Министерство на земеделието и горите наредба no 7страница1/3
Дата01.08.2018
Размер417.54 Kb.
  1   2   3
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

НАРЕДБА No 7
от 8 април 2002 г.
за хигиенните изисквания към предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, и към условията за производство и търговия с качествени и безопасни храни

(обн.,ДВ,бр.40 от 19 април 2002 г.)

Раздел I
Общи положения


Чл.1. (1) С тази наредба се определят хигиенните изисквания към предприятията, които произвеждат и търгуват с храни, наричани по-нататък "обекти" и към условията за производство и търговия с качествени и безопасни храни.
(2) Наредбата се прилага за обектите, в които се осъществява производство или търговия с храни независимо от вида на тяхната собственост и начина на стопанисване.
(3) Хигиенните изисквания към обектите се отнасят до:
1. проектирането, изграждането и устройството на помещенията им;
2. технологичното оборудване;
3. режима на експлоатация и поддържане на обекта и използваните за целта средства.
(4) Хигиенните изисквания към условията за производство и търговия с качествени и безопасни храни се отнасят до:
1. входящия контрол и съхранението на храните и опаковъчните материали;
2. технологичната преработка, производствения контрол и съхранението на готовата продукция;
3. транспорта на храните;
4. предлагането и продажбата на храните;
5. личната хигиена на работещите.
Чл.2. Не са предмет на тази наредба предприятията, които имат единствен предмет на дейност производство и/или търговия със:
1. лекарства;
2. тютюн и тютюневи изделия;
3. вино и спиртни напитки.
Чл.3. Подготовката, преработването, производството, приготвянето, пакетирането, съхранението, транспортът, предлагането за продажба и сервирането на храните се извършват по начин, който не води до замърсяването им.

Раздел II
Хигиенни изисквания при проектирането, изграждането и устройството на обектите


Чл.4. (1) Терените, на които се разкриват обектите, трябва да отговарят на изискванията на Наредба No 7 от 1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (обн.,ДВ,бр.46 от 1992 г.; изм. и доп.,бр.46 от 1994 г.,бр.89 от 1996 г.; изм.,бр.101 от 1996 г.; изм. и доп.,бр.101 от 1997 г., бр.20 от 1999 г.).
(2) Изискванията по ал.1 не се отнасят за обектите за търговия с храни и за обществено хранене, изградени на територията на промишлени предприятия и бензиностанции.
Чл.5. (1) Теренът на обектите трябва да е над нивото на подпочвените води и с подходящ наклон за оттичането на повърхностните води.
(2) Теренът по ал.1 се поддържа чист и сух.
(3) Пътищата, алеите и площадките на обекта се покриват с трайни настилки с подходящ дренаж, които позволяват ефективното им почистване.
Чл.6. Теренът на обектите за производство на храни се ограничава с ограда от прилежащата територия; в границите му се допуска изграждането само на постройки и конструкции, свързани с дейностите на конкретното производство.
Чл.7. (1) В жилищни зони могат да се изграждат обектите за производство на храни, посочени в приложение No 1, само в първия надземен етаж на сградите.
(2) В жилищни сгради с режим на етажна собственост се допуска разкриването на обекти за търговия с храни и за обществено хранене само в първия надземен етаж на сградата и при осигуряване на самостоятелен вход извън общите помещения на жилищната сграда.
(3) В лечебни и здравни заведения, общежития, жилищни сгради и прилежащи към тях помещения не се допуска изграждането на обекти за обществено хранене, които в резултат от дейността си създават шумови нива над хигиенните норми съгласно изискванията на Хигиенни норми 0-64 за пределно допустимите нива на шума в жилищни и обществени сгради и жилищни райони (обн.,ДВ,бр.87 от 1972 г.; изм.,бр.16 от 1975 г.).
Чл.8. (1) Обектите се поддържат чисти и в добро състояние.
(2) Обектите се проектират, изграждат и устройват по начин, който осигурява:
1. разделяне на първичната обработка на суровините и полуфабрикатите от тяхната последваща преработка;
2. последователност на технологичния процес за недопускане по време и между извършването на отделните операции на взаимно вредно влияние между суровините, готовата продукция и отпадъците, между готовата продукция и непочистен инвентар или съдове и между почистените и непочистените съдове и прибори;
3. работно пространство, което да позволява извършване на всички дейности, съгласно хигиенните изисквания;
4. лесно и ефикасно прилагане на процесите на почистване и дезинфекция;
5. недопускане на контакт на храните с токсични материали, попадане на чужди тела в храните, натрупване на прах, кондензация на пари и развитие на плесени по технологичното оборудване и повърхностите на помещенията;
6. необходимите температурни условия за осъществяване на производствения процес;
7. складова база и съоръжения за разделно съхранение на суровините, опаковъчните и спомагателните материали и готовите храни;
8. складове и съоръжения с капацитетни възможности за разделно съхранение на различните групи храни при температурни условия, указани от производителя, снабдени с устройства за отчитане и/или записване на поддържаните температури;
9. условия за поддържане на личната хигиена на персонала и изграждане на санитарно-технически съоръжения;
10. защита срещу достъпа на вредители, както и на замърсители на околната среда.
Чл.9. (1) Обектите се захранват с необходимото количество течаща топла и студена вода, отговаряща на изискванията на Наредба No 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ,бр.30 от 2001 г.).
(2) В случаите на режимно водоснабдяване на населените места или в случаите на липса на водоснабдяване във временните обекти се осигурява достатъчно количество резервна питейна вода.
(3) Не се разрешава повторно използване на употребената резервна вода.
(4) Водните пара и лед, които влизат в контакт с храните, се произвеждат от вода, отговаряща на изискванията по ал.1.
(5) Водният лед се съхранява и употребява по начин, който не допуска замърсяването му.
Чл.10. (1) Водоснабдяване с вода за технически цели се допуска по изключение само за целите за изграждане на локална отоплителна система или противопожарна защита.
(2) Водата за технически цели се включва в отделен водопровод, ясно маркиран за разграничаване. Не се допуска тя да има контакт с тръбопровода за питейната вода или възможност за обратно всмукване в него.
Чл.11. (1) Канализационната система на обекта се включва към централната канализационна система на населеното място с капацитетни възможности, които отговарят на производствените нужди, проектирана и изпълнена по начин, който не допуска риск от замърсяване на храните.
(2) Когато няма изградена канализационна система в местата, където се разкриват обектите, отпадните им води след пречистване се включват в съответната категория водоприемник при спазване на изискванията на действащите нормативни актове.
Чл.12. (1) Осветлението в различните групи помещения на обектите отговаря на изискванията на БДС 1786 "Осветление. Естествено и изкуствено".
(2) Изкуственото осветление не трябва да променя цвета на храните.
(3) Осветителните тела и външните части на електрическата инсталация се оборудват със защитни средства за предпазване на храните от попадане на чужди тела в случай на аварирането им.
Чл.13. (1) В обектите се осигурява естествена или механична общообменна вентилация за отвеждане на замърсения въздух и недопускане на прегряване, запрашаване и кондензация на пари.
(2) Механичната общообменна вентилация се устройва по начин, който не допуска постъпване на замърсен въздух в помещенията.
(3) Отворите на вентилационната инсталация се снабдяват с предпазни мрежи, филтри, решетки или други подобни съоръжения, изработени от материали, устойчиви на корозия. Тези съоръжения трябва да могат лесно да се демонтират за почистване и подмяна.
(4) Сгъстеният въздух, който се използва в производствения процес, трябва да изключва съдържанието на чужди газове, масла, частици, вода, прах и микроорганизми.
Чл.14. (1) Твърдите отпадъци се събират във водонепроницаеми съдове с плътно затварящи се капаци, изработени от материали и с конструкция, които позволяват ефикасно измиване и дезинфекция.
(2) Допуска се събирането на твърдите отпадъци в полимерни торби за еднократна употреба, специално предназначени за целта, поставени в добре затварящи се съдове или на стойки с прилепващ капак.
(3) Съдовете за отпадъци се съхраняват извън обекта или в обекта на специално предназначено за целта място, изолирано от останалите помещения, добре осветено, недостъпно за вредители, с подово покритие, удобно за ефикасно измиване, дезинфекция и отвеждане на отпадъчните води.
(4) Съдовете за отпадъци се поддържат чисти и в добър вид.
Чл.15. (1) В обектите се осигуряват санитарно-битови помещения за персонала.
(2) Санитарно-битовите помещения включват помещения за отдих, съблекални, бани и тоалетни, напълно отделени и без директна връзка с производствените помещения, залите за хранене или продажба на храните.
(3) Помещенията по ал.2 се осигуряват с добро осветление, отоплени и проветряване чрез естествена и механична вентилация, баните и тоалетните - и с топла и студена течаща вода, подходящи средства за подсушаване и дезинфекция на ръцете, свързани с ефективна канализация.
(4) В обектите за обществено хранене се осигуряват тоалетни и за посетителите, осигурени с миещи средства и възможности за подсушаване на ръцете. Когато обектът има персонал до 5 човека, се допуска общ санитарен възел за персонала и посетителите при спазване на изискванията по ал.2 и 3.
(5) По изключение се допускат външни тоалетни за обектите по ал.4, които са разкрити в селища без централна канализация или извън населените места.

Раздел III
Специфични хигиенни изисквания към помещенията на обектите


Чл.16. В помещенията, където се приготвят, обработват и преработват храни:
1. подовите настилки са гладки, без цепнатини и други дефекти и се поддържат чисти и в добро състояние; изработени са от водонепроницаеми, неабсорбиращи и нетоксични материали, с подходящ наклон към канализационните шахти или подовите сифони, позволяващи ефективно почистване и дезинфекция;
2. стените са покрити с водоустойчиви, неабсорбиращи, нетоксични материали, подходящи за влажно почистване, дезинфекция и обработка с противогъбични средства, гладки са, без пукнатини, цепнатини, фуги и други дефекти, изпълнени са в светли тонове и се поддържат чисти;
3. таваните и прикрепените към тях висящи конструкции и инсталации са конструирани и изпълнени по начин, който не допуска натрупването на прах, образуването на кондензати и плесени, и са удобни и достъпни за почистване и обработка с дезинфекционни и противогъбични средства;
4. повърхностите, които влизат в контакт с храните, вкл. и тези на оборудването, се поддържат чисти и в добро състояние, позволяват лесно измиване, а където е необходимо и дезинфекция, гладки са, изработени от водоустойчиви и нетоксични материали, подходящи за влажно почистване;
5. прозорците са с конструкция, която не допуска събирането на прах, от материали, които позволяват ефективно почистване и дезинфекция, отварящите се части са снабдени със защитни мрежи, които да могат лесно да се свалят за почистване или подмяна;
6. вратите са с гладка повърхност, покрити с неабсорбиращи материали, позволяващи влажно почистване и дезинфекция, с конструкция, която осигурява плътното им прилепване и защита срещу гризачи.
Чл.17. Параметрите на микроклимата в производствените помещения отговарят на изискванията на БДС 14776 "Охрана на труда. Работни места в производствени помещения. Санитарно-хигиенни норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно облъчване".
Чл.18. В производствените помещения на подходящи места се осигуряват мивки за измиване на ръцете с топла и студена течаща вода, миещи и подсушаващи средства, а където е необходимо - и средства за дезинфекция на ръцете. На всеки осем работници се осигурява най-малко една мивка.
Чл.19. Когато технологичният процес го изисква, се осигуряват условия за почистване, измиване и дезинфекция на технологичното оборудване и инвентара. Използваните за целта приспособления се изработват от устойчиви на корозия материали, конструирани са и изпълнени по начин, който позволява лесното им почистване, осигурени са с необходимото количество топла и студена вода за питейно-битови цели.
Чл.20. За измиването на храните се използват специално предназначени за целта мивки. Тези мивки се поддържат чисти и се осигуряват с топла и студена течаща вода за питейно-битови цели.

Раздел IV
Хигиенни изисквания към технологичното оборудване на обектите


Чл.21. (1) Технологичното оборудване отговаря на следните хигиенни изисквания:
1. то е с технически, конструктивни и експлоатационни възможности, които осигуряват протичането на производствения процес или предлагането на храните по начин, който не води до замърсяването им;
2. има конструкция, която позволява ефективното му почистване, измиване и дезинфекция;
3. поддържа се чисто и в техническа изправност;
4. има гладки повърхности без пукнатини и дефекти;
5. инсталирано е по начин, който осигурява достъп за ефективно почистване на пространствата около и под него.
(2) Всички хладилни и топлинни съоръжения се оборудват с контролни термометри или записващи устройства за отчитане на поддържаната температура.
Чл.22. Технологичното оборудване се изработва от материали, които са:
1. разрешени за контакт с храни;
2. устойчиви на корозия и промени при контакт с храни, миещи и дезинфекционни средства.
Чл.23. При нормални експлоатационни условия машините и съоръженията в обекта не трябва да създават шумови нива на работните места, които превишават нормите съгласно БДС 14478 "Шум. Допустими нива на работните места" и в съседните жилищни помещения над хигиенните норми съгласно "Хигиенни норми No 0-64" за пределно допустимите нива на шума в жилищни и обществени сгради и жилищни райони (обн.,ДВ,бр.87 от 1972 г.; изм., бр.16 от 1975 г.).

Раздел V
Хигиенни изисквания към експлоатацията и поддържането на обектите


Чл.24. Всички повърхности, които влизат в контакт с храните, се почистват, измиват и дезинфекцират след всяка употреба, след всяко прекъсване на извършваната технологична операция, а когато се използват непрекъснато - периодично, през определени интервали.
Чл.25. Дезинфекцията се провежда след почистването и измиването.
Чл.26. Почистването и дезинфекцията се извършват с миещи препарати (детергенти) и химични дезинфекционни средства, предназначени за целта, прилагани съгласно указанията на производителя за начина на употребата им.
Чл.27. Технологичното оборудване се почиства, измива и дезинфекцира след максимално възможно за целта разглобяване.
Чл.28. Текстилните материали, използвани за подсушаване, полиране, филтриране и покриване, се изпират след всяка употреба с перилни препарати и се подлагат на топлинна дезинфекция. Не се разрешава повторното използване на текстилни материали, предназначени за еднократна употреба.
Чл.29. (1) В обектите на места, достъпни за ползване от персонала, се поставят писмени инструкции за извършване на почистването, измиването и дезинфекцията на помещенията, технологичното оборудване или на трапезната посуда.
(2) Инструкциите по ал.1 съдържат указания за прилагания метод, вида и концентрациите на използваните средства, периодичността на извършване, отговорното за изпълнението лице.
Чл.30. Върху измитите и/или дезинфекцираните повърхности не се допускат остатъчни количества от миещи препарати и/или дезинфекционни средства.
Чл.31. Почистените и дезинфекцирани работни повърхности, съдове и инвентар отговарят на следните микробиологични показатели:
1. общ брой на мезофилните аеробни и факултативно анаеробните микроорганизми:
а) за повърхностите на технологичното оборудване - не повече от 100 КОЕ/см2;
б) за трапезна посуда - не повече от 300 КОЕ/см2 за цялата повърхност;
2. колиформи - да не се установяват в смивове и отривки от технологичното оборудване и трапезната посуда;
3. патогенни микроорганизми - да не се установяват в смивове и отривки от технологичното оборудване и трапезната посуда.
Чл.32. (1) Транспортните и потребителските опаковки, предназначени за многократна употреба, се измиват и при необходимост се дезинфекцират преди всяка употреба.
(2) Не се допуска използването на замърсени опаковки.
Чл.33. Помещенията по чл.15 се поддържат чисти по всяко време.
Чл.34. (1) В обектите се извършва постоянен контрол за наличие на вредители. При появата им се предприемат незабавни мерки за тяхното унищожаване.
(2) Унищожаването на вредителите по ал.1 се извършва само от специализираните за това служби при вземане на всички необходими мерки за недопускане замърсяването на храните.
(3) Необходимите по ал.2 химични вещества може да се съхраняват в обектите, при условие че са опаковани и етикетирани и се складират в заключено помещение или шкаф.
Чл.35. (1) В складовите и производствените помещения не се разрешава допускането на външни лица, които нямат отношение към дейността на обектите.
(2) В обектите не се разрешава присъствието и отглеждането на животни.

Раздел VI
Входящ контрол и съхранение на храните и опаковъчните материали


Чл.36. В обектите се приемат, съхраняват и предлагат само храни, произведени в предприятия, регистрирани по Закона за храните.
Чл.37. (1) Входящият контрол на храните и опаковъчните материали и на придружаващата ги документация се извършва от упълномощено лице от персонала преди приемането им в обекта.
(2) Лицата по ал.1 вписват в дневник за входящия контрол на приетите храни и опаковъчни материали следните данни: име на производителя, дата на приемане (а за бързоразвалящите се продукти - и час на приемане), номер на партидата, прието количество, вид на използвания транспорт, вид на придружаващата съответния продукт документация.
Чл.38. В обектите се съхранява информация за производителя на закупените непакетирани храни, като за продуктите от животински произход - и ветеринарномедицинският регистрационен номер на предприятието производител и/или номерът на ветеринарномедицинското свидетелство.
Чл.39. (1) В обектите се приемат само храни със запазени опаковки, етикетирани и маркирани съгласно Наредбата за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС No 136 от 2000 г. (ДВ,бр.62 от 2000 г.).
(2) В обектите не се приемат храни със съмнителни или видими признаци на развала, както и такива с изтекъл срок на минимална трайност.
(3) Храни, за които има съмнение относно годността им за консумация, се приемат в обекта само след извършване на хигиенна експертиза и издаване на становище за реализацията им от органите на държавния санитарен контрол или държавния ветеринарно-санитарен контрол.
(4) Количеството и видът на приеманите храни съответстват на капацитетните възможности на обекта за осигуряване на правилното им съхранение и продажба при спазване на определените от производителя условия и срокове на съхранение.
Чл.40. (1) Не се допуска влагането в производството, съхранението и продажбата на храни с настъпила развала или с видими промени в качеството им или с увредени опаковки.
(2) Храни с изтекъл срок на минимална трайност могат да се влагат в производството или да се продават само след получаване на писмено становище от органите на държавния санитарен контрол или държавния ветеринарно-санитарен контрол относно годността им за човешка консумация с точни предписания за условията на употребата им.
(3) Партидите храни по ал.2 се съхраняват в складовите помещения и се предлагат в търговската зала отделно от другите храни, като задължително се поставя информация относно удължаването на срока на трайност.
Чл.41. В складовете се осигуряват температурни условия и относителна влажност в съответствие с вида на храните, както и защита срещу достъпа на директна слънчева светлина и приток на замърсен въздух.
Чл.42. Помещенията, хладилните и топлинните съоръжения, в които се съхраняват и обработват храните, се поддържат чисти и в добро състояние.
Чл.43. Не се допуска съхраняване на храните извън складовите помещения и съоръженията.
Чл.44. (1) В складовете храните се подреждат по групи и партиди върху рафтове, стелажи, скари и др. по начин, който не допуска замърсяването им, при температурни условия и срокове, съответстващи на указанията на производителя.
(2) Готовите за консумация храни се съхраняват отделно от суровините, полуфабрикатите и опаковъчните материали при температурни условия, съответстващи на указанията на производителя.
(3) Бързоразвалящите се храни се съхраняват при хладилни условия.
(4) Опаковани замразени храни от различни групи могат да се съхраняват съвместно при условие, че има осигурена преграда помежду им.
Чл.45. Не се допуска повторно замразяване и съхранение на размразени храни.
Чл.46. (1) В складовете за храни не се допуска съхраняването на нехранителни стоки, както и извършването на друг вид дейности, които не са свързани със съхранението на храните.
(2) По изключение в обекти, които нямат отделни складови помещения, се допуска нехранителни стоки да се съхраняват с храни, за които не се изисква хладилно съхранение при условие, че нехранителните стоки са опаковани и е осигурена отделна складова площ за съхранението им.
Чл.47. (1) Опаковъчните материали се съхраняват отделно при условия, които не позволяват замърсяването и повредата им.
(2) Транспортните опаковки се съхраняват в отделно помещение или на специално определено за целта място.
Чл.48. Не се допуска повторно ползване на опаковъчните материали и съдовете за сервиране, предназначени за еднократна употреба.
Чл.49. Инвентарът и средствата, използвани за почистване, измиване и дезинфекция, се съхраняват на определени места, които нямат пряка функционална връзка със складовите и производствените помещения.


Каталог: files -> documents
documents -> Наредба №36 от 30 ноември 2005 Г. За изискванията към козметичните продукти
documents -> Чл. С наредбата се определят условията и редът за осъществяване на дейностите с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите
documents -> Закон за устройство на територията в сила от 31. 03. 2001 г
documents -> На 14 февруари съвпадат три празника
documents -> Наредба № рд-02-20-16 от 5 август 2011 Г. За планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
documents -> Наредба № н-9 от 16 декември 2009 Г
documents -> Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия 16 ноември 2014 година


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница