Хранене на бебето


Растеж и развитие на дететостраница13/13
Дата16.09.2016
Размер1.47 Mb.
#9804
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

15. Растеж и развитие на детето

Основният въпрос, който вълнува и тревожи вас, ро­дителите, е добре ли расте и се развива вашето бебе, здраво ли е то. Проследяването и преценката на развитието на де­тето и здравословното му състояние се извършват от него­вия личен лекар на специални консултации и профилактич­ни прегледи. Тези прегледи се провеждат съгласно задължи­телни изисквания, определени официално от Министерство­то на здравеопазването (Наредба №2 от 4 февруари 2003 г. за организация и провеждане на профилактични прегледи при лица от 0 до 18 години и диспансерно наблюдение на за­дължително здравноосигурени лица (Обн. ДВ, бр. 16 от 18.02.2003 г.). Графикът на консултациите, както и дейности­те при всяка от тях трябва да се знаят и да се спазват стрик­тно както от личния лекар, така и от вас, родителите.


Домашни посещения от екипа на личния лекар


Личният лекар посещава и извършва обстоен прег­лед на новороденото дете в първите 24 часа и между 14-ия и 20-ия ден след изписването му от родилния дом. Той се запознава с обменната карта от родилния дом, изисква до­пълнително информация от майката за раждането и евентуални инциденти с детето в дните, прекарани в родил­ния дом. При необходимост се свързва с педиатъра от родилния дом за допълнителна информация.

Общопрактикуващият лекар или медицинска сестра, която работи с него, под негов контрол, обучава и де­монстрира на майката всички манипулации и процедури, свързани с полагането на грижи за новороденото.

Обяснява и разяснява необходимостта от извършва­не на имунизации.

До края на първия месец медицинската сестра посе­щава ежеседмично детето и контролира как майката изпъл­нява дадените указания за отглеждане на новороденото, от­говаря на нейните въпроси.


В какво се състоят профилактичните прегледи


На профилактичните прегледи личният лекар извършва определени прегледи, измервания и изследвания. Въз основа на тях и съобразно възрастта на детето той преценява физическото и психическото му състояние. Оценката се извършва чрез сравняване на резултатите от преглед с нормите, посочени в специална методика.

След извършване на профилактичния преглед лекарят дава указания за хранителния, хигиенния и двигателния режим на детето, както и за неговото закаляване и провежда разговор с майката за наблюденията й относно развитието на детето и неговия режим.

Личният лекар трябва да води стриктно документацията на детето, отразявайки в Личната му амбулаторна карта всички показатели, данни и преценки. При установяване на патологични отклонения лекарят го насочва своевременно към консултация със специалист от съответния профил.

При необходимост от медикаментозна профилактика личният лекар предписва необходимото лекарствено средство и разяснява на майката начините за неговото приложение.Кога и какви профилактични прегледи, из­мервания и изследвания се извършват

През първата година профилактичните прегледи при личния лекар се извършват всеки месец.  • Измерване на ръст и тегло, оценка на психическото развитие и лекарски преглед - всеки месец.

  • Обиколка на глава и гърди - ежемесечно през пър­вото полугодие, на 9- и 12-месечна възраст.

  • Изследване на хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит и урина - при навършване на 6 месеца и на 1 година.

  • Обща оценка на зрение и слух - на 6 месеца и на 1 година.

В какво се състои лекарският преглед

Лекарският преглед включва т.нар. оглед, при кой­то лекарят получава информация за физическото развитие на детето, неговото общо състояние, цвят на кожата и лига­виците, наличие на обриви, увеличени лимфни възли, увели­чена щитовидна жлеза, стойка, деформации на гръдния кош, гръбначния стълб и крайниците, малформации на по­ловите органи.

Изследват се мускулният тонус, тургорът, подкож­ната мастна тъкан и нейното разпределение по корем, край­ници, гърди. Обръща се внимание на формата на главата, състоянието на черепните шевове, определя се големината на фонтанелите.

Отбелязват се редът на прорязване на зъбите и бро­ят им.

Лекарят прави преглед и на дихателната, сърдечно­съдовата, храносмилателната, отделителната, опорно-двигателната, нервната система. Изследва зрителния и слухо­вия анализатор.

Критерии за оценка на физическото развитие на детето


За кърмаческата и ранната детска възраст са характерни относително високи темпове на растеж и развитие, които в следващите години постепенно намаляват.

В педиатричната практика най-често използваните критерии за оценка на физическото развитие са: телесна ма­са (тегло), ръст, обиколка на глава и гърди, седалищна височина. Те имат особено важна информативна стойност щ само по отношение на растежа, но и за оценка на хранител­ния статус на детето.Промяна на показателите за физическото развитие в съответствие с възрастта

Ръст

При раждането ръстът на детето, който е генетично детерминирай, най-често варира между 49 и 52 см, като момчетата обикновено са по-високи от момичетата.

През първото тримесечие бебетата порастват с около 10 см, през второто - с 6 см, а през второто полугодие - с 9 см., общо за една година - с около 25 см.

Ръстът е сравнително постоянен показател. Върху него могат да окажат влияние предимно сериозни и дълготрайно действащи фактори - тежки и продължителни заболявания, недохранване и др.Тегло

Средното тегло при раждане е 3300-3500 г. След раждането енергията, необходима за поддържане интензитета на обменните процеси и нормалната телесна температура при променените вече условия на живот, понякога не е достатъчна, поради което е възможно т.нар. физиологично спадане на тегло, което е в рамките на 5 до 10% и се компенсира бързо при правилно хранене и грижи.

През I тримесечие бебето наддава между 700-900 г месечно или общо около 2500 г.

На 4-5-месечна възраст то удвоява теглото си при раждането, а в края на 1-вата година го утроява.

Теглото е особено чувствителен показател и в голя­ма степен зависи от начина на хранене, заболявания и др.

За препоръчване е при оценката на физическото раз­витие показателите за ръст и тегло да се интерпретират еднов­ременно. Нормално е теглото при добре развиващи се деца на една и съща възраст да се различава с килограм и повече.

От значение за оценката на физическото развитие е и охранеността на детето, за която се съди по дебелината на подкожната мастна тъкан и по нейното разпределение.

При децата често се среща по-високо от съответна­та възрастова норма тегло. В тези случаи е необходимо съвместно с личния лекар да се обсъди физическото разви­тие на детето, фамилната анамнеза за евентуална обремененост със затлъстяване, диабет, сърдечносъдови заболява­ния и др. и да се коригират причините за това - хранене, двигателен режим.Обиколка на главата

Обиколката на главата е косвен показател за бързо­то нарастване на мозъка в този възрастов период, който при новороденото дете тежи само 300 г. При раждането обиколката на главата е 34-35 см. През I тримесечие тя се увеличава с 5 см, през II - с 3 см, през III - с 2 см, и през IV - с 1 см, или общо за една година нараства с 11 см. Глава­та нараства за сметка на отворената голяма фонтанела, ко­ято се затваря към 18-ия месец, и черепните шевове, вкостяващи се към 7-8-ата година.Оценката на физическото развитие е винаги комплек­сна, като при необходимост се включват и някои телесни про­порции - седалищна височина, дължина на крайниците и др.

Ръст и тегло в зависимост от възрастта

Възраст

Ръст (см)

Тегло (кг)
Мъже

Жени

Мъже

Жени
х +/- s

х +/- s

х +/- s

х +/-s

0 м.

53,1

2,1

52,5

2,1

3,9

0,5

3,8

0,6

1 м.

54,5

3,2

53,8

3,1

4,4

0,8

4,1

0,7

2 м.

59,3

3,1

57,9

3,0

5,6

0,8

5,2

0,8

3 м.

62,3

2,9

60,9

3,1

6,4

0,8

6,0

0,8

4 м.

64,7

3,4

63,6

3,1

7,1

0,9

6,7

0,8

5 м.

67,0

3,1

65,4

2,9

7,7

0,9

7,2

0,9

6 м.

69,0

2,8

67,4

3,1

8,4

1,0

7,8

0,9

7 м.

70,6

2,9

68,3

3,1

8,8

1,0

8,1

0,9

8 м.

71,9

3,1

70,1

3,1

9,3

1,2

8,6

1,0

9 м.

72,9

2,8

71,6

3,1

9,6

1,1

9,0

1,1

10 м.

74,5

3,7

72,9

3,1

9,9

1,2

9,3

1,0

11 м.

75,6

3,3

74,4

3,2

10,2

1,2

9,7

1,2

1 г.

78,0

3,7

76,3

3,3

10,7

1,2

10,1

1,2Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница