Доклад №0100005213 за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на община Бяла, област Русе, за 2012 г. София 2013 г. СъдържаниеДата10.05.2017
Размер312.52 Kb.
ТипДоклад

ОДИТЕН ДОКЛАД

0100005213за извършен финансов одит на годишния финансов отчет

на община Бяла, област Русе, за 2012 г.

София 2013 г.


СЪДЪРЖАНИЕ


Част първа ВЪВЕДЕНИЕ

6

І. Основание за извършване на одита

6

ІІ. Предмет на одита

6

ІІІ. Одитиран период

6

Част втора КОНСТАТАЦИИ

6

І. Съответствие на формата, съдържанието и представянето на годишния финансов отчет с нормативните изисквания

6

ІІ. Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове

7

1. Бюджет

7

1.1. Приходи

7

1.2. Трансфери

7

1.3. Разходи

7

1.4. Операции с финансови активи и пасиви

9

2. Извънбюджетните сметки и фондове

9

2.1. Приходи

9

2.2. Трансфери

9

2.3. Разходи

9

2.4. Операции с финансови активи и пасиви

10

ІІІ. Баланс към 31.12.2012 г.

10

 1. Актив

11

 1. Пасив

15

ІV. Приложения към годишния финансов отчет

16

Част трета ЗАКЛЮЧЕНИЕ

16

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

ЗСч

Закон за счетоводството

ЗФУКПС

Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор

ЗДБРБ

Закон за държавния бюджет на Република България

МФ

Министерство на финансите

МКВП към МС

Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане

ПМС

Постановление на Министерски съвет

ПЗР

Преходни и заключителни разпоредби

ЦБ

Централен бюджет

ДДС към МФ

Дирекция “Държавно съкровище” към МФ

ГФО

Годишен финансов отчет

ДДС

Данък добавена стойност

ОКИБ

Отчет за касово изпълнение на бюджета

ЕБК

Единна бюджетна класификация

СчП

Счетоводна политика

СБП

Сметкоплан на бюджетните предприятия

ИБСФ

Извънбюджетни сметки и фондове

ИБСФ-3

Отчет за извънбюджетните сметки на бенефициенти на Разплащателната агенция към ДФ „Земеделие”

ИБСФ- 3 - КСФ

Отчет за извънбюджетните сметки на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд

ДМА

Дълготрайни материални активи

НМДА

Нематериални дълготрайни активи

ВРБК

Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити

ЕФРР

Европейски фонд за регионално развитие


ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК

Консолидиран финансов отчет

Финансов отчет, който представя имущественото и финансовото състояние, отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал на предприятията, включени в консолидирането, все едно че те са едно предприятие

Бюджетни предприятия

Държавните и общинските органи, техните структурни единици и всички икономически обособени лица, прилагащи бюджети, бюджетни сметки, извънбюджетни сметки и фондове по смисъла на Закона за устройството на държавния бюджет и Закона за общинските бюджети, както и държавните фондове и институции по задължителното обществено, здравно и друго осигуряване, държавните висши училища, Българската академия на науките, Българската национална телевизия, Българското национално радио и други лица и структурни единици, чиито сметки и операции се включват от Министерството на финансите в консолидираната фискална програма.

Отчетен период

Календарната година (1 януари - 31 декември).

Бюджетен кредит

Средствата, гласувани в рамките на общинския бюджет, определящи размера на определен разход

Бюджетна дисциплина

Дължимо по силата на закона поведение на кмета и на специализираните финансови служби на общината и на разпоредителите с бюджетни кредите по отношение на спазване размерите на бюджетните кредити през отделните отчетни периоди и спазване на относителния дял на одобрените от общинския съвет разходи по бюджетни раздели при съобразяване на одобрените със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година приоритети

Оперативна програма

Документ, представен от държава – членка и одобрен от Комисията, който определя стратегия за развитие съгласно набор от приоритети, които следва да се осъществят с помощта на Структурните фондове и Кохезионния фонд.

Проект

Съвкупност от взаимосвързани и взаимодопълващи се дейности с предварително определени цели, необходими ресурси и времева рамка за изпълнение, водещи до постигането на конкретни количествено измерими резултати.

Инвентаризация

Процесът на подготовка и фактическа проверка чрез различни способи на натуралните и стойностните параметри на активите и пасивите на предприятието към точно определена дата, съпоставяне на получените резултати със счетоводните данни и установяване на евентуални разлики.Част първа

ВЪВЕДЕНИЕ

Одитът се извърши на приложения годишен финансов отчет на община Бяла, включващ баланс към 31.12.2012 г., годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове, както и приложенията към тях, изготвени съгласно изискванията на приложимата обща рамка на финансово отчитане.
 1. Основание за извършване на одита

Одитът се осъществи на основание чл. 53, ал. 2 от Закона за Сметната палата, Програмата за одитната дейност на Сметната палата на Република България за 2013 г. и в изпълнение на Заповед № ОД-1-052 от 15.02.2013 г. на заместник-председателя на Сметната палата.


 1. Предмет на одита

Предмет на финансовия одит е годишния финансов отчет (ГФО) за 2012 г. на община Бяла.


 1. Одитиран период

Одитираният период е от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.
Част втора

КОНСТАТАЦИИ

Община Бяла е основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление, юридическо лице със самостоятелен бюджет и право на собственост.

В консолидирания финансов отчет на общината са включени самостоятелните финансови отчети на 13 второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, определени със заповед на кмета.

Ръководството на община Бяла е отговорно за вярното и честно представяне на информацията във финансовия отчет за 2012 г. и в съответствие с приложимата рамка на финансово отчитане, както и за системата на вътрешния контрол, необходима за изготвянето на финансовия отчет без съществени отклонения, независимо дали се дължат на измама или грешка.

Към 31.12.2012 г. от ръководството на общината са предприети действия за изпълнение на първата и частично на третата препоръка, дадени при извършения текущ контрол на периодичните отчети на общината към 30.09.2012 г. Не е изпълнена втората препоръка.1
І. Съответствие на формата, съдържанието и представянето на годишния финансов отчет с нормативните изисквания.

Годишният финансов отчет на община Бяла е изготвен в съответствие с изискванията, определени от МФ с писма на Дирекция „Държавно съкровище” (ДДС) № 13 от 21.12.2012 г. за „Изготвянето и представянето на отчетите за касовото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2012 г. и на годишните оборотни ведомости за 2012 г. на общините” и ДДС № 14 от 21.12.2012 г. за „Годишното счетоводно приключване на бюджетните предприятия за 2012 г. и изготвяне на оборотни ведомости през 2013 г.”

Спазени са изискванията за комплектоване на годишният финансов отчет (ГФО) на община Бяла съгласно чл.26, ал.7 от Закона за счетоводство и Заповед № ЗМФ-60 от 20.01.2005 г. на министъра на финансите.2

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Бяла към 31.12.2012 г. е изготвен по пълна бюджетна класификация за 2012 г. и по определената от МФ форма.

За целите на консолидиране на счетоводната информация за активите, пасивите, приходите и разходите на община Бяла към 31.12.2012 г. са изготвени оборотни ведомости поотделно за трите отчетни групи с данни за състоянието на счетоводните сметки преди операциите по приключването.

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и баланса към 31.12.2012 г. на община Бяла са представени в Сметна палата на 25.02.2013 г. в срока, определен от МФ в т. 15 от ДДС № 13 от 21.12.2012 г.Формата, съдържанието и представянето на годишния финансов отчет за 2012г. на община Бяла съответстват на нормативните изисквания. Годишният финансов отчет за 2012 г. е представен в Сметна палата в срока, определен от Министерство на финансите.
IІ. Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове

Общата рамка на първоначално приетия бюджет на община Бяла за 2012 г. e в размер на 7 142 785 лв. Към 31.12.2012 г. в резултат на извършените корекции уточненият план по бюджета за 2012 г. е 7 613 666 лв. 1. Бюджет


1.1. Приходи

Към 31.12.2012 г. са отчетени собствени приходи в размер на 1 725 629 лв. и субсидии – 4 976 598 лв.

Не са установени несъответствия при отчитането на приходите по параграфи/подпараграфи на ЕБК за 2012 г.3
1.2. Трансфери

През 2012 г. отчетените трансфери между бюджетни сметки са отразени правилно по съответните параграфи:4

По подпараграф 31-10 „Получени трансфери (субсидии) от ЦБ” са отчетени 4 976 598лв.

По параграф 61-00 „Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето)”- 333 252 лв.


1.3. Разходи

В годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета са отчетени общо разходи в размер на 7 293 938 лв.

При изпълнението на бюджета за 2012 г. от община Бяла не са допуснати превишения над утвърдените бюджетни кредити по параграфи и подпараграфи на ЕБК, с което е спазена бюджетната дисциплина, регламентирана в т. 7 от § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за общинските бюджети.

При одита на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета на общината за спазване принципите на достоверност на отразяване на разходите по съответните параграфи на ЕБК за 2012г. са установени следните несъответствия:5

1.3.1. По подпараграф 10-11 „Храна“ неправилно са отчетени разходи за дърва за отопление и въглища в размер на 1 150 лв., вместо по подпараграф 10-16 „Вода, горива и енергия“. 6 Не е спазена ЕБК.

1.3.2. По подпараграф 10-15 „Материали” неправилно е отчетен разход за закупен употребяван автомобил на стойност 4 200 лв., вместо по подпараграф 52-04 „Придобиване на транспортни средства”.7 Не е спазена ЕБК.

1.3.3. По подпараграф 10-20 „Разходи за външни услуги” неправилно са отчетени разходи за изработка и монтаж на 2 броя ПВЦ дограма в Домашен социален патронаж – 419 лв. и за текущ ремонт на: улици в кметство Пет кладенци - 5 760 лв., котел в ЦДГ „Радост” - 720 лв. и подова настилка в ЦДГ „І-ви юни” гр. Бяла” - 1 201 лв., общо на стойност 8 100 лв., вместо по подпараграф 10-30 „Текущ ремонт” .8 Не е спазена ЕБК.

1.3.4. Неправилно са отчетени разходи за ремонт на автомобили, съответно по подпараграф 10-20 „Разходи за външни услуги” - 653 лв. и по подпараграф 10-15 „Материали” 671 лв., общо на стойност 1 324 лв., вместо по подпараграф 10-30 „Текущ ремонт”.9 Не е спазена ЕБК.

1.3.5. По подпараграф 10-20 „Разходи за външни услуги” неправилно са отчетени разходи за изработване на инвестиционен проект за два обекта: „Аварийно укрепване бреговете на дере – с. Полско Косово“ - аванс в размер на 6 000 лв. и за „Укрепване коритото на източния ръкав на Беленска река – дере гр.Бяла“ - 3 500 лв., на обща стойност 9 500 лв., вместо параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“.10

1.3.6. По подпараграф 10-20 „Разходи за външни услуги” неправилно са отчетени 900 лв.. разходи за абонамент на котли и горелки, вместо фактурираните 300 лв., или с 600 лв. в повече.11

1.3.7. По подпараграф 10-30 „Текущ ремонт” неправилно са отчетени разходи за обект „Направа на бетонова настилка на път към сметище Бяла“ на стойност 8 872лв., вместо по параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“.12 Не е спазена ЕБК.

1.3.8. По подпараграф 10-40 „Платени данъци, мита и такси“ неправилно са отчетени разходи за съдебни разноски по изпълнително дело в размер на 1 549 лв., вместо по подпараграф 10-92 „Разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения“. Не са спазени изискванията на т. 42 от ДДС № 13 от 2009 г.13

1.3.9. По подпараграф 10-98 „Други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи” неправилно са отчетени разходи общо на стойност 30 835 лв.:14

1.3.9.1. разходи за извънтрудови правоотношения в размер на 172 лв., вместо по подпараграф 02-02 „Други възнаграждения и плащания за персонала по извънтрудови правоотношения”.

1.3.9.2. разходи за храна – минерална вода, безалкохолни напитки, захарни изделия и други хранителни продукти в размер на 9 289 лв., вместо по подпараграф 10-11 „Храна”;

1.3.9.3. разходи за канцеларски материали, консумативи и резервни части за хардуер в размер на 5 034 лв., вместо по подпараграф 10-15 „Материали”;

1.3.9.4. разходи за горива в размер на 519 лв., вместо по подпараграф 10-16 „Вода, горива и енергия”;

1.3.9.5. разходи за транспортни и други външни услуги в размер на 15 461 лв., вместо по подпараграф 10-20 „Разходи за външни услуги”;

1.3.9.6. разходи за командировки в размер на 360 лв., вместо по подпараграф 10-51 „Командировки в страната”.

Допуснато е отклонение по стойност, не са спазени разпоредбите на т.21 от ДДС № 07 от 2009 г. и т.31 от ДДС № 06 от 2009 г.

1.3.10. По параграф 45-00 „Субсидии за организации с нестопанска цел“ неправилно са отчетени разходи за присъдена издръжка на деца, вместо по подпараграф 42-19 „Други текущи трансфери за домакинства“ в размер на 120 лв.15  1. Операции с финансови активи и пасиви

Спазени са изискванията на ЕБК за 2012 г. при отчитане на чуждите средствата от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) и получените временни безлихвени заеми от набирателната сметка по бюджета на общината.16

Наличностите по сметките към 31.12.2012 г., (потвърдени от обслужващите банки, в съответствие с указанията на т. 8 от ДДС № 13 от 21.12.2012 г. на МФ) са представени вярно в отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Бяла за 2012 г. 172. Извънбюджетни сметки и фондове

При извършения одит на отчета за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове (ИБСФ), ИБСФ-3 и ИБСФ-3-КСФ на община Бяла към 31.12.2012 г. се установи:


2.1. Приходи

Не са установени нарушения на взаимовръзките между приходните счетоводни сметки от Сметкоплана на бюджетните предприятия (СБП) и приходните параграфи на ЕБК за 2012 г. по извънбюджетните сметки и фондове на общината за 2012 г.18


2.2. Трансфери

По параграф 63-00 „Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и извънбюджетни сметки/ фондове (нето)“ са отчетени правилно трансфери в размер на 3 231 200 лв. Средствата са получени от ЕФРР за изпълнението на проекти по Оперативни програми „Околна среда“ (1 957 094 лв.) и „Човешки ресурси“ (614 265 лв.) и от Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие“ (659 841 лв.).192.3. Разходи

Извършените разходи по извънбюджетни сметки и фондове на общината са в размер на 2 821 043 лв. Не са спазени изискванията на ЕБК за 2012 г. при отчитането на разходите по извънбюджетните сметки и фондове на общината през 2012 г.:20

2.3.1. Неправилно по подпараграф 10-20 „Външни услуги” са отчетени разходи за изработване на технически проект на два обекта: „Реконструкция и изграждане на тротоари, площади и улично осветление в гр. Бяла” - 5 920 лв. и „Подобряване на съществуващи центрове за представяне на културни услуги за населението на територията на община Бяла за читалища” - 5 051 лв., с обща стойност 10 971 лв., вместо по параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“.21 Не е спазена ЕБК.


   1. По подпараграф 10-20 „Външни услуги” неправилно са отчетени разходи за строителен надзор, свързан с основен ремонт на сгради на читалищата на територията на общината в размер на 6 100 лв., вместо по параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи”.22 Не е спазена ЕБК.

   2. По подпараграф 10-20 „Външни услуги” неправилно са отчетени разходи за изготвяне на технически инвестиционен проект на два обекта: „Изграждане на защитено жилище в гара Бяла” в размер 13 572 лв., вместо по подпараграф 52-02 „Придобиване на сгради” и на „Промяна на предназначението на съществуваща сграда в Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Бяла” в размер на 20 358 лв., вместо по параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи”.23 Не е спазена ЕБК.
  1. Операции с финансови активи и пасиви

Наличностите по сметките към 31.12.2012 г. , потвърдени от обслужващите банки са представени вярно в отчета за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове на община Бяла за 2012 г.24

В отчета за касовото изпълнение на операциите и наличностите по сметките за чужди средства правилно е отчетен предоставен временен безлихвен заем от набирателната сметка в размер на 133 000 лв.25

Изследваните контролни дейности с оглед минимизиране на идентифицираните рискове са изпълнявани съобразно регламентирания в общината ред, не са действали ефективно през целия период, в резултат на което е допуснато неправилно отчитане на касова основа по бюджета и ИБСФ на разходи за текуща издръжка и капиталови разходи.26
Допуснатите отклоненията по отделни позиции от отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове не превишават приетия праг на същественост и не биха оказали влияние на потребителите на информацията от отчета на община Бяла към 31.12.2012 г
ІІІ. Баланс към 31.12.2012 г.

Счетоводната политика на община Бяла е разработена при спазване принципите и изискванията на Закона за счетоводство, Национални счетоводни стандарти, ДДС № 20 от 2004 г. и вътрешните нормативни актове, отразяващи спецификата на бюджетното предприятие. Представени са основните принципи, регламентирани в чл.4, ал. 1 от ЗС.

Въведени са политики, относно признаване и отчитане на ДМА, НДМА, придобиване на активи в условията на финансов лизинг; МЗ; финансови активи; финансови инвестиции; предоставени заеми, временна финансова помощ и средства на общината от Националния фонд от Структурните фондове на ЕС и Кохезионния фонд; отчитане на разходите; отчитане на приходи и трансфери; начисляване на провизии; условни активи и пасиви и задбаланасови сметки.

В Счетоводната политика не е определен редът за начисляване на приходи и разходи по корективни сметки за месец декември, за начисляване на приписани приходи и разходи.

В индивидуалния сметкоплан на предприятието не са утвърдени счетоводни сметки с шифри, извън регламентираните със СБП.

Спазени са изискванията на чл. 4, ал. 1, т. 7 от Закона за счетоводството за независимост на отделните отчетни периоди и стойностна връзка между начален (01.01.2012г.) и краен (31.12.2011 г.) баланс. 27

Получените и предоставените трансфери по бюджета и ИБСФ са осчетоводени правилно.28

Паричните средства по баланса съответстват на заверените остатъци от обслужващите банки по сметките на общината.29

Вземанията на общината от клиенти, подотчетни лица и други са отразени по баланса.

Приходите по бюджета и ИБСФ са осчетоводени, съгласно изискванията на ДДС № 20 от 2004 г. и СБП.30

Извършените разходи са отчетени по икономически елементи. Текущо не са извършвани процедури по приключване на разходните сметки със сметки от група 11,12 и 13 на СБП.

Спазени са указанията на т. 49 от ДДС № 20 от 2004 г. за начисляване на разходите за месец декември, фактурирани от доставчиците през 2013 г. и на приходите отнасящи се за 2012 г., платими през следващата отчетна година.31

Разходите за провизии за персонала са начислени по реда на т. 19.7 от ДДС № 20 от 2004 г. В годишната оборотна ведомост са сторнирани разходите за провизии за персонала от предходната година.32

Годишното приключване на счетоводните сметки към 31.12.2012 г. е в съответствие с указанията, дадени от МФ в т. 59 на ДДС № 20 от 2004 г.33

Съгласно ГФО на общината за 2012 г. просрочените вземания са от наем на имущество, земя и от концесии и са в размер на 6 579 лв.

Съгласно справка за поетите ангажименти по общинския бюджет и ИБСФ на община Бяла към 31.12.2012 г. са начислени и осчетоводени поетите ангажименти в съответствие с изискванията на ДДС № 04 от 2010 г.

При одита на обобщената оборотна ведомост и баланса на общината към 31.12.2012 г. са установени следните несъответствия:


 1. Актив

  1. Не е осчетоводен актив - читалищна сграда в кметство Пет кладенци на стойност 10 303 лв. по сметка 2031 „Административни сгради“. Отклонението дава отражение по ш.0011 „Сгради“ от актива на баланса и ш.0402 „Прираст/ намаление в нетните активи от минали години“ от пасива на баланса.34

  2. По сметка 2039 “Други сгради“ неправилно са осчетоводени общински сгради за обществени мероприятия: „сграда радостни ритуали” – 36 925 лв. и „сграда тъжни ритуали” – 7 748 лв., общо на стойност 44 673 лв., вместо по сметка 2031 „Административни сгради“. Не са спазени изискванията на т. 26 от ДДС № 08 от 26.06.2012 г. Отклонението е намерило отражение в оборотната ведомост.35

  3. По сметка 2041 „Компютри и хардуерно оборудване” в предходен отчетен период неправилно са класифицирани и осчетоводени дълготрайни материални активи: копирна машина „Тошиба 1550” - 1635 лв. и лазерна копирна машина - 2 313 лв., общо на стойност 3 948 лв., вместо по сметка 2049 „Други машини съоръжения, оборудване”. Отклонението е намерило отражение в оборотната ведомост.36

1.4. По сметка 2049 „Други машини, съоръжения и оборудване“ в предходен отчетен период неправилно е осчетоводен актив, представляващ културна ценност - „Мост на Колю Фичето над река Янтра” на стойност 31 425 лв., вместо по сметка 9903 „Активи с историческа и художествена стойност". Отклонението оказва влияние по ш.0012 „Компютри, транспортни средства, оборудване“ и по ш.0350 „Задбалансови активи“ от актива на баланса.37

1.5. По сметка 2060 „Стопански инвентар“ в предходен отчетен период неправилно са осчетоводени телефон „Nokia” 97 - 1 089 лв., ЕКГ апарат за деца – 1 421 лв., сух стерилизатор – 1 342 лв., общо на стойност 3 852 лв., вместо по сметка 2049 „Други машини съоръжения, оборудване”. Отклонението оказва влияние по ш.0013 „Стопански инвентар“ и ш.0012 „Компютри, транспортни средства, оборудване“ от актива на баланса.38

1.6. По сметка 2060 „Стопански инвентар“ неправилно е осчетоводен комплект GSM Gateway блок на стойност 864 лв. (под определения в Счетоводната политика на общината за 2012 г. праг на същественост за признаване на ДМА - 1000 лв.), вместо по задбалансова сметка 9909 “Други активи в употреба, изписани на разход”. Отклонението оказва влияние по ш.0013 „Стопански инвентар“ и ш.0350 „Задбалансови активи“ от актива на баланса.39

1.7. Неправилно са осчетоводени предоставените и възстановените временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки и фондове: в отчетна група „Бюджети“ по сметка 4614 „Временни безлихвени заеми от/за общински бюджети“, вместо по сметка 4624 „Временни безлихвени заеми от/за извънбюджетни сметки на общини“ и в отчетна група „ИБСФ“ по сметка 4624 „Временни безлихвени заеми от/за извънбюджетни сметки на общини“, вместо по сметка 4614 „Временни безлихвени заеми от/за общински бюджети. Началното салдо (на 01.01.2012 г.) по сметките е 24 108 лв., а крайното салдо (31.12.2012 г.) е в размер на 148 571 лв. Не са спазени изискванията на т. 20 от ДДС № 07 от 04.04.2008 г. за осчетоводяване на предоставени и погасени заеми от бюджета по извънбюджетните сметки на общината. Отклонението дава отражение в оборотната ведомост.40

1.8. По дебита на сметка 5111 „Мажоритарни дялове и акции в предприятия в страната” не е начислено увеличение на припадащия се дял на общината в търговските дружества със 100 на сто общинско участие на основание представени предварителни годишни финансови отчети на дружествата за 2012 г. (76 705 лв.). Не е отписано участието на общината в капитала на търговско дружество, поради заличаване от Търговския регистър по кредита на същата сметка (17 100 лв.) или в нетен размер от 59 605 лв. Отклонението оказва влияние по ш.0051 „Дялове и акции“ от актива на баланса и ш.0402 „Прираст/ намаление в нетните активи от минали години“ от пасива на баланса.41

1.9. По сметка 5311 „Предоставени краткосрочни заеми и временна финансова помощ на предприятия” неправилно е осчетоводен безлихвен заем, предоставен от община Бяла на МБАЛ „Юлия Вревска” ЕООД гр. Бяла по договор № 67 от 29.05.2009 г. в размер на 42 000 лв., вместо по сметка 5314 „Предоставени дългосрочни заеми и временна финансова помощ на предприятия”. Към 31.12.2012 г. заемът не е възстановен.

При предоставяне на заема на общинското търговско дружество не е спазен основният счетоводен принцип „предимство на съдържанието пред формата”, който изисква сделките и събитията да се отразяват счетоводно според тяхното икономическо съдържание, същност и финансова реалност. Отклонението оказва влияние по ш.0061 „Дългосрочни вземания от заеми“ и ш. 0062 „Краткосрочни вземания по заеми“ от актива на баланса.42

1.10. По сметка 6019 „Разходи за други материали” неправилно е осчетоводен закупен употребяван автомобил на стойност 4 200 лв., вместо по сметка 2051 „Леки автомобили”. Отклонението оказва влияние по ш.0012 „Компютри, транспортни средства, оборудване“ от актива на баланса и ш.0402 „Прираст/ намаление в нетните активи от минали години“ от пасива на баланса.43

1.11. Неправилно са осчетоводени разходи за ремонт на автомобили, съответно по сметка 6019 „Разходи за други материали” - 671 лв. и по сметка 6029 „Други разходи за външни услуги” - 653 лв., общо на стойност 1 324 лв., вместо по сметка 6021 „Разходи за текущ ремонт”. Отклонението е отразено в оборотната ведомост.44

1.12. По сметка 6029 „Други разходи за външни услуги” неправилно са осчетоводени разходи за изработка и монтаж на дограма в Домашен социален патронаж и за текущ ремонт на: улици в кметство Пет кладенци, котел в ЦДГ „Радост” и подова настилка в ЦДГ „І-ви юни” гр. Бяла”лв. с обща стойност 8 100 лв., вместо по сметка 6021 „Разходи за текущ ремонт”. Отклонението е отразено в оборотната ведомост. 45

1.13. По сметка 6029 „Други разходи за външни услуги” неправилно са осчетоводени разходи за кореспондентски пратки на „Български пощи” ЕАД на обща стойност 637 лв., вместо по сметка 6023 „Разходи за пощенски и телекомуникационни услуги”. Отклонението е отразено в оборотната ведомост.46


  1. По сметка 6029 „Други разходи за външни услуги” неправилно са осчетоводени разходи за изработване на инвестиционен проект за два обекта: „Аварийно укрепване бреговете на дере – с. Полско Косово“ и за „Укрепване коритото на източния ръкав на Беленска река – дере гр. Бяла“ с обща стойност 9 500 лв., вместо по сметка 6076 „Основен ремонт на инфраструктурни обекти чрез външни доставки”. Отклонението оказва влияние по ш.0350 „Задбалансови активи“ от актива на баланса. 47

  2. По сметка 6029 „Други разходи за външни услуги” са осчетоводени в повече с 600 лв. разходи за абонамент на котли и горелки. Отклонението оказва влияние по ш.0402 „Прираст/ намаление в нетните активи от минали години/ текущата година“ от пасива на баланса.48

1.16. По сметка 6021 „Разходи за текущ ремонт” неправилно са осчетоводени разходи за обект „Направа на бетонова настилка на път към сметище Бяла“ на стойност 8 872 лв., вместо по сметка 6076 „Основен ремонт на инфраструктурни обекти чрез външни доставки”. Отклонението е отразено в оборотната ведомост.49

1.17. По сметка 6063 „Разходи за съдебни такси и разноски в страната“ неправилно са осчетоводени разходи за държавни такси по изпълнително дело в размер на 319 лв., вместо по сметка 6061 „Разходи за държавни такси”. Не са спазени изискванията на т. 42 от ДДС № 13 от 2009 г. Отклонението е отразено в оборотната ведомост.50

1.18. По сметка 6098 „Други разходи в страната” неправилно са осчетоводени разходи общо в размер на 30 824 лв. както следва51:

1.18.1. разходи за възнаграждение на персонал по извънтрудови правоотношения в размер на 172 лв., вместо по сметка 6044 „Разходи за заплати и възнаграждение на персонал по извънтрудови правоотношения;

1.18.2. разходи за храна в размер на 9 289 лв., вместо по сметка 6012 „Разходи за храна”;

1.18.3. разходи за канцеларски материали в размер на 178 лв., вместо по сметка 6011 „Разходи за канцеларски материали”;

1.18.4. разходи за консумативи за хардуер в размер на 176 лв., вместо по сметка 6017 „Разходи за консумативи и резервни части за хардуер”;

1.18.5. разходи за други материали в размер на 4 681 лв., вместо по сметка 6019 „Разходи за други материали”;

1.18.6. разходи за транспорт в размер на 2 504 лв., вместо по сметка 6022 „Разходи за транспорт”;

1.18.7. други разходи за външни услуги в размер на 12 946 лв., вместо по сметка 6029 „Други разходи за външни услуги”;

1.18.8. разходи за командировки в страната в размер на 360 лв., вместо по сметка 6093 „Разходи за командировки в страната”;

1.18.9. разходи за горива в размер на 519 лв., вместо по сметка 6010 „Разходи за горива, вода и енергия”.

Допуснато е отклонение по стойност, не са спазени разпоредбите на т. 21 от ДДС № 07 от 2009 г. и т. 31 от ДДС № 06 от 2009 г.

1.19. По сметка 6451 „Текущи субсидии за нестопански организации“ неправилно са осчетоводени разходи за присъдена издръжка на деца в размер на 120 лв., вместо по сметка 6421 „Текущи помощи и обезщетения за домакинства“. Отклонението е отразено в оборотната ведомост.52ИБСФ

1.20. По сметка 6029 „Други разходи за външни услуги” неправилно са осчетоводени разходи за изработване на технически проект на два обекта: „Реконструкция и изграждане на тротоари, площади и улично осветление в гр. Бяла” (5 920 лв.) и „Подобряване на съществуващи центрове за представяне на културни услуги за населението на територията на община Бяла за читалища” (5 051 лв.), с обща стойност 10 971 лв., вместо съответно по сметка 6076 „Основен ремонт на инфраструктурни обекти чрез външни доставки“ - 5 920 лв. и по сметка 2071 „Незавършено строителство, производство и основен ремонт”- 5 051 лв. Отклонението дава отражение по ш.0014 „ДМА в процес на придобиване“ и ш.0350 „Задбалансови активи“ от актива на баланса и по ш.0402 „Прираст/ намаление в нетните активи от минали години“ от пасива на баланса.53

1.21. По сметка 6029 „Други разходи за външни услуги” неправилно са осчетоводени разходи за строителен надзор, свързан с основен ремонт на сгради на читалищата на територията на общината в размер на 6 100 лв., вместо по сметка 2071 „Незавършено строителство, производство и основен ремонт”. Отклонението оказва влияние по ш.0014 „ДМА в процес на придобиване“ от актива на баланса и по ш.0402 „Прираст/ намаление в нетните активи от минали години“ от пасива на баланса. 54

1.22. По сметка 6029 „Други разходи за външни услуги” неправилно са осчетоводени разходи за изготвяне на технически инвестиционен проект на два обекта: „Изграждане на защитено жилище в гара Бяла” - 13 572 лв. и „Промяна на предназначението на съществуваща сграда в Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Бяла” - 20 358лв., с обща стойност 33 930 лв., вместо по сметка 2071 „Незавършено строителство, производство и основен ремонт”. Отклонението оказва влияние по ш.0014 „ДМА в процес на придобиване“ от актива на баланса и ш.0402 „Прираст/ намаление в нетните активи от минали години“ от пасива на баланса.55

1.23. По сметка 6044 „Разходи за заплати и възнаграждения на персонал по извънтрудови правоотношения” неправилно са осчетоводени помощи за месечна издръжка на дете в приемно семейство в размер на 277 лв. при изпълнение на проект „И аз имам семейство”, вместо по сметка 6421 „Текущи помощи и обезщетения за домакинства”. Отклонението е отразено в оборотната ведомост.56


 1. Пасив

В община Бяла не е осчетоводена промяната в дела на инвестициите в резултат на отчетения финансов резултат и извършена преоценка в търговски дружества с общинско участие на основание предварителните им годишни отчети за 2012 г.

2.1. По кредита на сметка 7171 „Дялово участие във финансовия резултат на предприятия в страната с мажоритарно участие” не е начислен положителен финансов резултат в размер на 70 200 лв. Не са спазени изискванията на т. т. 28.4.5. и 28.4.6 от ДДС № 20 от 2004 г. Отклонението оказва влияние по ш.0402 „Прираст/ намаление в нетните активи от минали години“ от пасива на баланса.57

2.2. По сметка 7801 „Положителни преоценки на активи” не са начислени положителни преоценки в размер на 6 505 лв. Не са спазени изискванията на т. т. 28.4.5. и 28.4.6 от ДДС № 20 от 2004 г. Отклонението оказва влияние по ш. 0402 „Прираст/ намаление в нетните активи от минали години“ от пасива на баланса.58

2.3. Дейността на „Бяла транспорт“ ЕООД гр. Бяла - 100 % общинското предприятие е прекратена и дружеството е заличено в Търговския регистър. От община Бяла не са взети счетоводни записвания за отписване на участието на общината в капитала на търговското дружество по дебита на сметка 7699 „Придобито/закрито дялово участие от организиране на бюджетни предприятия“ и кредита на сметка 5111 „Мажоритарни дялове и акции в предприятия в страната” в размер на 17 100 лв. Не са спазени изискванията на т. 23.1 от ДДС № 20 от 2004 г. Отклонението оказва влияние по ш.0051 „Дялове и акции“ от актива на баланса и ш. 0402 „Прираст/ намаление в нетните активи от минали години“ от пасива на баланса.59

2.4. От Медицински център ЕООД гр. Бяла не е представена информация за финансовите резултати на дружеството през 2012 г. Не са спазени изискванията на т. т. 28.4.5. и 28.4.6 от ДДС № 20 от 2004 г. Допуснато е отклонение по смисъл.60

2.5. По сметка 7190 „Отчисления за данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия по ЗКПО” неправилно е начислен и внесен данък върху приходите от общински такси за ползване на пазари в размер на 445 лв. Отклонението оказва влияние по ш.0402 „Приръст/ намаление в нетните активи от минали години“ от пасива на баланса.61

2.6. По сметка 9939 „Приходи от стопанска дейност” неправилно са начислени приходи от общински такси за ползване на пазари в размер на 22 249 лв., събрани на основание чл. 6, ал. 1, т. „б“ във връзка с чл. 8, ал. 1 от Закона за местни данъци и такси. Отклонението оказва влияние по ш.0350 „Задбалансови активи“ от актива на баланса и ш. 0650 „Задбалансови пасиви“ от пасива на баланса.62

2.7. При тестове на контрола за проведената инвентаризация на активи и пасиви към 31.12.2012 г. в общинска администрация Бяла, Дом за стари хора в с. Бистренци и кметство Полско Косово се установи:63

Инвентаризацията е организирана и проведена съгласно изискванията на утвърдените правила в Системата за управление и контрол на активите пасивите в общината. Издадена е заповед от кмета на общината за извършване на инвентаризация на всички материални и нематериални дълготрайни активи, материални запаси и всички останали активи и пасиви във връзка със съставяне на ГФО за 2012 г.. Със заповедта е определена комисията за извършване на инвентаризацията, посочени са обектите за инвентаризиране и срока за приключване на инвентаризацията. Лицата, които отговарят за обектите са подписали декларации преди започване на инвентаризацията с изключение на материално отговорното лице (МОЛ) в кметство Полско Косово. Заведена е аналитична отчетност на активите.

Съставени са инвентаризационни описи - сравнителни ведомости. Инвентаризационните описи са подписани на всяка страница от членовете на комисията. В община Бяла неправилно са класифицирани и осчетоводени дълготрайни материални активи от група 20 и актив под определения праг за признаване на ДМА.

Извършена е инвентаризация на активите, принадлежащи на други организации.

В Дома за стари хора в с. Бистренци са бракувани материални запаси. Бракът е одобрен от кмета на общината.

Резултатите от инвентаризацията са осчетоводени.

От общината е извършена инвентаризация на разчетите за вземания, без разчетите за задължения към 31.12.2012 г.

Изследваните контролни дейности с оглед минимизиране на идентифицираните рискове са изпълнявани съобразно определения ред в общината. Екипът оценява контролните дейности като не ефективни, тъй като при финансовият одит са установени неправилно осчетоводени сгради, ДМА, разходи и не начислено увеличение на дяловото участие на общината в търговските дружества със 100 процента общинско участие.64
Допуснатите отклонения по отделни позиции на баланса превишават приетия праг на същественост и биха оказали съществено влияние на потребителите на информацията от баланса на община Бяла към 31.12.2012 г.

ІV. Приложения към годишния финансов отчет65

Към отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община Бяла към 31.12.2012 г са приложени: обяснителна записка с анализ за изпълнението на приходите и разходите, справки, приложения, разшифровки на параграфи, информация за поетите ангажименти и възникналите задължения и декларация, подписана от главния счетоводител, удостоверяваща идентичността на данните в техническия носител с тези на хартиен носител.

Към баланса на община Бяла към 31.12.2012 г. са приложени обяснителна записка за изпълнението на бюджета, прилаганата счетоводна политика и информация за състоянието и изменението на активи, пасиви, приходи и разходи и декларация за идентичност на представените данни с тези от счетоводната система на община Бяла
Част трета

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Годишният финансов отчет на община Бяла за 2012 г. е изготвен съгласно изискванията на счетоводното законодателство и указанията на Министерството на финансите.

Отчетът за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и приложенията към него не съдържат съществени отклонения и дават вярна и честна представа за отразената финансова и нефинансова информация, в съответствие с идентифицираната обща рамка на финансова отчетност с общо предназначение.

При извършването на одита на баланса към 31.12.2012 г. и приложенията към него се събраха достатъчно доказателства, въз основа на които се постигна разумна увереност, че балансът съдържа отклонения, съществени по стойност и характер, които биха повлияли на потребителите на информацията.

Годишният финансов отчет не отразява достоверно имущественото и финансовото състояние на общината.

Финансовият отчет на община Бяла за 2012г. се заверява с резерви.

Настоящият одитен доклад е изготвен в два еднообразни екземпляра, по един за община Бяла и за Сметната палата и е неразделна част от становището за заверка.ОДИТНО СТАНОВИЩЕ

ЗА ЗАВЕРКА С РЕЗЕРВИ


на годишния финансов отчет за 2012 г.

на община Бяла

София, 2013 г.


Настоящото становище е изготвено на основание чл. 53, ал. 8 от Закона за Сметната палата и отразява резултатите от извършения финансов одит на годишния финансов отчет на община Бяла за 2012 г.
Ръководството на община Бяла е отговорно за вярното и честно представяне на информацията във финансовия отчет за 2012 г. и в съответствие с приложимата рамка на финансово отчитане, както и за системата на вътрешния контрол, необходима за изготвянето на финансовия отчет без съществени отклонения, независимо дали се дължат на измама или грешка.
Отговорността на одитния екип е да изрази независимо становище по годишния финансов отчет въз основа на извършения финансов одит в съответствие със Закона за Сметната палата и международно признатите одитни стандарти при спазване на етичните изисквания, както и да планира и проведе одита така, че да се убеди в разумна степен на сигурност доколко финансовия отчет не съдържа съществени отклонения.
Одитният екип дава следното мнение по елементите на годишния финансов отчет:
І. По отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и приложенията към него за 2012 г.
Одитът на отчета за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и приложенията към него на община Бяла за 2012 г. включи проверка, анализ и оценка за вярното и честно представяне на финансовата и нефинансовата информация.

При извършването на одита се констатираха отклонения, подробно отразени в т.т. 1.3. и 2.3. от раздел ІІ от одитния доклад, които не са съществени по стойност, по характер или по смисъл и не биха повлияли на потребителите на информацията.

Одитният екип изразява независимо становище, че отчетът за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и приложенията към него на община Бяла за 2012 г. не съдържат съществени отклонения и дават вярна и честна представа за отразената финансова и нефинансова информация, в съответствие с идентифицираната обща рамка на финансова отчетност с общо предназначение.
ІІ. По баланса към 31.12.2012 г. и приложенията към него.
Одитът на баланса към 31.12.2012 г. и приложенията към него на община Бяла включи проверка, анализ и оценка на отразената в тях информация за вярното и честно представяне на финансовото състояние и имуществото на предприятието.

При извършването на одита се събраха достатъчно доказателства, въз основа на които се постигна разумна увереност, че балансът съдържа съществени отклонения, подробно отразени в т.т.1 и 2 от раздел ІІІ от одитния доклад, които са съществени по стойност, по характер или по смисъл и биха повлияли на потребителите на информацията.

Одитният екип изразява независимо становище, че балансът към 31.12.2012 г. и приложенията към него на община Бяла съдържат съществени отклонения и не дават вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото в съответствие с идентифицираната обща рамка за финансова отчетност с общо предназначение.
Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчна и подходяща база за изразените от нас резерви по годишния финансов отчет.

Финансовият отчет на община Бяла за 2012 г. се заверява с резерви.


Одитното становище за заверка с резерви е неразделна част от финансовия отчет на община Бяла за 2012 г.


1 Одитно доказателство № 59

2 Одитно доказателство № 1

3 Одитно доказателство № 2

4 Одитно доказателство № 3

5 Одитни доказателства №№ 4, 9, 10, 29 и 52

6 Одитни доказателства №№ 20 и 22

7 Одитни доказателства №№ 5 и 6

8 Одитни доказателства №№ 5,7, 27, 28,11 и 12

9 Одитни доказателства №№ 11, 15 и 16

10 Одитни доказателства №№ 11,17, 18 и 19

11 Одитни доказателства №№ 20 и 26

12 Одитни доказателства №№ 20 и 25

13 Одитни доказателства №№ 20 и 21

14 Одитно доказателство № 8

15 Одитни доказателства №№ 20 и 23

16 Одитно доказателство № 31

17 Одитно доказателство № 30

18 Одитно доказателство № 32

19 Одитно доказателство № 33


20 Одитни доказателства № № 34, 35 и 36

21 Одитни доказателства № № 35, 36, 37 и 38

22 Одитни доказателства № № 35, 36 и 39

23 Одитни доказателства № № 35, 36 и 40

24 Одитно доказателство № 41

25 Одитно доказателство № 60

26 Одитно доказателство № 61


27 Одитни доказателства № № 42, 43 и 44

28 Одитни доказателства №№ 3 и 33

29 Одитни доказателства № № 30 и 41

30 Одитни доказателства № № 2 и 32

31 Одитно доказателство № 45

32 Одитно доказателство № 45

33 Одитни доказателства № № 46, 47 и 48

34 Одитно доказателство № 49

35Одитно доказателство № 56

36 Одитно доказателство № 56

37 Одитно доказателство№ 56

38 Одитно доказателство№ 56

39 Одитно доказателство№ 56

40 Одитни доказателства № 51 и 59

41 Одитно доказателство № 53

42 Одитно доказателство № 59

43 Одитни доказателства № № 5 и 6

44 Одитни доказателства № № 11, 15 и 16

45 Одитни доказателства № № 5, 7, 11,12, 28

46 Одитни доказателства № № 11,13 и 14

47 Одитни доказателства № № 11,17, 18 и 19

48 Одитни доказателства № № 20 и 26

49 Одитни доказателства № № 20 и 25

50 Одитни доказателства № № 20 и 21

51 Одитно доказателство № 8

52 Одитно доказателство № 34

53 Одитни доказателства №№ 35, 36, 37 и 38

54 Одитни доказателства №№ 35, 36 и 39

55 Одитни доказателства №№ 35, 36 и 40

56 Одитно доказателство № 34

57 Одитно доказателство № 53

58 Одитно доказателство № 53

59 Одитни доказателства № № 24 и 53

60 Одитно доказателство № 53

61 Одитно доказателство № 54

62 Одитно доказателство № 54

63 Одитни доказателства № № 55, 56 и 57

64 Одитно доказателство № 62

65Одитно доказателство № 1 и Приложение № 1

Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> Указания за финансов одит
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница