Доклад за 2010 година за изпълнение на дейностите по комплексно разрешителностраница1/15
Дата09.01.2018
Размер1.81 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2010 ГОДИНА

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

ПО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО
№ 27/2005 Г.


март, 2011

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Увод 3

1.1. Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР) 3

1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията 3

1.3. Регистрационен номер на КР 3

1.4. Дата на влизане в сила на КР 4

1.5. Оператор на инсталацията (притежател на разрешителното) 4

1.6. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора 4

1.7. Лице за контакти 4

1.8. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти 4

1.9. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите извършвани в инсталациите 4

1.10. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда. 7

1.11. РИОСВ на чиято територия е разположена инсталацията 7

1.12. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 7

2. Система за управление на околната среда 7

2.1. Структура и отговорности 7

2.2. Обучение 8

2.3. Обмен на информация 8

2.4. Документиране 8

2.5. Управление на документи 9

2.6. Оперативно управление 9

2.7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 9

2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 9

2.9. Записи 9

2.10. Докладване 9

2.11. Актуализация на СУОС 103. Използване на ресурси 10

3.1. Използване на вода 10

3.2. Използване на енергия 11

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 11

3.4. Съхраняване на суровини, спомагателни материали, горива и продукти 11

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда 12

4.1. Доклад по Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители. 12

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 12

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 13

4.4. Управление на отпадъците 14

4.5. Шум 25

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 26

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР) 31

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях 31

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 31

7.1. Аварии 31

8. Подписване на годишния доклад 33

1. Увод


Настоящият ГДОС за изпълнението на условията от КР №27/2005 г., актуализирано с Решение № 27-Н0-И0-А1/2009, се отнася за дейностите по време на строителството на новата ТЕЦ “Ей И Ес - 3С Марица Изток 1” .

Главен изпълнител на проекта под ключ е Alstom Power, а подизпълнител на строителните работи е TGO Ltd.

Изграждането на централата започна през м. август, 2006 г. Съгласно актуализирания график на проекта, въвеждането в експлоатация ще се извърши през 2011 г.

Основните дейности извършвани през отчетния период включват строително-монтажни работи по основните и спомагателните съоръжения, както и пусково-наладъчни работи, които се извършват по въвеждането на централата в експлоатация, единични проби и изпитания на отделни съоръжения и системи.

През 2010 г., след представяне от страна на Изпълнителя на централата на инструкциите за експлоатация и поддръжка на изградените съоръжения и системи беше констатирано, че при поддръжката ще се генерират редица отпадъци, които не са заложени в комплексното разрешително, което е издадено на най-ранния етап на проекта. В действащото разрешително не беше включена и обезпрашителна инсталация към съоръженията за раздробяване на варовик. В тази връзка е представена информация в МОСВ, с копие до РИОСВ Стара Загора за откриване на процедура по преразглеждане на КР № 27/2005 на Ей и Ес – 3С Марица Изток 1. С писмо изх. 45-C3-140/ 01.12.2010 на Директора на Изпълнителната агенция по околна среда започна процедура по преразглеждане на издаденото КР. С Решение No 27-НО-ИО-А2/2011 г. на Изпълнителния директор на ИАОС, КР на дружеството е актуализирано.

1.1. Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР)


Топлоелектрическа централа с номинална топлинна мощност 1910,8 MW, ТЕЦ „Ей и Ес – Гълъбово” - категория промишлена дейност 1.1. от Приложение № 4 на ЗООС.

1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията


6280 гр. Гълъбово, община Гълъбово, област Стара Загора, п.к.600

1.3. Регистрационен номер на КР


Комплексно разрешително № 27/10.02.2005 г.

1.4. Дата на влизане в сила на КР


24.02.2005 г.

1.5. Оператор на инсталацията (притежател на разрешителното)


“Ей И Ес-3C Марица Изток1” ЕООД.

1.6. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора


Оператор: “Ей И Ес-3C Марица Изток1” ЕООД.

Адрес: 6280 гр. Гълъбово, община Гълъбово, област Стара Загора, ПК 600

Тел.: +359 418 65505

Факс: +359 418 65515

e-mail: daniela.slavova@aes.com

1.7. Лице за контакти


Петя Димитрова Димитрова – Ръководител по околна среда (тел.: 0885 693974)

1.8. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти


Адрес: 6280 гр. Гълъбово, община Гълъбово, област Стара Загора, п.к.600

Тел.: +359 42 901424

Факс: +359 418 65515

e-mail: Petya.Dimitrova@AES.com


1.9. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите извършвани в инсталациите


ТЕЦ Ей И Ес-3С МИ1 се изгражда в близост до град Гълъбово, община Гълъбово и на 45 km от гр. Стара Загора.

Площадката на централата, се намира до границите на съществуващата ТЕЦ Марица Изток 1 (ТЕЦ МИ1), която от 2001 г. е част от „Брикел” ЕАД . Разположена е на 106,5 m надморска височина, в близост до река Сазлийка и язовир Розов кладенец. От източната страна преминава пътят Ст. Загора - Гълъбово; от северозападната страна - ж.п. линия Ст.Загора-Димитровград. Площадката граничи на юг с „Брикел” ЕАД. Най-близките жилищни сгради се намират в село Обручище - на 1,8 km, и в град Гълъбово - на 2 km от външните граници на площадката. Централата е разположена на територията на община Гълъбово. Общата площ на площадката на централа заедно с въглищно стопанство възлиза на 162 хектара.

Предмет на дейност на “Ей и Ес-3С Марица Изток 1” ЕООД е производство, преобразуване и продажба на електроенергия и други оперативни дейности, свързани с производство, преобразуване и продажба на електроенергия.

ТЕЦ “Ей И Ес - Гълъбово” включва два блока с инсталирана електрическа мощност 335 MW всеки.

По-долу са описани основните системи и съоръжения на централата

- Подготовка на горивото;

Лигнитните въглища за ТЕЦ Ей и Ес – 3С Марица Изток 1 се доставят от Мини “Марица изток” посредством ж.п. транспорт. След разтоварването им на ж.п. разтоварище се подават към дробилки “едро дробене”, а оттам, посредством система транспортьори към склада за въглища, където се насипват на слоеве върху четири т. нар. „въглищни фигури” за осредняване на качествените им показатели. Насипването и последващото изгребване на въглищата се извършва с помощта на две комбинирани роторни съоръжения.

- Транспортиране на горивото до горивните инсталации

След изгребване, въглищата преминават през дробилки “ситно дробене”, откъдето се подават към захранващите бункери на котлите. Финото смилане се осъществява чрез чуково-вентилаторни мелници, след което пулверизираното гориво се подава към горивните уредби на котлите. Горелките на котлите са нискоемисионни по отношение на NOx. Твърдият отпадък, който се образува при горивния процес (сгурия, шлака и дънна пепел) се охлажда с вода и отвежда от дъното на котела до силоз за временно съхранение посредством лентов транспортьор.

- Изгаряне на горивото в горивните инсталации;

При пускови режими, за разпалване се използва течно гориво газьол. Технологично необходимата пара до достигане на 40 % мощност на основните котли се осигурява от спомагателните котли – по един за всеки блок, които също използват газьол.

Изградено е едно авто - разтоварище за течно гориво и един резервоар с капацитет 1000 m3.

- Подготовка на водата в ХВО и дозиране в пароводния тракт на парогенераторите;

За производство на пара в котлите се използва дълбоко обезсолена вода, която се подготвя в ХВО (химводоочистка). За постигане и гарантиране на необходимата чистота и качества на захранващата вода в схемата на химводоочистката е включена обратна осмоза, а в пароводният цикъл непрекъснато се дозират химикали за поддържане на необходимите технологични параметри. По време на експлоатацията няма да се отвеждат отпадъчни води от площадката. В работният проект е предвиден напълно затворен оборотен цикъл на водите.

- Турбогенератори;

Отделената при изгаряне на горивото топлина се използва за подгряване на циркулиращата в екранната система на котлите обезсолена вода до получаване на прегрята пара, която се подава към парните турбини, към които са куплирани генератори.

- Охлаждане и кондензация на отработената пара;

Отработената пара се охлажда и кондензира в кондензаторите на турбините. За охлаждане се използва оборотна вода в затворен цикъл през охладителна кула с естествена тяга. За компенсиране на загубите от изпарение непрекъснато се подава добавъчна вода от язовир „Розов кладенец” .

- Открита разпределителна уредба

Произведената електрическа енергия ще се изнася в енергийната система посредством открита разпределителна уредба 400 kV (ОРУ) съдържаща по един прекъсвач за всеки блок и съответното комутационно и контролно оборудване.

- Очистване на димните газове от прах и серен диоксид;

Димните газове от котлите преминават през електростатични филтри за улавяне на праха, който чрез пневмотранспорт се подава в силози за временно съхранение.

Очистените от прах газове преминават през сяроочистващи инсталации (СОИ), работещи на мокър варовиков принцип за улавяне на серните диоксиди. Необходимият за СОИ варовик се доставя чрез ж.п. и автотранспорт, като е предвидена система за неговото съхраняване, трошене, раздробяване и подготовка на варовикова суспензия.

СОИ е проектирана да постига 400 mg/Nm3 SO2 в димните газове на изход.

- Извеждане на очистените димни газове в атмосферата;

След сяроочистващите инсталации, очистените димни газове се изпускат в атмосферата през 135-метрова охладителна кула. Предвидена е система за собствени непрекъснати измервания, която включва подсистеми за контрол на SO2, CO, NOx, прах, О2, влажност, обем, температура и налягане.

- Съхранение, транспортиране и депониране на твърдите горивни отпадъци и отпадъците от очистването на димните газове;

Получената гипсова суспензия от СОИ се обезводнява до 10-15 % влагосъдържание посредством лентови вакуум филтри и чрез транспортьори се подава към силози за временно съхранение.

Гипсът от СОИ и твърдите горивни отпадъци се дозират от силозите върху лентов транспортьор и се претоварват върху тръбен лентов транспортьор за извозване до Депо за сгуропепелина и гипс от ТЕЦ Ей И Ес – 3С Марица Изток 1 за крайното им депониране. За предотвратяване на разпрашаването при товаренето, транспортирането, разтоварването и депонирането на сухата пепелина е предвидена система за овлажняването и с цел постигане на оптимална влажност на смесения отпадък 15 – 25 %. Транспортирането и депонирането на тези отпадъци се извършват от Ей и Ес Марица Изток 1, за което компанията има издадено КР No 120-Н0/2007.


Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница