Министерство на регионалното развитие и благоустройството главна дирекция „програмиране на регионалното развитие” изисквания за кандидатстване


СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”страница4/12
Дата28.02.2018
Размер0.72 Mb.
#60043
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

2.СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ „Подкрепа за развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура”
  1. Цели на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ


Основната цел на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е изграждане на широколентови връзки към градските периферии и по-слабо урбанизираните територии и селски райони и развитие на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена инфраструктура като предпоставка за осигуряване на по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие.

Конкретни цели:

 • Да се създадат условия за изграждане на устойчиви комуникационни инфраструктури, предоставящи свързаност до големите, средноголемите и отдалечените населени места.

 • Да се стимулира социалното сближаване, чрез осигуряване на достъп до on-line услуги на хората, живеещи в слабо населените и отдалечени райони, като по този начин се преодолеят тенденциите за изолирането на тази част от населението от обществения и културен живот на страната.

 • Да се повиши доверието в интернет, чрез налагане на норми за сигурност и поведение, отговарящи на бизнес стандартите.

 • Да се улесни и стимулира използването на широколентовия достъп от бизнеса за въвеждането на нови бизнес стратегии и предоставянето на нови услуги на крайните потребители.

Индикатори, посредством които се измерва постигането на целта на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

 • Допълнително население, обхванато от широколентов достъп (%)

 • Изградени километри широколентова електронно-съобщителна мрежа;

 • Степен на покритие на територията на страната с широколентов достъп (%);

 • Степен на проникване на широколентов достъп в избраните райони (%);

 • Степен на проникване на електронни услуги спрямо средната стойност за страната(%);


  1. Процедура за изпълнение на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ


Процедурата за изпълнение на настоящата схема е процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в съответствие с чл.6 (1), т.2 на ПМС №121/ 31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми, съ-финансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС и Вътрешните правила за провеждане на процедури за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на конкретен бенефициент по ОПРР 2007-2013 г.

Съгласно чл.34 ал.1 от ПМС No.121/31.05.2007г. процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е тази, при която проектно предложение може да подаде само кандидат, който изрично е посочен в съответната оперативна програма като конкретен бенефициент на помощта.

Това са предимно случаите, в които една организация/институция/орган притежава изключителна компетентност в областта на конкретната дейност, или е единствената организация, която оперира или има възможност да оперира в сферата на тази дейност.

Конкретен бенефициент по настоящата схема е Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”.

3.ФИНАНСОВА РАМКА

  1. Oбщ размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата схема


Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата схема е както следва:


Бюджетна линия

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ (100%)

Съфинансиране от ЕФРР

(85%)


Финансиране от националния бюджет (15%)

BG161PO001/2.2-01/2011

39 147 764,20 лева

20 015 934 евро

33 275 599,57 лева

17 013 543,90 евро

5 872 164,63 лева

3 002 390,10 евроРазмер на безвъзмездната финансова помощ по проектното предложение към настоящата схема:
За проектното предложение, което може да бъде финансирано по настоящата схема важат следните размери на минимална и максимална стойност на безвъзмездна финансова помощ:

 • минимална сума на безвъзмездната финансова помощ: НП

 • максимална сума на безвъзмездната финансова помощ : 39 147 764,20 лв.

Управляващият орган си запазва правото да не предостави изцяло горепосочената сума, в случай че предвидените за изпълнение дейности изискват по-малък финансов ресурс или представеното проектно предложение не отговаря на изискванията.

С безвъзмездната финансова помощ по схемата се финансират само допустими разходи до размера на финансовия недостиг по проекта, изчислен във финансовия анализ.


  1. Финансов принос на бенефициента


ВАЖНО!!!
БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО СХЕМАТА Е ДО РАЗМЕРА НА СУМАТА ПО РЕШЕНИЕТО1 СЪГЛАСНО ПРЕДСТАВЕНИЯ ФИНАНСОВ АНАЛИЗ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ посочените в таблицата по-горе стойности. В ТОЗИ СЛУЧАЙ БЕНЕФИЦИЕНТЪТ СЛЕДВА ДА ОСИГУРИ СОБСТВЕН ПРИНОС В РАЗМЕР НА РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ОБЩАТА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА И РАЗМЕРА НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПРР (100%).
Собственият принос от кандидата може да бъде осигурен за целия период на изпълнение на проекта от различни източници, собствени приходи на общината, заем от банка или друга финансова институция и други. Размерът и източниците на финансиране на собственото участие на бенефициента, следва да бъдат отразени във финансовия анализ и в анализа на финансовата устойчивост, изготвени за проекта.

При подаване на проектното предложение кандидатът трябва да удостовери, че: • разполага с достатъчно налични финансови ресурси за покриване на първоначалните допустими разходи по проекта, преди средствата да му бъдат възстановени от ОПРР;

 • разполага с финансови ресурси от други източници за покриване на допустимите разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани от ОПРР, вкл. собствения принос;

 • разполага с финансови ресурси от други източници за покриване на недопустимите разходи, присъщи и необходими за изпълнението на проекта.

Като доказателство за изпълнение на горепосочените изисквания кандидатът следва да представи копие (заверено „Вярно с оригинала”) на един или повече от следните документи:

 • договор за заем от банка

 • документ, удостоверяващ получаването на заем от Министерство на финансите или друга публична институция

 • документ, удостоверяващ осигурено финансиране от държавния бюджет;

 • документ, удостоверяващ одобрен заем от ЕИБ или друга международна финансова институция или доказващ наличието на такова съгласие;Каталог: media -> files -> Kandidatstvane -> predstoiashti%20shemi
files -> Отчет на разходите за държавно подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на иа "нфц" за 2010 г
files -> Творческа автобиография на Цветомира Николова Костадинова
files -> Сценарий на Жана Авишай г. "Дом в планината" документален филм по сценарий на Славчо Дудов София-прес Интерфилм
files -> Конкурс на натфиз за щатен професор, кинознание, диплом вак №24032/22. 01. 07 2004 патент за изобретение № bg64327 В1
predstoiashti%20shemi -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството главна дирекция „програмиране на регионалното развитие” изисквания за кандидатстване


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница