Европейски парламентстраница10/10
Дата23.07.2016
Размер1.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Държава

Франция

Наименование и

ранг на акта.Проект за Политически етичен кодекс (Code d’éthique politique) – на обществено обсъждане

Източници

 • нормативни актове (www.legifrance.gouv.fr, http://www.legifrance.org)
 • Официален интернет портал за обществен достъп до френското законодателство (http://www.legifrance.gouv.fr/)
 • ÉTHIQUE POLITIQUE - политическа етика (http://www.la-convergence-ethique.org/article-27870551.html)
 • Етичен кодекс за поведението на представителите на интереси , приет от Бюрото на Националното събрание от 02.07.2009г. – (http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/representants-interets.asp )
 • Етичен кодекс за поведението на представителите на интереси , приет от Бюрото на Сената от 07.07. 2009 г. (http://www.senat.fr/role/code_de_conduite.pdf)

Преамбюл

„Тъй като държавата е съвкупност от хора, тя е отговорна да поддържа и засили ценностите на нашата демокрация,

Тъй като хората, трябва да се възползват от правата и свободите, прокламирани във Всеобщата декларация за правата на човека от 10 декември 1948,

Тъй като основните права са взаимозависими, цялостни и дълбоко свързани в съответствие с принципа, съдържащ се във Виенската декларация приета на конференция на Обединените нации за правата на човека(1993),

Тъй като всеки гражданин има отговорност към нацията да не накърни реализацията в пълен обем на човешките права и спазването на френското право” (цитат от Chapitre І du Code d’éthique politique )Предмет и обхват на регулиране

Кодексът урежда:

1.етични норми в работата на народния представител и отношенията му с другите органи и институции, на Президума на Република Франция, Министерствата и централните администрации на министерствата, Съдебната власт, държавните служби на регионално ниво, съвкупността от централните, териториалните колективи и техните публични учреждения.( Chapitre ІІІ, article 2 du Code d’éthique politique ).

2.етичните норми в работата на чиновниците и държавните служители на временна или постоянна, платена или почетна, конкурсна, назначаема, определена с декрет, щатна длъжност, завършили, делигирани или избрани, за да изпълняват функции или мандат от името или в служба на Държавата, без значение от йерархичното ниво, знаейки, че по-важни са неговите отговорности, по примерни ще бъдат с личното си поведение” (цитат от

Chapitre ІІІ, article 3 du Code d’éthique politique )

3. етични норми в работата на „всеки гражданин, участващ или приобщен в целия организъм на централизираната или децентрализираната публична администрация, публичните държавни предприятия, дружествата с мажоритарно или миноритарно държавно участие, дружества със смесен капитал, банките и финансовите учреждения, също институциите в чието функциониране или развитие участва държавата”


Цели и ценности.

„Общото благо”

„Позовавайки се на текстовете на Конституцията на Република Франция, на френското право, на Декларацията за правата на човека и гражданите и Всеобщата декларация за правата на човека, основната цел на Държавата е общото благо на нацията. Всеки гражданин, за който е приложим този кодекс, изпълняващ една функция или упражняващ един мандат в името или в служба на Държавата, е в служба на общото благо” ( цитата от Chapitre ІІ, article1 du Code d’éthique politique ).Принципи:

 1. Основни принципи 1. Специални

принципи

1 „Етиката като задължение”

„Етичният дълг представлява задължение на всеки гражданин по отношение, на който е приложим този Политически етичен кодекс (Code d’éthique politique) да се съобразява с предварително установените правила и чиято приложимост е ясно формулирана, също както общите ценности според позицията на всеки в обществото. Етиката не се ограничава със спазването на законите. Тя се простира в една съвкупност от обноски със силно морално отражение. Тя диктува на гражданите, за които е приложим този кодекс, модел на поведение, за да живеят според установените норми, да избягват всеки акт способен да накърни правото или морала ( цитирано от Chapitre ІV, article5 du Code d’éthique politique).2. Ангажимент

Всеки гражданин, за който е приложим този кодекс, е задължен да се запознае със сегашния кодекс (Политически етичен кодекс-Code d’éthique politique) и да го спазва изцяло, по време на целия си мандат или от встъпване в изпълнение на своите функции, също и през периода на предвиденото отклонение в чл. 44 от този кодекс. ( чл. 44 „Период на отклонение”)

„ Всеки гражданин, за който е приложим този кодекс, е длъжен през целия период на заеманата от него длъжност или мандат и до 1(една) година след края на своите функции или мандат да не осъществява или спонсорира каквато и да била търговска или финансова дейност, да не подписва договор с националната публична администрация, който би имал каквато и да е връзка с неговата частна или професионална дейност- (цитирано от Chapitre VІІ, article 44 du Code d’éthique politique)


 1. Допитване

Ако възникне обективна ситуация на конкретно противоречие с въпрос от етично естество по отношение на сегашния Кодекс (Политически етичен кодекс-Code d’éthique politique), гражданинът, за който е приложим този кодекс, е длъжен да поиска мнение от Бюрото на комисята по етика. ( цитирано от Chapitre ІV, article7 du Code d’éthique politique).

 1. Етиката като професионална компетентност.

Гражданинът, включен в приложното поле на този кодекс, е длъжен да приеме поведение, чиито основни стойности отговарят на държавната длъжност и се сътредоточават около етиката в професионалната сфера. ( цитирано от Chapitre ІV, article 8 du Code d’éthique politique).

5.Лоялност

Гражданинът, включен в приложното поле на този кодекс (Политически етичен кодекс-Code d’éthique politique), е длъжен да действа с морал в търсене на главния интерес, отказвайки облаги и лични изгоди, получени директно или чрез подставено лице. Той е задължен да показва във всеки момент в своето поведение чест при изпълнение на неговите функции или в изпълнение на неговия мандат. ( цитирано от Chapitre ІV, article 9 du Code d’éthique politique).6.Благоразумие

Всеки гражданин, включен в приложното поле на този кодекс (Политически етичен кодекс-Code d’éthique politique), е длъжен да действа с дискретност и скромност. Упражняването на неговите фунции и на неговия мандат трябва да оправдаят доверието на обществото. По същия начин той трябва да се въздържа от всяко действие, което може да постави в съмнение крайната цел на държавата, нейната патримония или да опетни нейния образ пред нацията. ( цитирано от Chapitre ІV, article 10 du Code d’éthique politique).7.Справедливост

Гражданинът,включен в приложното поле на този кодекс, е длъжен да приеме едно постоянно отношение на безпристрастност в своите функции, в отношенията си с държавата, неговите началници, неговите сътрудници, неговите подчинени, обществеността и околните. ( цитирано от Chapitre ІV, article 11 du Code d’éthique politique).8.Въздържаност

Гражданинът, за който е приложим този кодекс, е длъжен да се възползва в неговата дейност единствено от привилегиите характерни за съответната позиция и средствата, с които той разполага за изпълнение на неговите функции и задължения. Той е задължен също да отстрани всяка проява на гордост в своите функции, която би могла да постави под съмнение добросъвестното изпълнение на задълженията, присъщи за неговите функции или мандат.( цитирано от Chapitre ІV, article 12 du Code d’éthique politique).9. Отговорност

Гражданинът, за който е приложим този кодекс, е длъжен да се отнася отговорно и да направи всички необходими усилия за да изпълни своите задължения, вземайки под внимание, че колкото е по-висока неговата длъжност или мандат, толкова по-голяма да бъде отговорноста му в ангажирането за изпълнение на този кодекс.( Chapitre ІV, article 14 du Code d’éthique politique )


1. „Правоспособност” – задължение за предоставяне на цялата информация на компетентните органи за удостоверяване на професионалната правоспособност и морал от лицата, за които се отнася Политическият етичен кодекс (Code d’éthique politique) при поемането на съответната длъжност и при изпълнение на своите функции или мандат. В този принцип е включена и забраната едно лице да приеме и да заеме определена длъжност, когато не притежава необходимите компетентност и морал. (изведено от Chapitre V, article 15 du Code d’éthique politique )

2.Формиране - става въпрос за принцип, в основата на който е професионалното самоусъвършенстване и по-доброто изпълнение на служебните задължения. В този принцип е включено и задължението на лицата, за които се отнася Политическият етичен кодекс (Code d’éthique politique) да се консултират с Бюрото на комисията по етика, когато възникне съмнение от етично естество за изпълнението на едно конкретно лично решение при управлението на публичните дейности, с които то е натоварено (изведено от Chapitre V, article 15 du Code d’éthique politique).

3.Равенство- Всеки гражданин, по отношение на който е приложим Политическият етичен кодекс (Code d’éthique politique), е длъжен да спазва законите, текстовете и регламентите, които кодифицират неговите действия. Този принцип включва и задължение лицето, да се въздържа от всякакви действия, които биха породили съмнение отностно неговато почтеност. (изведено от Chapitre V, article 15 du Code d’éthique politique ).

4. Възможност да се размишлява - Гражданите, за които е приложим Политическият етичен кодекс (Code d’éthique politique), са задължени да анализират и оценяват във всяка една етична волунтаристична стъпка защитата и последствията от своите действия, чието изпълнение ще бъде на тяхна отговорност. (цитирано от Chapitre V, article 19 du Code d’éthique politique).

5. Достоверност - принципът представлява задължение на гражданите, които са включени в приложното поле на Политическия етичен кодекс (Code d’éthique politique) да се изразяват автентично при упражняване на професията си, както и в отношенията си с обществеността, със своите висшестоящи, със своите подчинени и сътрудници, с цел да съдействат активно за запазването на истиността.

6. Дискретност - принципът представлява изискване към гражданите, за които е приложим Политическият етичен кодекс (Code d’éthique politique) да поемат задължение да запазят в тайна факти и информация, който са им станали извести при или по повод изпълнение на техните служебни задължения, под уговорката, че установените задължения и отговорности по силата на предписаната административна тайна няма да бъдат в несъответствие с ангажиментите, произтичащи от цитирания кодекс.

7. Прозрачност - принципът представлява изискване към гражданите, включени в приложното поле на Политическия етичен кодекс (Code d’éthique politique), да осигурят прозрачност на своето управление и да предоставят във връзка с правото на информация на гражданите, информация за административната дейност, под уговорката за запазване на служебна тайна.

8. Подчинение - принципът включва задължение на гражданите, за които се прилага Политическият етичен кодекс (Code d’éthique politique), да се съобразят и да следват инструкциите на своите по-горестоящи йерархически структури, доколкото те са свързани с изпълнение на служебни задължения, които биха имали отношение към предмета или задълженията на съответната длъжност.

9. Независимо мнение – „Гражданинът, за който е приложим този кодекс, поема задължението да не се замесва в ситуации, дейности или интереси, несъвместими с неговата длъжност. Той се ангажира едновремено да се въздържа от всяко поведение, което би повлияло на неговото независимо мнение в изпълнението на своите функции” (цитирано от Chapitre V, article 24 du Code d’éthique politique)

10. Справедливост - принципът представлява задължение на гражданина, по отношение на които се прилага Политическият етичен кодекс, при анализирането на проблем, присъщ за неговата дейност, да използва безпристрастни критерии, за да постигне съответствие между правното решение и най- правилния резултат. ( цитирано от Chapitre V, article 25 du Code d’éthique politique)

11. Безпристрастност - Гражданинът, включен в приложното поле на Полититичесия етичен кодекс, поема задължението да не проявява дискриминационно поведение при изпълнение на своите функции. Той се задължава да се държи по един и същ начин към всеки човек в аналогична ситуация, независимо от неговия ранг или благовъзпитаност (цитирано от Chapitre V, article 26 du Code d’éthique politique).

12. Личен пример - този принцип се изразява в забраната за гражданина, за който се отнася Политическият етичен кодекс, чрез заобикаляне на своята длъжност, чрез своята власт, чрез своето влияние, да получава или да иска облаги или изгоди за самия себе си или за всяко друго лице. По същия начин под претекст или при упражняване на своите функции, гражданите, за които се прилага цитираният политичеси етичен кодекс, поемат задължението да не предприемат отмъщение от каквото и да е било естество и да не упражняват никаква принуда срещу всяко лице, което не изпълнява стриктно своите функции. ( цитирано от Chapitre V, article 27 du Code d’éthique politique)

13. Отговорност към имотите и източниците на държавата. – принципът представлява отговорност на гражданина, за който се прилага цитираният политически етичен кодекс, да поддържа, да администрира имотите на държавата, имайки предвид принципа за общото благо. Той поема задължението да използва имотите и източниците, предоставени за изпълнение на неговите задължения по рационален начин, предотвратявайки злоупотребите, разточителството или непродуктивната употреба, Той поема задължението да не използва за себе си или за трето лице, за лични цели, различаващи се от целите, за които имотите и източниците имат специално предназначение. Не се приемат за лични цели протоколираните дейности, които гражданинът трябва да изпълни извън мястото и времето на своите обичайни функции. (цитирано от Chapitre V, article 28 du Code d’éthique politique)

14.Спазване на работното време- гражданите, за които се прилага кодексът, са длъжни да използват официалното си работно време, за изпълнение на присъщите за тяхната длъжност действия, ефикасно и бдейки подчинените им да действат по същия начин.Принципът включва и забрана към съответния гражданин да активира, да изисква или да подбужда своите подчинени да използват официалното им работно време, за извършване на действия, които не са предназначени за изпълнение на присъщите служебни задължения. (цитирано от Chapitre V, article 29 du Code d’éthique politique)

15.Професионален дух- този принцип, представлява задължение за всеки ангажиран от кодекса, при спешен случай да изпълни задачи, чиято природа или модалитет не са присъщи за неговата длъжност, доколкото изпълнението на задачите би могло да намали, неутрализира или предотврати обективна трудност, отнасящи се до неговата длъжност или мандат. (цитирано от Chapitre V, article 30 du Code d’éthique politique)

16. Боравенето с информация - принципът представлява задължение гражданите, за които е приложим този кодекс, да се въздържат от разпространение на всяка информация, която може да се определи като класифицирана от действащите закони, станала им известна при или по повод изпълнение на служебните им функции. Той поема задължението да не използва тази информация за лично облагодетелстване или на трети лица, за лични или външни цели, различни от целите в интерес на Държавата, или които не биха били разпространени до общественото знание. (цитирано от Chapitre V, article 31 du Code d’éthique politique)

17.Чест - задължение на всеки гражданин, който е включен в приложното поле на Политическия етичен кодекс и който би могъл да бъде подведен под отговорност при неизпълнение на задълженията на този кодекс, да съдейства по всякакъв начин на Бюрото на комисята по етика за изясняване на ситуацията, за да може по такъв начин да защити честта и позицията на своята длъжност или на своя мандат( цитирано от Chapitre V, article 32 du Code d’éthique politique)

18. Толерантност - гражданинът, за който е посветен този кодекс, вземайки предвид критиката на обществото и на пресата, поема задължението да проявява висша степен на толерантност към всеки, извън приложното поле на този кодекс. (цитирано от Chapitre V, article 31 du Code d’éthique politique)

19. Задължение за предоставяне на информация - всеки, за който се прилага Политическият етичен кодекс, е задължен да информира Бюрото на съвета по етика, за действия, на които той е бил пряк свидетел при изпълнение или не на своите функции, които могат да накърнят Държавата, нацията или да представляват съмнително действие или неизпълнение на положенията на този кодекс. Това задължение трябва да бъде упражнено с благоразумие, дискретност, с чест, независимо мнение и при отсътвието на последоваща идеологична дискриминация. (цитирано от Chapitre V, article 34 du Code d’éthique politique)


Правила на поведение.


 1. Печалби с външен произход: 1. Печалби с вътрешен произход:
Съществува забрана гражданите, включени в приложното поле на този кодекс. да приемат лично или чрез трето лице пари, подаръци, придобивки, благоразположение, обещания или каквито и да е било облаги при следните ситуации:

а) за да активизират, забавят, изоставят, направят обратно или прикрият изцяло или отчасти задачи, свързани с техни функции или с тези на трети лица;

б) за да използват своето влияние, за да подтикнат всяко друго лице да активизира, забави, изостави, направи обратното или прикрие изцяло или от части задачи отнасящи се към неговите функции или тези на трето лице;

Всеки гражданин, на който е посветен този кодекс, е длъжен да предположи, че дадена облага е забранена , когато е получена от лице или учреждение:

а) чиято дейност е регулирана или контролирана от Държавата;

б) което ползва, управлява или експлоатира концесия, оторизация или привилегия, дадени от Държавата;

в) което е или претендира да бъде предприемач или снабдител на собствеността или обслужването на Държавата;

г) което може да има някакво влияние за решенията или действията на Държавата;

д) което би могло да има интереси, пораждащи съмнение за облагодетелстване или обслужване на едно решение, действие, активизация на управлението от Държавата на нейните досиета.

Изключение от забранените облаги са:

Благодарности, изразени в подаръци, които са протоколирани, получени от правителства, международни организации или учреждения в рамките на закона и професионалната етика, които автоматично се интегрират към патримониума на Държавата.

Безплатните полети и престой, получени от правителства, международни организации или учреждения в рамките на закона и професионалната етика, предназначени за провеждането на конференции, курсове, участие или реализирането на академико- културни мероприятия.

Подаръци или облаги с минимална стойност според условията, за които не би могло да възникне съмнение,че биха променили свободната воля на гражданина, за който е посветен този кодекс.

Подаръците с минимален размер, направени поради приятелство или лични отношения по повод събития, за които е обичайно да се правят .
Във френския политически етичен кодекс е предвидена забрана за гражданите, ангажирани с този кодекс, директно или индиректно да искат или да приемат подаръци, облаги, обещания или всяка друга полза, срещу неизпълнението на нормите на този кодекс. Гражданите , за които се отнася този кодекс, са задължени да не извършват никакви дествия, свързани със служебните им задължения, с цел лична парична облага през своя мандат или в неговия край.

Изключение от тази забрана представляват „дребните подаръци” с минимална стойност, които са получени по приятелски повод или лични отношения в случай на събития, за които е обичайно да се правят такива подаръци.Несъвместимост

Действаща нормативна уредба (Избирателен кодекс от 1964 г.):

Несъвместимост с изборни публични длъжности

Забрането е едновременното членство в двете камари на парламента, както и изпълняването на функциите на президент на републиката, макар последното да не е предвидено изрично в определен текст.

Основният закон от 30.12.1985 г. предвижда несъвместимост на парламентарния мандат с изпълняване на следните длъжности –областен съветник, съветник на Париж, кмет на община с население над 20 000 души, заместник кмет на община с население над 100 000 души , съветник на Корсика или член на местно представително събрание на отвъдморска територия .

Органичният закон от 5 април 2000 г . за несъвместиметите между изборните длъжности добавя и други ограничения : Депутатският мандат е несъвместим с мандата на представител в Европейския парламент . Всеки депутат от Националното събрание, избран за представител престава да изпълнява мандата си на народен представител от момента на избирането му. При оспорване на законността на втория избор , вакантността на мястото му в националното събрание се обявява след съдебно решение, потвържаващо избора му. Докато очаква решението заинтересования не може да участва в работата на Националното събрание (чл. 137 – 1 от Избирателния кодекс) .

Несъвместимост с неизборни публични длъжности

За да се предотврати зависимостта на депутатите произтичаща от наличието на връзки с други власти или институции, депутатиският мандат е несъвместим със следните длъжности: член на правителството, на Конституционния съвет, Икономическия и социален съвет, магистрат и член на Върховния магистратски съвет, на Съвета на отвъдморските територии, Върховния съвет за електронни медии ( Conseil supérieur de l'audiovisuel).

В най-общ смисъл е забранено изпълняването на неизборни публични длъжности при упражняването на депутатски мандат и държавни служители, които са избрани за народни представители трябва да подадат оставка в момента на оповестяването на избора. Те обаче могат да продължават да заемат определени длъжности в сферата на висшето образование. Временните мисии, възложени от правителството на народните представители са съвместими с мандата им, ако не надвишават шест месеца.

Несъвместимост с други професионални дейности

Еволюцията в ролята на държавата и значимостта на определени публични интереси водят до забрана за народните представители на упражняват определени функции в няколко категории дружества, които са стриктно изброени, както и до забрана за извършване на определени действия .

Забранява се на народните представители да членуват в сдружения, защитаващи частни, локални или професионални интереси и които да са свързани с получаването на инструкции относно дейността им като народни представители, както и в управлението на фирми, които извършват държавни поръчки или дейности с недвижими имоти .

Депутатският мандат е несъвместим и с участието в управлението на национални и държавни дружества с изключение на участието в административните съвети на определени дружества , които директно зависят от държавната власт като телевизионните канали Франс 2 и Франс 3.

Забранява се на народните предствители , които упражняват адвокатска професия да пледират срещу държавата, държавни дружества , публични учреждения , както и да се възползват от качеството си на народни представители , за да рекламират финансови, индустриалнии или търговски предприятия.
Уредба според проекта за политически етичен кодекс:

Гражданите, ангажирани от проекта за политически етичен кодекс, са задължени да не изпълняват едновременно повече от една длъжност или манадат в Президума на Република Франция, Министерствата и централните администрации на министерствата, Съдебната власт, държавните служби на регионално ниво и департамент, съвкупността от централните, териториалните колективи и техните публични учреждения. Всяко кумулиране на мандати и ангажименти на местно, национално и/или европейско ниво ще бъде считано като противно на предвидените в този кодекс задължения.

По време на своя мандат или длъжност, гражданинът, включен в приложното поле на този кодекс, е задължен да не упражнява частна икономическа или търговска дейност, чието естество може да бъде в конфликт с управлението на държавата или чието упражняване, може да бъде прието като облагодетелстване от управлението на държавата.

Предвидено е задължение на гражданинът, ангажиран с този кодекс, по време на своята длъжност или мандат и 1 (една) година след изтичане на мандата му или след прекратяването на длъжността, да не упражнява или спонсорира никаква търговска или финансова дейност, както и да не подписва договор с Националната публична администрация, който би имал някаквя връзка с неговата частна или професионална дейност.Деклариране и регистриране на интереси

Гражданите ангажирани с Френския политически етичен кодекс са длъжни, преди всяко назначение да декларират постовете, дейностите или мандатите, упражнявани частно през последните 12 (дванадесет) месеца преди назначението, а също и постовете и длъжностите упражнявани частно към датата на назначението. По време на своя мандат или изпълняване на длъжност, гражданинът, включен в приложното поле на този кодекс, е задължен да не упражнява частна икономическа или търговска дейност, чието естество може да бъде в конфликт с управлението на държавата или чието упражняване, може да бъде прието като облагодетелстване от управлението на държавата.

Конфликт на интереси

„ За да запази независимостта на критериите и принципите за равенство, гражданите, засегнати от този кодекс, поемат задължението да не поддържат отношения, да не влизат в ситуация, в която техните лични, професионални, икономически и финансови интереси биха могли да бъдат в конфликт с изпълнение на техните задължения и функции.

Те са задължени да не управляват, администрират, съветват, спонсорират, представляват, нито да предлагат длъжности, възнаграждения или предимства на лица, които управляват или експлоатират концесии или привилегии или които са снабдители на Държавата, нито да поддържат връзки, които биха се приели като лични облаги или лични задължения с учреждения, директно контролирани от Държавата” ( цитирано от Chapitre VІІ, article 40 du Code d’éthique politique)Лобиране: допустимост и предели

Правилата за регулиране дейността на представителите на интереси, тяхната регистрация, контрола и отчетността са синхронизирани за Националното събрание и Сената с решенията на Бюрото на Националното събрание от 2.07. 2009 г. и на Бюрото на Сената от 7.07. 2009 г. Тези правила влизат в сила от 01. 01. 2010 г. Липсва обаче легална дефиниция за понятието „лобист” и „представител на интереси” .

Представителите на частни или публични интереси (административни власти, професионални организации, частни компании, консултантски фирми и асоциации) трябва да фигурират в публичен регистър към Бюрото на Националното събрание.


За да фигурират в списъка лобистите трябва да попълнят формуляр с информация за самоличността им, за дейността им и интересите, които защитават, както и да предотавят при поискаване от Бюрото всяка допълнителна информация, касаеща професионалната им дейност и лицата или институциите , които представляват. Това им дава право на ограничен достъп до помещенията на двете камари на парламента.


Освен това лобистите трябва да следват етичен кодекс като се ангажират да се въздрържат от всяко дейсвтвие, целящо предоставянето на невярна и подвеждаща информация. Етичните кодекси за дейността на представителите на интереси и на двете камари се състоят от десет члена, които предписват дължимото поведение и правилата за регистрация на представителите на интереси . Санкциите са предвидени в отделни инструкции .
При контактите си с депутатите , представителите на интереси трябва да посочат самоличността си , юридическото лице, за което работят и интересите, които представляват. Те спазват установените в Общата инструкция на Бюрото правила за движение в помещенията на Националното събрание и са задължени да носят служебните си карти на явно място .
Забранява се изнасянето или подправянето на официални документи на Националното събрание или Сената или друго документи, предоставени им от депутати или администрацията на парламента. Не се допуска и набавянето на официални документи и информация за бъдещи законодателни решения с тайни и нерегламентирани средства.
На представителите на интереси не се разрешава да използват официалните знаци и логото на Националното събрание и на Сената.
Информацията , която представителите на определени интереси предоставят на депутатите трябва да бъде достоверна, да бъде достъпна за всички народни представители и да подлежи на независима проверка.
Всяка търговска и рекламна дейност на територията на Националното събрание е забранена. Също така представителите на интереси, регистрирани в публичния регистър нямат право да използват това си качество с търговска или рекламна цел.
В проекта за политически етичен кодекс е предвидена забрана за гражданите, за които е приложим този кодекс, да не облагодетелстват по какъвто и да е начин своите родители и приятели чрез уреждането на работа в Президума на Република Франция, Министерствата и централните администрации на министерствата, Съдебната власт, държавните служби на регионално ниво и департамент, съвкупността от централните, териториалните колективи и техните публични учреждения. Те са задължени да се въздържат в рамките на своята длъжност или мандат от всякакви действия, насочени към лично парично облагодетелстване или на семействата им, при изпълнение на функциите им, по време на техния мандат или края му.

Санкции

Всяко нарушаване на предвидените в проекта за етичен политически кодекс задължения се санкционира, в зависимост от заеманата от нарушителя длъжност или мандат, без да се изключи гражданската и наказателната отговорност.
Санкции за представителите на интереси:

Бюрото може да реши да отстрани временно или окончателно лобист , който не спазва кодекса.Контрол и санкции при несъвместимост

Депутатите трябва в 30 дневен срок след полагането на клетва да освободят всички длъжности, несъвместими с мандата им и да подадат пред Бюрото декларация за професионалните и дейностите с публичен интерес, които смятат да извършват . Липсата на такава декларация води до строга санкция – прекратяване на мандата .

В случай на съмнение за наличие на несъвместимост или оспорване Бюрото сезира Конституционния съвет (КС). Конституционният съвет може да бъде сезиран също така и от Министерството на правосъдието или от заинтересован депутат

Ако КС установи наличието на несъвместимост , народният представител разполага с 30 дневен срок , в който да уреди правното си положение т.е. да избере между мандата си на народен представител и несъвместимите функции . При неуреждане на положението в срок КС обявява официално прекратяването на мандата.

Ако е извършено неправомерно действие , нарушаващо правилата за пледиране на народни представители, упражняващи депутатска дейност или правилата за използване на длъжностното положение санкцията се прилага веднага . Мандатът на прегрешилия депутат се обявява за прекратен от КС по искане на Бюрото на Националното събрание или на Министерство на правосъдието.


Контролни органи

Според проекта за политически етичен кодекс - Бюрото на комисията по етика.

Бюрото на комисята по етика, освен ръководно-решаваща фунция, може да приеме по своя инициатива фунция по разследване на факти, относими по случая, които могат да имат доказателствена сила за извършени нарушения на този кодекс.За невъвместимост и спазване правилата за лобиране – Бюрото към Националното събрание и Бюрото към Сената . В процеса на контрол участват и Министрество на правосъдието и Конституционния съвет.

Интересно

Бюрото на комисията по етика ще провежда годишно публично допитване, за да измери ефикастността и уместността на своето развитие (цитирам Chapitre VІІІ, article 47 du Code d’éthique politique)
Държава

Швейцария

Наименование и ранг на акта.

Закон за парламента - Parlamentsgesetz (ParlG)

Източници

http://www.parlament.ch/d/wissen/parlamentswissen/parlamentsrecht/Seiten/default.aspx

http://www.admin.ch/ch/d/sr/1/171.10.de.pdf

Предмет и обхват на регулиране.

Права и задъжения на депутатите

Цели и ценности.

Избягване на конфликти относно лоялитет и интереси

Принципи.

Независимост

Правила на поведение.

Задължение за публичност - (Аrt.11 ParlG ): в началото на всяка година всеки член на съвета е задължен да информира за своите професионални дейности, дейности с ръководни и надзорни позиции в и извън страната, трайни дейности в сферата ръководство и консултации за национални и чуждестранни групи

Несъвместимост

Забрана за заемане на официални функции за чужди страни, както и приемането на ордени и титли от чуждестранни институции.

Деклариране и регистриране на интереси

Няма намерени разпоредби.

Конфликт на интереси

Няма намерени разпоредби.

Лобиране: допустимост и предели

Лобисти защитават интересите на групи, фирми и други организации, но самите те не са членове на праламента. Всеки депутат има възможност да определи две лица, които да бъдат негови гости в парламента, с което те имат правото да упражняват лобиране.

Санкции

Отнемане на словото, а в случай на тежки нарушения изключване до шест месеца от комисиите.

Контролни органи

Председателят на парламента.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница