I. Общи положенияДата01.12.2017
Размер55.99 Kb.
#35832
П Р А В И Л Н И К

за устройството и дейността

на Университетския Изчислителен Център


I.Общи положенияЧл. 1. (1) Този правилник урежда основните задачи, устройството и структурата, управлението, финансирането и дейностите на Университетския Изчислителен Център (УИЦ) при СУ “Св. Климент Охридски”.

(2) Правилникът е създаден в съответсвие с чл.100, както и § 4 от Заключителнителните разпоредби, от Правилника за устройството и дейността на Софийския университет (СУ) “Св. Климент Охридски”, приет от Общото Събрание на СУ и в сила от 15 юли 2003 г.

(3) В своята дейност УИЦ се ръководи от нормативните актове на Софийския Университет, от настоящия правилник, както и от Българските закони и нормативни актове, имащи отношение към дейността на УИЦ.

(4) Материално-техническата база и интелектуалните продукти на

Центъра принадлежат на Университета.
Чл. 2. УИЦ е общоуниверситетско самостоятелно структурно звено, което осъществява информационно осигуряване, обслужване и развитие с помощта на Информационните и Комуникационни Технологии (ИКТ) на учебната, научно-изследователската и административната дейност в СУ.


 1. Основни цели и задачиЧл. 3. Основната цел на УИЦ е изграждането, поддържането и развитието на съвременна информационна и комуникационна инфраструктура в СУ, базирана на високоскоростна и надеждна Университетска Компютърна Мрежа (УКМ), и предлагаща богат набор от информационни услуги за Университетската общност.

Чл. 4. За реализирането на целта описна в чл.3, УИЦ изпълнява следните основни задачи:

 1. Дефиниране на правила и предлагане на политики за използване, развитие и усъвършенстване на основните информационни услуги, предлагани чрез УКМ.

 2. Внедряване, поддържане и развитие на общо университетски информационни системи, консултиране и обучение за тяхното използване, в съответствие със стратегията на СУ за преминаване към интегриране на всички информационни системи и услуги за подпомагане на научната и учебна дейност, за обслужване управлението на учебния процес, човешките ресурси, административната и финансова дейности;

 3. Планиране, поддържане и постоянно развитие и усъвършенствуване на комуникационната инфраструктура на УКМ, с цел тя да работи надеждно, сигурно, и да осигурява високоскоростен с най-високо качество достъп до всички университетски кампуси, Националната Академична Мрежа (НАМ) и Интернет;

 4. Предоставяне на съвременни компютърни средства и технологии за обучение и научно-изследователска дейност на студенти, специализанти, докторанти, преподаватели и административен персонал на Университета;

 5. Разработване и предоставяне на съвременни информационни услуги както за университетската общност, така и за всички желаещи външни потребители. 1. СтруктураЧл. 5. Организационно УИЦ се състои от четири обособени структурни звена - направления:

1. Административни информационни системи (АИС).

2. Мрежи и комуникации (МиК).

3. Обслужване на учебния процес и научната дейност (ОУПНД).

4. Съвременни телематични технологии (СТТ).
Чл. 6. Основни дейности извършвани в четирите направления:

(1) АИС – инсталиране, поддържане, администриране и доразвитие на системи за управление на академична, финансова, кадрова информация за студентите, преподавателския състав и служителите в Университета; оказване на съдействие и обучение на служители при ползването на тези системи.

(2) МиК – проектиране, изграждане и поддържане на УКМ (избор, инсталиране, конфигуриране и поддържане на базово програмно осигуряване за основните сървъри; конфигуриране и поддържане на основните маршрутизатори; контрол и следене за спазване на правилата за използване на УКМ; контрол, диагностициране и своевременно отстраняване на основни проблеми по функциониране на УКМ и връзките с НАМ и Интернет).

(3) ОУПНД – поддръжка, експлоатация и развитие на програмно-техническите средства в лабораториите на УИЦ, както и консултации и обучение на студенти от различни факултети на СУ, докторанти и специализанти, преподаватели, административен и обслужващ персонал по компютърна грамотност, текстообработка, електронни таблици, бази от данни, графични системи, Интернет услуги, проектиране и разработка на курсове за електронно обучение.

(4) СТТ – предлагане на съвременни, актуални и непрекъснато обогатяващи се услуги, отговарящи на потребностите и очакванията както на вътрешните потребители, така и на потребителите от цял свят; задоволяване на непрекъснато нарастващия интерес на външни потребители, търсещи информация за Софийския Университет, улесняване и подобряване на информационното обслужване на потребителите на УКМ в Софийския Университет.

 1. Управление


Чл. 7. Управлението на УИЦ се осъществява въз основа на Правилника за устройството и дейността на СУ, на настоящия правилник и на другите вътрешни правилници и инструкции.

Чл. 8. Органи на управление на УИЦ са:

1. Съвет на Университетския изчислителен център;

2. Ръководител.

Съвет на Университетския изчислителен център


Чл. 9. (1) Съветът на УИЦ се състои от 7 души, определени от Академическия съвет. Съветът да бъде оглавяван като председател от Зам. Ректор на СУ, отговарящ за работата на УИЦ. Ръководителят на УИЦ е член на съвета по право. В заседанията на съвета могат да участвуват, без право да гласуват, ръководителите на направления в УИЦ.

(2) Съветът на УИЦ:

1. Приема проект за правила за вътрешната организация на дейността в УИЦ и ги предлага за утвърждаване от Академическия съвет;

2. Обсъжда основни въпроси на дейността на УИЦ и приема мерки за нейното усъвършенстване;

3. Прави предложения пред Академическия съвет за откриване, преобразуване и закриване на звена на УИЦ;

4. Решава спорове между структурните звена на УИЦ.Ръководител


Чл. 10. (1) Ръководителят на УИЦ:

1. Ръководи и представлява УИЦ;

2. Организира изпълнението на решенията на органите на управление на Университета относно дейността на УИЦ;

3. Упражнява предоставената му с този правилник и Правилата за вътрешна организация на дейността в УИЦ дисциплинарна власт по отношение на работниците и служителите в УИЦ;

4. Изпълнява други функции, предоставени му със закон, с този правилник и с други вътрешни актове на Университета извън изключителната компетентност на съвета на УИЦ.

(2) При отсъствие на ръководителя и при изрично упълномощаване от него функциите на ръководителя се осъществяват от неговия заместник. 1. Финансиране


Чл. 11. УИЦ се финансира за извършване на своята дейност със средства от:

 1. Годишна субсидия от бюджета на СУ.

 2. Собствени приходи (извършване на платени услуги, отдаване на оборудване под наем – в съответствие със законите, правилниците и нормативните документи в СУ)


Чл. 12 Годишната субсидия се определя от Академическия съвет на СУ съгласно правилниците и нормативните документи.


 1. Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Въз основа на този правилник се разработват Правила за вътрешна организация на дейността в УИЦ, които трябва да се приемат от Съвета на УИЦ и да се предложат за утвърждаване от Акедемическия съвет.

§ 2. Правилника може да се изменя и допълва по предложение на Ръководителя на УИЦ, Съвета на УИЦ, Ректорското ръководство, Академическия съвет или Общото събрание на СУ. Всяко предложение за изменение се приема от Съвета на УИЦ, след което се предлага на Академическия съвет за утвърждаване.

§ 3. Изпълнението на правилника се възлага на Ръководителя на УИЦ.

§ 4. Този правилник е приет на ... на заседание на Академическия съвет на СУ, протокол №. 3/17.11.2004г.
Каталог: var -> ezwebin site -> storage -> original -> application
application -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
application -> Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., Дв, бр. 102 от 22. 12. 2009 г., в сила от 01. 2010 г
application -> Програма за Климентови дни 21 ноември – 02 декември 21 ноември Час: 08: 00
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация
application -> Програма за държавен изпит за специалност
application -> Автобиография Лична информация
application -> Автобиография Лична информация


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница