Книга относно опазването на горите и информацията за горите в ес: подготвяне на горите за изменението на климата


Въздействие на изменението на климата върху горитестраница3/6
Дата02.02.2017
Размер399.64 Kb.
#14041
1   2   3   4   5   6

3.Въздействие на изменението на климата върху горите


В продължение на хилядолетия развитието на горите е следвало естествено променящия се климат. Тъй като климатът се е променял бавно, а за естествената околна среда не са съществували много ограничения, еволюцията и адаптацията на видовете и съобществата е била по-лесна49. Управлението на европейските гори е насочено най-вече към отглеждането на гори, които са добре приспособени към местните условия на растеж. Високият темп на причиненото от човека изменение на климата понастоящем възпрепятства естествената способност за адаптация на екосистемите. Температурите се повишават безпрецедентно бързо. Разпокъсаният ландшафт, често опростеният състав и структура на гората и отрицателните събития като изсъхването на горите, появата на нови вредители и бурите правят още по-трудна автономната адаптация на горите. Ето защо, за да бъде съхранена жизнеспособната горска покривка и да се запазят всички функции на горите, най-вероятно ще е необходима по-голяма намеса на човека в избора на дървесни видове и в техниките за управление. В средносрочен план в някои региони може да се наблюдават по-благоприятни условия за растеж на горите.

През изминалия век средните температури в Европа са се повишили с почти 1°С50 и се очаква да продължат да нарастват, като в най-оптимистичния сценарий се предвижда увеличение с не повече от 2°С до 2100 г. Изменение от такъв мащаб съответства на разликата в оптималните температури за различни видове гори, като например борови спрямо букови гори или букови спрямо дъбови насаждения. По този начин ще се промени пригодността на цели региони за виреене на определени видове гори, което ще наложи промяна в естественото разпределение на дървесните видове и ще доведе до промени в прираста на съществуващите насаждения. Освен това се очаква екстремните климатични явления (бури, горски пожари, суши и горещи вълни) да станат много по-често срещани51 и /или тежки.

Способността на горите да изпълняват функциите си винаги е била подложена на най-разнообразни естествени рискове, без да се отчита изменението на климата. Въпреки безспорния факт, че като цяло изменението на климата засилва подобни рискове, невъзможно е точно да се изчисли до каква степен въздействието е резултат единствено от изменението на климата. По тази причина въздействията върху функциите на горите — както на ендемичните фактори, така и на произтичащите от изменението на климата фактори, са разгледани общо.

3.1.Променливи климатични условия и изсъхване на горите


Като цяло прогнозите за нетния ефект от изменението на климата върху популациите от горски видове в ЕС в средносрочен план са сложни52:

В Северозападна Европа, за която са характерни по-малко ограничителни водни запаси, прирастът най-вероятно ще се увеличи поради съчетание от повишени нива на въглероден диоксид в атмосферата, удължен вегетативен период и по-голямо наличие на хранителни вещества в резултат на отлагания от атмосферата и повишена минерализация на почвата.

В Южна Европа, където наличието на вода е решаващ фактор, по-честите летни суши може да доведат до намалена производителност и по-слаба устойчивост. През последните десетилетия, след периоди на засушаване и горещи вълни, в средиземноморските страни се наблюдава намаляване на площта на горите, свързано с изсъхването и измирането на няколко вида борови и дъбови дървесни видове53, отдавано най-вече на по-сухите и топли климатични условия54 и често съчетано с биотични фактори (вредни насекоми и болести).

По-дългосрочните прогнози са по-несигурни и зависят от устойчивостта на засегнатите видове гори и дървесни видове през зимния и летния период. Например алпийските местообитания, подходящи за виреене на алпийския кедров бор на по-ниска надморска височина, ще намалеят с 2,4 пъти повече от площта, която ще бъде спечелена при изместването на вида на по-висока надморска височина55.

Също така променящият се климат най-вероятно56:


  • ще увеличи щетите от местни горски патогени и вредители;

  • ще позволи нахлуването на нови екзотични вредители и инфекции, внесени от човека или мигрирали по естествен път;

  • ще промени динамиката на популациите.

3.2.Разрушителни бури


Историческите данни за щетите от бури в ЕС са разпокъсани и в бъдеще ще са необходими повече проучвания, за да се направи подходящ анализ на риска за горскостопанския сектор. През последните 10 години обаче мощните разрушителни бури са по-често явление в Европа. Бурите са се превърнали в най-разрушителният фактор в умерения пояс на Европа, а щетите от тях вече възлизат на над 50 % от всички видове щети върху горите57. През януари 2005 г. из Северна Европа бушува силна буря („Гудрун“), която събаря и уврежда количество дървесина, съпоставимо с почти целия годишен добив (75 милиона m³) на Швеция. През 2007 г. бурята „Кирил“ причинява тежки щети в низините на Северозападна Европа. През януари 2009 г. друга голяма буря, „Клаус“, поваля широки площи от горски масиви в Югозападна Франция и Северна Испания.

Освен че имат въздействие върху околната среда, такива бури причиняват и социални и икономически последици, свързани с оползотворяването на огромни количества повалени дървета, по-голямата част от които счупени, разцепени или изкоренени, което намалява пригодността им за продажба. За да се ограничат загубите и увеличи шансът за продажба, дърветата трябва да бъдат нарязани на трупи възможно най-бързо; това би намалило и риска от допълнителни щети — като увреждане от насекоми или гъбички и неравномерно изсушаване.

Макар операциите по спасяване на дървения материал да създават временни работни места в района, когато бурите са от малък мащаб, щетите от широкомащабните бури обикновено пораждат необходимостта от дислоцирането на персонал за планиране, добив, транспорт, търгуване и складиране на големи количества дървен материал. Така не само се засяга пазарът на дървен материал за определени класове дървесина, но се разстройват и планираните горскостопански операции. Щетите от бурите могат станат причина за скъпи дейности по поддръжка и ремонт на транспортната и екологичната инфраструктура.


Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница