Доклад Проучване на добри практики за механизмите за определяне размера на държавните такси. Обединено кралство


Добра практика 2. Единна методика (правила) за определяне размера на таксите, която се изработва и прилагането й се координира от Министерството на финанситестраница15/30
Дата06.05.2017
Размер2.47 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   30

Добра практика 2. Единна методика (правила) за определяне размера на таксите, която се изработва и прилагането й се координира от Министерството на финансите


Практика № 2

Единна методика (правила) за определяне размера на таксите, която се изработва и прилагането й се координира от Министерството на финансите

Година на въвеждане

Практиката е въведена през 1992 г. с публикуването на Ръководството за таксите и потребителските цени от 1992 г.; същото, обаче, не е достъпно в електронен вариант76

Данни за наличието на единна методика (правила) има и от 2005 г. (вж. Увода към Насоките на Министерството на здравеопазването, социалните услуги и обществената безопасност за таксите от 2005 г., Раздел ІV, т. 2)Държава

Обединено кралство

Институция / администрация, отговорна за прилагането на практиката

Министерство на финансите

Метод, чрез който е идентифицирана

Работно посещение (Study Visit) и Преглед на документи (Desk Research)

Кратко описание на практиката

Министерството на финансите е разработило документ с наименование Ръководство за управление на публичните финанси. Глава 6 „Такси, потребителски цени и налози” и приложенията към нея съдържат принципите и правилата за определяне размера на таксите в Обединеното кралство. Всички публични организации – министерства, изпълнителни агенции, публични организации, различни от министерства, национални здравни служби и търговски фондове, които не се ползват с автономност от централното правителство (и парламент) следва да съгласуват със и да търсят одобрение от Министерството на финансите за предлаганите от тях такси.

Начин на въвеждане

Практиката първоначално е въведена чрез разработването и публикуването на Ръководството за таксите и потребителските цени (1992 г.). Понастоящем се прилага Ръководството за управление на публичните финанси от 2013 г.Териториално приложение

Всички министерства, публични организации, различни от министерства, национални здравни служби и търговски фондове в Обединеното кралство, с изключение на онези в Шотландия, Уелс и Северна Ирландия, които се ползват с известна автономност от централното британско правителство (и парламент) следва да спазват и прилагат принципите и правилата, съдържащи се в Ръководството за управление на публичните финанси.Цел и ефективност

В предговора на Ръководството е казано, че то е предназначено да подпомага британското правителство за поддържане на общественото доверие и да обясни как да се управляват публичните средства с честност и в интерес на обществото. Целта на описаните в Глава 6 принципи и правила за определяне размера на таксите не е посочена изрично, но може да се допусне, че тя е (с малки изключения) възстановяване само на онези разходи, които са извършени за предоставянето на съответните публични услуги. Въз основа на прегледаните нормативни актове и документи може да се допусне, че публичните организации в Обединеното кралство се придържат към описаните в Ръководството принципи и правила и че практиката е ефективна.Съответствие с критериите за подбор на добри практики

Наличието на единни правила (методика) за определяне размера на таксите напълно отговаря на критерии 1, 2, 4 и 5 за подбор на добри практики (разходноориентиран подход при определяне размера на таксите; обособеност на механизмите за определяне на разходноориентирани такси в отделна методология; гъвкавост/иновативност при определяне на размера на разходноориентираните такси и силни страни и постижения). Съгласно описаните в Глава 6 на Ръководството за управление на публичните финанси принципи и правила за определяне размера на таксите, британските министерства и ведомства следва да ги изчисляват по начин, който осигурява пълно възстановяване на разходите за предоставяне на услугите (критерий 1). Само по себе си Ръководството, в частност Глава 6, представлява обособен документ, в който са описани механизмите за определяне на таксите въз основа на извършените за предоставяне на услугите разходи (критерий 2). Гъвкавостта на практиката (критерий 4) произтича от възможността размерът на някои такси да надвишава или да е по-малък от разходите за предоставяне на услугата, когато са налице обективни предпоставки и основания за това. Силната страна, или положителният аспект на практиката (критерий 5) е, че наличието на единна методика (правила) е предпоставка за провеждане на съгласувана политика и за недопускане формирането на такси, чийто размер не съответства на принципа за (пълно) възстановяване на разходите. Критерий 3 (прилагане на индивидуално аналитично счетоводство за разходите по предоставяната административна услуга) не е релевантен към идентифицираната практика дотолкова, доколкото Ръководството не съдържа изрични указания към британските министерства и публични организации да прилагат индивидуално аналитично счетоводство за разходите, извършвани за съответните административни услуги с оглед определяне размера на таксите за тяхното предоставяне.Друга информация

N/A

Наличие на сходни практики или методи в България

За сходни (до известна степен) на съдържащите се в Ръководството за управление на публичните финанси правила за определяне размера на таксите в Обединеното кралство могат да се приемат Методиката за определяне на разходноориентиран размер на таксите по чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност и разходването им77, Методиката на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ за определяне на разходноориентиран размер на административните такси за административни услуги за лица, които не са негови студенти78, Методиката за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура79 и Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България80. Същите обаче, с изключение на първата, са приложими за конкретен вид такси и не всички български министерства и ведомства са техни адресати.

Приложимост на практиката в България

Практиката до голяма степен е приложима в България. Изготвянето на единна методика за определяне размера на таксите е предвидено и в Концепцията за нова политика по отношение на таксите (т. 8. Механизъм за определяне и актуализиране размера на таксите), изготвена в рамките на първия етап на проект „Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условие за добро управление“.

Практиката може да се въведе, например чрез текст в проекта на новия Закон за таксите, който да указва, че изчисляването на таксите се извършва в съответствие с Методика за определяне размера на таксите на разходен принцип (предмет на разработване в рамките на настоящия договор за изпълнение на обществена поръчка), а самата Методика да съдържа принципите и правилата за формиране на таксите въз основа на извършваните за предоставянето на съответните услуги разходи.Каталог: document library
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Saveti government bg
document library -> Отчет за 2011 г. За изпълнение на националната стратегия за демографско развитие на република българия 2006 2020 г
document library -> Доклад Проучване на добри практики за механизмите за определяне размера на държавните такси. Кралство Испания


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   30


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница