Информация за преценяване на необходимостта от овос I. Информация за контакт с възложителяДата24.10.2018
Размер151.32 Kb.
#95370
Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, местожителство, гражданство на възложителя -

физическо лице, седалище и единен идентификационен

номер на юридическото лицеЛОКАЛ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕНД РИСОРСИС АД

град София, ул. Алабин № 36, ет 2; ЕИК: 201204125


2. Пълен пощенски адрес - София 1202 ул Малашевска 1

3. Телефон, факс и e-mail – 0889 53 56 19, angell.stoianov@abv.bg4. Лице за контакти – Вангел Христов тел 0882 89 48 55
II. Характеристики на инвестиционното предложение:


 1. Резюме на предложението

Дружество Локал асетс мениджмънт енд Рисорсис АД – София е собственик на сградите в поземлен имот ПТИЦЕФЕРМА с. ВЪЛЧИН – разположена извън регулационните граници на с.Вълчин, върху имот №000248 и има следното инвестиционно предложение:
Угояване на патици порода „Мюлар“ в птицеферма в с. Вълчин община Сунгурларе“ .
Проектът предвижда закупуване на технологично оборудване за ферма за угояване на патици порода „Мюлар“ в село Вълчин, община Сунгурларе, област Бургас.

Във фермата има 32 производствени помещения /халета/, като две от помещенията ще се ползуват като склад за царевица, а в другите 30 помещения са инсталирани или ще се инсталират следните машини и съоръжения за угояване на патици. Капацитет след инсталиране на всички машини и съоръжения 13 440 места за патици
Проекът не предвижда реконструкция на съществуващите помещения, както и промяна на тяхното предназначение. Oбекта е съществуващ, дейността не е нова, обекта е за отглеждане и гушене на водоплаващи птици – патици и гъски . Със закупуването на оборудването не се предвижда нова дейност по отглеждане и угояване на патици в обекта, а целта е да се повиши производителността на труда при угояване на патици и да се подобрят хигиенните и климатичните условия в помещенията
(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на инвестиционно предложение съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС)


 1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Инвеститорът е придобил обекта след преценка на състоянието и възможностите на комплекса за изграждане на цялостна технологична линия за угояване на патици и производство на огушен черен дроб на едно място.

Комплекса и помещенията са изключително подходящи за оборудването им с нови клетки и машини за угояване на патици, което се ще извършва по приета като най- резултатна фирмена технология. Един цикъл за огушване на патици - мюлари трае до 15 дни.

В резултат на това отпадат проблемите от различни начини на подготовка на животните за гушенето, намаляване на производствените разходи за транспорт, ел.енергия, вода и царевица, и тежкия физически труд при храненето на птиците.

След завършване на всеки цикъл „гушене”, партидата се експедира със специализиран транспорт към близка външна кланица за птици - за производство на различни видове разфасовки и добив на черен дроб.

Необходимостта на външни пазари от качествен угоен дроб също е съществен елемент от решението на инвеститора да се насочи към този бизнес, за която цел географското разположение и състоянието на обекта са подходящи.

Инвеститорът има намерение в посочения имот да развива дейността за която обявява инвестиционното си намерение – угояване на водоплаващи птици, постоянно и в бъдеще време.
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или

друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с други предложения

В обхвата на въздействие на обекта не са ни известни други дейности или инвестиционни предложения, одобрени по някакъв план, които да влияят или да бъдат повлияни от реализацията на ИП.

За обекта има - Решение по ОВОС No 30-10/2001 г на РИОСВ – Бургас.

За машините и оборудването на ЗС Станко Костадинов Стоянов има становище на РИОСВ – Бургас изх No 4801/01.07.2013 г, съответно за Ник Фуд Бг ЕООД изх No 4014/02.06.2015 г

4. Подробна информация за разгледани алтернативи

На този етап инвеститора – собственик на обекта, не разполага с друг имот с такъв капацитет за угояване в близост до обекта и до най-близката кланица за патици и поради това по отношение на местоположението и устройството на обекта не биха могли да се разглеждат други алтернативни решения.

5.Местоположение на площадката, включително

необходима площ за временни дейности по време на строителството
ПТИЦЕФЕРМА с. ВЪЛЧИН – разположена извън регулационните граници на с.Вълчин, върху имот №000248 представляващ държавен поземлен фонд с площ 49 240 /четиридесет и девет хиляди двеста и четиридесет/ кв.м., при граници на имота: изток-пасище, мера насл.на Руси Чанев Русев с кад.№000231 и канал на общ.Сунгурларе с кад №000243; запад – местен път на Общ. Сунгурларе с кад.№000245 и Стопански двор на ДПФ с кад. №000247; север – имот №000242; юг- канал с кад №000249.

Обектът е отдалечен на 1 км от село Вълчин ( 42,728217, 26,898001) в източна посока. Достъп до обекта: асфалтиран път.

В обекта няма да се извършва ново строителство, тъй като за целта на инвестиционното намерение е изградена необходимата инфраструктура и няма нужда от допълнителна площ за временни дейности.

6. Описание на основните процеси (по проектни данни), капацитет, включително на дейностите и съоръженията,

в които се очаква да са налични опасни вещества от

приложение № 3 към ЗООС
Във фермата има 32 производствени помещения /халета/, като две от помещенията ще се ползуват като склад за царевица, а в другите 30 помещения са инсталирани или ще се инсталират следните машини и съоръжения :


Наименование

брой

Клетка за угояване за патици

13440

Лентов конвейр за събиране на отпадъка под клетките

90

Събирателен конвейр за отпадъка

30

Топлообменен охладител и отоплител работещ на рециркулационен принцип

30

Угоителна машина за патици с капацитет 500 кг

32

Линия за напояване на патици

120

Водно охладителни пити

30

Охладител с водна мъгла

30

Везна с капацитет 1500 кг

30

Вентилатор за вътрешна вентилация

750

Стенен вентилатор за пресен въздух

30

Основно табло за управление

30

Софтуер за управление на процесите

2


Угояването или по-известно като гушене на патици е процес на хранене с царевица, при който черния дроб на угоената патица достига средно тегло около 480-510 г. Дейността в имота се извършва от наемателите Ник ФУД Бг ЕООД и ЗС Станко Костадинов Стоянов, титуляри на животновъдни обекти с номера съответно 8443-0045 и 8443-0033.


 1. Капацитетът в 13 оборудвани с горепосоченото обурудване и фунциониращи халета с намател ЗС Станко Костадинов Стоянов е 5824 места за патици /13 халета х 448 места на хале/

 2. Капацитетът в други 13 халета с наемател Ник Фуд БГ ЕООД към момента е 4800 места за патици. В тези халета има стари клетки за угояване и предстои подмяната им с нови, след които капацитетът ще стане 5824 места като халетата по т. 1 В тези халета към момента не е инсталирано горепосоченото оборудване

 3. Капацитетът в останалите 4 халета, след като в тях бъде инсталилирано горепосоченото оборудване, ще бъде 4 х 448 места = 1792 места за патици

Общ капацитет на фермата : 13 440 места за патици в 30 халета
7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Комплекса има изградена бетонова вътрешна пътна мрежа и външен път за достъп до обекта и за връзка със селото и републиканската пътна мрежа. Няма да е необходима промяна или изграждане на нови пътища.

8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване

Няма да се извършва ново строителство, поради което не се налага изготвяне на програма за действие и фази на строителство.

9. Предлагани методи за строителство : не е приложимо
10. Природни ресурси, предвидени за използване по

време на строителството и експлоатацията
Обекта ще бъде захранен с вода за битови и производствени нужди от обществен водопровод на ВиК Бургас ЕАД.
11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране
В резултат от производствената дейност, ще се формират отпадъци от: фекалии, животински продукти - негодни за човешка консумация, СБО, опаковки съдържащи остатъци от дезинфектанти, флуоресцентни лампи, хартиен опаковки, птичи трупове от естествена смъртност на патиците по време на угояване

В помещенията за съхранение на опасни отпадъци ще има необходимите абсорбенти, херметически затварящи се съдове от материал, който не взаимодейства с отпадъка и надписи с наименованието и кода на отпадъка. Площадката за временно съхранение на опасни отпадъци на фирмата ще отговаря на изискванията на Приложение 2, към член 12 на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999 год. (Обнародвана в ДВ бр. 29/1999 год.).


 • Опаковките замърсени с вещества с код 150110*, съдържащи остатъци от дезинфектанти ще се съхраняват в специален херметичен контейнер.

 • Произход: от ветеринарно-медицински и дезинфекционни препарати,

 • Временно съхраняване: в склад на територията на фермата с непропусклив под, без връзка с канализацията, надлежно етикетиран

 • Транспортиране извън фермата, оползотворяване/обезвреждане, което ще се извършва от фирма, която има разрешително за дейност с отпадъци и с която дружеството има сключен договор


2. - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак с код 200121:

 • Произход: от птицевъдните сгради и санитарно-битовите помещения,

 • Временно съхраняване: в склад на територията на фермата, с непропусклив под, без връзка с канализацията и с необходимото количество абсорбенти.

 • Транспортиране извън фермата, оползотворяване/обезвреждане, което ще се извършва от фирма, която има разрешително за дейност с отпадъци и с която дружеството има сключен договор


3 Смесени битови отпадъци с код 200301:

 • Произход: от санитарно-битовите помещения,

 • Временно съхраняване: в контейнери за битови отпадъци собственост на сметосъбираща и сметоизвозваща фирма на община Сунгурларе.
 1. Код 020106- животински изпражнения, урина и тор (вкл. и използвана слама), отпадъчни води, разделно събирани и пречиствани извън мястото на обр. им

При угояването на патиците се усвоява едва 3 % от стойността на хранителния продукт (царевица), което е предпоставка за генериране нс животински отпадък.

Образуваната вследствие от жизнената дейност фекална маса, почистена с водна струя и силно разредена с вода, , се влива в изградените открити канали с решетки на халетата и постъпва чрез тръбна система в площадковата канализация и оттам към механично стъпало за прецеждане на водите с цел отделяне на едрите суспендирани материи. Количествата генериран отпадък ще се предават на завод за биогаз Н.Загора собственост на фирма ‘’Градус 2’’ ООД

5.Птичи трупове-160306

 • Произход: от естествената смъртност на патиците по време на угояването.

 • Транспортиране с транспорт на екарисаж Варна, по обществена поръчка на БАБХ за събиране, транспортиране и обезвреждане на странични животински продукти.

 • Птичите трупове ще се събират ежедневно в предназначената за целта хладилна камера, от където след подадена заявка се предават на екарисаж Варна, за което се издава потвърдителна бележка по образец.


6.Хартиени опаковки- 150101

Произход: фуражът на животните пристига в 25кг хартиени чували

 • Транспортиране извън фермата, оползотворяване/обезвреждане, което ще се извършва от фирма, която има разрешително за дейност с отпадъци и с която дружеството има сключен договор


Отпадъчни води:

Отпадните води са три типа: битово-фекални , производствени от измиване и производствени от дезинфекционни площадки, като трите типа се третират разделно.

Отпадните води от битовите помещения и дезинфекционната площадка се събират в отделни септични шахти и оттам се извозват периодично с цистерна на лицензирана за тази дейност фирма.
Производствените отпадни води, които се получават от измиването на халетата се отвеждат чрез канализационна мрежа. След всяко хале е изградена шахта с решетка за задържане на пера, пух и царевица. От там се насочва към лагуна за събиране на производствените води. Лагуната е стоманобетоново съоръжения изпълнено от сулфатоустойчив бетон, водоплътен, с клас по водонепро-пускливост Bw=0,6 за основи и конструктивни елементи под кота терен. В работните фуги при бетонирането са поставени „water stop” ленти.

След достигане на максимална височина в лагуната се спира притокът на отпадни води. Събраните количества от органична и неорганична течна материя се оползотворява/ обезврежда от лицензилана фирма, с която има договор.

Високата концентрация на микроорганизми в биологичната система позволява бързо разлагане на останалите вещества в отпадъчната вода Органичните вещества и азота главно намаляват чрез метаболитните процеси на микроорганизмите. Хранителната стойност на отпадъчната вода не само служи на основното метаболитно производство, но предизвиква нарастване на популацията от микроорганизми, като по този начин увеличава количеството на биологично активна утайка.

Азотът и фосфора са частично включени в метаболизма на микроорганизмите и тяхната концентрация във водата намалява.

Един цикъл угояване на патици - мюлари трае до 15 дни.

Очакваните количества води са производствени – от измиване на помещенията за гушене и битови, като се образува смесен поток. Предварителният разчет за очакваните средно дневни количества отпадъчни води за 13 440 места за гушене по технологични данни е следният:

1.Производствени води:

Фекална маса – 13 440 бр. х 0,8 л/птица /ден = 23,2 м3/ден

Миене на помещенията : циклично през ден

Рамери на халето : Lx B = 30,1 x 7,3 m

Площ на 1 хале: 30,1*7,3 = 219,7 м2

Норма за измиване : 3,5 л/м2

219,7* 3,5 = 769 л = 0,77 м3

Неодходимо количество за 30 халета 23,1 м3

Годишно количество 4216 м3

Вместимост на утаителя : 2652 м3

2. Битови отпадни води – 36 души х 105л/ж = 3,8 м3/ден

Годишно количество – 1387 м3

12. Информация за разгледани мерки за намаляване

на отрицателните въздействия върху околната среда

Не се очаква емитиране на вредни вещества в околната среда в обхвата на обекта и извън него.
13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение

(например добив на строителни материали, нов водопровод,

добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство,

третиране на отпадъчните води)

Не се предвижда извършване на други дейности от гореизброените.
14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение

Не е необходимо издаването на други разрешителни за осъществяване на ИП

15. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.) Замърсяване и

дискомфорт на околната среда

Дейността по угояване на патици в закрити помещения не създава условия неорганизирани емисии от вредни вещества да се отделят на площадката по време на производствените цикли. Характерно за тази дейност е, че се отделят специфични миризми. Тези интензивно миришещи вещества са присъщи за процеса на интензивно отглеждане на животни, тъй като съдържат неприятно миришещи компоненти (сероводород, амоняк, феноли и др.),излъчвани в околната среда, но те не излизат извън границите на обекта.
16. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г., доп., бр. 12 от 2016 г.,

в сила от 12.02.2016 г.) Риск от аварии и инциденти

Специфичността на производството не създава условия за възникване на големи производствени аварии в границите на обекта. Наличието на големи количества слама за постеля, зърно за угояване и горими конструктивни елементи, могат да са причина за възникване на пожар, но при вземане на превантивни мерки и внимание от страна на работниците това може да се предотврати.Няма опасни химически вещества, налични в обекта и/или използвани при производството в предприятието.
III. Местоположение на инвестиционното предложение

1. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.) План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.
ПТИЦЕФЕРМА с. ВЪЛЧИН – разположена извън регулационните граници на с.Вълчин, върху имот №000248 представляващ държавен поземлен фонд с площ 49 240 /четиридесет и девет хиляди двеста и четиридесет/ кв.м., при граници на имота: изток-пасище, мера насл.на Руси Чанев Русев с кад.№000231 и канал на общ.Сунгурларе с кад №000243; запад – местен път на Общ. Сунгурларе с кад.№000245 и Стопански двор на ДПФ с кад. №000247; север – имот №000242; юг- канал с кад №000249.
В близост до обекта няма защитени природни територии и елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ).Най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита – училище, здравен пункт и др., се намират в с. Вълчин, отстоящо на около километър от фермата. Няма да се променя съществуваща пътна инфраструктура.Не се очаква трансгранично въздействие от дейността.
2. Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им

към площадката или трасето на обекта на инвестиционното

предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Извън границите на обекта, наоколо, са разположени частни земеделски земи, заети от селскостопански насаждения, които се вписват в аграрния изглед на местността и в никакъв случай не са в противоречие с дейността на фермата.

3. Зониране или земеползване съобразно одобрени

планове.

Не са ни известни планове за зониране или земеползване в землището на населеното място.
4. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.)

Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони,

уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони

около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово

водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води,

използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди

и др.; Национална екологична мрежа.

В близост до обекта няма водоизточници и съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, минерални извори за различни цели.

4а. (Нова - ДВ, бр. 3 от 2006 г.)

Качеството и регенеративната способност на природните ресурси

Въздействията върху елементите на околната среда са географски ограничени - извън зоната са с малък обхват, със засилващо се антропогенно присъствие и не засягат в сериозна степен природните ресурси. В този смисъл не се повлияват негативно техните качества и поради краткотрайното, незначително и обратимо влияние при реализацията и експлоатацията на обекта има реална възможност за възстановяване на естественото им състояние.
5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

Не е разглеждана друга алтернатива за местоположение на обекта.
IV. Характеристики на потенциалното въздействие

(кратко описание на възможните въздействия вследствие на

реализацията на инвестиционното предложение):

1. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011г.)

Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването,

материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Тъй като обекта е отдавна съществуващ като животновъдна ферма и в непосредствена близост няма защитени и уязвими зони, не се очаква отрицателно влияние от осъществяване на ИП върху атмосферния въздух,водите, почвата,ландшафта, биологичното разнообразие,НЕМ и всички останали елементи на околната среда. Няма да се отрази негативно на хората и тяхното здраве, а ще повлияе положително на развитието на района.

Предвидените дейности не са свързани с промяна или нарушаване на земеползването.
2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на

инвестиционното предложение.

Няма основание да се счита, че реализацията на инвестиционното предложение ще окаже негативно въздействие върху елементите на Националната екологична мрежа, включително и на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.


3. Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично,

кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и

временно, положително и отрицателно).

Въздействие – незначително, непряко, краткотрайно, без кумулативен ефект.
4. Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град,

село, курортно селище, брой жители и др.).

Региона, в който се осъществява ИП – обл. Бургас, общ. Сунгурларе, с. Вълчин.


5. Вероятност на поява на въздействието

Няма вероятност от проява на отрицателно въздействие.
6. Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

Въздействието на ИП върху околната среда и нейните компоненти, може да се определи така: • степен на въздействие- незначителна;

 • продължителност- краткотрайна

 • обхват- локален;

 • кумулативен ефект - не се очаква

 • възможност за възстановяване – реална


7. (Доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г.)

Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното

предложение, свързани с предотвратяване,намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Тъй като изпълнението на обекта на ИП е локализирано в рамките на предложения имот и предвид спецификата на дейността, и разположението на обекта извън защитени територии, и в почти урбанизирана зона, няма вероятност да бъдат засегнати, унищожени, фрагментирани местообитания на видове растения и животни, предмет на опазване в зоните. Няма вероятност реализирането на инвестиционното предложение,да окаже отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда и човешкото здраве.
8. Трансграничен характер на въздействията - Не се очаква трансгранично въздействие от дейността на обекта.

Каталог: images -> obyavi
obyavi -> До директора на риосв
obyavi -> Закон за местните данъци и такси Закон за местното самоуправление и местната администрация
obyavi -> Програмата се приема на основание чл. 8, ал. 9 от зос, най- късно до приемането на бюджета на общината и може да бъде актуализирана през годината
obyavi -> І предмет и цел Ч
obyavi -> Закон за местните данъци и такси Закон за местното самоуправление и местната администрация
obyavi -> До директора на риосв
obyavi -> Директора на риосв гр. Бургас


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница