Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други разделистраница1/39
Дата24.07.2016
Размер5.66 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
БЮДЖЕТНА ПРОЦЕДУРА 2009


Документ №4: (3)

*******


25.09.2008

КОМИСИЯ по БЮДЖЕТИ

Докладчици:

Jutta HAUG - Раздел III (Комисия)

Janusz LEWANDOWSKI - Други раздели


ПАРЛАМЕНТ – 1-во четене:


Изменения, представени на заседанието на Комисията по бюджети на

6, 7, 8 и 9 октомври 2008 г.11 08 01 Финансово участие в разходи на държавите-членки в областта на контрола

Проектоизменение 0146
=== PECH/6774===

<< Комисия по рибно стопанство >>

Цифровите стойности се изменят, както следва:

11 08 01

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

45 000 000

35 000 000

43 600 000

25 000 000

43 600 000

25 000 000

1 400 000

10 000 000

45 000 000

35 000 000

РезервиОбосновка:

Предварителният проектобюджет на Комисията за 2009 г. премахва бюджетната позиция, предназначена за съфинансиране на провежданите от държавите-членки контролни мерки, с обосновката, че тази бюджетна позиция не е била напълно усвоена в рамките на предходния бюджет и че през 2008 г. ще бъдат осъществени някои програми за техническа помощ. Държавите-членки следва да разработят аналитично програмиране и инструменти за предприемане на последващи действия за своите инспекционни дейности, които да им дадат възможност да гарантират упражняване на подходящо цялостно контролно влияние и оптимално разпределение на ресурси. Следователно сумите за 2008 г. следва да бъдат възстановени.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

11 08 05 01 Агенция на Общността за контрол на рибарството (CFCA) — субсидия по дялове 1 и 2

Проектоизменение 0147
=== PECH/6752===

<< Комисия по рибно стопанство >>

Цифровите стойности се изменят, както следва:

11 08 05 01

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

6 100 000

6 100 000

4 793 000

4 793 000

4 753 000

4 753 000

40 000

40 000

4 793 000

4 793 000

РезервиОбосновка:

ППБ се възстановява.Съветът наскоро прие регламент, който изисква ЕС да се бори срещу незаконния риболов - незаконния, нерегламентиран и недеклариран (ННН) риболов – във всички морета, в които неговите флотилии извършват риболовна дейност. Този законодателен акт също така предвижда сериозен ангажимент за подпомагане на развиващите се страни в борбата срещу незаконния риболов в техните териториални води. Освен това Сметната палата публикува доклад, в който неефективността на политиката на Общността за контрол на рибното стопанство е подложена на сериозна критика. В тази връзка моментът не е най-подходящ за съкращаване на персонала, занимаващ се с контрол на рибното стопанство.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

11 08 05 01 Агенция на Общността за контрол на рибарството (CFCA) — субсидия по дялове 1 и 2

Проектоизменение 0730
=== PPE//8159===

<< Salvador Garriga Polledo, László Surján, Margaritis Schinas, Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи >>

Цифровите стойности се изменят, както следва:

11 08 05 01

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

6 100 000

6 100 000

4 793 000

4 793 000

4 753 000

4 753 000

40 000

40 000

4 793 000

4 793 000

РезервиОбосновка:

Тъй като в сравнение с бюджета за 2008 г. в ППБ Комисията е подобрила съотношението в полза на оперативните разходи и е ограничила административните разходи, ППБ може да се възстанови.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

11 08 05 01 Агенция на Общността за контрол на рибарството (CFCA) — субсидия по дялове 1 и 2

Проектоизменение 4287
=== BUDG/4287===

<< Anne E. Jensen >>

Цифровите стойности се изменят, както следва:

11 08 05 01

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

6 100 000

6 100 000

4 793 000

4 793 000

4 753 000

4 753 000

40 000

40 000

4 793 000

4 793 000

РезервиОбосновка:

ППБ се възстановява.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

12 01 01 Разходи, свързани с персонала в активна заетост в област на политиката «Вътрешен пазар»

Проектоизменение 0385
=== IMCO/6700===

<< Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите >>

Цифровите стойности се изменят, както следва:

12 01 01

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

40 085 254

40 085 254

44 103 380

44 103 380

42 648 737

42 648 737

1 454 643

1 454 643

44 103 380

44 103 380

Резерви

118 284

118 284

Обосновка:

Увеличението по глава 12 01 от ППБ е обосновано от значителния брой законодателни актове, приети през 2008 г. Тази сума е необходима между другото и за ефективен мониторинг на въвеждането на законодателните актове в националното законодателство на държавите-членки и прилагането им. Най-известните примери в това отношение са директивите от законодателния пакет за стоките.

За правилното прилагане на всички тези мерки е необходим достатъчно персонал.

Поради тази причина размерът на сумите, предвиден първоначално в ППБ, следва да бъде възстановен.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

12 01 03 Разходи, свързани с оборудване, обзавеждане и услуги в област на политиката «Вътрешен пазар»

Проектоизменение 0386
=== IMCO/6701===

<< Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите >>

Цифровите стойности се изменят, както следва:

12 01 03

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

3 007 846

3 007 846

3 172 968

3 172 968

3 129 386

3 129 386

43 582

43 582

3 172 968

3 172 968

РезервиОбосновка:

Увеличението по глава 12 01 от ППБ е обосновано от значителния брой законодателни актове, приети през 2008 г. Тази сума е необходима между другото и за ефективен мониторинг на въвеждането на законодателните актове в националното законодателство на държавите-членки и прилагането им. Най-известните примери в това отношение са директивите от законодателния пакет за стоките.

За правилното прилагане на всички тези мерки е необходим достатъчно персонал.

Поради тази причина размерът на сумите, предвиден първоначално в ППБ, следва да бъде възстановен.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

12 01 04 01 Осъществяване и развитие на вътрешния пазар — разходи за административно управление

Проектоизменение 0387
=== IMCO/6702===

<< Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите >>

Цифровите стойности се изменят, както следва:

12 01 04 01

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

800 000

800 000

900 000

900 000

800 000

800 000

100 000

100 000

900 000

900 000

РезервиОбосновка:

Увеличението по глава 12 01 от ППБ е обосновано от значителния брой законодателни актове, приети през 2008 г. Тази сума е необходима между другото и за ефективно прилагане и развитие на вътрешния пазар, с цел формиране на административна култура за по-опростено регулиране и ефективно решаване на проблемите.

За правилното прилагане на всички тези мерки е необходим достатъчно персонал и съответно оборудване.

Поради тази причина размерът на сумите, предвиден първоначално в ППБ, следва да бъде възстановен.=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-

12 02 01 Осъществяване и развитие на вътрешния пазар

Проектоизменение 0388
=== IMCO/6703===

<< Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите >>

Цифровите стойности се изменят, както следва:

12 02 01

Бюджет 2008

ППБ 2009

ПБ 2009

ИЗМЕНЕНИЕ

ПБ+ИЗМЕНЕНИЕ
Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Бюджетни кредити

7 300 000

7 000 000

7 600 000

7 500 000

6 100 000

6 320 000

1 500 000

1 180 000

7 600 000

7 500 000

РезервиКаталог: document -> activities -> cont -> 200809
document -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
cont -> Програма за социална политика, демографски проблеми, планове за действие и т
cont -> Докладчици: Francesca Balzani Раздел III (Комисия) José Manuel Fernandes Други раздели
cont -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели
cont -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели
cont -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели
200809 -> Докладчици: Jutta haug раздел III (Комисия) Janusz lewandowski други раздели


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   39
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница