Между правителството на република българия и правителството на република естония за взаимна защита и обменДата07.08.2018
Размер139.53 Kb.С П О Р А З У М Е Н И Е
МЕЖДУ

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
И
ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ

ЗА ВЗАИМНА ЗАЩИТА И ОБМЕН

НА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ

Правителството на Република България, и правителството на Република Естония наричани по-нататък “Страни",


Като се споразумяха за провеждане на разговори по въпроси, свързани с политиката и сигурността, и за разширяване и активизиране на политическото, военното и икономическото сътрудничество,
Водени от убеждението за промените в политическата ситуация в света и отчитайки важната роля на сътрудничеството между двете страни за стабилизирането на мира, международната сигурност и взаимното доверие,

Разбирайки, че при ползотворното сътрудничество е възможно да се наложи обмен на класифицирана информация между Страните,

Желаейки да създадат правила, регулиращи взаимната защита на класифицирана информация, които ще се прилагат спрямо бъдещи споразумения за сътрудничество и класифицирани договори, които ще се изпълняват между Страните, съдържащи или включващи класифицирана информация,

се договориха за следното:


Член 1

Определения
За целите на това Споразумение:
(1) "Класифицирана информация" е информацията, независимо от формата, естеството или начина й на пренасяне, създадена или в процес на създаване, на която е определено ниво на класификация за сигурност, и която в интерес на националната сигурност и в съответствие с националното законодателство, изисква защита срещу нерегламентиран достъп или унищожаване.
(2) “Нерегламентиран достъп до класифицирана информация” е всякаква форма на разкриване на класифицирана информация, включително злоупотреба, увреждане, предоставяне и неправилно класифициране, както и всякакви други действия, водещи до нарушаване на защитата й или до загубване на такава информация, както и всяко действие или бездействие, довело до узнаване от лице, което не е оторизирано за това.
(3) "Класифициран документ" е всяка форма на записана класифицирана информация, независимо от характеристиките й или вида на носителя, на който е записана.
(4) "Класифициран материал" е всеки класифициран документ или предмет от техническо естество, оборудване, съоръжение, устройство или въоръжение, произведени или в процес на производство, както и компонентите, използвани за производството им, съдържащи класифицирана информация.
(5) “Ниво на класификация за сигурност” означава категория, която според националното законодателство, характеризира значимостта на класифицираната информация, нивото на ограничаване на достъпа до нея и нивото на защитата й от Страните, а също така категория, въз основа на която се маркира съответната информация.
(6) “Гриф за сигурност” означава маркировка върху какъвто и да е класифициран материал, която показва нивото на класификация.
(7) “Разрешение за достъп”/“Удостоверение за сигурност” означава положително решение, произтичащо от процедура по проучване, което установява лоялността и надеждността на физическо или юридическо лице, както и други аспекти на сигурността в съответствие с националното законодателство. Това решение дава право да се даде достъп на физическото или юридическо лице и му позволява да борави с класифицирана информация с определено ниво без риск за сигурността.
(8) “Страна-източник” е Страната, от която произхожда класифицирана информация.

(9) “Страна-получател” е Страната, на която е предоставена класифицирана информация.


(10) “Ползвател” е юридическо или физическо лице, което взема участие в съответни дейности по сътрудничеството или в изпълнение на класифицирани договори, по отношение на които се прилага това Споразумение.

(11) “Компетентен орган” е органът, който в съответствие с националното законодателство на съответната Страна провежда държавната политика за защита на класифицираната информация, упражнява общ контрол в тази сфера, провежда изпълнението на това Споразумение. Тези органи са определени като такива в чл. 5 на това Споразумение.(12) "Контрагент" е физическо или юридическо лице, което има правоспособност да сключва договори и/или страна по класифициран договор, попадащ под разпоредбите на това Споразумение.
(13) “Класифициран договор” е споразумение между двама или повече ползватели, което съдържа или предполага достъп до класифицирана информация.
(14) “Принципът “Необходимост да се знае” представлява необходимостта да се получи достъп до класифицирана информация във връзка със служебни задължения и/или за изпълнение на конкретна служебна задача.
(15) “Трета страна” е държава или международна организация, която не е страна по това Споразумение или ползвател, който не отговаря на националните изисквания за достъп до класифицирана информация, включително и на принципа “необходимост да се знае” .
(16) “Декласифициране на информацията” е премахване на нивото на класификация за сигурност на информацията.
(17) ”Нарушаване на мерките за сигурност” означава действие или бездействие, противоречащо на националното законодателство, водещо до или даващо възможност за нерегламентиран достъп или унищожаване на класифицирана информация.

Член 2

Предмет
Предмет на това Споразумение е защитата на класифицираната информация, съвместно създадена или обменяна пряко или непряко между Страните.

Член 3

Нива на класификация за сигурност
Страните приемат, че следните нива на класификация за сигурност на информацията са еквивалентни и съответстват на нивата на класификация за сигурност, определени в националното законодателство на съответната Страна.


За Република България

Еквивалент на английски

За Република Естония

СТРОГО СЕКРЕТНО

TOP SECRET

TÄIESTI SALAJANE

СЕКРЕТНО

SECRET

SALAJANE

ПОВЕРИТЕЛНО

CONFIDENTIAL

KONFIDENTSIAALNE

ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ

RESTRICTED

PIIRATUD


Член 4

Мерки за защита на класифицираната информация

на национално ниво
(1) В съответствие с националното си законодателство, Страните предприемат съответните мерки за защита на класифицираната информация, която е съвместно създадена или обменяна пряко или непряко съгласно това Споразумение. На тази класифицирана информация се осигурява същото ниво на защита, каквото е предвидено за национална класифицирана информация със съответно ниво на класификация за сигурност.
(2) Страните своевременно взаимно се информират за настъпили промени в националното законодателство, които ще повлияят върху защитата на класифицираната информация. В тези случаи, Страните се информират по реда на чл. 5, ал. 3 и ал. 4, за да обсъдят възможните изменения в това Споразумение. Междувременно класифицираната информация се опазва според клаузите на Споразумението, с изключение на случаите, когато има други договорености в писмена форма.
(3) Никое лице няма право на достъп до класифицирана информация единствено на основание на ранг, длъжност или разрешение за достъп/удостоверение за сигурност. Достъпът до класифицирана информация се дава само на тези лица, които са получили разрешение за достъп/удостоверение за сигурност, при спазване на принципа “необходимост да се знае”.
(4) Страната-получател се задължава:
а) да не предоставя класифицирана информация на трета страна без предварително писмено съгласие на компетентния орган на Страната-източник;
б) да осигури ниво на класификация за сигурност на класифицираната информация, съответно на нивото дадено от Страната-източник;
в) да не използва класифицираната информация за друга цел освен за тази, за която е предоставена;
г) да гарантира частните права, като патентни, авторски права или търговски тайни, включени в класифицираната информация.
(5) Ако между Страните има сключено друго споразумение, съдържащо по-строги правила, засягащи обмена или защитата на класифицираната информация, прилагат се тези правила.

Член 5


Компетентни органи
(1) Компетентните органи на Страните са:
За Република България:
- Държавна комисия по сигурността на информацията;

ул. Ангел Кънчев № 1

София 1000

Р БЪЛГАРИЯ


За Република Естония


- Национален орган по сигурността

Отдел по сигурността

Министерство на отбраната

Сакала 1


15094 Талин

ЕСТОНИЯ
(2) Компетентните органи взаимно се информират за действащото си национално законодателство, регламентиращо защитата на класифицираната информация.


(3) С цел постигането на по-тясно сътрудничество при изпълнението на настоящото Споразумение, по молба на единия компетентен орган, компетентните органи могат да провеждат консултации.
(4) С цел постигане и поддържане на сходни стандарти за сигурност, компетентните органи, при молба, ще си предоставят взаимно информация относно стандартите за сигурност, процедурите и практиката за защита на класифицираната информация в съответната Страна.
(5) Компетентните органи по това Споразумение могат да подписват документи в изпълнение на това Споразумение.
(6) Службите за сигурност на Страните могат да обменят и връщат оперативна и/или разузнавателна информация директно помежду си в съответствие с националното законодателство.
Член 6

Пренасяне на класифицирана информация
(1) По правило класифицираната информация се пренася чрез използването на дипломатически или военни куриери или чрез други средства, отговарящи на изискванията на националното законодателство на Страните. Страната-получател потвърждава писмено, че е получила класифицираната информация.

(2) Класифицираната информация може да се пренася чрез защитени телекомуникационни системи, мрежи или други електромагнитни средства, одобрени от компетентните органи и разполагащи със сертификат, издаден съгласно националното законодателство на всяка Страна.


(3) Други одобрени средства за предаване на класифицирана информация могат да се използват, само по взаимна договореност на компетентните органи.
(4) В случай, че трябва да се предаде голяма пратка, съдържаща класифицирана информация, компетентните органи взаимно договорят и одобряват средствата за транспортирането, маршрута и другите мерки за сигурност.
Член 7

Превод, размножаване, унищожаване
(1) Преводът и размножаването на класифицирани документи, маркирани с ниво на класификация за сигурност СТРОГО СЕКРЕТНО /TOP SECRET/ TÄIESTI SALAJANE се извършва единствено по писмено разрешение на компетентния орган на Страната-източник.

(2) Всички преводи на класифицирана информация трябва да се извършват от лица, на които е издадено съответно разрешение за достъп. Тези преводи носят същия гриф за сигурност.


(3) При размножаване на класифицирана информация, грифът за сигурност на оригинала също трябва да бъде размножен или отбелязан на всяко копие. Тази размножена информация трябва да бъде поставена под същия контрол като оригиналната информация. Броят на копията трябва да бъде в рамките на необходимия брой за служебни нужди.

(4) Класифицираните материали се унищожават или видоизменят по такъв начин, че да не може да бъдат възстановени изцяло или отчасти.


(5) Страната - източник може изрично да забрани размножаването, видоизменянето или унищожаването на класифициран материал, чрез отбелязване върху съответния носител на класифицирана информация или чрез изпращане на последващо писмено уведомление. В този случай класифицираният материал се връща обратно на компетентния орган на Страната - източник.
(6) Класифицирани материали, маркирани с ниво на класификация за сигурност СТРОГО СЕКРЕТНО /TOP SECRET/ TÄIESTI SALAJANE, не се унищожават. Те се връщат на компетентния орган на Страната - източник.
(7) В случай на кризисна ситуация, при която е невъзможно да се защитава и връща обратно класифицираната информация, създадена или предадена по това Споразумение, тя се унищожава незабавно. Страната-получател уведомява във възможно най-кратки срокове компетентния орган на Страната-източник за унищожаването.
Член 8

Класифицирани договори
(1) Класифицирани договори се сключват и изпълняват в съответствие с националното законодателство на всяка Страна. При поискване Компетентният орган на всяка Страна предоставя информация за това, дали предложения контрагент има национално разрешение за достъп/ удостоверение за сигурност, съответно на изискваното ниво на класификация за сигурност. Ако предложеният контрагент не притежава разрешение за достъп/удостоверение за сигурност, компетентният орган на всяка Страна може да поиска контрагентът да бъде проучен за издаване на разрешение за достъп/удостоверение за сигурност.
(2) Неразделна част от всеки класифициран договор или договор с под-изпълнител трябва да бъде т.нар. Анекс по сигурността. В този Анекс контрагентът на Страната -източник уточнява коя класифицирана информация ще бъде предоставена на или създадена от Страната-получател и кое съответно ниво на класификация за сигурност е било определено на тази информация.
(3) Задължението на контрагента да защитава класифицираната информация във всички случаи, се отнася най-малко до следното:
а) задължение на контрагента да разкрива класифицирана информация само на лице, което предварително е било проучено във връзка със съответните действия по договора, при спазване на принципа “необходимост да се знае”, и което е наето или ангажирано при изпълнението на договора;
б) средствата, които ще бъдат използвани за пренасяне на класифицирана информация;
в) процедурите и механизмите за информиране относно промените, които могат да възникнат във връзка с класифицираната информация поради изменение на нивото на класификация за сигурност или отпадане на необходимостта от по-нататъшната й защита;
г) процедурата за одобрение на посещенията, достъпът или инспекциите от служители на една от Страните до обектите на другата Страна, свързани с договора;
д) задължение да уведомява своевременно компетентния орган на контрагента за осъществен нерегламентиран достъп, за опит или подозрение за такъв достъп до класифицирана информация, свързана с договора;
е) използване на класифицирана информация, свързана с договора само за целите на предмета на договора;
ж) стриктно спазване на процедурите за унищожаване на класифицирани материали;
з) предоставяне на класифицирана информация по договора на трета страна само с писмено съгласие на компетентния орган на Страната – източник.
(4) Необходимите мерки за защита на класифицираната информация, както и процедурата за оценка и обезщетение на възможни загуби, причинени на контрагентите от нерегламентиран достъп до класифицирана информация, следва да се регламентират детайлно в съответния класифициран договор.
(5) Договори, сключени с контрагенти, съдържащи класифицирана информация с ниво на класификация ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ /RESTRICTED/ PIIRATUD, съдържат подходяща клауза, определяща минималните мерки, които трябва да се приложат за защитата на такава класифицирана информация.
Член 9

Посещения
(1) Експертите по сигурността от компетентните органи могат да провеждат периодични срещи, на които да обсъждат процедурите за защита на класифицираната информация.
(2) Посетителите получават предварително разрешение от компетентния орган на държавата домакин, само ако им е разрешен достъп до класифицирана информация в съответствие с тяхното национално законодателство и ако им е необходим достъп до класифицирана информация или до обекти, където се създава, обработва или съхранява такава информация.
(3) Процедурите за осъществяване на посещения трябва да бъдат съгласувани между компетентните органи.
(4) Искането за посещение съдържа следната информация:
а) име на посетителя, дата и място на раждане, номер на паспорт (лична карта);
б) националност на посетителя
в) заеманата от посетителя длъжност и наименование на организацията, която той представлява;
г) разрешение за достъп на посетителя до съответното ниво на класификация;
д) цел на посещението, предложената работна програма и планираните дати на посещението;

е) наименование на организациите и обектите, които са поискали посещението;


(5) Всяка Страна гарантира защитата на личните данни на посетителите в съответствие с националното си законодателство.


Член 10

Нарушаване на мерките за сигурност
(1) В случай на нарушаване на мерките за сигурност, компетентният орган, в чиято държава се е получило нарушаване на мерките за сигурност, трябва да информира компетентния орган на другата Страна възможно най-бързо и да проведе необходимото разследване. При необходимост другата Страна трябва да окаже съдействие при разследването.
(2) Във всички случаи другата Страна трябва да бъде информирана за резултатите от разследването и да получи окончателния доклад за причините и размера на щетите.
Член 11

Разходи
Всяка Страна понася съответно разходите, свързани с изпълнение на задълженията й по това Споразумение.
Член 12

Заключителни разпоредби
(1) Това Споразумение се сключва за неопределен срок и влиза в сила от датата на получаване на последното уведомление, с което Страните се уведомяват взаимно, че са били изпълнени всички вътрешноправни процедури за неговото влизане в сила.
(2) Това Споразумение може да се изменя на базата на взаимно писмено съгласие на Страните. Такива изменения влизат в сила в съответствие с ал. 1.
(3) Всяка Страна може да денонсира това Споразумение с писмено уведомление до другата Страна. Денонсирането влиза в сила шест месеца след датата на получаване на уведомлението. Независимо от денонсирането на това Споразумение, цялата класифицирана информация, предоставена по Споразумението продължава да бъде защитавана съгласно горепосочените разпоредби, до момента в който Страната-източник освободи Страната-получател от това задължение.
(4) Спорните въпроси, възникнали във връзка с тълкуването или приложението на това Споразумение, се решават чрез консултации между Страните без намеса на външна юрисдикция.

Подписано в София, на 8 Март 2005, в два оригинални екземпляра, всеки от които на български, естонски и английски език, като трите текста имат еднаква сила. В случай на различия при тълкуването, меродавен е текстът на английски език.За правителството на За правителството на


Република България РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ

ЦВЕТА МАРКОВА Председател на Държавната комисия по сигурността на информацията

ХЕРМАН СИММ

Директор на Отдела по сигурността, Министерство на отбраната

Национален орган по сигурносттаКаталог: rdonlyres
rdonlyres -> Областна дирекция на мвр – р а з г р а д районно управление на мвр – р а з г р а д
rdonlyres -> Република българия министерство на вътрешните работи а н а л и з
rdonlyres -> Стара Загора Дата Време
rdonlyres -> „развитие на човешките ресурси” Ч
rdonlyres -> Дипломна работа за получаване на образователно-квалификационна степен „Магистър" по специалността „Стратегическо ръководство и управление на сигурността и обществения ред"
rdonlyres -> Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
rdonlyres -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
rdonlyres -> Закон за движението по пътищата в сила от 01. 09. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
rdonlyres -> Наредба №8121з-968 от 10 декември 2014 Г. За правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница