Европейски парламентДата18.12.2018
Размер73.8 Kb.


Европейски парламент

2014-2019


<Commission>{PETI}Комисия по петицииCommission>

{30/03/2016}30.3.2016

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция № 1529/2008, внесена от Анхел Хесус Костеро Нието, с испанско гражданство, относно оценка на въздействието върху околната среда в град Гуадалахара, Испания, във връзка с разширяване на магистрала A-11

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията съобщава, че оценката на въздействието върху околната среда в град Гуадалахара във връзка с разширяването на магистрала A-11 (кадастрален код E14-GU-07) препоръчва алтернативната възможност, която е l’A-18 Въпреки това, градският съвет на Гуадалахара е избрал различен маршрут, който ще създаде проблеми, свързани с шумовото въздействие върху някои населени райони (Ел Клавин). Поради това вносителят на петицията призовава за спазването на резултатите от оценката на въздействието върху околната среда.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 16 март 2009 г. Комисията е приканена да предостави сведения (член 216, параграф 6 от Правилника за дейността).


3. Отговор от Комисията, получен на 11 май 2010 г.

Петицията
Вносителят протестира срещу предвидения маршрут на отсечката за разширяване на магистрала А-11 при град Guadalajara в автономна провинция Castilla – La Mancha, Испания.
Вносителят подчертава, че резултатите от проучването за оценка на въздействието върху околната среда не са взети предвид от компетентните испански органи. Според вносителя, инвеститорът и общинските органи имат намерение да разработят вариант, който не е препоръчан в проучването на ОВОС. Вносителят изразява тревога относно значителното отрицателно въздействие на този проект върху околната среда, по-специално по отношение на шумовото замърсяване, тъй като магистралата ще пресича населения градски район, известен като „El Clavín“.
Вносителят изразява тревога относно вероятното неправилно прилагане на законодателството на ЕС в областта на околната среда във въпросния случай, най-вече по отношение на оценката на въздействието върху околната среда и участието на обществеността.
Забележки на Комисията относно петицията
Службите на Комисията разгледаха предоставената от вносителя информация в контекста на приложимото в случая законодателство на ЕС.
Изменената Директива 85/337/ЕИО1 (известна като Директива за оценка на въздействието върху околната среда или Директива за ОВОС) предвижда извършването на ОВОС на някои публични и частни проекти. Директивата за ОВОС прави разлика между така наречените проекти от приложение І, които винаги подлежат на процедура за ОВОС, и проекти от приложение ІІ, за които държавите-членки вземат решение чрез разглеждане на всеки отделен случай и/или прагове или критерии, предвидени в националното законодателство, което транспонира директивата, относно това дали проектът да бъде подложен на ОВОС.
Следва да се отбележи, че проектите за строителство на автомагистрали са включени в точка 7, буква б) от приложение І към директивата и следователно извършването на ОВОС е задължително.
Процедурата по извършване на ОВОС гарантира, че последиците от проектите за околната среда са установени и оценени, преди компетентният орган да даде разрешение за тяхното осъществяване. Обществеността може да даде своето мнение и всички консултации се вземат предвид. Обществеността следва да бъде информирана относно съдържанието на разрешението за осъществяване.
Що се отнася до директивите на ЕС във връзка с природата (Директивата за птиците, 2009/147/ЕО2, и Директивата за местообитанията, 92/43/ЕИО3), следва да се отбележи, че те биха били приложими, ако проектът би могъл да окаже значително въздействие върху обект от мрежата Натура 2000.
От предоставената от вносителя информация става ясно, че във връзка с проекта е била проведена консултация с обществеността, но не е ясно дали процедурата за ОВОС вече е извършена. За да получат по-подробна информация по случая и да разследват повдигнатите в петицията въпроси, службите на Комисията изпратиха писмо до испанските органи, с искане за информация относно спазването на съответните изисквания на законодателството на ЕС в областта на околната среда.
Заключения
Комисията поиска информация от компетентните испански органи относно спазването на съответните изисквания на законодателството на ЕС в областта на околната среда във връзка със случая и по-специално как са приложили разпоредбите на Директивата за ОВОС.
4. Отговор от Комисията (REV), получен на 6 май 2011 г.

В предишното си съобщение Комисията информира комисията по петиции на Европейския парламент за приложимото в този случай законодателство на Европейския съюз в областта на околната среда. По-специално задълженията, произтичащи от Директива 85/337/ЕИО относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда.


Член 2, параграф 1 от Директива 85/337/ЕИО предвижда, че преди да бъдат одобрени, проектите, които биха могли да окажат съществено въздействие върху околната среда, наред с другото поради своя характер, мащаби или местоположение, са предмет на изискването за получаване на съгласие за предприемачески дейности и на оценка относно тяхното въздействие. За проект, включен в точка 7, буква б) от приложение I към директивата, процедурата за оценка на въздействието върху околната среда е задължителна.
На заинтересованата общественост, както и на различните органи, включително органите по опазване на околната среда, следва да бъде предоставена възможност да изкажат мнението си. Всички резултати от консултациите трябва да се вземат предвид. Впоследствие обществеността трябва да бъде информирана по подходящ начин.
Следва да се отбележи, че инвеститорът на този проект е Министерството на благоустройството и транспорта (Ministerio de Fomento). Въз основа на наличната информация за този проект за строителство на автомагистрала понастоящем е в ход официална процедура за оценка на въздействието върху околната среда. Етапът на консултация с обществеността е започнал с публикуването на съобщение в държавен вестник (BOE) № 153 от 25 юни 2008 г.
Следва да се отбележи, че съгласно испанското законодателство, с което се транспонира Директива 85/337/ЕИО, процедурата по оценка за въздействието върху околната среда приключва с решение на органа по опазване на околната среда, наречено декларация за въздействието върху околната среда (ДВОС). Става ясно, че ДВОС се издава преди евентуалното разрешение за осъществяване на въпросния проект.
От документите по досието става ясно, че етапът на консултация между различните компетентни органи все още не е приключил. През ноември 2010 г. Министерството на околната среда е отправило искане до регионалните органи по опазване на околната среда за допълнителна информация. Поради тази причина Министерството на околната среда все още не е изготвило декларацията за въздействие върху околната среда за този проект.
Заключение
Испанските органи прилагат разпоредбите, произтичащи от приложимите директиви на Общността в областта на околната среда. Понастоящем се провежда процедура по оценка на въздействието върху околната среда. Испанските органи все още не са взели решение по въпроса. Поради тази причина от анализа на досието на този етап не може да се направи заключение за наличието на нарушение на правото на ЕС в областта на околната среда.
5. Отговор на Комисията (REV ІІ), получен на 16 ноември 2011 г.
Въз основа на наличната информация за този проект за строителство на автомагистрала A-II (участък, пресичащ община Гуадалахара) понастоящем е в ход процедура за оценка на въздействието върху околната среда. Испанските органи все още не са взели решение по въпроса.
В действителност фазата на консултации между различните компетентни администрации е все още в ход. Последните постъпки показват, че Генералната дирекция по качество и оценка на въздействието върху околната среда към Министерството на околната среда се е обърнала на 19 август 2011 г. към инвеститора по проекта (Генерална дирекция по пътищата към Министерството на Fomento), за да му предаде докладите, изготвени от отговорните органи за защита на мрежата Натура 2000 на централната администрация и на регионалната администрация. Инвеститорът по проекта следва сега да вземе под внимание тези становища във връзка с разглежданите на различните алтернативни решения.
От досието става видно, че компетентните испански органи са в процес на прилагане на разпоредбите, произтичащи от приложимите директиви в областта на околната среда.
6. Отговор от Комисията (REVII), получен на 30 март 2016 г.
Забележки на Комисията
В предишните съобщения Комисията информира комисията по петиции на Европейския парламент относно правото на ЕС в областта на околната среда, както и относно основните елементи във връзка с проучването на този случай по проекта за автомагистрала A-II (участък, пресичащ община Гуадалахара в автономна провинция Кастилия - Ла Манча, Испания.
Следва да се отбележи, че проектът, иницииран от Министерството на транспорта и благоустройството (Ministerio de Fomento) е завършил с неуспех.
Всъщност този проект не е бил осъществен в резултат на процедурата за оценка на въздействието върху околната среда, която е била в ход и в рамките на която органите за защита на мрежата Натура 2000 на централната администрация и на регионалната администрация са изразили становища, които е трябвало да се вземат предвид при разглеждането на различните алтернативни решения.
Тъй като предприемачът не е реагирал по този въпрос, Генералната дирекция за качество и екологична оценка и за околната среда към Министерството на земеделието, храните и околната среда (MAGRAMA) обяви в решението от 22 февруари 2013 г. изтичането на срока на тази процедура за оценка на въздействието върху околната среда. Следва да се отбележи, че в испанския правен ред, това решение не позволява продължаването на процедурата за разрешаване на проекта.
Заключения
От досието става ясно, че този проект за автомагистрала в крайна сметка не е получил разрешение от испанските органи. Оказва се също, че компетентните испански органи са приложили правилно разпоредбите, произтичащи от директивите в областта на околната среда, което се прилага в настоящия случай. Ето защо Комисията не възнамерява да продължи своите действия в този случай.


1 Директива 85/337/ЕИО (ОВ L 175 от 5.7.1985 г.), изменена с Директиви 97/11/ЕО (ОВ L 073 от 14.3.1997 г.), 2003/25/ЕО ( ОВ L 156 от 25.6.2003 г.) и 2009/31/ЕО (ОВ L 140 от 5.6.2009 г.).


2 OВ L 20, 26.1.2010 г.

3 ОВ L 206, 22.7.1992 г.


CM\1091284BG.doc
PE441.322v04-00

BG Единство в многообразието BGПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница