Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжносттаДата27.09.2016
Размер26.19 Kb.
#10818
ТипКонкурс

ОБЯВЛЕНИЕ
Агенция по вписванията на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители оповестява обявеният със заповед № РД–01–76/29.02.2012 г. на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността

Директор
на дирекция „Информационно обслужване и технологии” в Агенция по вписванията, с месторабота в гр. София

 1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

  • образование – висше;

  • степен на образование – магистър;

  • професионален опит – 6 години;

или минимален ранг за заемане на длъжността – I-ви младши.

2. Други специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт: • Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;

3. Предпочитана специалност, по която е придобито образованието:

 • в областта на информатика, компютърни системи и технологии, телекомуникации, математика и информатика или сходна специалност.

4. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

 • организационна компетентност и наличие на управленски опит в държавната администрация;

 • сертификат Oracle DBA 10 g, сертификат MS Server 2003/2008, сертификат MS Exchange Server 2003/2007, сертификат MS Networking, сертификат MS Active Directory, CCNP сертификат, SQL 2003/2008 сертификат.

5. Начин за провеждане на конкурса:

 • решаване на тест;

 • интервю.

6. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса следва да подадат: • заявление по образец – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);

 • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС;

 • копие от диплома за висше образование;

 • копие от документи за придобита допълнителна квалификация;

 • копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

7. Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидатите или чрез пълномощник, снабден с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа съгласно чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, десетдневен срок, считано от датата на публикуване на обявлението или до 17.00 часа на 12.03.2012 г. в Агенцията по вписванията: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20, деловодство, партер.

8. Кратко описание на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика: организира, координира и контролира дейността на служителите в дирекция „Информационно обслужване и технологии”; организира изграждането, внедряването и поддържането на всички информационни системи, свързани с дейността на отделните структурни звена на Агенцията; управлява и контролира разработването на информационни проекти и анализа на състоянието им и др.

9. Минималният размер на основната заплата за длъжността е 574 (петстотин седемдесет и четири) лева. *10. Копие от обявлението, списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати, датата и мястото на провеждане на теста и всички съобщения във връзка с конкурса, се поставят на таблото за обяви в Агенцията по вписванията на адрес: гр. София 1111, кв. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна № 20 и се публикува на електронната страница на Агенцията.

*При назначаване, на лицето се определя средна работна заплата в размер на 819 (осемстотин и деветнадесет) лева.
Каталог: media -> filer public
filer public -> Закон за електронното управление и наредбите към него; Закон за достъп до обществена информация
filer public -> Наредба за изменение и допълнение на наредба №36 от 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
filer public -> М и н и с т е р с т в о н а з д р а в е о п а з в а н е т о н а р е д б а
filer public -> Министерство на правосъдието агенция по вписванията
filer public -> Наредба №25 от 10 ноември 2008 Г. За условията и реда за пускане в действие на медицински изделия без наличие на условията по чл. 8 От закона за медицинските изделия
filer public -> Наредба №1 от 10 октомври 2007 Г. За проучване, ползване и опазване на подземните води
filer public -> Наредба №9 от 12 февруари 2010 Г. За максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница