Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2007-2013)страница1/14
Дата26.11.2017
Размер2.37 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“
Отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Северен централен район – Русе“

ЮНИ 2014 г.


Годишен доклад

за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2007-2013)

за 2013 г.ЮНИ 2014 г.

СЪДЪРЖАНИЕ


СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ……………………………………

3

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ ……………………………………………………………..

5

СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ ……………………………………………………………….

5

І. ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИEТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ (РПР) НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН (СЦР) ЗА 2013 ГОДИНА

6

1. Въведение………………………………………………………………………………...

6

2. Общи условия за изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район……………………………………………………………………………

8

Социално-икономически условия и тенденции………………………………………..

8

Политики за развитие на национално, местно и регионално ниво ………………...

25

3. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Регионалния план за развитие на Северен централен район въз основа на индикаторите за наблюдение……………………………………………………………..

30

Стратегическа цел 1: Повишаване на конкурентоспособността и постигане на устойчив растеж на икономиката на Северния централен район…………

30

Стратегическа цел 2: Балансирано и устойчиво развитие на територията…..

36

Стратегическа цел 3: Подобряване качеството на живот и развитие на екологична инфраструктура………………………………………………………...

49

4. Действия, предприети от Регионалния съвет за развитие на Северен централен район с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на Регионалния план за развитие………………………………………

71

4.1. Мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране, обработване и анализ на данни ..............................................................................................................

73

4.2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Регионалния план за развитие на Северен централен район през 2013 година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми ..............................................

74

4.3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на Регионалния план за развитие на Северен централен район ....

75

4.4. Мерки за постигане на необходимото съответствие на Регионалния план за развитие на Северен централен район със секторните политики, планове и програми ..........................................................................................................................


75

4.5. Мерки за прилагане принципа на партньорство .............................................

76

4.6. Резултати от извършени тематични оценки или оценки за специфични случаи към края на 2013 г. ...........................................................................................

77

5. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на Регионалния план развитие на Северен централен район……………………….

77

ІІ. ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕТО И КОНТРОЛА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН (2007-1013), ВКЛЮЧИТЕЛНО НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ОТСТРАНЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА

81

1. Изпълнение на мерките за предотвратяване, намаляване или отстраняване на екологичните щети в резултат на прилагането на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2007-2013), съгласно становище по ЕО № 4 -2/2005 год. на Министъра на околната среда и водите ……………………………………….

81

2. Изпълнение на мерките за наблюдение и контрол при прилагане на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2007-2013), съгласно становище по ЕО № 4 -2/2005 год. на Министъра на околната среда и водите ……………………………………………………………………………………….


104


СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ


АДИ

Актуализиран документ за изпълнение

АИС

Автоматична измервателна станция

АТЕ

Административно-териториална единица

БВП

Брутен вътрешен продукт

БДС

Брутна добавена стойност

БПК-5

Биологична потребност от кислород за 5 денонощия

БФП

Безвъзмездна финансова помощ

ЕВИ

Енергия от възобновяеми източници

ВиК

Водоснабдяване и канализация

ДМА

Дълготрайни материални активи

ДОАС

Система за диференциална оптична абсорбционна спектроскопия

ДСОС

Доклад за състоянието на околната среда

ДФ

Държавен фонд

ЕК

Европейска комисия

ЕС

Европейски съюз

ЕФРР

Европейски фонд за регионално развитие

ЗЗШОС

Закона за защита от шума в околната среда

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗРР

Закон за регионалното развитие

ЗЧАВ

Закон за чистотата на атмосферния въздух

ЗУО

Закон за управление на отпадъците

ИАОС

Изпълнителна агенция по околната среда

ИСПА

Инструмент за структурни политики за предприсъединяване

КАВ

Качество на атмосферния въздух

КР

Комплексно разрешително

МАС

Мобилна автоматична станция

МБАЛ

Многопрофилна болница за активно лечение

М.Г.К.

Максимална годишна концентрация

МЗ

Министерство на здравеопазването

МЗХ

Министерство на земеделието и храните

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МРР

Министерство на регионалното развитие

НАСЕМ

Национална автоматизирана система за екологичен мониторинг

МСП

Малки и средни предприятия

НАТУРА 2000

Общоевропейска мрежа от защитени територии в Европа

НДЕ

Норми за допустими емисии

НИРД

Научно-изследователска и развойна дейност

НПР

Национален план за развитие

НПУДО

Национална програма за управление на дейностите по отпадъците

НСИ

Национален статистически институт

НСМКАВ

Националната система за мониторинг на качеството на въздуха

НСРР

Национална стратегия за регионално развитие

ОЕТК

Общоевропейски транспортен коридор

ОП

Оперативна програма

ОПРР

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013

ОПТ

Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013

ПДК

Пределно допустима концентрация

ПМ

Пунктове за мониторинг

ПРСР

Програма за развитие на селските райони

ПС

Праговата стойност

ПСОВ

Пречиствателна станция за отпадъчни води

ПУДООС

Предприятие по управление на дейностите по опазване на околната среда

ПЧИ

Преки чуждестранни инвестиции

РД

Регионално депо

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите

РКК

Регионален координационен комитет

РОВОС

Разходи за опазване и възстановяване на околната среда

РОУКАВ

Район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух

РПР

Регионален план за развитие

РСР

Регионален съвет за развитие

СЗР

Северозападен район

СКОС

Стандарти за качество на околната среда

СИР

Североизточен район

СР.ГОД.Н.

Средногодишна норма

СР.ГОД.К.

Средно годишна концентрация

СР.ДН.Н.

Средноденонощна норма

СР.Ч.Н.

Средночасова норма

СЦР

Северен централен район

ТБО

Твърди битови отпадъци

ТЕЦ

Топлоелектрическа централа

УО

Управляващ орган

ФПЧ10

Фини прахови частици 10 μm

ЮЗР

Югозападен район

ЮИР

Югоизточен район

ЮЦР

Южен централен район

dB

Децибела

NUTS

Обща класификация на териториалните единици за статистически цели на ЕС

t/ha/y

Тона на хектар годишно

TEN-T

Транс-европейска транспортна мрежа


СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ


Таблица 1: Брутен вътрешен продукт в абсолютна стойност (млн. лв.) ………………………………….....

9

Таблица 2: Брутен вътрешен продукт на глава от населението (лв.) …………………………………………

10

Таблица 3: Относителен дял на брутния вътрешен продукт на глава от населението (%) ……………..

10

Таблица 4: Брутен вътрешен продукт за 2011 г. по статистически области ………………………………

11

Таблица 5: Брутна добавена стойност за 2011 г. (млн. лв.) ……………………………………………………...

11

Таблица 6: Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия (хил. евро) ………………...

13

Таблица 7: Развитие на туризма в Северен централен район през 2013 г. ……………………………………

14

Таблица 8: Брой и гъстота на населението към 31.12.2013 г. …………………………………………………..

15

Таблица 9: Естествен прираст на 1000 души от населението за 2013 г. ………………………………….....

16

Таблица 10: Коефициент на икономическа активност (%) на населението през периода 2009-2013 г. …………………………………………………………………………………………………………………………………

17

Таблица 11: Коефициент на заетост по райони и области през периода 2009-2013 г. ……………………

18

Таблица 12: Коефициент на безработица за периода 2009-2013 г. ……………………………………………

20

Таблица 13: Достъп на домакинствата до интернет за периода 2008-2013 г. ……………………………..

21

Таблица 14: Разходи за опазване и възстановяване на околната среда (РОВОС) по статистически райони и области през периода 2008-2012 г. (хил. лв.) ……………………………………………………………..

22

Таблица 15: Дял на населението, снабдено с питейна вода, канализация и пречиствателни станции за отпадъчни води през 2012 г. ……………………………………………………………………………………………

23

Таблица 16: Битови отпадъци през 2012 г. …………………………………………………………………………

24

Таблица 17: Относителен дял на населението, обслужено от системите за организирано сметосъбиране през периода 2008-2012 г. ……………………………………………………………………………

121

Таблица 18: Разпределение по диапазони на регистрираните шумови нива в градовете в Северен централен район през 2012 г., dB(A) …………………………………………………………………………………

131


СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ


Фигура 1: Относителен дял на брутния вътрешен продукт по статистически райони от ниво 2 през периода 2007-2011 г. (%) …………………………………………………………………………………………………

9

Фигура 2: Брутна добавена стойност в Северен централен район за 2011 г. (млн. лв.) …………………………………………………………………………………………………………………………………

12

Фигура 3: Приходи от нощувки в Северен централен район през периода 2008-2013 г. (лв.) …………………………………………………………………………………………………………………………………

13

Фигура 4: Финансов принос на оперативните програми по приоритети на РПР на СЦР през 2013 г. (млн. лв.) ……………………………………………………………………………………………………………………..

68

Фигура 5: Финансов принос на оперативните програми за развитието на Северен централен район през 2013 г. (млн. лв.) ……………………………………………………………………………………………………

69

Фигура 6: Финансов принос на оперативните програми с вложени инвестиции на човек от населението в Северен централен район през 2013 г. (лв./човек) ………………………………………………

70

Фигура 7: Финансов принос на оперативните програми за развитието на Северен централен район за периода 2007-02.04.2014 г. (млн. лв.) ………………………………………………………………………………

71

Фигура 8: Приети и депонирани отпадъци в депата в обхвата на РИОСВ – Русе през периода 2011-2013 г. (тона) ……………………………………………………………………………………………………………….

123

Фигура 9: Максимално еквивалентно ниво на шума, измерено по границите на обекта (гранична стойност 70dB(A) ………………………………………………………………………………………………………...

129І. ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ (РПР) НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН (СЦР) ЗА 2013 ГОДИНА
1. Въведение

Настоящият Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие (РПР) на Северен централен район (СЦР) (2007-2013 г.) се разработва на база на действащото национално законодателство за регионално развитие и в съответствие с разпоредбите на чл. 86 и чл. 87 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР). Докладът се изготвя от отдел „Стратегическо планиране и координация на регионалното развитие в Северен централен район – Русе” при Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно териториално устройство” на Министерство на регионалното развитие.

Регионалният съвет за развитие на Северен централен район е органът за наблюдение на Регионалния план за развитие на района. Срокът за разработване и внасяне на Доклада за обсъждане и одобряване от Съвета е до 30 юни на всяка следваща календарна година.

Наблюдението на регионалните планове за развитие се извършва с цел постигане на ефективност и ефикасност на изпълнението им, както и за оптимизиране и подобряване на стратегическото планиране, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие.

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район за 2013 г. съдържа информация за:

♦ общите условия за изпълнение на регионалния план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия и политиките за развитие на национално, местно и регионално ниво;

♦ постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на регионалния план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;

♦ действията, предприети от регионалния съвет за развитие (РСР) с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на регионалния план за развитие, в т. ч. мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;

♦ заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Следва да се отбележи, че 2013 г. е последната година от периода на действие на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2007-2013 г.). В тази връзка, основната цел на настоящия доклад е да представи както обща картина на изпълнението на РПР на СЦР през 2013 г., така и дефиниране на изводи относно постигнатия напредък по изпълнението му за периода 2007-2013 г.

Годишният доклад осигурява информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на Регионалния план за развитие.

Във връзка с това, направените в доклада заключения и изводи ще бъдат взети предвид при изготвянето на последващата оценка на РПР на СЦР (2007-2013 г.), която в съответствие със законодателството за регионалното развитие ще бъде извършена до края на 2014 г.

Наблюдението на изпълнението на отделните приоритети на регионалния план за развитие е осъществено чрез прилагане на основни и специфични индикатори, като е анализиран напредъка по целите и приоритетите на РПР на СЦР за 2013 г.

При изготвянето на Годишния доклад е обработена и анализирана актуална статистическа и емпирична информация, публикувана официално от Националния статистически институт, ЕВРОСТАТ за периода от 2008 г. до 2013 г.

При изготвянето на настоящия доклад са използвани и данни за изпълняваните на територията на СЦР проекти, публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН). При подготовката му е използвана и информация от тримесечните и годишни справки за изпълнението на операциите по оперативните програми на територията на района, които са предоставени от представителите на управляващите органи на ОП – членове на Регионалния координационен комитет към РСР на СЦР; информация от годишните доклади за наблюдение на изпълнението на общинските планове за развитие на общините на територията на района; предоставена от областните администрации и общините в СЦР обобщена информация относно индикатори за наблюдение на РПР на СЦР 2007-2013 г. за 2013 г. и справка за значими проекти, финансирани от източници извън оперативните програми в общините от СЦР през 2013 г.; публикувана информация на интернет страниците на общините и областните администрации на областите от СЦР и на министерства и ведомства относно проведени инициативи и изпълнението на проекти на територията на района.

Настоящият доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план се отнася за 2013 г., но поради липсата на актуална статистическа информация, в някои случаи проследява промените в икономическото и социалното развитие на района в периода 2011-2012 г.Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница