Ects макет на учебен курсДата03.01.2017
Размер83.73 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 28/2/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.Специалност(и)

<наименование>1


Английска филология

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Английска литература от периода на Викторианството

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


Задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС Бакалавър

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


2

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


3

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


Гл.ас. д-р Яна Атанасова Роуланд

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина овладяват базисен корпус от емпиричен /текстов/ материал, както и вариативност на подходите към интерпретабилността му; обогатяват литературно-културно-езиковата си компетентност чрез допир до съответната литература; изграждат представа за автентична чуждоезикова литературно-историческа традиция чрез компаративни изследвания в общолитературен /общоевропейски/ контекст;

ще могат ...


да използват специфичен литературно-критически концептуален инструменратиум, употребим както в конкретиката на курса, тъй и на генерично литературно-теоретично ниво;

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


Аудиторно /лекции, семинари, колоквиуми/;

За семестър:

- 30 ч. лекции

- 30 ч. упражнения


11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Изисква се добро владеене на основен набор от обща литературно-критическа терминология, надеждни познания по собствена литература /българска/, и най-вече стабилна чуждоезикова /английски език/ основа /ниво advanced/ за боравене с автентичен литературно-художествен материал.

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


Набор автори /писатели и поети/, предлагащи обзорен поглед върху литературно-културно-философската специфика на периода.

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Курсът представлява общ преглед на английската литература в периода 1840-1900 г. Докато на лекции са застъпени около 35 автора, семинарните занятия се съсредоточават на 10 – най-съществено допринесли за литературно-философската картина. Семинарите притежават силно-изразен творчески характер /минимална уводно-дидактична интервенция от страна на лектора, представяне на индивидуални проекти-разработки по теми и автори – както от предложени задължителни такива, тъй и провокирани от частни интереси на студенти – групово обсъждане на откъси от произведения, обзорни компаративни анализи и писане на есета по обобщени теми по време на самите занятия, предварително писмено анотиране и устно представяне на зададени за домашно четене селектирани критически статии; в рамките на курса са предвидени: индивидуални задачи, курсови работи, групови дискусии, една текуща контролна, елиминаторен тест, допускащ до изпит; писмен изпит по време на сесията/

Списък със здължителни за четене произведения /предоставя се на студентите в края на I курс с цел по-лесно предварително набавяне и изчитане на произведенията/ :

Elizabeth Gaskell (1810-1865): North and South; Charles Dickens (1812-1870): Great Expectations; Dombey and Son, or Oliver Twist; 1 more work of the student’s own free choice from: Bleak House, or David Copperfield, or The Old Curiosity Shop, or Our Mutual Friend; or Little Dorrit; William Makepeace Thackeray (1811-1863): Vanity Fair; Charlotte Brontë (1816-1855): Jane Eyre; Emily Brontë (1818-1848): Wuthering Heights; poetry; Anne Brontë (1820-1849): The Tenant of Wildfell Hall; George Eliot /Mary Ann Evans/ (1819-1880): The Mill on the Floss; Silas Marner; Lord Alfred Tennyson (1809-1892): Mariana; The Lady of Shalott; The Lotos-Eaters; Break, Break, Break; Ulysses; In Memoriam (exc.); Crossing the Bar; Robert Browning (1812-1889): Soliloquy of the Spanish Cloister; The Pied Piper of Hamelin; My Last Duchess; Porphyria’s Lover; ‘Childe Roland to the Dark Tower Came’; Fra Lippo Lippi; The Bishop Orders His Tomb at Saint Praxed’s Church; Eminent Victorian Female Poets: Elizabeth Barret Browning (1806-1861): Aurora Leigh (exc.); Christina Rossetti (1830-1894): Goblin Market (exc.); Dante Gabriel Rossetti (1828-1882): The Blessed Damozel; The House of Life (exc.); William Morris (1834-1896): The Defence of Guenevere; Algernon Charles Swinburne (1837-1909): The Garden of Proserpine; Matthew Arnold (1822-1888): The Forsaken Merman; Dover Beach; Thomas Hardy (1840-1928): Tess of the D’Urbervilles; + 1 more novel of the student’s own choice (either Far From the Madding Crowd, or The Mayor of Casterbridge, or Jude the Obscure); Oscar Wilde (1854-1900): The Picture of Dorian Gray; Robert Louis Stevenson (1850-1994): The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde;

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


• Armstrong, Isobel, Victorian Poetry. Poetry, Poetics and Politics (London and New York, Routledge, 1993)

• Baker, William & Womack, Kenneth, A Companion to the Victorian Novel (Westport Connecticut & London: Greenwood Press, 2002)

• (eds.) Bown, Nicola &Burdett, Carolyn & Thurschwell, Pamela, The Victorian Supernatural (Cambridge University Press, 2004)

• Bristow, Joseph, (ed.) The Cambridge Companion to Victorian Poetry (CUP, 2000)

• Brett, R. L., Faith and Doubt. Religion and Secularisation in Literature from Wordsworth to Larkin (Mercer University Press, 1997)

• Byron, Glennis, Dramatic Monologue (Routledge, 2003)

• Campbell, Matthew, Rhythm and Will in Victorian Poetry (Cambridge University Press, 2004)

• Caroll, David, George Eliot and the Conflict of Interpretations, A Reading of the Novels (Cambridge University Press, 2006)

• (eds.) Cronin, R., Chapman, A., Harrison., A., A Companion to Victorian Poetry (Blackwell Publishing, 2007)

• Davis, Philip, The Victorians – vol. 8 of the Oxford English Literary History (OUP, 2004)

• Douglas-Fairhurst, Robert, Victorian Afterlives. The Shaping of Influence in 19th-century Literature (Oxford University Press, 2002)

• Eagleton, Terry, The English Novel. An Introduction (Blackwell Publishing, 2008, < 2005)

• Ermarth, Elizabeth Deeds, The English Novel in History: 1840-1895 (Routledge, 1997)

• Evans, Ifor, English Poetry in the Later Nineteenth Century (London: Methuen & CO LTD, 1966)

• Griffiths, Eric, The Printed Voice of Victorian Poetry (Oxford: Clarendon Press, 1989)

• Hillis Miller, J., Victorian Subjects (Harvester Wheatsheaf, 1990)

• Horsman, Alan, The Victorian Novel (Oxford: Clarendon Press, 1990)

• Hughes, Linda K., The Cambridge Introduction to Victorian Poetry (CUP, 2010)

• Levine, George, How to Read the Victorian Novel (Blackwell Publishing, 2008)

• Leighton, Angela, Victorian Women Poets. Writing Against the Heart (Harvester Wheathsheaf, 1992)

• Mermin, Dorothy & Tucker, Herbert F., Victorian Literature: 1830-1900 (Harcourt College Publishers, 2004)

• Morse, David, High Victorian Culture (Macmillan, 1993)

• O’Gorman, Francis (ed.), The Cambridge Companion to Victorian Culture (CUP, 2010)

• O’Neill, Michael (ed.), The Cambridge History of English Poetry (CUP, 2010)

• Rauch, Alan, Useful Knowledge. The Victorians, Morality, and the March of Intellect (Durham & London: Duke University Press, 2001)

• Raymond, Claire, The Posthumous Voice in Women’s Writing from Mary Shelley to Sylvia Plath (Ashgate, 2006)

• Richards, Bernard, English Poetry of the Victorian Period (London and New York: Longman, 1992)

• Rowland, Yana, The Treatment of the Themes of Mortality in the Poetry of the Brontë Sisters (Plovdiv: Plovdiv University Press, 2006)

• Schad, John, Queer Fish. Christian Unreason From Darwin to Derrida (Brighton: Sussex Academic Press, 2004)

• Shattock, Joanne (ed.), The Cambridge Companion to English Literature: 1830 – 1914 (CUP, 2010)

• Shattock, Joanne, (ed.) Women and Literature in Britain: 1800-1900, (CUP, 2001)

• Shaw, W. David, Victorians and Mystery (Ithaca & London, Cornell University Press, 1990)

• Sicher, Efraim. Rereading the City. Rereading Dickens. Representation, the Novel and Urban Realism (New York: AKS Press, Inc., 2003)

• Slinn, E. Warwick, Victorian Poetry as Cultural Critique. The Politics of Performative Language (Charlottesville & London: University of Virginia Press, 2003)

• Sternlieb, Lisa, The Female Narrator in the British Novel (Palgrave, 2002)

• Trilling, Lionel & Bloom, Harold, Victorian Prose and Poetry (Oxford University Press, 1980)

• Trotter, David, The English Novel in History: 1895-1920 (Routledge, 1993)

• Tucker, Herbert F., (ed.) A Companion to Victorian Literature & Culture (Blackwell Publishing, 2004)

• Turner, Paul, Victorian Poetry, Drama and Miscellaneous Prose: 1832 – 1890 (Oxford: Clarendon Press, 1990)

• Wheeler, Michael, Heaven, Hell and the Victorians (CUP, 1994)

• Wolfreys, Julian, Victorian Hauntings. Spectrality, Gothic, the Uncanny and Literature (Palgrave, 2002)

15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


- Курсът съдържа :

- 14 лекции върху: 1. Индустриалната революция и ранно-викторианската култура; 2. Религиозно-философски и социален роман /Дизраели, Кингсли, Ел. Гаскел/; роман; 3. Чарлз Дикенс и Bildungsroman; 4. Уилям Такъри и вездесъщият повествовател; 5. Сестрите Бронте /метафизика и готика/; 6. Дарвин и кризата на вярата /Кингсли, Колинз, Бълър-Литън, Тролъп/; 7. Джордж Елиът и психологическият роман от втората половина на 19 в. 8. Песимизъм и фентъзи /Мередит, Бътлър, Гисинг, Карол, Лиър/; 9. Детерминизъм, натурализъм и Томас Харди; 10. Висока викторианска поезия /Тенисън, Браунинг; драматичен монолог, гротескното и рицарската тематика/; 11. Поети пре-рафаелити: Розети, Морис, Суинбърн; 12. Естетизъм и декаданс: Оскар Уайлд и Уолтър Пейтър. Нео-романтизъм /Стивънсън и Киплинг/. 13. Театър и драматургия. Дж. Б. Шоу.; 14. Модернизъм /пост-викторианство и англо-американско-ирландски контекст/.

- 14 семинара /10 основни автора/;

- 7 колоквиума /по литературно-теоретични проблеми/

- Контролна /литературно-критическо есе с практико-аналитичен елемент/

- Обзорен елиминаторен тест

- Писмен изпит /теоретичен въпрос и анализ на откъс от произведение/

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Завършва с изпит, като крайната оценка е сумарна от: семинарна семестриална работа /индивидуални презентации, участие в групови дискусии, контролна работа, представяне на критика по определена тема/, елиминаторен тест и оценка от изпит.

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


английски

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Гл.ас. д-р Яна Роуланд

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


1.Victorianism – preliminary terminological and cultural notes. Industrialism and Utilitarianism; 2.Early Victorianism – Oracular Prose and the Condition-of-England question novel: Carlyle, Disraeli & Mrs Gaskell; 3.The Realist Novel – the dialogue with society. Charles Dickens: comedy & melodrama; the quest for selfhood & for truth. The Victorian Bildungsroman; 4.William Makepeace Thackeray: omniscient narrative and “the manager of the performance”. Irony & self-criticism; 5.The ‘tripartite club’: the Brontë Sisters. The poetical background. Gothicism and (female) life-writing. The ‘metaphysical’ novel; 6.Charles Darwin & the Mid-Victorian Novel: gradualism, positivism, sensationalism & the crisis of faith. Kingsley, Collins, Bulwer-Lytton, Trollope; 7.‘Currents and floods’: George Eliot and the development of the psychological novel. Intrusive narrative, introspection & the course of Nature. Character & Socio-Cultural Milieu; 8.Pessimism cum Fantasy: Meredith, Butler, Gissing, Carroll, Lear; 9.Naturalism & Determinism. A Universe of sordid jest: Thomas Hardy. The Prophet and the Alien. 10.Victorian Poetry: Victorian Romantics: Tennyson & Browning. Myth, tradition & Otherness; 11. The Pre-Raphaelite brotherhood: Rossetti (Dante G. & Christina), Morris, Swinburne & visual art; 12.Fin de siècle. Aestheticism and Decadence: theorists & ‘executioners’. Walter Pater, Oscar Wilde & the inversions of the Self; Other spaces, other lores… Transgressing Britishness: Stevenson & Kipling; 13.Theatre & Drama in the Victorian Age. 14. Modernism and Post-Victorianism. The Anglo-Irish-American Context.

б) семинари (списък от теми или текстов файл)


English Literature of the Victorian Age, Semestral seminar weekly planning

Week 1 – Introduction to the Victorian Age. The condition-of-England novel. A Case Study: Elizabeth Gaskell – North and South, (1855).

Week 2 – Charles Dickens. Great Expectations (1861). Humour and Melodrama. The formation of character – dialogue and 1st-person narrative. Portrayal & symbolism. Bildüngsroman. The theme of orphanhood in a broader authorial context.

Week 3 – Great Expectations. Close reading and stylistic analysis of select excerpts.

Week 4 – William Makepeace Thackeray – Vanity Fair. A Novel without a Hero (1848). The omniscient narrator. Documenting history & subverting morality. Heroes and heroic worship. Female personae and male progenitors. Time and Space – epic or drawing-room? History and individual fate. Close reading of select excerpts.

Week 5 – Charlotte Brontë – Jane Eyre (1847). Autobiography and gender issues (the governess as a social category). The theme of orphanhood. Education and individuation. Biological deprivation and social privation. Evangelicalism: the motif of pardon and the notion of Heaven/Hell. Film projection.

Week 6 – Emily Brontë – Wuthering Heights (1847). Gothicism, pantheism, subjective idealism. Structural peculiarities: narrators, credibility and the progress of Time. Remembrance, spiritual fulfilment and carnal presence. Personal freedom and social convention. Mysticism, Stoicism and the motif of revenge. Onomastic and toponymic particulars in approaching the Brontë Sisters.

Week 7 – Wuthering Heights. Close reading and stylistic analysis of select excerpts. Film projection.

Week 8 – George Eliot – The Mill on the Floss (1860). The psychological streak. Conscience and Consciousness. Fraternal fidelity and ideological bondage. Self-realisation & social duty. Theology & Teleology.

Week 9 – The Mill on the Floss. Close reading and stylistic analysis of select excerpts.

Week 10 – Thomas Hardy – Tess of the D’Urbervilles: A Pure Woman Faithfully Presented (1891). The female character: personal ethics & dominant Christian doctrines. The motifs of sin and of damnation. Outcast and outlaw. The motif of forgiveness. Regionalism, landscape painting and elegiac nuances.

Week 11 – Tess of the D’Urbervilles. Close reading and stylistic analysis of select excerpts.

Week 12 – Masterpieces of Victorian Poetry (1). Lord Alfred Tennyson. Discussion of select poetic works. The motif of alienation and the remedial capacity of poetry and of the fine arts.

Week 13 – Masterpieces of Victorian Poetry (2). Robert Browning. Discussion of select poetic works. The victimized female individual & the male artist in cultural history.

Week 14 – Oscar Wilde – The Picture of Dorian Gray (1891). Aestheticism, decadence and the issue of conscience. Artistic liberty and aesthetic responsibility. The Preface to the novel. Close reading and stylistic analysis of select excerpts.

Week 15 – Progress Test (admission to exam).


в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)


1. The condition-of-England-question Novel. 2. Dickens and the theme of Orphanhood. 3. The Brontë Sisters and the Romantic Outcast. 3. Thackeray and the Omniscient Narrator. 4. George Eliot and the Psychology of the Female Mind. 5. Thomas Hardy and Naturalism. 6. Victorian Poetry. Medievalism and Renaissance Art. 7. Oscar Wilde and Aestheticism.

г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


На разположение на студентите е университетската библиотека /Западни филологии, нова сграда на ПУ, редовно зареждана/, като и ресурсите на Нар. Библ. „Иван Вазов”; голяма част от литературно-критическият материал за работа на семинари и колоквиуми се предоставя като подбрани книги /оригинал/ и ксерокопия за лично ползване от самия преподавател.

1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 03 януари 2017 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница