Доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и на Програмата за изпълнение на стратегията през 2010 гстраница1/5
Дата31.05.2017
Размер1.21 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т

съвет по децентрализация на държавното управление
Годишен доклад

за изпълнението на Стратегията за децентрализация и на Програмата за изпълнение на стратегията през 2010 г.

юли, 2011 г.

СЪДЪРЖАНИЕ


Увод 4

Раздел ІІ. Показатели за измерване на напредъка на България в областта на децентрализацията спрямо унитарните държави в Европейския съюз 33

Раздел ІІІ. Представяне на показателите, интегрирани в балансираната карта за изпълнение на Стратегическа цел 1 38

Раздел ІV. Представяне на показателите, интегрирани в балансирана карта за изпълнение на Стратегическа цел 2 51

52Раздел V. Представяне на показателите, интегрирани в балансирана карта за изпълнение на Стратегическа цел 3 52

Раздел VI. Изводи и препоръки 59

Увод


В периода 2006 – 2009 г. беше реализирана първата програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация. Общата количествена оценка е, че са изпълнени около половината от набелязаните в нея мерки. Основната положителна промяна бе предоставянето на данъчни правомощия на общините. С измененията в Конституцията се даде възможност на общинските съвети да определят размера на местните данъци при условия, по ред и в границите, установени в закон и размера на местните такси по ред, установен със закон. Това създаде условия от началото на 2008 г. общините да провеждат реална финансова политика, чрез определяне на ставките на местните данъци в граници, определени от закона.

Регламентирано бе и разпределението на субсидиите за общински пътища. Общините получиха патентния данък като собствен приходоизточник. През периода 2006-2009 г. общините започнаха да предоставят нови социални услуги в общността. Домовете за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски грижи от 2008 г. се финансират от общинските бюджети като специализирани институции за социални услуги, които са делегирана държавна дейност, но професионалните училища останаха на централно подчинение. Като цяло в количествен аспект се наблюдава преразпределение на ресурсите в полза на общините.

Реализирани са положителни структурни промени в местните финанси. Делът на собствените приходи достигна 35.8% (2007 г.), но вследствие кризата през последното тримесечие на 2008 г. спадна на 32.4%. Инвестициите достигнаха 28.6% от всички общински разходи.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

Дял на общинските приходи в БВП

6.9%

7.9%

8.2%

8.2%

7,8

Дял на общинските разходи в КДБ

16.2%

18.0%

19.2%

20.4%

19,2

Дял на общинските КР в публичните КР

23.6%

28.5%

36.7%

37.4%

33,9


Отношение на прираста на общинските ръзходи към прираста на всички публични разходи

1.0512

1.1132

1.0670

1.0631

0,9409


Наред с положителните промени се наблюдава спад на темпа на прираст на общинските разходи спрямо съответния темп на публичните разходи. Увеличава се делът на държавните трансфери, които не са планирани в общинските бюджети. Определяните от държавата разходи за финансиране на делегираните услуги изостават спрямо инфлацията, което принуждава общините да отклоняват нарастващи суми от местните приходи за дофинансирането им.

В резултат на финансовата криза започна намаляване на собствените приходи на общините и увеличаване на държавните трансфери. През 2009 г. размерът на собствените приходи спадна на 29,32% при 32,44% през 2008 г.

За местните власти в Европа кризата е създала широко разпространена нагласа за нуждата от радикално усъвършенстване на управлението на публичните разходи. Независимо, че използваните средства се различават в различните страни, има постоянна нужда от повишаване на ефективността на целия публичен сектор и от по-голямо сътрудничество между всички заинтересовани страни. Целта е да се отстрани дублирането и да се намалят разходите, които възникват от липса на координация, интеграция и гъвкавост при доставката на публични услуги, не само за удовлетворяване на исканията за текущата фискална ситуация, но също така да бъдат по-добре поставени на място дългосрочните социални и икономически промени. Декларацията от Утрехт /2009 г./ за въздействието на финансовата/икономическа криза върху местното и регионално управление съдържа пет основни възможности за политически отговор от страна на правителството на въздействието на икономическата криза върху местното управление:


 • Реформа на финансовите взаимоотношения

 • Подобряване на отговорността и ефективността

 • Подобряване на насочването/планирането на социалните привилегии

 • Иновативно преустройство на публичните услуги

 • Повишаване на местната гъвкавост и свобода на действие

Имайки предвид изводите и анализите, направени от изпълнението на Програмата 2006-2009 г, през 2010 г. стартира работата по разработване и съгласуване на нова програма за периода 2010 – 2013 г. В хода на работата по новата програма беше констатирана необходимостта от промяна и в действащата стратегия, поради което едновременно с програмата беше подготвена налагащата се актуализация на Стратегията за децентрализация. В хода на обсъждането на проектите на актуализираната Стратегия за децентрализация и Програма за нейното изпълнение за периода 2010 – 2013 г. участваха представители на всички министерства, Националното сдружение на общините в Република България и областните управители. След проведените дискусии, анализирайки всички детайли, причините за неизпълнените мерки и политиките на правителството за реализиране на процеса на децентрализация, програмните документи бяха приети с решение на Министерския съвет № 454 от 2 юли 2010 г.

Стратегията за децентрализация отразява заложените в Програмата на Правителството за европейско развитие на България ангажименти за задълбочаване на процеса на децентрализация, оптимално разпределение на правомощия и ресурси между централните и местните власти, което е предпоставка за осигуряване на стабилно и ефективно управление в страната. За постигане на визията са формулирани конкретни стратегически цели:Стратегическа цел 1. Ускорено прехвърляне на правомощия и ресурси от централните органи на изпълнителната власт към общините за укрепване на местното самоуправление.

Стратегическа цел 2. Оптимизиране на функционалната компетентност на областния управител за координация на секторните политики на регионално равнище.

Стратегическа цел 3. Развитие на местното самоуправление в рамките на общината чрез повишаване на управленската и финансовата самостоятелност на кметствата и заведенията за услуги.

Програмата за децентрализация на държавното управление за периода 2010-2013 г. е продължение на усилията на централната и местните власти да повишат ефективността на институциите с цел предоставяне на по-адекватни на потребностите, повече и по-качествени услуги на населението.

Програмата постави и конкретни цели за доближаване до средните за ЕС стойности по основни макроикономически показатели, характеризиращи степента на децентрализация в България като постигане на дял на общинските инвестиции в инвестициите в КДБ – 50% и дял на собствените приходи от всички приходи на общините – 50%.

Резултатите от анализа на тенденциите в местните финанси и международните сравнения дават основание да се направи извода, че за да се осъществят реални стъпки към децентрализация в България е необходимо да се постави ясна цел, с която да се достигне в средносрочна перспектива (до 2013 г.) доближаване до средните за ЕС стойности по основни макроикономически показатели, характеризиращи степента на децентрализация в България.

През 2010 г. Съветът по децентрализация на държавното управление проведе пет заседания при нормативно регламентирани минимум три заседания. Основната част от включените в дневния ред въпроси бяха насочени към обсъждане на изпълнението на отделните мерки от програмата.

Структурата на настоящия доклад включва оценка и описание на изпълнението на отделните мерки от програмата, сравнения за напредъка на България в областта на децентрализацията спрямо унитарните държави в ЕС и представяне на показателите за изпълнение на отделните стратегически цели на програмата.Раздел І. Оценка на Програмата за изпълнение на Стратегията за децентрализация през 2010 г.

В настоящия раздел се оценява изпълнението на мерките от Програмата за децентрализация, предвидени за изпълнение през 2010 г., както и тези, които започват през 2010 г., но изпълнението им продължава и през следващите години.

Критериите, по които се оценява изпълнението на мерките, залегнали в Програмата за децентрализация през 2010 г., са следните:

1. Мярката е Изпълнена, когато са осъществени всички действия и са постигнати набелязаните резултати;

2. Мярката е Частично изпълнена, когато има изпълнение на част от дейностите и са постигнати определени резултати;

3. Мярката е Неизпълнена, когато няма предприети действия по изпълнение на мярката.

Оценяването на мерките, започващи през 2010 г. и продължаващи през следващите години за изпълнение е формулирано по следния начин:

1. Мярката е Изпълнена, когато през 2010 г. са осъществени определени дейности и са постигнати резултати;

2. Мярката е В процес на изпълнение, когато през 2010 г. е започнало изпълнението на дейности, но все още няма определени резултати, или те са значително по-малко от очакваните;

3. Изпълнението не е започнало, когато през 2010 г. не е започнало изпълнението на набелязаните дейности.

Какво е изпълнението на мерките от Програмата за децентрализация през 2010 г.?
Мерки по Стратегическа цел 1 - Ускорено прехвърляне на правомощия и ресурси от централните органи на изпълнителната власт към общините за укрепване на местното самоуправление
Приоритет 1. Прехвърляне предоставянето на публични услуги от централните към местните власти


Мярка

Срок

Състояние

Описание

1. Преминаване на професионалните и на специалните училища, с изключение на тези с национално значение, към общините като делегирана услуга

2012 г.

В процес на изпълнение

Изпълнението на тази мярка е от смесена компетентност (МЗХ, МОМН и общини). От страна на МЗХ е създадена работна група, която изготви списък с училища към МЗХ, които са с национално значение и могат да останат в системата на МЗХ. Направено е предложение чрез бюджета на МЗХ да продължи финансирането на 53 училища, чрез бюджетите на съответните общини да бъдат финансирани 29 училища, а 13 училища да се влеят в други училища, финансирани чрез бюджета на МЗХ, като това са предимно училища, разположени на едно и също населено място. След получено становище от МОМН са изпратени писма до съответните общини, с цел изясняването на възможността за поемане на финансирането на определените за излизане от системата на МЗХ училища чрез общинските бюджети.

Работи се върху концепция на Закон за училищното образование.

През 2010 г. на общинско финансиране са преминали 3 училища, от които 2 професионални и 1 специално.

МОМН осъществява кореспонденция с общините по отношение на готовността им за промяна финансирането на училищата.2. Увеличаване на предоставяните от общините услуги по устройството на територията и контрола в строителството

2010 -

2011 г.


В процес на изпълнение

В работна група се обсъжда проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията и контрола в строителството. Работата на Работната група продължава.

Към дейностите по изпълнение на Програмата за по-добро регулиране 2010-2013 г. е залегнал списък на закони, на които да се извърши последваща оценка на въздействието през 2011 г. ЗУТ е включен в списъка.3. Предоставяне на местни правомощия по управление на хидротехническите съоръжения и поддържане на речните корита

2010 -2011 г.

Изпълнена

С промяната на Закона за водите (ДВ, бр. бр.61 от 6.08.2010 г.) се децентрализират дейностите по издаване на разрешителни за водовземане и ползване от язовирите. Министърът на околната среда и водите издава разрешителни само за комплексните и значими язовири по Приложение №1 към Закона за водите. На общините се предоставят за ползване около 3000 бр. общински язовири, като кметовете на общините издават разрешителни за тези язовири, след решение на общински съвет за използването им. Таксите за правото на използване на водите и водните обекти (язовирите) по тарифа, одобрена от МС постъпват в съответната община. За останалите случаи на водовземане и ползване на водни обекти, разрешителни се издават от директорите на басейновите дирекции.

Изготвени са анализи и информация от компетентността на МЗХ във връзка с разработването на „Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България” като основа за промяна на нормативната уредба.4. Усъвършенстване на нормативната рамка за предоставяне на основни местни услуги: ВИК, управление на отпадъците

2010 г.

Изпълнена

1. С промяната на Закона за водите (ДВ, бр. бр.61 от 6.08.2010 г.) се предоставят за управление на общините, по тяхно искане, след решение на общински съвет, някои от находищата на минерални води, изключителна държавна собственост. Това е израз на държавната политика за предоставяне на лостове на органите на местно самоуправление за реализация на визията за развитие на общините, както и за насърчаване на по-доброто усвояване на природния ресурс – минерална вода. Когато находището за минерална вода - изключителна държавна собственост е предоставено за стопанисване, ползване и управление на общината, таксите за издаване на разрешителни постъпват в общината.

2. С промяната на Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр. 41 от 01.06.2010 г.) се облекчават разрешителните режими и се намалява административната тежест за бизнеса. Премахнат е разрешителният режим за опасните отпадъци и регистрационният режим за неопасните отпадъци за извършване на дейностите по събиране и временно съхраняване на отпадъци на мястото на образуване. Преобразуван е разрешителният режим за дейностите по транспортиране на опасни отпадъци в регистрационен режим.5. Предоставяне на общините права на собственост или на управление на пристанища, летища и други транспортни терминали с местно и регионално значение

2010 -2012 г.

Изпълнена

Съгласно Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) делението на пристанища с регионално и пристанища с национално значение е приложимо само по отношение на пристанищата за обществен транспорт, т.е. пристанищата, по които се извършва обработване на товари, поща или обслужване на пътници. Собствеността на пристанищата за обществен транспорт с регионално значение може да принадлежи на държавата, на община, на физическо или юридическо лице.

Процедурата по прехвърляне на собствеността на пристанищата обхваща следните три етапа: 1. Със Закон за изменение и допълнение на ЗМПВВППРБ се изважда съответното пристанище от Приложение № 1 (пристанища за обществен транспорт с национално значение) и се прехвърля в Приложение № 2 (пристанища за обществен транспорт с регионално значение).

 2. С решение на Министерския съвет от ДП „Пристанищна инфраструктура” се изважда собствеността му и от публична държавна собственост се преобразува в публична общинска собственост.

 3. Сключва се договор между областната управа и съответната община за прехвърляне на управлението.

Ангажиментите на МТИТС, свързани с прехвърлянето на пристанищата с регионално значение от списъка в Приложение № 1 към списъка в Приложение № 2 са изпълнени – към настоящия момент нито едно пристанище с регионално значение не принадлежи на държавата. Всички пристанищни обекти, които не отговарят на критерия за обществена полезност и значимост за националната икономика, бяха прехвърлени в Приложение № 2 и обявени за пристанища с регионално значение. След това от страна на МС бяха предприети необходимите действия за предоставяне на пристанищните имоти на съответните общини. Към настоящия момент е прехвърлена собствеността от държавата към общината на пристанищата Царево, Поморие, Ахтопол, „Пристис” в Русе и „Дръстър” в Силистра.

Другите пристанища (яхтени, рибарски и пристанища със специално предназначение) не се поделят според обществената си полезност и значимост. В момента няма регистрирано такова, което да е собственост на държавата, с изключение на рибарското пристанище „Черноморец”, което е съсобствено между държавата и община Созопол.

Процесът по предоставяне на общините права на собственост върху пристанищата за обществен транспорт с регионално значение е приключил.


6. Прехвърляне на права, задължения и отговорности за управлението на горските ресурси към общините на базата на дългосрочно договаряне

2011-2013 г.

В процес на изпълнение

Реалното изпълнение ще се извърши след влизане в сила на Закона за горите през 2011 г. в който предвидено:

1. Прехвърляне на задължения и отговорности от държавата към регистрираните лесовъди и собствениците на гори независимо от формата на собственост. Създадени са условия за децентрализация на отговорностите чрез определянето на ясни и подходящи режими на ползване на ресурсите и достъпа до горите;

2. Регламентирани са принципите за управление на собствеността върху горските територии от общини, физически и юридически лица;

3. Нова законодателна уредба на управлението на горските територии – общинска собственост. Когато площта на горите е по-голяма от 1500 ха. и няма сключен договор за управление с държавното горско/ловно стопанство е предвидено задължение за създаване на общински структури.

4. Изискванията за назначаване, както и правомощията на служителите в общинските и в държавните предприятия са изравнени.


7. Усъвършенстване на нормативната уредба за статута на общинската полиция

2010–2011 г.

В процес на изпълнение

С Наредба № Із-1027 от 12 май 2010 г. за организацията и дейността на звената „Общинска полиция” в Република България (обн. ДВ. бр. 42 от 2010 г.) се разширяват възможностите за опазване на обществения ред, охраната на обекти, безопасността на движението и осъществяване на контролната и административнонаказателната дейност на общините.

Създадено е звено „Общинска полиция” в София, което започва да работи от 01.01.2011 г.

В програмата за децентрализация са заложени промени в ЗМСМА и ЗМВР, които да дадат по-широки възможности на общините за създаване звена на общинска полиция в собствената им административна структура.

Приоритет 2. Увеличаване на собствената приходна база на общините чрез предоставяне на нови приходоизточници, увеличаване на местните правомощия и прехвърляне на държавна собственост
Мярка

Срок

Състояние

Описание

1. Усъвършенстване на нормативната уредба на местните данъци и такси, включваща:

 • Превръщане на част от републиканския ДДФЛ в местен данък

 • Установяване на фискална връзка с бизнеса за прилагане от общините на насърчителни и други механизми

 • Допълване на имуществените данъци за необлагаемата до момента собственост

 • Разширяване на правомощията на общинските съвети за въвеждане на данъчни облекчения и утежнения

 • Адаптиране на системата от местни такси към законово възложените на общините местни услуги

 • Подобряване на механизма за определяне на данъчната основа в съответствие с пазарните стойности
2010 г.

Частично изпълнена


НСОРБ чрез работна група с широко представителство на различни ведомства (включително и на МФ) изработи концепция за нов ЗМДТ в изпълнение на мярката. Концепцията беше представена пред председатели на комисии (вкл. бюджетна) на НС. От МФ беше изготвен ЗИД на ЗМДТ, като в него бяха отчетени част от предложенията на НСОРБ („Допълване на имуществените данъци за необлагаемата до момента собственост”).

В Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, който ще влезе в сила от 01.01.2011 г. са отразени част от предложенията на експертните групи, създадени към Националното сдружение на общините в Република България, за разработване на нов Закон за местните данъци и такси, като:  • въвеждане на нов местен данък – туристически данък, с който се облагат нощувките в средствата за подслон и местата за настаняване, като е регламентиран минимален размер на внесения данък – не по-малко от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон или мястото за настаняване;

  • увеличаване на горната граница на данъка върху недвижимите имоти от 2,5 на 4,5 на хиляда; облагане на всички имоти, включително тези с данъчна оценка до 1680 лв.; облагане на недвижимите имоти на предприятията с по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка; направени са промени за увеличаване на минималния и максималния размер на имуществената санкция за юридически лица при недеклариране на недвижимите имоти и т.н.

  • предвидено е установяването, обезпечаването и събирането на таксата за битови отпадъци от 2011 г. да се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а не по реда на Административнопроцесуален кодекс; въведен е нов компонент в таксата за битови отпадъци, като се включиха и отчисленията по чл. 71а и чл. 71е от Закона за управление на отпадъците; прецизирани са правомощията на кмета на общината и общинския съвет за отсрочване и разсрочване на местните данъци и такси; предвидено е за маловажни случаи на административни нарушения да се налага глоба по фиш и други.

Не са реализирани предвидените конкретни промени като превръщане на част от ДДФЛ в местен данък, създаване на фискална връзка с бизнеса, разширяване на правомощията на общинските съвети за въвеждане на данъчни облекчения и утежнения, адаптиране на системата от местни такси към законово възложените на общините местни услуги и т.н.

2. Увеличаване на общинските приходи от концесионни договори чрез разширяване обхвата на общинските концесии и увеличаване приходите от държавните концесии на общините за поддържане на общинската инфраструктура размера на приходите от държавните концесии на общините за поддържане на общинската инфраструктура

2010-2013 г.

Изпълнена


С влезлия в сила от 21.12.2010 г. (обнародван в ДВ, бр. 100/21.12.2010 г) Закон за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства е създаден единен орган по управление на подземните богатства в лицето на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, с цел усъвършенстване на институционалната рамка при тяхното управление.

От 01.01.2011 г., когато концесията е за добив на общоразпространени полезни изкопаеми от находище със запаси в обем до 500 000 куб. м., цялото концесионно плащане ще се внася в бюджетите на съответните общини.

В резултат на последните промени в Закона за подземните богатства, се предвижда считано от 01.07.2011 г. в бюджетите на общините по местонахождение на концесионните площи да се внася 50 на сто от концесионното плащане за добив на подземни богатства, вместо внасяните до момента отчисления от 30 на сто.


3. Прехвърляне на имоти – държавна собственост на общините и облекчаване на процедурите по прехвърляне


2010-2013 г.


В процес на изпълнение

 • Безвъзмездно прехвърляне на правото на собственост върху имоти – частна държавна собственост на общини (чл. 54 от ЗДС) – 37 броя;

 • Безвъзмездно предоставяне за управление на имоти публична държавна собственост на общини – 8 броя.

 • Безвъзмездно предоставяне на общини и ведомства на имоти, в управление на МО – 17 броя.

 • За отчетния период Министерство на правосъдието като ведомство, управляващо имоти – д. с., не е прехвърляло право на собственост върху такива имоти на общини. Съгласно действащата нормативна уредба МП е страна по договори, свързани с безвъзмездното предоставяне на имоти – общинска собственост, необходими за удовлетворяване на нуждите на органите на съдебната власт и на териториалните структури на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на правосъдието.

 • Приключили процедури през 2010 г. на МВР:

- с РМС № 588/06.08.2010 г. на Столична община е предоставен ПК

„Спартак”;

- с РМС № 132/09.03.2011 г. са предоставени безвъзмездно за управление на община Бяла два поземлени имота, находящи се в местност “Св. Атанас” /стартирала процедура през месец юли 2010г./.


 • Започнати процедури на МРВ по предоставяне право на собственост по реда на чл.54 от ЗДС на имоти с отпаднала необходимост на общините – 9 броя.

 • Договор за безвъзмездно предоставяне в управление на община Садово на ІІІ и ІV етажи на административнасграда в гр.Садово;

 • Договор за безвъзмездно предоставяне в собственост на общ. Съединение на ІV и V етажи от административна сграда в гр. Съединение;

 • Договор за безвъзмездно предоставяне за управление на община Асеновград на нац. паметник на културата – Асенова крепост

 • Започната процедура по предоставяне в управление на община Пловдив на къща „Недкович” от АИР „Старинен Пловдив”

 • Започната процедура за предоставяне на имот на МК на община Карлово- Белия двор

 • Непреключена процедура по предоставяне на имоти под управление на МО в собственост на община Асеновград;

 • Започнати 2 процедури по предоставяне в собственост на община Пловдив на имоти, под управление на МО.

 • С Договор от 17.09.2010 год., на основание Решение №643/10.09.2010 год. на Министерски съвет и чл. 54 от ЗДС Областния управител на област Плевен прехвърля безвъзмездно на Община Червен бряг петия етаж от десететажна административна сграда с идентификатор 80501.801.112.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Червен бряг, одобрени със Заповед №РД-18-2 на ИД на АГКК от 20.01.2005 год. със застроена площ 212 кв.м., актуван с АДС №4947/18.05.2010 год.

 • С Договор от 13.12.2010 год., на основание Решение №858/02.12.2010 год. на Министерски съвет, чл. 54 от ЗДС Областния управител на област Плевен прехвърля безвъзмездно на Община Долна Митрополия поземлен имот с идентификатор 02227.289.39 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Байкал, одобрени със Заповед №РД-18-42 на ИД на АГКК от 16.07.2007 год., с площ на поземления имот 4 898 кв.м., местността „Алимана”, актуван с АДС №4958/23.07.2010 год.

5. Облекчаване на процедурите по предоставяне за стопанисване и управление на недвижимите културни ценности - държавна собственост на общините и възможност за съвместното им стопанисване и управление от две или повече общини.


2010 г.

Частично изпълнена


През 2010 г. е разработен проект на ЗИД на ЗКН. Той е внесен в НС. В него се регламентират правомощията на МС за:

1. Предоставяне права на управление на недвижими археологически културни ценности – публична държавна собственост, на ведомства и общини за осъществяване на дейности, свързани с опазването и представянето на културни ценности, за срок до 10 години, по предложение на министъра на културата;

2. Замяна на имоти със статут на недвижими културни ценности със световно и национално значение, когато са собственост на физически или юридически лица, с имоти частна държавна собственост или с право на строеж върху имоти частна държавна собственост. Въз основа на решението на МС ръководителят на съответното ведомство издава заповед и сключва договор за замяна.

3. Приходите от културни ценности постъпват по бюджета на съответното ведомство и се разходват за дейности по опазване на културни ценности, консервация и реставрация, за музейни и други дейности, свързани с опазването на културното наследство.


Приоритет 3. Ускорено увеличаване на инвестиционния капацитет и на правомощията на общините да провеждат местна инвестиционна политика
Мярка


Срок

Състояние

Описание

1. Консолидиране на инвестиционните трансфери от министерствата за общините

2010-2011 г.Изпълнението не е започнало
2. Законово регламентиране на общия размер на целевата субсидия за капиталови разходи и разработване на нов механизъм за разпределението й

2010-2011 г.

Изпълнението не е започнало
3. Укрепване на финансовия, административния и програмния капацитет на общините за разработване, съфинансиране и управление на инвестиционни проекти, в т.ч. и от фондовете на ЕС2010–2013

В процес на изпълнение

1. През 2010 г. по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. общините в Р.България са усвоили финансови средства в размер на 205 596 856,24 лева

2. Чрез трансфери за 2010 г. МРРБ е предоставило на 158 общини средства на обща стойност 32 688 304 лева.

3. Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” ( ГД УТС) на МРРБ:


 • Проведе по програмите на териториално сътрудничество:

- информационни дни за потенциални кандидати за набиране на проектни предложения по обявени покани;

- форуми за намиране на партньори;

- семинари за обучение на партньори за изпълнение на одобрени проекти;


 • За осигуряване на информация за областни администрации, общини, неправителствени организации и за подкрепа при вземането на решения на заседанията на Регионалния координационен комитет към Регионалния съвет за развитие в районите от ниво 2 се назначават главни експерти (регионално ниво) към ГД „УТС”, в Плевен, Варна, Хасково, Кюстендил, Смолян и София. Експертите на регионално ниво участват в информационни дни по обявени покани за набиране на проектни предложения по многонационалните и хоризонтални програми: Оперативна програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа, ОП „ИНТЕРРЕГ IVС", Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн”, ОП ЕСПОН и ОП УРБАКТ, в обучения и семинари по ОП ИНТЕРАКТ и по Националните правила за Европейско обединение за териториално сътрудничество (ЕОТС), като съдействат за намиране на партньори по проекти и потенциални учредители и членове на ЕОТС.

 • Изготвят всяко тримесечие справки и презентации за Регионалните координационни комитети към Регионалните съвети за развитие за изпълнението на проекти, финансирани по програми за териториално сътрудничество в съответния район от ниво 2 и за допълняемостта и синергията на проекти по многонационални и хоризонтални програми с проекти по други програми , финансирани по Цел Сближаване (Конвергенция) и участват в техните заседания.

4. За повишаване на административния капацитет на бенефициентите на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, с оглед ефективно управление на средствата за финансиране на дейности по опазването на околната среда са организирани 12 обучения по приоритетни оси 1, 2 и 3 на оперативната програма, предназначени както за бенефициенти със сключени договори по програмата, така и за потенциални кандидати.

5. Оперативна програма „Конкурентоспособност” е насочена главно към малките и средни предприятия в България, които са основен бенефициент на помощта. По част от процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, в зависимост от тяхната специфика и цели, е възможно и участието на общини/областни администрации като част от обединение-кандидат по съответната процедура. Към момента актуални за набиране на проектни предложения са четири такива процедури: • Приоритетна ос 1 – Процедури BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове”, BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”, BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер”;

 • Приоритетна ос 2 – Процедура BG161PO003-2.4.01 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.

6. Проведен етап от изграждането на капацитета на потенциалните Местни инициативни рибарски групи по Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области” от ОП за развитие на сектор „Рибарство”.

7. Предвижда се разработване на проект на Постановление на МС за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и за тяхното възстановяване. Ще се уреждат въпроси, свързани с механизма за предоставяне на безлихвени заеми за одобрени проекти на общини по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” и мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР.

В изпълнение на § 67 от ПЗР на ЗДБ на Република България за 2011 г. ДФ „Земеделие” ще извършва плащания за финансиране на разходи за ДДС на общини по одобрени за подпомагане проекти по ПРСР.

В чл. 124 от ПМС № 334 от 29 декември 2010 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2011 г. е определен ред за възстановяване на ДДС на общини по одобрени за подпомагане проекти по ПРСР.

С изменение и допълнение на Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и Наредба № 25 за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (обн. ДВ, бр.78 от 5 октомври 2010 г.), се предостави възможност на общините да разполагат с до 20% оборотни средства. Новите разпоредби позволяват общия размер на оборотните средства за авансовите и междинните плащания да бъдат до 70% от стойността на одобрената финансова помощ, като разходите за междинно плащане не се прихващат от аванса.

Размерът на авансовите плащания за 2009 и 2010 г. по мерки 223, 226, 313, 321 322 е увеличен от до 20% на до 50%. В резултат на промяната, към 11.11.2010 г., с общините, които са ползватели на помощта са договорени общо 654 242 939,00 лева, а от тях са платени 266 882 958 лева.4. Предоставяне на права на общинските съвети да въвеждат местни преференции за клас инвеститори, по аналогия със Закона за насърчаване на инвестициите


2010 г.

Неизпъл-

нена.Съгласно Решение 2 от 17.12.2010 г. на СДДУ, Министърът на икономиката, енергетиката и туризма в диалог с НСОРБ трябва да изготви проект на ЗИД на ЗНИ в съответствие с предвидената в Програмата мярка.

Приоритет 5. Повишаване на обективността и ефективността при разпределяне на ресурси и правомощия на основата на равнопоставен диалог между централната и местната власт
Мярка


Срок

Състояние

Описание

1. По-нататъшно обективизиране и стабилизиране на взаимоотношенията между централния бюджет и общинските бюджети

2010–2012 г.

Изпълнението не е започнало
3. Разработване на критерии за разпределение по общини на средствата, предоставяни от министерствата по национални програми

2010–2012 г.

Изпълнението не е започнало
4. Участие на представители на общините в мониторинга за използване на средствата от структурните фондове на ЕС

2010 -2013 г.

Изпълнена

Представители на общините участват в мониторинга за използване на средствата от структурните фондове на ЕС.

5. Регулярни срещи на представители на общините с управляващите органи на ОП за решаване на текущи въпроси

2010-2013 г.

Изпълнена

През 2010 г. се провеждат регулярни срещи на представители на местните власти с управляващите органи на оперативните програми.


7. Осигуряване участието на представители на местните власти в работни групи за разработване на проекти на нормативни актове и на стратегически и програмни документи, засягащи местното самоуправление

2010-2013 г.

В процес на изпълнение

 • Наредба № Із-1027 от 12 май 2010 г. за организацията и дейността на звената „Общинска полиция” в Република България (обн. ДВ. бр. 42 от 2010 г.) е разработена от междуведомствена група, в която са взели участие представители на Столичния общински съвет, Столична община, ГДОП и СДВР. При подготовката на договора за създаване на звеното „Общинска полиция” със Столична община, участие в неговото изготвяне са взели представители на общината.

 • В изпълнение на изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Министерството на здравеопазването обявява всички проекти на нормативни актове на интернет страницата си за обсъждане със заинтересованите страни. Въведена е трайна практика всички постъпили становища да се обсъждат. Проектите се обсъждат и с пациентските организации, съсловните организации, синдикатите, работодателски организации. Има практика представители на тези организации да се включват в състава на работните групи за подготовка на проекти на нормативни актове.

 • пет местни стратегии за развитие на потенциалните Местни инициативни рибарски групи са разработени с участието на общините от териториите на съответните рибарски области.

 • Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и чл. 31 и 32 от УП на МС и на неговата администрация, всеки проект на нормативен акт се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните и на ПРСР, за изразяване на становища от заинтересованите лица. Проектите за издаване и изменение и допълнение на нормативни актове по ПРСР, по които заинтересовани лица са общини се изпращат за съгласуване от НСОРБ.

 • НСОРБ са членове на постоянните работни групи към Комитета за наблюдение по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007–2013 г. и към Комитета за наблюдение по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007–2013 г. На заседанията на постоянните работни групи и Комитета НСОРБ, чрез представителя си изразява становища и съгласува изменения в наредбите, с които се регулират отношенията по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР и по самата ПРСР. Мерките, свързани с промяна в ЗМСМА и ЗА са включени в Програмата за по-добро регулиране 2010-2013 г. Те са със срок 2012 и 2013 г. и предвиждат гражданите и техните сдружения да участват в обсъждането на актовете на местната власт – наредбите, приемани от Общинските съвети и мониторинг от страна на Областния управител,

В момента се изготвя анализ на практиката и предстои да се подготвят текстове.

МИЕТ участва със становища и предложения по следните мерки от програмата: • Стр. цел 1, пр.2, м.1

пр. 6, м.3

 • Стр. цел 2, пр. 1, м. 1,4,5

пр.2, м.1,2

пр. 3, м. 1,2,3 • Стр. цел 3, пр. 3, м. 1,4
 • Съгласно подписаното споразумение между МС и НСОРБ се провеждат периодични срещи с МРРБ, МТСП, МОСБ, МЗХ и други министерства при обсъждане на проекти на нормативни актове и на стратегически и програмни документи, засягащи местното самоуправление.

Приоритет 6. Повишаване на капацитета и отговорността на местните власти за формулиране и провеждане на общинските политики
Мярка


Срок

Състояние

Описание

1. Усъвършенстване на нормативната уредба на местното самоуправление, включваща:

 • Гарантиране на собствената сфера на дейност на местното самоуправление. Пълно прилагане принципите на ЕХМС в нормативната ни уредба.

 • Осигуряване на баланс и устойчивост в дейността на двата органа на местната власт – общински съвет и кмет.

 • Разширяване участието на гражданите при формиране и изпълнение на местните политики.

 • Повишени изисквания към отчетността на местните власти (администрация, съвет) пред гражданите.

 • Разработване на единен модел на междуобщинско сдружение за предоставяне на услуги от общ интерес

2010-2011 г.

Изпълнението не е започнало


През месец ноември 2010 г. се проведе мониторинг с участието на представители на Конгреса на регионалните и местни власти на Съвета на Европа по спазване на принципите залегнали в ЕХМС. Предстоящо е обсъждане на доклада от мониторинга, след което ще се предприемат действия за изпълнение на препоръките от доклада.


2. По-ефективно използване капацитета на РАО и професионални сдружения на общински служители за формулиране и провеждане на местни политики.


2010-2013 г.

В процес на изпълнение

Периодично се организират и провеждат срещи с представители на Регионалните асоциации, както и участието на заместник министри в Общите събрание на асоциациите, дискусии по регионалната политика, усвояването на средствата по Оперативните програми и др.

Приоритет 7. Ефективно прилагане на принципите за добро управление на местно ниво на Съвета на Европа
Мярка


Срок

Състояние

Описание

1. Провеждане на информационно разяснителна кампания сред местните власти и гражданите за прилагане на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво


2010 –

2012 г.


ИзпълненаПроведени срещи с представители на Съвета на Европа, Италия, Норвегия и Белгия в София, с цел обсъждане на Стратегията и определяне на конкретните стъпки за нейното приложение в България.

На годишната среща на местните власти с участието на министър Плевнелиев се обсъдиха дейностите по приложението на Стратегията.

В МРРБ бе проведена международна среща с представители на СЕ, със задача тестването на инструмента еталон /бенчмарк/ в пилотните общини в България, определени от НСОРБ и МРРБ.

В една от пилотните общини бе дискутирано участието на гражданите при формирането на местни политики и ролята и мястото на обществените и кметски съвети.

На сайтовете на Министерския съвет, МРРБ и НСОРБ е публикувана подробна информация, относно процедурата по кандидатстване на общините за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на СЕ.


2. Създаване на необходимите структури и разработване на процедури за прилагане на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво2010 г.

Изпълнена


Съветът по децентрализация на държавното управление със свое Решение №3 от 29.07.2010 г., изм. с Решение №4 от 04.10.2010 г. създаде Национална Комисия за връчване на Етикет за иновации и добро управление. Съставът на Комисията е определен със Заповед от 03.11.2010 г. на министъра на РРБ. Статутът и функциите на Комисията са уредени в Правилник за нейната работа. Утвърдени са и Правила за работа по присъждане на Етикета – в сила от 14.01.2011 г.


3. Присъждане на етикета за иновации и добро управление на общините

2010-2013

В процес на изпълнение

На 07.12.2010 г. България стана първата страна-членка на СЕ, получила акредитация за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво. По време на заседанието на Европейската платформа на заинтересованите страни в Страсбург бяха дискутирани и защитени документите, с които България кандидатства за акредитация.


4. Разработване на годишен доклад от Националния орган за извършената дейност по присъждане на етикета и предоставянето му в на Съвета на Европа

2010-2012 г.


В процес на изпълнениеПрез 2010 г. е събрана и систематизирана информацията за периода като след приключване на цялата процедурата по присъждане на Етикета през м.май 2011 г. ще се изготви годишен доклад за всички извършени дейности.


Мерки по Стратегическа цел 2 – Оптимизиране на функционалната компетентност на областния управител за координация на секторните политики на регионално равнище.

Приоритет 1. Повишаване на капацитета и отговорността на областната администрация за провеждане на регионална политика, за осъществяване на държавно управление по места и за осигуряване на съответствие между националните и местните интереси
Мерки

Срок

Статус

Описание

4. Подобряване на координацията между централните органи на изпълнителната власт и областните управители

2010-2013 г.

В процес на изпълнение

През декември 2010 г. е внесен проект на ЗИД на ЗА в СДДУ с предложение членовете на Съвета да изпратят мнения и предложения.

5. Осигуряване на взаимообвързаност между областната стратегия за развитие и секторните стратегии, засягащи развитието на областта

2010-2011 г.

В процес на изпълнение

Със заповед на Министър председателя в изпълнение на Решение на СДДУ от 04.10.2010г. е създадена Работна група, която да разработи Концепция за реформа на областното ниво на управление.

Разработена е методика за изготвяне на междинна оценка на Областна стратегия за развитие, която все още не е одобрена.

През 2011 г. ще бъдат разработени документи за стратегическо планиране на регионалното развитие. Съгласуването на областните стратегии със секторните политики ще бъде включено като част от методическите указания.


6. Предоставяне на правомощия на областните управители в областта на развитието на социалните услуги

2010 г.

Изпълнена


Разработени областни стратегии за развитие на социалните услуги, обвързани с други стратегически и планови документи

Приоритет 2. Засилване на координиращата роля на областния управител по отношение на актовете и действията на ръководителите на териториални звена на централната изпълнителна власт на територията на областта

Мерки

Срок

Състояние

Описание

1. Засилване на контролните функции на областния управител по отношение на териториалните звена на централната изпълнителна власт

2010 г.

Частично изпълнена

Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за администрацията. Проектът е представен на заседанието на Съвета по децентрализация на държавното управление на 17 декември 2010 г. Членовете на съвета са изразили становищата си. Предстои законопроектът да бъде внесен за обсъждане в Съвета по децентрализация на държавното управление.

2. Включване на областния управител в процедурите по подбор, атестиране и определяне на годишните цели на ръководителите на териториални звена на централната власт

2010 г.

Частично изпълнена

Изготвен е проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация. Предстои проектите да бъдат внесени за обсъждане в Съвета по децентрализация на държавното управление.

Приоритет 3. Увеличаване правомощията на регионалните и областните съвети за развитие
Мерки

Срок

Състояние

Описание

1. Подкрепа за организационно развитие на регионалните съвети за развитие

2010 г.

Частично изпълнена

През 2010г. бяха допълнени вътрешните правила за работа на Регионалните координационни комитети към Регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2 като бяха разширени правомощията на Регионалните координационни комитети с цел да осигуряват информация и обсъждат съответствието, допълняемостта и синергията между проекти които се осъществяват на територията на района.

Осигурена е методическа помощ на областните управители и кметовете на общини за усвояване на децентрализираните функции и дейности и съвместното им изпълнение със средствата на междуобщинското коопериране и сдружаването, на развитие на гражданското общество и усъвършенстване на административно-териториалното устройство. Провежда се съгласуване на документи по мярка 3.1 от ОПРР2. Засилване ролята на областните съвети за развитие като органи за провеждане на държавната политика и осъществяване на регионална координация

2010–2011 г.

В процес на изпълнение

Проведено анкетно проучване на капацитета и перспективите на регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2 и областните съвети за развитие в районите от ниво 3 (NUTS 3).

3. Избор на модел за регионализация и второ ниво но самоуправление

2010–2011 г.

В процес на изпълнение

Със заповед на министър-председателя е създадена работна група за изготвяне на Концепция за реформа на областното ниво на управление.

Мерки по Стратегическа цел 3 - Развитие на местното самоуправление в рамките на общината чрез повишаване на управленската и финансовата самостоятелност на кметствата и заведенията за услуги

Приоритет 1. Разширено прилагане на системата на делегираните бюджети в заведенията за услугиМерки

Срок

Състояние

Описание

1. Стимулиране на общините за внедряването на системата на делегираните бюджети в заведенията за услуги

2010-2013 г.

В процес на изпълнение

Ефективни действия в тази насока са осъществени от МОМН:

1.Обучения на директори, помощник-директори и счетоводители на училища и детски градини за работа с делегирани бюджети - 146 тридневни семинари за работа с делегирани бюджети


- 42 консултации в 28 области на страната /1 555 консултирани и 2 150 в дискусионния клуб на специализирания софтуер

2. Внедрен е нормативно-правен и специализиран софтуер за електронно управление на административната и финансова дейност в 2 558 училища

- обучени 3 480 директори, помощник-директори и счетоводители

3. 28 срещи с директори на държавни и общински училища, финансирани чрез бюджетите на МОМН, МЗХ, МК и общините

- 28 срещи с представители на местната общност - кметове, заместник кметове по образованието, експерти по образование от общините в съответния регион.

Много общини са въвели делегирани бюджети в детските градини.

МТСП обсъжда с НСОРБ възможностите за започване на този процес в сферата на социалните услуги на базата на натрупания опит и реализираните ефекти в образованието и като условие за усъвършенстване и укрепване на системата.


2. Повишаване капацитета на общинската администрация за разширено въвеждане и прилагане на СДБ

2010 -

2011 г.


В процес на изпълнение

НСОРБ проведе обучения за въвеждане на делегирани бюджети в детските градини – общият брой обучени е 134 от 53 общини. В резултат броят на общините, в които се прилагат делегирани бюджети в детските градини се е увеличил на 73.


3. Разработване на механизми за общински контрол на заведенията за услуги по прилагане на системата за делегирани бюджети

2010 г.

Неизпълнена

Проведени са обучения по прилагане на ДБ в училища и детски градини – 150 семинара с над 6600 обучени директори, финансисти и счетоводители на училища и детски градини.

1. В изпълнение на чл. 91 от ПМС № 324 от 30.12.2009 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2010 г. директорите на държавните и общинските училища предоставят тримесечно на общо събрание на работниците и служителите и на училищното настоятелство информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището.

2. В изпълнение на писмо № 9105-138/04.05.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката чрез регионалните инспекторати по образование в МОМН постъпва информация за проведените общи събрания в училищата, на които се отчитат изпълнението на делегираните бюджети за всяко тримесечие на годината.

В процеса на създаване на работна група за изработване на нова методика за изчисление на единния разходен стандарт за финансиране на делегираните от държавата дейности за музеи и галерии с регионален характер.Приоритет 2. Повишаване управленската и финансова самостоятелност на кметстватаМерки

Срок

Състояние

Описание

4. Повишаване на административния и управленски капацитет на кметствата за осъществяване на предоставените им правомощия

2010-2013 г.

В процес на изпълнение

НСОРБ проведе обучения за повишаване административния капацитет на кметове на кметства – обучения за издаване на нотариални удостоверения в кметствата – с 82 участици от 42 общини. По програма „Лидер”, са проведени 34 обучения с представители на кметства от 18 общини, а по кандидатстване и управление на проекти от Програмата за развитие на селските райони – на 60 участника от 13 общини.

От прегледа на Програмата за децентрализация се вижда, че има 10 мерки със срок за изпълнение през 2010 г., 26 мерки, чийто срок започва от 2010 г. и продължава през следващи години и 2 мерки, които започват следващи години, но през 2010 г. има осъществени определени дейности. Оценката на резултатите от изпълнението на мерките е представена в Таблица 1.


Таблица 1. Изпълнение на мерките за 2010 г. от Програмата за децентрализация


Изпълнение

Мерки със срок за изпълнение през 2010 г.

Мерки, чието изпълнение започва през 2010 г.

Общо

СЦ1

СЦ2

СЦ3

Всичко

СЦ1

СЦ2

СЦ3

Всичко

Изпълнени

2

1

0

3

6

0

0

6

9

Частично

2

3

0

5

5

Неизпълнени

1
1

2

2

В процес на изпълнение

10

4

3

17

17

Изпълнението не е започнало

5

0

0

5

5

Общо

5

4

1

10

21

4

3

28

38

Както се вижда от данните, общият резултат е: 24% от мерките са изпълнени, 13% са частично изпълнени , 45% са в процес на изпълнение, 13% изпълнението не е започнало и само 5% от мерките не са изпълнени, част от които по обективни причини. По-подробния анализ показва, че близки по степен на изпълнение са мерките със срок 2010 г. (30% изпълнени, 50% частично изпълнени и 20% неизпълнени) и тези започващи от 2010 г. и продължаващи и през следващите години (21% изпълнени, 61% в процес на изпълнение и 18% изпълнението не е започнало).

Наблюдават се известни различия в степента на изпълнение на мерките по стратегически цели. През първата година от изпълнението на мерките в Програмата вниманието е насочено към подобряване на взаимоотношенията между централните и местните власти. Мерките по Стратегическа цел 1 са изпълнени 31%, 7% са частично изпълнени и 39% са в процес на изпълнение. Неизпълнени са само 4% и изпълнението на още 19% не е започнало. Това са мерки, които имат съществено значение за местното самоуправление и финанси.

Изпълнението на мерките по Стратегически цели 2 се реализират постепенно. Реализацията им има ключово значение в контекста на референтната рамка за регионална демокрация на Съвета на Европа, съдържаща се в Декларацията от Утрехт от м. ноември 2009 г. Те визират предоставяне на реални правомощия на областния управител за осъществяване на държавно управление по места, подобряване на взаимодействието между представителите на централните органи на областно ниво и за координация на секторните политики на областно равнище. Целта е да се увеличат правомощията на регионалните и областните съвети за развитие. Това е важна предпоставка за успешно използване на средствата по оперативните програми и координацията на структурните инструменти на ЕС.

Обсъждат се възможности за цялостна реформа в държавното управление, което ще даде възможност за вземане на управленски решения на нивото, на което са съответните проблеми, и ще осигури финансови ресурси за провеждане на политики за развитие на регионално и местно ниво, както и доближаване на административните услуги по-близо до гражданите и бизнеса

Изводът, който може да се направи е, че през следващата година трябва да се наблегне на: • качествения анализ на изпълнение на мерките;

 • мерките, свързани с местните финанси;

 • подобряване на нормативната база в отношенията между централни и местни власти;

 • реформата, свързана с деконцентрираните структури на властта;

 • създаване на условия за местна децентрализация.
Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница