Система за неутрализация на отпадни води в тец бобовдол пулт за управление състав, устройство и принцип на работаДата20.05.2018
Размер92.64 Kb.СИСТЕМА ЗА НЕУТРАЛИЗАЦИЯ НА ОТПАДНИ ВОДИ В ТЕЦ БОБОВДОЛ

ПУЛТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

1. СЪСТАВ, УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП НА РАБОТА.

2.1. СЪСТАВ.

Пултът за управление е показан на фиг.1.

Фиг.1
Върху пулта за управление са разположени основните компоненти за управление и визуализаия на моментното състояние на процесите в протичащи в двата басейна.


 1. програмируеми контролери

 2. авариен стоп

 3. превключвател за избор на контролер

 4. превключватели за избор режим на работа (автоматичен или ръчен) на всеки басейн

 5. показващи уреди за нивото на водата в басейните

 6. полета със светодиоди показващи статуса(режим наработа, грешка, авария) на басейните

 7. изходящи клапи и светодиоди показващи моментното им състояние (червен-затворена и зелен-отворена)

 8. клапи за рециркулация и светодиоди показващи моментното им състояние (червен-затворена и зелен-отворена)

 9. входящи клапи и светодиоди показващи моментното им състояние (червен-затворена и зелен-отворена)

 10. дозиращи помпи за натриева основа със светодиод за моментното им състояние (изгаснал-изключена, засветнат-включена)

 11. дозиращи помпи за сярна киселина със светодиод за моментното им състояние (изгаснал-изключена, засветнат-включена)

 12. рециркурлационни помпи основа със светодиод за моментното им състояние (изгаснал-изключена, засветнат-включена)

 13. Амперметри показващи тока на рециркулационните помпи

 14. Резервоар за сярна киселина със светодиод показващ ниско ниво(засветнат) в резервоара

 15. Резервоар за натриева основа със светодиод показващ ниско ниво(засветнат) в резервоара

На фиг.2 е показан пултът за управление от задната страна. Обозначени са елементите, които не се виждат от лицевата странаФиг. 2 1. клеморед за свързване към силовото табло и управляващата арматура;

 2. два четери-канални токови галванични разделители на аналогови сигнали

 3. кабел и преобразувател за свързване към сериен интерфейс RS232

2.2. ПРОГРАМИРУЕМ КОНТРОЛЕР МС4

2.2.1. Общи характеристики

Описанието на общите характеристики и работата с клавиатурата и дисплея на програмируемият контролер са подробно описани във фаила MC4KL_LCD.DOC2.2.2. Екрани

За визуализацията на най-важните параметри и управлението на клапите и помпите на двата басейна са реализирани 6 екрана. Преминаването от един на друг екран става чрез бутоните и намиращи се на клавиатурата на МС4 (фиг. 3).


Фиг. 3
1) Основен екран.
Основният екран се появява при първоначално пускане на контролера или чрез неколкратно натискане на бутона . На този екран се показва информацията за текущите стойности на pH(pH_B1 и pH_B2), нивата(L_B1 и L_B2) на водата в милиметри, тока(C_B1 и C_B2) на рециркулационните помпи в ампери. В1 и В2 се отнася съответно за басейн 1 и 2. На последния ред в съответната колона(за 1 –ва и 2-ра ) се показва текущото състояние(режим) на съответния басейн. Когато басейн е в ръчен режим на управление винаги се изобразява NonD – неопределено състояние. При автоматичен режим състоянията могат да бъдат следните:- NonD – неопределено състояние. Това може да се получи ако е възникнала грешка, при което не е възможно по нататъшното продължаване на автоматичния режим.

- FILL - режим на пълнене

- NEUT – режим на неутрализация

 • EMPTY – режим на изпразване2) Екран за наблюдение състоянието и ръчно управление на клапите на басейн 1.
На този екран в лявата колона се появява информацията за командите, които са подадени към входната, изходната и рециркулационната клапи съответно OInp, OExit и OCirc. Командите се изобразяват след занака = и могат да бъдат CL(команда затваряне), OP(команда отваряне) и NEU(неутрална команда – изключени и двата разпределителя). В дясната колона на екрана е показано текущото положение на клапите, което може да бъде CLOSE(затворено състояние), OPEN(отворено състояние), MOVE(движение от затворено в отворено състояние или обратно) и Err(грешна информация от датчиците за състояние.

При ръчен режим на работа от клавиатурата могат да се подават команди към съответните клапи. Това става в следната последователност. • избор на ръчен режим чрез съответния превключвател върху пулта

 • натискане на бутон BS. След натискане на този бутон се появява мигащ курсор след OInp= .

 • с бутоните и се позиционира курсора на реда съответстващ на клапата, към която ще се подава информация

 • чрез последователно натискане на бутона ENT се избира желаната команда (CL, OP и NEU)

 • ако се подава команда към друга клапа с бутоните и се позиционира курсорът на сътветната позиция и се повтаря горното действие

 • натиска се бутонът BS за излизане от режима на подаване на команди, при което курсорът спира да мига

 • с бутоните иможе да се избере друг екран.
 1. Екран за наблюдение състоянието и ръчно управление на помпите на басейн 1.

На този екран в лявата колона се появява информацията за командите, които са подадени към помпите за натриева основа, сярна киселина и рециркулационната помпа съответно PNaOH, PH2SO и PCirc. Командите се изобразяват след занака = и могат да бъдат OFF(изключена помпа) и ON(включена помпа. В дясната колона на екрана са показани текущите стойности на pH(pH_B1) и нивото(L_B1) на водата в басеина и текущото положение на циркулационната клапа(Vcirc).

При ръчен режим на работа от клавиатурата могат да се подават команди към съответните помпи. Това става в следната последователност.


 • избор на ръчен режим чрез съответния превключвател върху пулта

 • натискане на бутон BS. След натискане на този бутон се появява мигащ курсор след PNaOH= .

 • с бутоните и се позиционира курсора на реда съответстващ на помпата, към която ще се подава информация

 • чрез последователно натискане на бутона ENT се избира желаната команда (OFF или ON)

 • ако се подава команда към друга помпа с бутоните и се позиционира курсорът на сътветната позиция и се повтаря горното действие

 • натиска се бутонът BS за излизане от режима на подаване на команди, при което курсорът спира да мига

 • с бутоните иможе да се избере друг екран.


4) Екран за наблюдение състоянието и ръчно управление на клапите на басейн 2.

При този екран нещата са аналогични на екрана за клапите на басейн 1.


 1. Екран за наблюдение състоянието и ръчно управление на помпите на басейн 2.

При този екран нещата са аналогични на екрана за помпите на басейн 1.6) Сервизен екран

На този екран се показват режимите на работа(MAN – ръчен и AUTO – автоматичен) на и възникналите грешки (Err_B1 и Err_B2) за съответния басейн. На последния ред на екрана се изобразяват общите за двата басейна възникнали грешки(Err_B1B2).

След отстраняване на причините възникналата грешка се “изчиства” от операторската станция. В следващите таблици са описани грешките и възможните причини за възникването им.
ГРЕШКИ


А. ЗА ВСЕКИ БАСЕЙН(Err_B1, Err_B2)

Номер на грешка

ОПИСАНИЕ НА ГРЕШКИТЕ

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ

1

ВКЛЮЧЕНА РЕЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА И ЗАТВОРЕНИ РЕЦИРКУЛАЦИОННА И ИЗХОДНА КЛАПИ

Басейнът е в ръчен режим; Повреда в датчиците за положение на клапите

2

НЕНАТОВАРЕНА РЕЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА (ТОК < 15А).

 1. При ток > 5 А – необезвъздушена помпа;

 2. При ток = 0 А – прекъсната връзка с контролера; Повреда в датчика за ток; Неработеща помпа

3

ПРЕТОВАРЕНА РЕЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА (ТОК > 26А)

Механична повреда в помпата; Повреда в двигателя; Повреда в датчика;

4

ИЗКЛЮЧЕН КОНТАКТОР НА РЕЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА

Прекъсната връзка към контактора или контролера

5

ЗАДЕЙСТВНА МОТОРНА ЗАЩИТА НА РЕЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА

Механична повреда в помпата или повреда в двигателя

6

НЕИЗПЪЛНЕНА КОМАНДА ОТ ВХОДНАТА КЛАПА

Ниско налягане на въздуха; Прекъсната връзка; Повредена клапа

7

НЕИЗПЪЛНЕНА КОМАНДА ОТ ИЗХОДНАТА КЛАПА

Ниско налягане на въздуха; Прекъсната връзка; Повредена клапа

8

НЕИЗПЪЛНЕНА КОМАНДА ОТ ЦИРКУЛАЦИОНН КЛАПА

Ниско налягане на въздуха; Прекъсната връзка; Повредена клапа

9

ГРЕШКА ПРИ ИЗМЕРВАНЕ НА pH

Прекъсната връзка с контролера; Повреден pH-метър; Повредена сонда

10

ГРЕШКА ПРИ ИЗМЕРВАНЕ НА НИВОТО

Прекъсната връзка с контролера; Повреден датчик

11

ПОВРЕДА В ПОМПАТА ЗА НАТРИЕВА ОСНОВА

Ниско ниво в резервоара за NaOH; Прегряване на помпата

12

ПОВРЕДА В ПОМПАТА ЗА СЯРНА КИСЕЛИНА

Ниско ниво в резервоара за H2SO4; Прегряване на помпата
Б. ОБЩИ ЗА ДВАТА БАСЕЙНА (Err_B1B2)

Номер на грешка

ОПИСАНИЕ НА ГРЕШКИТЕ

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ

20

ОТСЪСТВИЕ НА ОПЕРАТИВНО НАПРЕЖЕНИЕ

Изключен прекъсвач в силовото табло; Прекъсната връзка в силовото табло или към контролера

21

ЗАТВОРЕНИ ВХОДЯЩИ КЛАПИ И НА ДВАТА БАСЕЙНА

И двата басейна са в ръчен режим; Много голям приток на вода към басейните

22

НИСКО НИВО В РЕЗЕРВОАРА ЗА НАТРИЕВА ОСНОВА

Изразходвана NaOH; Прекъсната връзка към контролера; Повреден датчик за ниво

23

НИСКО НИВО В РЕЗЕРВОАРА ЗА СЯРНА КИСЕЛИНА

Изразходвана H2SO4; Прекъсната връзка към контролера; Повреден датчик за ниво

24

НИСКО НАЛЯГАНЕ НА ВЪЗДУХА

Повреда във въздушната система ; Повреден датчик

Каталог: images -> stories -> engineering
stories -> За медитацията ошо въведение
stories -> Отчет за изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз
stories -> Закон за изменение на някои правила за държавната служба от 7 февруари 1995 г. Gvnw, стp. 102, наричан по-нататък «спорната разпоредба»
stories -> Заседание на общински съвет калояново докладна записка от инж. Александър Кръстев Абрашев Кмет на Община Калояново Относно
stories -> Конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина
stories -> Заглавие на доклада (на български) (14 pt Times New Roman, Style TitleA)
stories -> Наредба №2 от 15 март 2007 Г
engineering -> Инструкция за експлоатация на система за управление на линия за студено огънати профили профили. Общи сведения и предназначение
engineering -> Инструкция за експлоатация на система за управление на технологична линия за хартиени чували. Общи сведения и предназначение


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница