Доклад за извършена планова комплексна проверка на „ екопроект оод, гр. Враца, област ВрацаДата06.07.2017
Размер87.54 Kb.
ТипДоклад

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите


Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца


Утвърдил:

ДИРЕКТОР РИОСВ - ВРАЦА

/ИНЖ. ЦВЕТИНКА НЕЙКОВА/

Доклад за извършена планова комплексна проверка на

ЕКОПРОЕКТ”ООД, гр. Враца, област Враца


Във връзка със Заповед №44/21.04.2015г. на Директора на РИОСВ – Враца и утвърден от МОСВ План за контролна дейност на инспекцията през 2015г., на 22.04.2015г. е извършена планова комплексна проверка на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Враца и Мездра.

На регионалното депо се депонират твърди битови и неопасни отпадъци от общините Враца и Мездра. От 09.10.2012 г. депонирането на отпадъци се извършва само в клетка 2.1.

От 06.03.2014 е въведена в експлоатация сепарираща инсталация за смесени битови отпадъци. За експлоатацията на сепариращата инсталация, намираща се в границите на депото, е подписано тристранно споразумение между община Враца, „Екопроект” ООД и „Екобулсорт” ЕАД. За улесняване износа и отчитането на отделните отпадъци от м.ноември 2014г. на депото е пусната в експлоатация нова електронна везна.

На територията на РДНО е монтирана Инсталация за високотемпературно изгаряне на биогаз. Експлоатация на инсталацията ще започне след рекултивацията на Клетка 1 на депото.


I. Цел на проверката

Проверката се извършва в изпълнение на Заповед № 44 от 21.04.2015г. на Директора на РИОСВ-Враца, относно извършване на планова проверка на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Враца и Мездра”, с цел контрол по изпълнение на условията заложени в Комплексно разрешително №5–Н1/2010, актуализирано с решение №5-Н1-И0-А1-ТГ1/2013г.


На място е проверена работата на посочената инсталация, капацитета на инсталацията, използване и съхранение на ресурси (вода, електроенергия и спомагателни материали), емисии в атмосферния въздух, отпадъчни води, управление на отпадъците, шум, опазване на почвата и подземните води, резултати от извършен мониторинг на всички емисии, мерки за предотвратяване и действие при аварии.
ІІ. Проверени инсталации и дейности


Предмет на проверката са следните разрешени инсталации:

- Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4. от Приложение 4 на ЗООС:

1. Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Враца и Мездра, включващо:

- Клетка 1.1;

- Клетка 1.2;

- Клетка 2.1;

- Клетка 2.2.

- Инсталации, които не попадат в обхватана Приложение 4 на ЗООС:

- Сепарираща инсталация за твърди битови отпадъци.

Проверените условия и констатациите по тяхното изпълнение са отразени в „Списък за проверка на изпълнението на условията на Комплексно разрешително №5–Н1/2010, актуализирано с решение №5-Н1-И0-А1-ТГ1/2013г., издадено на „Екопроект”ООД, гр. Враца за експлоатацията на „Регионално депо неопасни отпадъци от общините Враца и Мездра” -22.04.2015г.III. Констатации от проверката по условия, компоненти и фактори на околната среда:

По Условие 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

От 09.10.2012г. отпадъците се депонират само в клетка 2.1.По Условие 3. Обхват

Сепариращата инсталация е изградена, има издаден акт. 16, въведена в експлоатация от 06.03.2014г. Оператор на инсталацията е „Екобулсорт” ЕАД.По Условие 4. Капацитет на инсталациите

Не се превишава капацитета на инсталацията. Общо депонирания отпадък за 2014 г. е 15877,490 t. Изготвена е и се прилага инструкцията за измерване или изчисляване на годишното количество депонирани отпадъци за инсталацията по Условие 2. От началото на 2015г. депонираното количество отпадъци в клетка 2.1 е 3480.640 t .По Условие 5. Управление на околната среда

Представени са актуализирани списъци (актуализацията е от м. януари 2015г.) на лицата, отговорни за конкретните дейности по изпълнение на условията в КР. Изготвени и представени са всички инструкции, свързани със СУОС. Има изготвена актуализирана програма за обучение на персонала за 2015г. Към списъка с лица за обучение на „Екопроект” са включени и лица от персонала на”Екобулсорт”ЕАД.По Условие 8. Използване на ресурси:

- Условие № 8.1. Използване на вода:

За използване на вода за производствени нужди има сключен актуален договор с ”ВиК” ООД, гр. Враца. Използваното количество вода не превишава годишната норма на ефективност зададена в КР. За 2014г. за нуждите на депото са изразходвани 128м3 вода. Количества използвана вода се документират след измерване. Проверките се извършват два пъти в месеца. Прилага се инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката.. Към датата на проверката не са констатирани несъответствия.- Условие № 8.2. Енергия: Използваното количество електроенергия не превишава стойностите заложени в КР. За 2014г. изразходената енергия е 55,463 MWh.От началото на 2015г. до момента общото количество електроенергия е 17.802 MWh. Прилага се инструкция за експлоатация и поддръжка на 5 бр. помпи за инфилтрат – основен консуматор на електроенергия. Ежедневно се проверява техническото състояние на помпите. Проверките на ел. табло се извършват два пъти в месеца.

- Условие 8.3. Спомагателни материали: Използваното на площадката горивото се съхранява в цистерна с вместимост 3200 литра. Представени са информационни листове за безопасност, които се събират в картотека. Честотата на проверките е един път в месеца, при зареждане на цистерните. Води се дневник за извършените проверки.По Условие №9. Емисии в атмосферата

Закупена и монтирана е инсталация за високотемпературно изгаряне на биогаз. Изградено е захранването до границите на отделните клетки. Предстои доизграждането на газосъбиращата и газоотвеждащата система на газовите кладенци. Отпадъчните газове ще бъдат изгаряни в монтираната за целта инсталация. Спазена е честотта за мониторинг на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от газовите кладенци. Не са постъпвали оплаквания за миризми от производствената дейност на Дружеството.По Условие №10. Емисии на отпадъчни води

На площадката на депото се формира смесен поток отпадъчни води: производствени, битово-фекални и дъждовни води. Смесеният поток отпадъчни води се отвежда към колектор на градска канализация – Враца за пречистване в ГПСОВ-Враца, съгласно сключен договор с ”ВиК” ООД, гр. Враца.

Извършва се мониторинг на работата на пречиствателното съоръжение (каломаслоуловител) за производствените води. Резултатите се отразяват в дневник. През 2014г. са извършени 24 проверки. Измерването на дебелината на утайката е ежемесечно. Планово почистване на количествата утайка е извършено през м.септември 2014г. От началото на 2015 г. до момента са извършени 7 бр. проверки, при които не са установени несъответствия. Обема на инфилтрата от клетките на депото се изчислява ежемесечно.

През 2014 г. честотата на мониторинг на смесен поток отпадъчни води е спазена. Резултатите от лабораторните анализи от собствения и от контролния мониторинг показват моментни превишения над максимално допустимите концентрации на ХПК, БПК5, неразтворени вещества, амониев азот и общ азот. Предприетите са коригиращи действия.

За 2015г. предстои мониторинг в началото на месец май.

По Условие № 11. Управление на отпадъците

На площадката на депото се приемат отпадъци с код и наименование съгласно издаденото КР. Осъществява се визуален контрол на входа на депото и на мястото за депониране. Постъпващите отпадъци след преминаване през електронната везна влизат за сепаририране в специализираното хале. От м.март 2014г. е въведена в експлоатация сепарираща инсталация за смесени битови отпадъци. Сградата на инсталацията се намира в границите на депото. Зареждането с отпадъци става, като материалът за сепариране се изсипва директно върху пода на халето в сектор отделен с метална конструкция. С помощта на челен товарач отпадъкът се изгребва и се изсипва на лента, водеща към сепариращата инсталация. Преди да достигнат системата от звездообразни сита, отпадъците преминават през машина за разкъсване и платформа за ръчно отделяне на най-едрите от тях. След това движението на отпадъците се извършва в две направления в зависимост от настройките на ситото: по-едрите продължават за последващо сепариране, а по-дребните падат в контейнер за депониране. Сепарирането става ръчно, като работниците пускат отпадъците през отвори на платформата в контейнери (клетки) под тях. След попадане на отпадъците в клетките, те се избутват на лента за балиране и се извозват в зависимост от предназначението им.За депониране отива негодния за повторна употреба и рециклиране отпадък. През 2014г. на сепариращата инсталация са постъпили 18013,840т.отпадъци – 13934,420т. от община Враца и 4079,420т. от община Мездра. Констатирано е превишение за 2014г. на количествата отпадък с код 191210. Превишението е поради факта, стойностите на определените за последващо оползотворяване отпадъци са определени преди да е влязла в експлоатация сепариращата инсталация. Постъпващите от общинските системи отпадъци са силно замърсени и на последваща обработка – рециклиране, може да се подложи по-малка част от тях. По тази причина количествата, които се извозват за изгаряне в «Холсим България»АД са по-големи.

За последващо третиране са предадени отпадъци на „Екобулхарт”ЕООД, „Хамбургер рисайклинг България”ЕООД, „Ровотел стийл”ООД, „ПМБ индъстрис”ЕООД, „Юропласт”ООД, „Център за рециклиране”ЕООД, „Вадиас”ООД, „Енерджи трейд 2009”ООД, „Еко енерджи 2008”ООД, „Екопласт файбър”АД, „Екобулсорт”ЕАД; „Холсим България”АД, „Екопроект” ООД. Образуваните опасни отпадъци се предават на „Елтрак България” ЕООД. Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, се съхраняват на обособено място. Излезлите от употреба гуми са отделени от общия битов отпадък и се предават за оползотворяване в “Холсим/България/” АД, с. Бели извор. Приетите на депото почва и камъни се ползват за запръстяване. Водят се отчетни книги.

По Условие № 12. Шум

Условието се спазва. Дейностите, извършвани на производствената площадка се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума. Последното измерване на шум е извършено през 2013г. Съгласно честотата на мониторинг, заложена в условията на КР, предстои измерване през 2015г. Няма оплаквания от живущи около площадката и няма установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива.Условие 13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Не се допуска пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води. В случай на евентуален разлив, на площадката са осигурени 800кг. пясък и 200кг. трина. През 2014г. и към датата на проверката не са констатирани разливи на вредни и опасни вещества на площадката на депото.

Честотата на мониторинг през 2014г. е спазена. От лабораторните анализи от 4-те броя сондажни кладенци от собствения и от контролния мониторинг, показват моментни превишения над определените стандарти за качество на подземните води, посочени в Таблица 13.8.4. (в съответствие с приложение №1 към чл.10, ал.2, т.1 от Наредба №1 от 10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води), по показателите : общо желязо, калций и манган за МК-1; обща твърдост, общо желязо, калций, сулфати, манган, амоний, никел и магнезий за МК-2; обща твърдост, общо желязо, калций и нитрати за МК-3;

общо желязо за МК-4.По Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии

Представен е авариен план, утвърден от ръководителя на предприятието. Операторът има изготвена собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети, в съответствие с Наредба №1/29.10.2008г за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ДВ бр.96/2008г.) Въз основа на оценката са планирани и остойностени мерки отстраняване на причините и непосредствената заплаха за екологични щети и на причинени екологични щети, в съответствие с изискванията на нормативната уредба.Условие № 16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

През 2014г. не се е налагало прекратяване на работата на инсталацията.


В РИОСВ - гр.Враца е представен ГДОС за 2014г. за изпълнение на дейностите, за които е издадено Комплексно разрешително №5–Н1/2010, актуализирано с решение №5-Н1-И0-А1-ТГ1/2013г., издадено на оператора „Екопроект” ООД
ІV. Съответствие, последващ контрол

За извършената проверка по изпълнение на условията заложени в Комплексно разрешително №5–Н1/2010, актуализирано с решение №5-Н1-И0-А1-ТГ1/2013г., издадено на оператора „Екопроект” ООД, е съставен констативен протокол.
3000 гр. Враца, ул. ”Екзарх Йосиф” № 81

Тел: (+35992) 991759, Факс: (+35992) 629211,e-mail: riosv_vr@m-real.netПоделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница