Община враца общински план за развитие на община враца 2014-2020 гстраница1/30
Дата28.02.2018
Размер4.91 Mb.
#59890
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30ОБЩИНА ВРАЦА

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВРАЦА 2014-2020 г.

юни, 2014


Този документ е създаден в рамките на проект „Устойчиви и ефективни общински политики", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

СЪДЪРЖАНИЕ:

СЪКРАЩЕНИЯ: 5

I.ВЪВЕДЕНИЕ 6

II. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА ВРАЦА 7

Географско положение и геопространствени предимства 7

Морфоложки и литогенни особености 12

Полезни изкопаеми 13

Климат и климатични ресурси 13

Води и водни ресурси 14

Почвени ресурси 16

Биологично разнообразие и горски ресурси 17

III. ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА И ПАЗАР НА ТРУДА 18

IV. СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 31

V. СОЦИАЛНА СФЕРА 50

Здравеопазване 50

На територията на община Враца функционира добре изградена мрежа от лечебни заведения. Тя включва: 50

Първична извънболнична медицинска помощ – 52 бр. изпълнители; 50

Медицински центрове – 15 бр.; и ДКЦ – 1 бр.; 50

Болнична медицинска помощ – 8 бр.; 50

Налични са също: 50

Център за спешна медицинска помощ гр. Враца – 1 бр.; 50

Дом за медико-социални грижи за деца гр. Враца – 1 бр.; 50

Първична извънболнична дентална помощ – 82 бр. изпълнители; 50

Брой индивидуални и групови практики: 50

Индивидуални практики за първична извънболнична медицинска помощ – 51 бр., групови практики за за първична извънболнична медицинска помощ – 1 бр. 50

Индивидуални практики за първична извънболнична дентална помощ – 76 бр., групови практики за първична извънболнична дентална помощ – 6 бр.; 50

Индивидуални практики за специализирана извънболнична медицинска помощ – 79 бр., групови практики за специализирана извънболнична медицинска помощ – 8 бр.; 50

Индивидуални практики за специализирана извънболнична дентална помощ – 0 бр., групови практики за специализирана извънболнична дентална помощ – 0 бр. 50

Брой медико-диагностични лаборатории – 6 бр.; 50

Брой аптеки – 51 бр. 50

Седем от лечебните заведения са търговски дружества със 100 % общинско участие. 50

Четири са лечебните заведения за болнична помощ: 50

1. „Комплексен онкологичен център Враца”ЕООД; 50

2. „Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания” ЕООД; 50

3. „ Център за психично здраве Враца” ЕООД; 50

4. ” Център за кожно венерически заболявания Враца” ЕООД. 50

Три от тях са лечебни заведения за доболнична помощ - ДКЦ-I -Враца ЕООД; „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина” (МЦРСМ) - Враца ЕООД; „Медико-техническа лаборатория за зъбопротезиране” (МТЛЗ). Комплексен онкологичен център Враца ЕООД /КОЦ/ е за активно издирване, диспансеризиране, лечение и периодично наблюдение на болни със злокачествени заболявания и преканцерози. Капацитет – 160 легла. 50

Образование 54

Социални услуги 59

Култура 63

Спорт 68


VI. КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 70

VII. ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 76

Водоснабдителна и канализационна мрежи 76

Хидротехнически съоръжения 78

ИЗВОДИ: 78

Транспортни мрежи 79

ИЗВОДИ: 83

Енергийни мрежи и системи 83

ИЗВОДИ: 86

VIII. АНАЛИЗ НА СЕЛИЩНАТА МРЕЖА И МОДЕЛИТЕ НА УРБАНИЗАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА 86

IX. СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНА ВРАЦА 92

Съвременни и унаследени проблеми от екологичен характер. Източници на замърсяване 92

Анализ на състоянието на компонентите на околната среда атмосферен въздух 92

Анализ на факторите на въздействие 96

Мерки и мероприятия, свързани с опазване на околната среда 98

X. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 102

XI. SWOT АНАЛИЗ 107

XII. ВИЗИЯ, ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВРАЦА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020г. 108

XIII. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПЛАНА 117

VIV. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦA 122

XV. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО, ОЦЕНКАТА И АКТУАЛИЗАЦИЯТА 124

XVI. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 126

XVII. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 127

ПРОЕКТЕН ФИШ № 3BIII-1.1 141

ПРОЕКТЕН ФИШ № 3BIII-3.1 141

ПРОЕКТEН ФИШ № ЗВIII-4.1 142

ПРОЕКТЕН ФИШ № ЗВIII-4.2 142

XVIII. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И ЗА АДАПТАЦИЯТА КЪМ ВЕЧЕ НАСТЪПИЛИТЕ ПРОМЕНИ 144
СЪКРАЩЕНИЯ:


АД – Акционерно дружество

АЕЦ – Атомна електроцентрала

АИС - Автоматична измервателна станция

АК – Атлетичен клуб

АС - Абонатни станции

БВП – Брутен вътрешен продукт

БДС –Брутна добавена стойност

БДУВДР – Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район

ВЕИ – Възобновяеми енергийни източници

ВТУ – Великотърновски университет

ГПСОВ – Градска пречиствателна станция за отпадни води

ГРС - Газоразпределителни станции

ДБТ - Дирекция бюро по труда

ДДЛРГ – Дом за деца лишени от родителски грижи

ДЗС - Държавно земеделско стопанство

ДМА – Дълготрайни материални активи

ДМСГД - Дом за Медико-Социални Грижи за Деца

ДСП – Дирекция Социално подпомагане

ДЦП – Детска церебрална парализа

ЕАД – Еднолично акционерно дружество

ЕГ – Езикова гимназия

ЕК – Европейска комисия

ЕКАТТЕ – Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици

ЕООД – Еднолично дружество с ограничена отговорност

ЕС – Европейски съюз

ЗЗТ – Закон за защитените територии

ЗКН – Закон за културното наследство

ЗЛР – Закон за лечебните растения

ЗМ – Защитена местност

ЗНЗ – Закон за насърчаване на заетостта

ЗООС – Закон за опазване на околната среда

ЗУО – Закон за управление на отпадъците

ИАОС – Изпълнителна агенция по околната среда

ИПГВР – Интегриран план за градско възстановяване и развитие

ИТ – Информационни технологии

КПС – Клуб по плувни спортове

ЛИ - Лабораторни изследвания

МБАЛ – Многопрофилна болница за активно лечение

МЗ - Министерство на здравеопазването

МЗХ – Министерство на земеделието и храните

МОН – Министерство на образованието и науката

МОСВ - Министерство на околната среда и водите

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МЦ – Медицински център

НАСЕМ - Национална Автоматизирана Система за Екологичен Мониторинг

НИМХ – Национален институт по метеорология и хидрология

НКПР – Национална концепция за пространствено развитие


НКЦ – Недвижима културна ценност

НН – Ниско напрежение

НП – Национална програма

НС – Напоителна система

НСИ – Национален статистически институт

НСРР – Национална стратегическа референта рамка

НУ – Начално училище

НФМТФ - Националния фестивал на малките театрални форми

НЧ – Народно читалище

ОДЗ – Обединено детско заведение

ООЗ – Опазване на общественото здраве

ОСБ – Опитна станция по бубарство

ОП –Оперативна програма

ОПР - Общински план за развитие

ОПРР – Оперативна програма „Региони в растеж“

ОУ – Основно училище

ОУПО – Общ устройствен план на община

ОФК – Общински футболен клуб

ПГ – Професионална гимназия

ПГХ – Природно газохранилище

ПДК - Пределно допустими концентрации

ПЗ – Природна забележителност

ПМГ – Природо-математическа гимназия

ПП – Природен парк

ПС – Помпена станция

ПСОВ - Пречиствателна станция за отпадни води

ПУДООС - Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда

РЕКИЦ - Регионално експертно-консултантски и информационни центрове

РИОКОЗ – Регионална инспекция по опазване на общественото здраве

РИОСВ – Регионална инспекция по околната среда и водите

РОУКАВ - Регламентиран район за оценка и управление качеството на атмосферния въздух

СК – Спортен клуб

СКПС – Спортен клуб по плувни спортове

СКТ – Спортен клуб по танци

СКТМ - Спортен клуб по тенис на маса

СОП – Специални образователни потребности

СОУ – Средно общообразователно училище

СрН – Средно напрежение

ТЦ - Топлоцентрала

УСК – Ученически спортен клуб

ФПЧ – Фини прахови частици

ЦДГ – Целодневна детска градина

ЦОИДУЕМ - Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

ЦОП - Център за обществена подкрепа

ЦПА – Целеви и проблемен анализ

ЯГ – Яслена група
  1. Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница