Код. Наименование на учебната дисциплина Комуникативни умения. Академична комуникацияДата09.09.2016
Размер77.71 Kb.

Код. Наименование на учебната дисциплина

Комуникативни умения. Академична комуникация

Титуляри на курса:

доц. д-р Лилия Методиева, доц. д-р Иванка Мавродиева


Характер на дисциплината

ИзбираемаОбразователно-квалификационна степен

ДокторантиГодина


Семестър

Зимен семестър

Кредити

5


Часове

30 часа лекции

Характер на обучението

Редовно обучение с използване на видеотехника


Цели на курса

Формиране на комуникативни умения за различни ситуации. Усъвършенстване на писмените, устните и презентационните умения в областта на академичната комуникация.

Методи на оценяване

Подготовка на презентация на дисертацията

Подготовка на доклад


Език на обучението

Български
Анотация
I част позволява на докторантите да получат знания и умения в областта на различните видове комуникация и реторическите средства на виртуалното общуване. Акцентът ще бъде поставен върху правните основи на информационната ни осведоменост, аргументиране на собствените тези, застъпени в дисертациите и тяхното успешно представяне в публичното пространство във връзка с практическата им реализация. 1. Как да получим необходимата информация? Как да използваме правата, гарантирани от Конституцията и Закона за информацията. Съдебният процес като възможност за получаване на информация. Международните правила и стандарти за информираност на населението.

 2. Изисквания към информацията – достоверност, актуалност и оперативност. В каква степен СМИ могат да бъдат източник на информация за научни изследвания в областта на социалните и хуманитарните науки.

 3. Основни функции и принципи на комуникацията: осведомяваща и убеждаваща, образователна и възпитателна, евристична и др. (Ще се акцентира върху възможностите за влияние чрез информацията)

 4. Видове комуникация. Класификации по различни признаци. (Изборът на най-подходящия от тях; какви възможности за манипулация съществуват, ако подходът е сгрешен).

 5. Монологични видове комуникация. Подготовка и изпълнение на научен доклад. Компютърна презентация. (Ще се анализират техните дискурсивните особености).

 6. Специфика на научния спор. Подготовка и ръководство на научен спор.

 7. Преговорите като вид комуникация. (Ще бъдат представени няколко подходи към преговорите в различни исторически контексти като се проследи тяхната промяна, както и засилването на ролята на преговорите в съвременните условия).

 8. Видове преговори. Преговорни стратегии и тактики. Предварителни условия и преценка на приемливостта. Разглеждат се стратегиите и тактиките на политическите преговори.

 9. Реторическата аргументация на научната теза. Необходимостта от убеждаване и видове убеденост. Класификация на аргументите. (Разглеждат се различните аргументативни тактики, а също така грешките и злоупотребите с аргументацията.

 10. Манипулация с помощта на информация или нейната липса. Видове информация, недостъпна за обществото и научните среди. Манипулативни техники в информационния процес.

 11. Език и стил на различните видове комуникация. Особености на научния стил. Как да изградим собствен стил?

 12. Невербална комуникация. Поведение пред аудитория по време на монолог и диалог. Изграждане на навици и умения за невербално поведение с помощта на видеотехника. Практически упражнения в кабинета по реторика.

ОСНОВНИ ИЗВОРИ:

Аристотел. Реторика, С., 1993.

Квинтилиан. Обучението на оратора, С., 1982.

Цицерон. Три трактата за ораторското изкуство, С., 1993.

Ведър, Й. Реторика и ораторско изкуство, С., 2000.

Методиева, Л. Агапий Рылский, С. 1998.

Руменчев, В. Невербалната комуникация, С.,2006.

Методиева, Л. Парламентарна реторика, С., 2002.

Ебелинг, Петер, Реторика (пътят към успеха)р, С. 2002.

Roger Fisher, William Ury and Brus Patton. GETTING TO YES. Negotiation Agreement Without Giving In, Published by special arrangement with Houghton Miffin Company. 1991.

Thomas, Jim. Negotiate to win. Published by special arrangement with HarperBusiness an imprint of Harpe Collins Publishers, 2006.

Karsten Bredemeier. Schwarze Rhetorik. Macht und Magie der Sprache. Orell Füssli Verlag AG, Zürich, 2002.

Радислав Гандапас. Камасутра для оратора, Мл 2007.


II част дава познания за различните видове студентско научно творчество, формира умения за редактиране и коригиране на свои и чужди текстове; за изготвяне на текстове с оглед конкретни ситуации в академичната комуникация. В курса се поставят акценти върху комуникативните, реторическите и организационните аспекти при подготовката и осъществяването на презентации; конференции, дискусии, семинари; защита на дисертация и др.; както и върху представяне на резултати от научно-изследователски дейности и проекти в медийното и в публичното пространство.
1. Академична комуникация. Академичен дискурс. Академично писане. Специфични особености. Комуникативни умения. Комплексен характер. Ролята на психологията, реториката и лингвистиката при изграждане на комуникативни умения. Специфични комуникативни умения при осъществяване на дейности в областта на хуманитаристиката.

2. Библиография и цитиране. Оформяне на библиография. Стандарти и изисквания. Цитиране. Правила. Норми. Стандарти и изисквания.

3. Редактиране на научен текст. Правопис. Норми и правила.   Пунктуация. Препинателни знаци. Правила. Знаци за редактиране и коригиране.   Редактиране. Видове редакции. Стилистични редакции.

4. Научна статия. Структурни, съдържателни и функционални особености. Особености, детерминирани от спецификата на академичната комуникация. Особености, произтичащи от промените в социокултурните условия, от техническите постижения и интернет.

5. Доклад. Видове доклади. Научен доклад. Научно съобщение. Изказване. Резенция. Реферат. Автореферат. Експозе. Специфика, обусловена от особеностите на устния академичен дискурс.

Структурни изисквания. Формати. Стандарти. Особености при подготовка и произнасяне.6. Лекцията и академичната комуникация и академичният дискурс. Място, роля и функции в учебния процес във висшите училища. Особености на лекцията, произтичащи от изисквания за модерно, ефективно академично образование. Структурни особености. Комуникативни тактики. Реторични похвати.

7. Рецензия. Рецензия на научен труд. Рецензия на статия, доклад, дипломна работа и магистърска теза. Специфика, обусловена от особеностите на писмения и устния академичен дискурс.

8. Докторската дисертация и академичната комуникация. Комуникативни роли. Участници, пълномощия, правомощия, процедура. Предкомуникативен етап. Комуникативна стратегия. Реторически похвати. Аргументация.

Комуникативни особености на защитата на дисертация. Регламент и процедура. Видове академични публики. Регламент и процедура. Изисквания. Формати. Стандарти. Апробация. Реторически похвати при произнасяне на автореферат. Реторични похвати при даване на отговори. Аргументация. Психологическа подготовка.9. Презентация. Видове презентация. Специфични особености на презентацията. Приложение на презентацията в академичната комуникация. Специфика при презентирането на доклади, реферати, научни съобщения, резултати от проекти и др. Комуникативни похвати. Изисквания за структуриране на текст. Стандарти при изготвяне на мултимедийни продукти и видеоматериали. Изисквания за успешно презентиране.

10. Дискусия. Дискусията като диалогична форма. Място, роля и функции в академичната комуникация. Научната дискусия. Организационни, комуникативни, реторични, логически и психологически аспекти.

11. Научна конференция. Конференция. Видове конференции. Научна конференция. Специфика. Приложение в академичната област. Организационни, комуникативни, реторични, логически и психологически аспекти. Комуникативни умения при ръководене на научна конференция, при представяне на участниците. Встъпително и заключително слово. Комуникативни умения за ефективно и резултативно участие в научна конференция. Умения за устно представяне на резюмета, научни съобщения и научни доклади. Умения за ефективно участие в сесии, за задаване на въпроси и даване на отговори.

12. Семинар. Приложение в сферата на висшето образование. Комуникативни умения за ефективно и резултативно участие в семинара като обучаем.

Комуникативни умения на асистента при провеждане на семинар като обучаващ.13. Медии и академична комуникация. Ефективни комуникативни подходи при участие в предавания в електронни медии при представяне на резултати от научно-изследователски дейности и проекти. Особености на директното предаване, на предаванията на живо и на предавания от студио или на запис.

14. Популяризиране на резултати от научно-изследователски проекти чрез различни жанрове. Интервю в медиите. Интервюто като журналистически жанр. Представяне на резултати от научно-изследователски проекти.

Видове въпроси и отговори. Вербални средства.

Комуникативни умения за успешно участие в интервю. Говор пред камера. Поведение пред камера.

Представяне в медиите чрез други журналистически жанрове (портрет, очерк, репортаж, обзорна статия, коментар и др.)15. Популяризиране на резултати от научно-изследователски проекти чрез механизми от връзките с общественоста. Пресконференция. Организационни и комуникативни особености. Брифинг. Комуникативни умения при участие в пресконференция. Ефективни тактики и подходи за неутрализиране на негативни въпроси и реакции на представители на медии.
Основна литература

Антонов, Н. Речник на нови и най-нови думи в българския език, С., 1995.

Граматика на съвременния български език, БАН, І том фонетика, ІІ том морфология, ІІІ том синтаксис, София, Изд. “БАН”,
С., 1983.

Ведър, Й., Реторика и ораторско изкуство, С., 2000.

Глас, Л., Кажи го… правилно, С., 1999.

Давидков, Цв., Бизнес комуникация, учебник и учебна тетрадка, С., 2002.

Как да напишем CV, Как да съставим автобиография, С.1 999.

Кенеди, Г., Джобен наръчник за водене на преговори, С., 1999.

Коларова, Д., Меретев, Тр., Водене на спорове, Център “Отворено общество”, С.,

1995.


Кулевски, Цв. Логика и аргументация в обществените комуникации (от дихотомната към фракталната парадигма), С., 2001.

Лароша, П.О. Как да преговаряме, С., 2002.

Лидстоун, Д. Лице в лице с медиите, С., 1999.

Мавродиева, И., Интервю за работа, С., 2002.

Мавродиева, И. Как да презентираме успешно?, С., 2007.

Мавродиева, И. Академично писане, С., 2005.

Пашов, П. Практическа граматика на съвременния български език, С., 1992.
Пашов, П., Първев, Хр. Правописен и правоговорен речник на българския език, С., 2002.

Форсайт, Патрик, Започнете с най-важното. Организиране на времето. Как да огранизираме времето си за максимална производителност, С., 2000 г.

Янакиев, М. Как да редактираме свой и несвой текст, С., 1992.
Допълнителна литература

Абаджимаринова, Книгата, интегрирана маркетингова комуникация, С., 1999.

Андреева, Л. Отвъд видимото. Телевизионни жанрове, С.,1999.

Апостолова, Г., Убеждаващата комуникация, С.1999.

Ебелинг, П. Реторика. Пътят към успеха. Artes liberales, С., 2002.

Карнеги, Дейл, Как да развием самоувереност и да влияем на хората при публични изказвания, С., 1992.

Цветкова, М. Комуникационен мениджмънт, ВТ, 2000.

Франк, Д. Умението да говорим убедително, С., 2000.ИНТЕРНЕТ

http:/www.getcustums.com

http:/www.executiveplanet.com

http:/www.etiquetteitl.com

http:/presentersuniversity.com

http:/www.speechwrithing.com

http:/www.angelfire.com/co/bodylanguage

http:/deltabravo.net/custody/body.htm

www.personology.comwww.prague-tribune.cz/articles/1999/

Каталог: images -> zim-anotacii
zim-anotacii -> Програма по дисциплината: развитие на специализираната преса в българия съставил програмата
zim-anotacii -> Преходът” – междудисциплинарна изследователска лаборатория титуляр: проф дсн Георги Д. Димитров Анотация
zim-anotacii -> Лекции Цели на курса Запознаване на студентите с проблематиката на антропологията на емоциите
zim-anotacii -> Национални и организационни култури (измервания и интерпретации)
zim-anotacii -> Лекции Летен семестър Предварителни изисквания Доктарант във Философския факултет
zim-anotacii -> Програма на курс ислямът: религия и политика докторантско училище по социални и хуманитарни науки
zim-anotacii -> Програма за докторантски курс проф дфн Искра Христова фслФ, катедра по кирилометодиевистика
zim-anotacii -> Мистика и модерност
zim-anotacii -> Европейска литературна мрежа аспекти на идентичността в модерните европейски романи
zim-anotacii -> Миглена Николчина Катедра по теория на литературата


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница