Доклад за резултатите от извършен одит на финансовото управление на бюджета, извънбюджетните сметки и имуществотоДата21.03.2017
Размер96.9 Kb.
ТипДоклад


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СМЕТНА ПАЛАТАДОКЛАД

за резултатите от извършен одит на финансовото управление

на бюджета, извънбюджетните сметки и имуществото

на Национална спортна академия „Васил Левски”

за периода от 01.01.2005 г. до 31.12.2005 г.

І. ВЪВЕДЕНИЕ
Въз основа на годишната програма за одитната дейност на Сметната палата за 2006 г. и в изпълнение на заповед № ОР-5-007 от 08.09.2006 г., издадена от Ерджан Алкова, член на Сметната палата и ръководител на отделение V, е извършен одит на финансовото управление на бюджета, извънбюджетните сметки и имуществото на Национална спортна академия „Васил Левски” (НСА) за периода от 01.01.2005 г. до 31.12.2005 г.

В резултат от извършения одит е съставен одитен доклад № 0500000706, приет с решение на Сметната палата № 113 / 03.05.2007 г.

В законоустановения срок по чл. 39, ал. 3 от Закона за Сметната палата (ЗСП), е постъпило становище от ръководителя на одитирания обект, в което се приемат направените констатации и оценки от одитния доклад.
ІІ. ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ

ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ОДИТ
НСА е държавно висше училище, юридическо лице със самостоятелен бюджет, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и осъществява своята дейност в съответствие със Закона за висше образование.


 1. Система за финансово управление и контрол

Системата за финансово управление и контрол (СФУК) е развита и адаптирана съобразно специфичните цели и особености на висшето училище. Функционира правилно, въпреки че има пропуски при управлението на предоставеното от държавата имущество и прилагането на Закона за обществени поръчки (ЗОП). Има определени и предварително оповестени писмени политики и процедури, които обхващат всички равнища на управление. Създадена е организация за прилагането на нормативните и подзаконовите нормативни актове, свързани с бюджетния процес, счетоводната отчетност и документирането на резултатите от осъществявания контрол в НСА. Вътрешните нормативни актове – Правилник за документооборота, длъжностни характеристики и заповеди за поемане на отговорности и задължения на отговорни длъжностни лица и други са в съответствие със законовите изисквания.2. Счетоводна система

Счетоводната отчетност е организирана в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството (ЗСч), Сметкоплана на бюджетните предприятия и съответните указания на Министерството на финансите. Автоматизираната обработка на счетоводната информация осигурява пълен обхват на всички счетоводни операции и отчетни показатели. Организирането и функционирането на счетоводната система в университета създават условия за пълното и достоверно отразяване на информацията, както и за ефективен предварителен и текущ контрол на различните нива на управление.3. Бюджет

За 2005 г. бюджетът на НСА е в размер на 11 735 хил. лв. От извършения одит на организацията и управлението на бюджетния процес и направения сравнителен анализ на приходите и разходите по бюджета на НСА е установено, че управленските решения, взети във връзка с планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на самостоятелния бюджет на университета, са в съответствие с нормативните изисквания. Спазени са бюджетните процедури.3.1. Установени нарушения

 • За учебните 2004 г.- 2005 г. и 2005 г.- 2006 г. в университета са приети за обучение повече от утвърдения брой студенти държавна поръчка. Не са спазени решенията на Министерския съвет № 501 от 2004 г. и № 526 от 2005 г. за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища за съответните години.

 • На основание на решение на Академичния съвет (АС) от 1991 г. и допълнителни споразумения към трудовите договори, в нарушение на Кодекса на труда през 2005 г. са събирани парични вноски от преподаватели, работещи в чужбина. Сумите са внесени в брой под формата на комисионни. Срещу това преподавателите ползват неплатен отпуск и НСА гарантира запазване на техните работни места до изтичане на срока на договорите им в чужбина. Към 31.12.2005 г. вноските от работещите в чужбина в размер на 3 296 лв. са отчетени по § 36-19 „Други неданъчни приходи”.

През 2006 г. тази практика е преустановена.

 • Съгласно протокол № 2 от 28.10.2004 г. АС дава съгласието си за откриване на звено „Международен научен институт” (МНИ) при НСА. На същото заседание е приет и Правилник за устройството и дейността му (ПУДМНИ). Основен предмет на дейност на МНИ е организирането, административното и финансовото обслужване на научноизследователската и научноприложната дейност в НСА. Не са изпълнени изискванията на чл. 17 от ПУДМНИ, според които институтът осъществява предмета на своята дейност в условията на частична финансова и щатна самостоятелност, която се обезпечава от отчисления от бюджета на НСА и приходи от договори, проекти по международни програми, приходи от продажби на научноизследователски продукти, услуги и др. Издръжката на МНИ през 2005 г. е изцяло за сметка на бюджета на висшето училище. Само за капиталови разходи през същата година са изразходвани 107 145 лв. Установено бе, че до 31.12.2005 г. МНИ не е реализирал никакви собствени приходи във връзка с провежданата от него дейност. Не са защитени финансовите интереси на НСА.

4. Управление и разпореждане с недвижимото имущество

Анализът на решенията във връзка с управлението на недвижимото имущество показа, че от страна на НСА са предприети ефективни действия по спазване на разпоредбите на действащите нормативни актове. Използвани са възможностите дадени с чл. 13 от ЗСч и Националните счетоводни стандарти 16 “Дълготрайни материални активи” и е сключен граждански договор с независим експерт – оценител за извършване на експертна оценка на недвижимото имущество по сметка 203 „Сгради” от баланса на университета. По този начин ръководството на НСА получава информация за реалната стойност на ползваното и управлявано от него недвижимо имущество. • На основание на Актове за държавна собственост № 382 и № 383 от 20.01.1974 г. НСА стопанисва и управлява държавен имот в гр. Несебър, в който има изградена хотелска част, столова, учебни сгради, спортни съоръжения и др. В тази учебно-спортна база се провежда обучението по водни спортове на студенти от НСА. В изпълнение на разпоредбите на Закона за държавната собственост (ЗДС) с писмо от 1996 г. до Областния управител на Бургаска област е депозирана молба от НСА за издаване на нов акт за публична държавна собственост, но до приключване на одита няма отговор на поставеното искане.

С Акт за общинска собственост № 148 от 28.11.2002 г. кметът на гр. Несебър актува като общински имот почти цялата територия на спортната база. За останалата част от терена Несебърският районен и Бургаският окръжен съд постановяват решения, на основание на които се възстановява правото на собственост в „ стари реални граници”, без да са налице необходимите за това документи, на бивши лозя в границите на предоставената на висшето училище територия. С тези решения са определени границите на имотите и върху част от територията на спортната база са разрушени спортни съоръжения – държавна собсвеност и на тяхно място са построени частни жилищни сгради. Всичко това създава затруднения за осъществяване на ефективно управление от страна на НСА на предоставените й за стопанисване имоти и за нормално протичане на учебно-тренировъчния процес. От страна на НСА са заведени дела срещу лица /физически, юридически и община Несебър/, представящи се за собственици на части от имот, който е публична държавна собственост. Производсвото по делата продължава и до момента на одита няма влязло в сила решение.

 • За одитирания период в нарушение на чл. 12, ал. 1 и 2 от ЗДС от ръководството на НСА не са предприети действия за застраховане на недвижимото имущество – публична държавна собственост.

През одитирания период в НСА са действали 26 договора за отдадено под наем недвижимо имущество. Редът и условията за отдаване под наем на имуществото, предоставено и стопанисвано от НСА, са определени със ЗДС и правилника за неговото прилагане.

 • През 2000 г. е сключен договор за отдаване под наем на помещение между НСА и лекар стоматолог. Не са представени документи за проведен търг или конкурс съгласно разпоредбите на ЗДС. В нарушение на чл. 16 ал. 2 от ЗДС договорът е действал в продължение на 5 години без да е сключен анекс за неговото продължаване.

 • В нарушение на разпоредбите на чл. 16, ал. 2 от ЗДС през 2005 г. без провеждане на търг или конкурс с Анекс № 1 е удължен срокът на действие на Договор за наем, сключен на 01.12.2002 г. между НСА и „Ситекс Екотехнологии” ООД.

 • Сключен е наемен договор № 67 от 2002 г. между НСА и ТД „ Игуана – БГ” ООД , със срок на действие три години. Договорът е сключен без провеждане на търг или конкурс в нарушение изисванията на чл. 16, ал. 2 от ЗДС.

 • През 2004 г. е сключен наемен договор между НСА и ЕТ ДАР Ради Толев за временно ползване на недвижим имот – бюфет, намиращ се в учебно-спортната база на НСА в гр. Несебър. Договорът е сключен за срок от три месеца (летен сезон) с възможност за неговото удължаване и наем общо в размер на 4007 лв. Същият наемател стопанисва този обект през летните месеци на 2005 г. и 2006 г. На одитния екип не бе предоставен анекс за продължаване на срока на действие на договора за 2005 г. и 2006 г. За 2004 г. в касата на НСА са постъпили средства в размер на 3 807 лв., а за 2005 г. – 3 100 лв. Нарушени са изискванията на чл. 16, ал. 2 от ЗДС и не са защитени финансовите интереси на НСА.

 • В нарушение на чл. 16, ал. 2 от ЗДС в учебно-спортната база на НСА в гр. Несебър функционира включително и през 2006 г. заведение – барче. Между ползвателя и НСА няма сключен договор, с който да се регламентира срокът на действие и да се определи наемната цена. За 2005 г. в касата на висшето училище от този ползвател са внесени 2000 лв.

 • Сключен е договор през 2002 г. между НСА и юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза – „ГОЛФ КЛУБ БЪРДИ” за временно и възмездно ползване под аренда на голф игрище, намиращо се на територията на НСА. Срокът на договора е 3 години с определена наемна цена в размер на 30 000 лв. за целия срок на договора, срещу инвестиция за реконструкция, поддръжка и експлоатация на игрището. Договорът е прекратен през 2005 г., но до момента на одита ползвателят не е представил в счетоводството на НСА документи за извършена инвестиция на голф игрището, с което са нарушени клаузите на договора.

 • На 12.01.2005 г. между НСА и Амбулатория за специализирана извънболнична помощ – Медицински център „Роберт Кох” ООД, София, е подписана Програма за извършване на профилактика и изследвания. Съгласно програмата, НСА предоставя на Медицинския център (МЦ) безвъзмездно за ползване 7 помещения в сградата на МНИ и заплаща разходите за елекро-, топлоенергия, вода и охрана.

МЦ се задължава за своя сметка да ремонтира и оборудва с необходимата апаратура тези помещения и да извършва профилактика и изследвания, както на контингент, представен от НСА, така и на други външни организации. МЦ предоставя по предварително уточнен график ползването на апаратурата за нуждите на НСА и осигурява преференциално медицинско обслужване на преподаватели, служители и студенти.

До 31.12.2006г. в МЦ са извършени безплатно 373 изследвания, 132 медицински прегледи и 40 вземания на кръв на преподаватели и служители, 47 прегледи на студенти и 108 физиологични изследвания на спортисти. В МЦ срещу заплащане се извършват прегледи и изследвания на външни лица, но информацията за техния брой и постъпили приходи е извън обхвата на одита.


В нарушение т. 1 от Програмата до момента на одита в счетоводството на НСА не е представен двустранно подписан протокол или друг отчет за извършените разходи от МЦ за ремонтирането и обурудването на безвъзмездно предоставените помещения. На одитния екип не бе представена и калкулация на разходите за изследователска и профилактична дейност, одобрена от двете страни, с което са нарушени изисванията на т. 8 от Програмата. До края на 2005 г. по бюджета на НСА не са постъпили приходи от дейността на МЦ.

В сключените договори за отдадено под наем недвижимо имущество са предвидени санкции за наемателите при просрочване на сроковете за плащане. За 2005 г. не са издължени суми от наеми, консумативи, лихви и неустойки в размер на 29 278 лв., а към 31.12.2005 г. неизплатените наеми от фирми за минали години са в размер на 41 826 лв. Няма създадена добра организация за начисляване и събиране на дължимите от наемателите консумативи и лихви. От страна на НСА не са предприети мерки за възстановяване на дължимите суми. Няма заведени съдебни дела срещу некоректните дебитори, с което не са защитени икономическите интереси на НСА.

При извършения одит на сключените наемни договори се установи, че за отделните обекти, отдадени под наем, няма комплектовани досиета, съдържащи документацията по проведената процедура за съответния обект, договорите, сключени по този ред, и направените плащания. При някои наемни договори не е посочено основанието за тяхното сключване – проведен търг или конкурс съгласно изискванията на чл. 16, ал. 2 от ЗДС. Това затруднява финансово-административната и стопанската дейност на НСА като цяло и е в нарушение на заповед № 865 от 09.06.2004 г. на ректора на НСА. С нея са определени видовете досиета, тяхното съдържание, разграничени са отговорностите и са определени конкретните длъжностни лица, които да отговарят за тяхното изготвяне, попълване и съхраняване.

5. Спазване на изискванията за възлагане на обществени поръчки

При направените анализ и оценка на управленските решения във връзка с организацията и контрола при обявяване и възлагане на обществени поръчки се установи, че през одитирания период в НСА са проведени процедури и сключени 20 договора по реда и условията на ЗОП и 36 по Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки. Одитният екип установи, че СФУК не действа ефективно и не гарантира спазване на действащото законодателство – недобра организация при провеждане на процедурите по ЗОП и несвоевременно уведомяване на НСА за обществени поръчки. Констатира се и незаконосъобразна практика, свързана с анексиране на договори за обществени поръчки.


ІІІ. ПРЕПОРЪКИ
На основание чл. 41. ал. 1 от ЗСП, се дават следните препоръки на ректора на НСА:

 1. Да се предприемат действия Международният научен институт да реализира приходи от своята дейност.

 2. Да се приведат в съответствие с изискванията на ЗДС договорите за наем и да се предприемат мерки за възстановяване на дължимите суми от минали години за наеми, консумативи, лихви и неустойки.

3. Да се застрахова недвижимото имущество - публична държавна собственост, съгласно чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от ЗДС.

4. Да се осъществи контрол по изпълнение на т. 1 и т. 8 от Програмата за профилактика и изследвания.

5. Да се предприемат мерки за промени в организацията на СФУК, с цел създаване на условия за системен контрол за недопускане на пропуски и грешки при прилагане на ЗОП и ЗДС. Да се преустанови практиката за анексиране на договорите за обществени поръчки.

На основание чл. 42, ал. 1 от ЗСП, в двумесечен срок от получаване на доклада за резултатите следва да се предприемат мерки за изпълнение на препоръките и да се уведоми писмено за това Сметната палата.Ерджан АЛКОВА,

член на Сметната палата иръководител на отделение VКаталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница