персонал

ан. с/ка 4211 Работници и служители

Кт с/ка 495 Разчети по застраховане

- за санкциониращи удръжки -брак в производството и други:Дт с/ка 421 Персонал

ан. с/ка 4211 Работници и служители

Кт с/ка 709 Други приходи от дейността

- за удържане на неотчетен аванс от заплатата на подотчетни лица:

Дт с/ка 421 Персонал

ан. с/ка 4211 Работници и служители

Кт с/ка 422 Подотчетни лица

- за удържани суми по начети или присъдени вземания;Дт с/ка 421 Персонал

ан. с/ка 4211 Работници и служители

Кт с/ка 445 Присъдени вземания

Следващия етап от разчетните взаимоотношения е свързан с привеждането на всички задължителни и доброволни удръжки в полза на държавата, НОИ, ЗОК и други организации. След като се установи чистата сума за работна заплата тя може да бъде изтеглена от банката. Счетоводното записване е:Дт с/ка 501 Каса в левове

Кт с/ка 503 разплащателна сметка в левове

Изплащането на заплатите на персонала се осъществява така:Дт с/ка 421 Персонал

ан. с/ка 4211 Работници и служители

Кт с/ка 501 Каса в левове

Последния етап от разчетите с персонала се реализира в случай депониране на работните заплати, когато те не могат да бъдат получени в срок от работника или служителя.

- за депониране на неизплатената заплата:

Дт с/ка 421 Персонал

ан. с/ка 4211 Работници и служители

Кт с/ка 421 Персонал

ан. с/ка 4215 Депонирани възнаграждения

- при изплащане на депонираното възнаграждения:

Дт с/ка 421 Персонал

ан. с/ка 4215 Депонирани възнаграждения

Кт с/ка 501 Каса в левове

Ако не бъде изплатена депонираната работна заплата в предвидения в закона тригодишен давностен срок задължението на предприятието по този повод се отписва със статията:Дт с/ка 421 Персонал

ан. с/ка 4215 Депонирани възнаграждения

Кт с/ка 709 Други приходи от дейността

Възможно е изплащането на аванса и чистата сума за работната заплата да се извършва с дебитни карти и тогава статията е:Дт с/ка 421 Персонал

Кт с/ка503 Разплащателна сметка в левове

При отчитане на разчетните взаимоотношения с персонала интерес представлява въпросът за счетоводното отчитане на образуването и използването на полагащите се суми за компенсируеми годишни отпуски. С ННС 19 се регламентира реда и начина за отчитането им. По смисъла на стандарта под компенсируеми отпуски се разбира: "обезщетения, предоставени на персонала за ползван платен годишен отпуск, платен отпуск по болест, по майчинство или бащинство, за участие като съдебен заседател, запас и др." Според начина на определяне на размера им те биват: натрупващи се и ненатрупващи се. Натрупващи се са тези, които могат да се ползват от персонала през следващия отчетен период, в случай, че не е ползвано правото на такива през настоящия. При тях възниква задължение, което се признава за разход. Ненатрупващите се отпуски не важат за бъдещите периоди. Възнаграждението за тях се определя при възникването им. От своя страна натрупващите се отпуски могат да бъдат с или без фиксирани права. Съгласно Кодекса на труда платеният годишен отпуск е натрупващ се. Неизползваният размер от него може да се ползва до прекратяване на трудовото правоотношение с работодателя. Само тогава неизплатената част от него се компенсира с паричното обезщетение. За нуждите на счетоводното отчитане на полагащите се компенсируеми отпуски като задължение се използва сметка 423 Задължения по неизползвани отпуски. Сумата на задължението по полагащи се компенсируеми отпуски се определя от сегашната стойност на дължимата сума за изплащане на персонала и на осигурителите. Счетоводната статия за тази цел е:Дт с/ка 604 Разходи за заплати (възнаграждения) Дт с/ка 605Разходи за осигуровки

Кт с/ка 423 Задължения за неизплатени отпуски

Полагащият се данък върху сумите на начислените компенсируеми отпуски ще се третира като данъчна временна разлика. Счетоводните статии по този проблем са разгледани по-нататък в изложението. При използване на компенсируемите отпуски през следващ период ще доведе до следната счетоводна статия:Дт с/ка 423 Задължения по неизползвани отпуски

Кт с/ка 421 Персонал

ан. с/ка 4211 Работници и служители

- при изплащането на този вид отпуски:Дт с/ка 421 Персонал

ан. с/ка 4211 Работници и служители

Кт с/ка 501 Каса в левове

Когато като разход е начислен по-голям размер на неизползваните отпуски през предходната година в сравнение с действителния размер на компенсируемите отпуски, начислен през следващия отчетен период, разликата ще се отчете със статия;Дт с/ка 423 Задължения по неизплатени отпуски Кт с/ка 709 Други приходи от дейността

Като последна категория доходи НСС 19 регламентира наречени доходи след напускане. Тук са пенсии, медицински услуги и други доходи. Те се изплащат по различни програми, приети от предприятието на работодателя, но не са обект на счетоводно отчитане в него. Проф. д-р Иван Душанов дава следното предложение за аналитично отчитане, което е удобно за приложение в практиката:с/ка 427 Доходи на персонала след напускане;

с/ка 4271 Пенсии;

с/ка 4272 Медицинско обслужване;

с/ка 4273 Доходи на персонала след напускане;

с/ка 4274 Други дългосрочни доходи на персонала.

С усъвършенстване на отчитане на трудовото възнаграждение на персонала се разширява информационната база, която е основа за вземането на ефективни управленските решения в тази насока.

Поради конфеденциалност на заплатите, ТЕЦ Марица изток 2” не предоставя информация във връзка с разчетите с персонала.

2. Характеристика на разчетните отношения по вземания по

записани дялове вноски

В текста на Търговския закон е регламентиран минимален размер на капитала, който трябва да бъде формиран като едно капиталово търговско дружество, за да бъде вписано като такава в търговския регистър и да може да функционира нормално. Този капитал, съобразно устава на дружеството може да бъде формиран от дялови вноски на учредителите, чрез реални вноски или чрез подписка. Именно при формирането на капитала чрез подписка възникват разчетни взаимоотношения между търговското дружество и учредителите му или това са разчети, появяващи се по повод на възникнали и уредени сметни отношения вследствие на създадени сдружения и на организираната от тях дейност. В съвременните условия актуалност придобиват сметните отношения на предприятията по записани и издължени вноски на съдружниците. “Съгласно устава на търговското дружество вноските, които всеки съдружник е записал, но не е внесъл при записването, могат да бъдат парични и непарични (т.нар. апортни вноски). Той е длъжен да ги внесе в срок, определен в устава или по решение на събранието на съдружниците. При внасянето на непарични вноски, те трябва предварително да бъдат оценени от вещи лица, определени от съда по ред, установен в чл.72 от Търговския закон".33 За счетоводното отчитане на въпросните разчетни взаимоотношенията при възникнала времева разлика между записването и внасянето на дяловите вноски от съдружниците за формиране на капитала се използва сметка 426 Вземания по записани дялови вноски. Сметката е активна, основна, разчетна сметка. Дебитира се с вземания на предприятието от неговите съдружници или покритие на записаните вноски, както и при отказ от внасяне на вноските. Салдото на сметката може да бъде дебитно и ще се изразява стойностния израз на вписаните, но още невнесени (непокрити) вноски, Аналитичното отчитане се осъществява с аналитични сметки по съдружници.

В момента на учредяване на дружеството възникват взаимоотношения с неговите учредители. Правото на вземане на предприятието от тях по повод на записани вноски се отчита със статия:

Дт с/ка 426 Вземания по записани дялови вноски

ан. с/ка Учредител,,.

Кт с/ка 1011 Основен капитал - непоискан

С тази статия се осчетоводява разчетното отношение с отделните учредители. Успоредно с това се показва формиране на регистрирания капитал, който обаче още не е внесен, той е фиктивен, извършването на вноските от учредителите може да се разграничи най-общо на:

а) парични вноски, отразени със следната счетоводна статия;

Дт с/ка 501 Каса в левове
или Дт с/ка 502 Каса във валута


или Дт с/ка 503 Разплащателна сметка в левове

или Дт с/ка 504 Разплащателна сметка във валута

Кт с/ка 426 Вземания па записани дялови вноски

б). непарични (апортни) вноски - въз основа на протокола за тяхната оценка се съставя счетоводна статия, съобразно характера и вида на непаричната вноска:Дт с/ка гр 20, гр.21, гр.27,гр 30, гр. 31

Кт с/ка 426 Вземания по записани дялови вноски

Успоредно с това се променя характера на капитала - от фиктивен в реален, което поражда следното счетоводно отчитане:Дт с/ка 101 Основен капитал, изискващ регистрация

ан с/ка 1011 Регистриран капитал - непоискан

Кт с/ка 101 Основен капитал, изискващ регистрация

ан с/ка 1012 Регистриран капитал - внесен

Особени случаи при счетоводното отразяване на внасянето на записаните дялови вноски са следните:

а) при паричните вноски във валута е счетоводната промяна на валутния курс. При понижаване на курса в сравнение на записване на дяловата вноска отразяваме финансов разход по следния начин:

Дт с/ка 504 Разплащателна сметка във валута

Дт с/ка 624 Разходи за външни операции

Кт с/ка 426 Вземания по записани дялови вноски

В обратния случай отчитаме финансов приход.

б) при апортните вноски е възможно да бъде дадена по–висока оценка на актива. Разликата до записания размер на дяловата вноска се отразява в сметка 119 Други резерви така:

Дт с/ка гр. 20, 21, 27, 30, 31 Активи

Кт с/ка 119 Други резерви

Кт с/ка 426 Вземания по записани вноски

Възможно е да бъде дадена по-ниска оценка. Когато съдружникът не е съгласен с нея може да замени апортната си вноска с парична или да се откаже от участие.

Възможно е след изтичане на срока за внасяне на деловите вноски учредителите да просрочат уреждането на задължението си. С просрочието настъпва структурна промяна в капитала. Със сумата на просрочените вноски се съставя статията:

Дт с/ка 101 Основен капитал, изискващ регистрация

ан с/ка 1011 Регистриран капитал - непоискан

Кт с/ка 101 Основен капитал, изискващ регистрация

ан с/ка 1014 Регистриран капитал — невнесен и просрочен

- при отпадане на вземане от съдружник по установен от закона ред се съставя статията:Дт с/ка 101 Основен капитал, изискващ регистрация

ан с/ка 1011 Регистриран капитал—непоискан

ан. с/ка 1014 Регистриран капитал — невнесен и просрочен

Кт с/ка 426 Вземания по записани дялови вноски

- при направените частични вноски от изключен съдружник:Дт с/ка 101 Основен капитал, изискващ регистрация

ан с/ка 1012 Регистриран капитал - внесен

Кт с/ка 111 Общи резерви

За начисляване на наказателни лихви, глоби и неустойки при невнесени в срок вноски:Дт с/ка 426 Вземания по записани дялови вноски

Кт с/ка 721 Приходи от лихви

Кт с/ка 709 Други приходи от дейността

При т.нар прехвърляне (продажба) на кадуциран дял на съдружник са възможни три варианта, разгледани по - подробно от доц. д-р Екатерина Аверкович в "Организация и технология на счетоводството в търговските дружества", а именно: основния дял се продава на трето лице и е напълно изплатена дължимата сума; основния дял не може да бъде напълно изплатен при продажба, поради което възникнала разлика се поема от останалите съдружници; Основния дял не се продава на трето лице, а се изплаща от останалите съдружници съразмерно на дяловете им.

Всички тези случаи пораждат движение в откритите аналитични сметки към сметка 426 Вземания по записани дялови вноски и се отразяват по своеобразен начин в зависимост от конкретната ситуация. Сметка 426 не се използва в счетоводството на предприятието, когато вноските се правят в момента на записването им.

Пример 12: Основният дял на съдружник "В" в ТД "X" в размер на 3000 лв, е кадуциран при посочения по-горе трети случай на изплащане на кадуцирания дял от съдружниците "А" и "Б" съразмерно на тяхното участие:

Дт с/ка 426 Вземания по записани дялови вноски - 3000

ан. с/ка "Съдружник А"-2000 ан. с/ка "Съдружник Б"-1000

Кт с/ка 426 Вземания по записани дялови вноски — 3000

ан. с/ка "Съдружник В" -3000

Дт с/ка 501 Каса в лева - 3000

Кт с/ка 426 Вземания по записани дялови вноски — 3000

ан. с/ка "СъдружникА"'-2000

ан. с/ка "Съдружник Б" -1000

3. Характеристика на разчетните отношения по задължения за съучастия и вземания от съучастия

След приключване на всяка година предприятията начисляват дивиденти на своите съдружници. Дивидентите са част от печалбата, която зависи от размера на дяловото участие, и от решението на общото събрание на съдружниците. Сметка 425 Задължения за съучастие се използва за отчитане на задълженията към съдружниците или акционерите за полагащите се им дивиденти или други суми във връзка с получени капиталови инвестиции. Сметката е пасивна, основна и разчетна. По дебита й се отразяват изплатените суми за съучастия и дължими еднократни данъци евентуално. По кредита на сметката се отразяват дължимите суми за дивиденти и други суми на съдружниците след разпределение на балансовата печалба. Аналитичното отчитане може да се организира по съдружници. Начислените дивиденти се облагат с данък 7 на сто при източника - предприятието, съгл. чл.34, ал.1 от ЗКПО. Данъкът следва да се внесе до края на месеца следващ месеца на начисляването. "Съдружниците или акционерите обявяват получаването на дивидентите или тяхното трансформиране в нови дялове и акции".34

При начисляване на дивиденти и еднократен данък върху тях статията е:

Дт с/ка 122 Неразпределена печалба от минали години

Кт с/ка 425 Задължения за съучастия (дивиденти)

Кт с/ка 459 Други разчети с бюджета и ведомствата

- при изплащане на начислените дивиденти:Дт с/ка 425 Задължения за съучастия

Кт с/ка гр 50 Парични средства

С начислените дивиденти на персонала при участие чрез акции в капитала на предприятието:Дт с/ка 425 Задължения за съучастия (дивиденти)

Кт с/ка 421 Персонал

Така дивидента се трансформира в трудово възнаграждение. При капитализиране на дивидента в нови дялове или акции се прави записването:Дт с/ка 425 Задължения за съучастия

Кт с/ка 101 Основен капитал, изискващ регистрация
или Кт с/ка 102 Основен капитал, неизискващ регистрация

При капитализиране на дивиденти не се извършва облагане на еднократен данък.

Разчети за съучастия възникват и в случаите на съучастие на предприятието в капитала на други предприятия с цел получаване на дивиденти, лихви, ренти. Чрез сметка 424 Вземания от съучастия предприятието разчита отчетните си взаимоотношения с други предприятия по вземания за дивиденти срещу свое съучастие в капиталите на тези предприятия. Сметката е активна, основна, разчетна. Дебитира се при начисляване на вземането от дивиденти, а се кредитира при получаване на сумите от дължимите дивиденти Аналитичното отчитане може да се организира по съдружници, стойност и година на възникване правото върху дивидентите За отчитане на начислените вземания от други предприятия срещу учредено съучастие:

Дт с/ка 424 Вземания от съучастия

ан. с/ка "Вземания от....."

Кт с/ка 722 Приходи от съучастия

За получените суми от дивиденти:Дт с/ка гр 50 Парични средства

Кт с/ка 424 Вземания от съучастия

ан. с/ка "Вземания от.,..."

Когато предприятието реши да преобразува вземането си от дивиденти във вземане от съучастия, с други думи - да увеличи съучастието си това се отразява счетоводно по следния начин:Дт с/ка гр 22 Дългосрочни инвестиции и вземания

Кт с/ка 424 Вземания от съучастия

ан. с/ка "Вземания от....."

В края на отчетния период приходите от съучастия се отнасят в увеличение на печалбата от текущата година. Съобразно приложимите счетоводни стандарти са известни два метода за отчитане на инвестициите - метода на собствения капитал и себестойностният метод. Тяхното разглеждане тук е наложено от употребата на сметка 424 Вземания от съучастия при тези два метода. За онагледяването им е следващият счетоводен пример.Пример 13: Предприятие "А" купува 1000 бр. Акции по номинал 100 лв./ бр., общо за 100 000 лв. от предприятие "X", които се равняват на 25 на сто от капитала. Акциите са изплатени от разплащателната сметка. Предприятие "X" обявява: печалба от 40 000 лв., дивидент - 8% върху дела от капитала. При това положение предприятие "А" следва да получи след първата година дивидент 8000 лв. = 100 000 x 8%.

по метода на собствения капитал

- за придобитата инвестиция:Дт с/ка гр 222 Инвестиции в асоциирани предприятия – 100 000

Кт с/ка 503 Разплащателна сметка в лева 100 000

- за обявения финансов резултат – 40 000 x 25%:Дт с/ка гр 222 Инвестиции в асоциирани предприятия – 10 000

Кт с/ка 722 Приходи от съучастия - 10 000

- за начисления дивидент:

Дт с/ка 424 Вземания от съучастия - 8000

Кт с/ка гр 222 Инвестиции в асоциирани предприятия - 8000

по себестойностния метод

- за придобитата инвестиция:Дт с/ка гр 222 Инвестиции в асоциирани предприятия – 100 000

Кт с/ка 503 Разплащателна сметка в лева - 100 000

финансов резултат не се отразява  • за начисления дивидент:

Дт с/ка 424 Вземания от съучастия - 8000

Кт с/ка 722 Приходи от съучастия - 8000

Извод: При метода на собствения капитал се намалява инвестицията с начисления дивидент, а при себестойностния метод се отчитат приходи от инвестиции с размера на дивидента.

Вземания и задължения във връзка със съучастия, както и вземания по записани дялови вноски не са характерни за счетоводството на ТЕЦ „Марица изток 2”4. Характеристика на други разчетни отношения с персонала и съдружниците

В процеса на функциониране на търговското дружество могат да възникнат разчети със съдружници, които участват в осъществяваната дейност и съгласно дружествения договор е предвидено изплащане на възнаграждение със статиите :Дт с/ка 604 Разходи за заплати (възнаграждения) Кт с/ка 421 Персонал и

Дт с/ка 421 Персонал

Кт с/ка гр 50 Парични средства

Когато даден съдружник осъществява делови сделки и услуги на търговското дружество, възникналите сметни взаимоотношения между дружеството и съдружниците имат характер на взаимоотношения с трети лица. Когато съдружниците изпълняват ролята на доставчик статията е:Дт с/ка 304 Стоки

Кт с/ка 401 Доставчици

Ако съдружникът стане клиент:Дт с/ка 411 Клиенти

Кт с/ка 702 приходи от продажба на стоки

Ако в процеса на тези взаимоотношения възникват щети, вреди за търговското дружество се начисляват глоби и неустойки, когато съдружникът е нанесъл щета и е начислена глоба в полза на предприятието статията е:Дт с/ка 4991 Други дебитори

(ан. с/ка на съдружника)

Кт с/ка 709 Други при ходи от дейността

А когато начислената лихва е в полза на съдружника:Дт с/ка 609 Други разходи

Кт с/ка 4992 Други кредитори

В края на годината при начислени хонорари или възнаграждения на управителни и контролни съвети, които не са от трудовия колектив се съставя статията;Дт с/ка 122 Неразпределена печалба от минали години

Кт с/ка 4992 Други кредитори

Направеното изложение дотук обхваща само най - типичните случаи на разчетни взаимоотношения с персонала и съдружниците, които иначе се характеризират с изключително голямо разнообразие.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница