Bg европейски икономически и социален комитетДата24.07.2016
Размер213.68 Kb.
#3226BG


Европейски икономически и социален комитет

Брюксел, 2 февруари 2012 г.
ПЛЕНАРНА АСАМБЛЕЯ

18 И 19 ЯНУАРИ 2012 г.


ОБОБЩЕНИЕ НА ПРИЕТИТЕ СТАНОВИЩА

Настоящият документ е достъпен на официалните езици на интернет страницата на Комитета на следния адрес:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.documents#/boxTab1-2

Посочените становища могат да бъдат намерени онлайн чрез търсачката на Комитета:
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.opinions-search
Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — BELGIQUE/BELGIË

Тел.+32 25469011 — Факс +32 25134893 — Интернет адрес: http://www.eesc.europa.euСъдържание:


1. ФИНАНСОВО РЕГУЛИРАНЕ 3

2. ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ 4

3. ОКОЛНА СРЕДА 6

4. ОБЩА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО 9

5. ЕНЕРГЕТИКА 11

6. ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА 14

7. ВЪТРЕШЕН ПАЗАР 14

8. ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ 16


На пленарната асамблея на 18 и 19 януари 2012 г. от името на датското председателство на Съвета на ЕС присъства г-н Nicolai Wammen, министър по европейските въпроси в датското правителство, който представи работната програма и приоритетите на председателството.


На сесията бяха приети следните становища:
1. ФИНАНСОВО РЕГУЛИРАНЕ

 • Пруденциални изисквания


Докладчик: Peter Morgan (Работодатели UK)
Отправни документи: COM(2011) 452 final – 2011/0202 (COD) CESE 145/2012
Основни въпроси:
ЕИСК приветства основната идея на Директивата за капиталовите изисквания IV (ДКИ IV) и споразумението „Базел ІІІ“, на което тя се основава. Въпреки това ДКИ IV ще доведе до увеличаване на банковите разходи, а това е важно съображение за предприятията в ЕС и по­специално за МСП. Рамката от Базел е предназначена за банки, опериращи на международно равнище, като всички те трябва да се придържат към нея.
Новата рамка обединява микропруденциалните и макропруденциалните елементи. На микропруденциално равнище има изискване за по-голям и по-висококачествен капитал, по­добро покритие на рисковете, въвеждане на коефициент на ливъридж като предпазен механизъм за режима, основан на рискове, и нов подход към ликвидността. На макропруденциално равнище ДКИ IV изисква формирането на капиталови буфери в добри времена, които могат да бъдат използвани в период на криза, както и други мерки за преодоляване на системния риск и взаимосвързаността.
Според ЕИСК новите бизнес модели трябва да бъдат етични и устойчиви. Отношенията с клиентите трябва да бъдат подобрени, бизнес практиките трябва да бъдат добросъвестни и етични, а схемите за възнаграждение трябва да бъдат радикално преразгледани. С развоя на кризата пролича вината на всички участници. Сега всички те трябва да обединят усилията си, за да изградят кредитни институции, способни да оказват подкрепа на икономиката на ЕС през предстоящото трудно десетилетие.
За връзка: Claudia Drewes-Wran

(тел.: 00 32 2 546 80 67 – електронен адрес: claudia.drewes-wran@eesc.europa.eu)


2. ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ


Докладчик: Vladimíra Drbalová (Работодатели – Чешка република)
Отправен документ: Становище по собствена инициатива – CESE 147/2012
Основни въпроси:
Комитетът призовава Комисията да насърчи държавите членки да постигнат дългосрочните и краткосрочните цели, поставени в Декларацията от Брюж, и да подобрят качеството и ефективността на ПОО, за да повишат неговата привлекателност и приложимост.
Социалните партньори на всички равнища трябва да продължат да играят активна роля в процеса от Копенхаген и да помагат за постигането на краткосрочните цели. Двата процеса – от Болоня и от Копенхаген – следва да бъдат обединени в един интегриран подход.
Спешно е необходимо да се направи оценка на вече съществуващите разработки, за да се избегне дублиране на инструменти и за да се гарантира, че съществуващите програми и политики се осъществяват по подходящ и пълноценен начин.
Държавите членки следва да балансират системите за образование и обучение и да прилагат ефективно Съобщението от Брюж и процеса от Копенхаген, както и да спомагат за постигането на водещата цел на ЕС за 40 % завършили висше или равностойно образование, което включва по-високо равнище на ПОО.
Следва да се разработят финансови и нефинансови стимули както за предприятията, особено МСП, микропредприятията и занаятчийските предприятия, за да се повиши привлекателността на първоначалното професионално образование и обучение (ППОО) и непрекъснатото професионално образование и обучение (НПОО), така и за образователните институции, за да си сътрудничат те с предприятията.
Бизнес организациите в сътрудничество с другите социални партньори следва да участват активно в системите за консултации и ориентиране, и да подпомагат доставчиците на образование и обучение да разработват обучение, интегрирано в работата, и нови методи.
Промишлените отрасли и предприятия трябва да предоставят повече места за стажанти и възможности за учене на работното място, както и да насърчават служителите да предават знанията и опита си на стажантите, учещите на работното място или временните учители от програмите за ПОО.
Образователните институции следва да си сътрудничат по-тясно със секторите на промишлеността и да продължат да разработват по-широк набор от методи за учене, интегрирано в работата. За това е необходимо по-гъвкаво отношение към ПОО.
Комитетът призовава организациите на социалните партньори да поемат своите задължения, да бъдат проактивни в процеса на използване на всички методи и инструменти за подобряване на привлекателността на следгимназиалното професионално образование и обучение.
За връзка: Irina Fomina

(тел.: 00 32 2 546 80 91 – електронен адрес: irina.fomina@eesc.europa.eu) • Заетост на младите хора, професионални квалификации и мобилност


Докладчик: Dorthe Andersen (Работодатели – DK)
Отправен документ: Становище по собствена инициатива – CESE 148/2012
Основни въпроси:
Демографското развитие поставя големи предизвикателства за пазара на труда. Последиците от икономическата криза показват, че трудовите пазари страдат от структурни проблеми. По­специално за младите хора се оказва трудно, въпреки подходящата квалификация, да стъпят на пазара на труда. Затова държавите членки трябва да извършат реформите, които са очертани в стратегията „Европа 2020“ и националните програми за реформа за възстановяване на растежа.
Младежката безработица носи големи икономически и социални недостатъци за обществото и за самите млади хора и ограничава възможностите за растеж. Конкурентоспособността на Европа зависи до голяма степен от квалифицираните служители и съществува рискът тя да изостане в надпреварата за специалисти и висококвалифицирани служители.
В действителност никой не знае какви ще бъдат работните места на бъдещето, но обучението следва да изхожда от потребностите на пазарите на труда и задачите, които действително предстои да бъдат решени. Признаването на придобитите извън образователните системи квалификации следва да се засили. Акцентът в учебните планове би трябвало да се поставя повече върху общите и иновативните умения.
Следва да се премахнат бариерите между образователната сфера и пазара на труда и превесът на финансовите съображения следва да се избягва. Партньорството между предприятията и образователната сфера би трябвало да се задълбочи с оглед на разработването на учебни планове и прогнозирането на бъдещи потребности. Обучението би трябвало да води до заетост.
Комбинираната система на обучение и стажове би трябвало да се разпространява в сферата на образованието, включително при съответно висше образование и при професионално обучение. Синергиите между практическа дейност и обучение на работното място, както и преподаването на теорията засилват пригодността за заетост на младите хора, осигуряват по­добро навлизане в професията и дават стимул за развитието на учебната програма.
Държавите, които биха искали да въведат комбинирана система на обучение, би трябвало да получат субсидии от Европейския социален фонд за възникващите първоначални разходи.
Един открит и динамичен пазар на труда може да насърчава мобилността и по-специално да създава възможности за заетост на младите хора. В съответствие със стратегията „Европа 2020“ и националните програми за реформа, от държавите членки се очаква да модернизират своите трудови пазари, за да увеличат капацитета им за поемане на работници и да подобрят функционирането им.
Активна политика за пазара на труда, която мотивира търсещите работа и заетите да се учат през целия живот, допринася за засилване на професионалната и географската мобилност и по този начин създава повече възможности за заетост.
За връзка: Erik Madsen

(тел.: 00 32 2 546 90 39 – електронен адрес: erik.madsen@eesc.europa.eu)


3. ОКОЛНА СРЕДА

 • ГМО в ЕС


Докладчик: Martin Siecker (Работници – NL)
Отправен документ: Допълнение към становище – CESE 149/2012
Основни въпроси:
Генетично модифицираните организми (ГМО) са щекотлива тема за дискусии. Генното инженерство (ГИ) е тема, която предизвиква и голям интерес, и голямо безпокойство. Дебатът често е емоционален и поляризиран. Освен това изглежда, че наред с различията в мненията за предимствата и недостатъците на ГИ, дори и в самия ЕИСК съществуват многобройни неясноти и хипотези, например относно вида и степента на правното регулиране на ГМО в ЕС. Това е достойно за съжаление, тъй като тази важна и политически чувствителна тема заслужава и изисква по-качествен дебат.
Настоящата правна рамка на ЕС за ГМО е в процес на преразглеждане. В този контекст ЕИСК скоро ще започне по-често да излага своите възгледи относно политиката и законодателството в областта на ГИ. Като ориентир и подготовка за този бъдещ дебат настоящото становище дава общ поглед върху състоянието на нещата и на дискусията във връзка с ГМО и тяхното регулиране в ЕС. Тук се включват различни аспекти, сред които етични, екологични, технологични, (социално-)икономически, правни и политически въпроси. Всички те, които произтичат от почти неограничените възможности на ГИ и на бързото развитие на приложенията на ГМО, трябва да бъдат разглеждани в широк обществен контекст. Настоящото становище има за цел да предостави пътна карта за балансирана и компетентна политическа дискусия по тези важни въпроси.
В него се очертават само основните точки на дискусията и се посочват само някои от най­важните дилеми, свързани с ГМО и тяхното регулиране в ЕС. По много от тези теми от ЕИСК ще се очакват по-подробни (проучвателни) становища и Комитетът възнамерява да извърши тази проучвателна работа в най-близко време. Приоритетни са оценката на действащото законодателство на ЕС относно ГМО, неговото евентуално преразглеждане и попълването на регулаторните празноти, откроени в настоящото становище. ЕИСК се ангажира да изготви в близко време последващи становища по тези важни теми.
За връзка: Anna Bobo Remijn

(тел.: 00 32 2 546 82 75 – електронен адрес: annabobo.remijn@eesc.europa.eu) • Съдържание на сяра в корабните горива


Докладчик: Jan Simons (Работодатели – NL)
Отправни документи: COM(2011) 439 final – 2011/0190 (COD) – CESE 151/2012
Основни въпроси:
ЕИСК, като има предвид крайната цел за почти пълно премахване на сярата в горивата, използвани в морското корабоплаване, отново заявява, че одобрява взетото през 2008 г. от Международната морска организация (ММО) решение за драстично намаляване на съдържанието на сяра в корабните горива до 2020 г. Комитетът призовава всички държави членки на ММО за възможно най-бърза ратификация на съответната конвенция на ММО с цел да се гарантира прилагането ѝ в целия свят.
Затова ЕИСК подкрепя също и предложението на Европейската комисия за адаптиране на Директива 1999/32/EО спрямо Приложение VI относно предотвратяването на замърсяването на въздуха от кораби към Конвенция MARPOL, т.е. Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби 73/78 на ММО. Въпреки това някои предложения и въздействия трябва да бъдат разгледани по-задълбочено.
ЕИСК се застъпва за включването в директивата на разпоредби, които да съответстват напълно на правило 18 на ММО относно качеството на горивото с неговата „клауза за наличност“ (изискване за „пускане на пазара“), задължения за докладване, в случай че даден кораб използва правило 18, както и на „клаузата за неналичност“.
ЕИСК изразява резерви спрямо предложението от 2020 г. да се въведе пределно допустима стойност за съдържанието на сяра в размер на 0,1 % за пътнически кораби, използвани извън SECA (Sulphur Emission Control Areas – зони за контрол на емисиите на серни оксиди). Предложението още не е достатъчно проучено. Въпреки това, в интерес на здравето на пътниците и екипажите на пътническите кораби, той е склонен да подкрепи това предложение. В ЕС не трябва да има разлики в грижата за здравето на населението.
ЕИСК счита, че забраната за пускане на пазара на корабни горива със съдържание на сяра над 3,5 тегловни процента (3,5 % m/m) ограничава привлекателността и използването на технологии за ограничаване на вредните емисии (скрубери) на борда на корабите, и настоява за допълнителни пояснения.
ЕИСК е обезпокоен от евентуалните проблеми, които могат да възникнат, ако от 2015 г. бъде въведена норма от 0,1 % за пределно допустимо съдържание на сяра в SECA. Възможните последици не са били предмет на сериозен анализ от страна на ММО в рамките на оценка на въздействието. Комитетът препоръчва в бъдеще ММО да изготвя предварителна оценка на въздействието.
ЕИСК счита, че е необходимо и занапред да се проучват и подобряват алтернативните методи за намаляване на емисиите или евентуалното използване на алтернативни горива. С оглед на липсата на яснота по различни въпроси, като например дали през 2015 г. ще разполагаме с гориво с ниско съдържание на сяра или опасността от „пренасочване“ на транспорта, в своя придружителен документ към предложението за директива Комисията предлага, ако има опасност тези неясноти да се превърнат в реалност, своевременно да бъде променен крайният срок за въвеждане, за да се гарантира, че и занапред ще се насърчават необходимите инвестиции. Особено като се има предвид, че до 2015 г. остава малко време, срокът за въвеждане на пределно допустимата стойност в размер на 0,1% следва да се отложи за 2020 г.

За връзка: Anna Bobo Remijn

(тел.: 00 32 2 546 82 75 – електронен адрес: annabobo.remijn@eesc.europa.eu) • Шеста програма за действие на Общността за околната среда (съобщение)


Докладчик: Franco Chiriaco (Работници – IT)
Отправни документи: COM(2011) 531 final – CESE 152/2012
Основни въпроси:
ЕИСК приветства инициативата на Комисията за оценка на Шестата програма за действие на Общността за околната среда (ПДОС). Въпреки че представлява важен принос в разработването на политиките, според Комитета Шестата ПДОС имаше ограничено въздействие върху приемането на конкретни инструменти. Независимо от трудностите при събирането на информация, която да послужи за анализ на изпълнението на дейностите, съдържащи се в програмата, могат да се констатират значителни закъснения в приемането на законодателните инструменти, трудности при определянето на конкретни цели и недостатъчни механизми за контрол и мониторинг.
Поради това ЕИСК настоятелно призовава Комисията да усъвършенства наличните инструменти, включително механизмите за наблюдение и оценка, с цел да се гарантира ефективно прилагане на съществуващото законодателство. В същото време Комитетът препоръчва по-голяма съгласуваност между различните законодателни и програмни инициативи в областта на околната среда и по-голяма интеграция на екологичните въпроси в рамките на взаимосвързани секторни политики. ЕИСК призовава Комисията за по-голяма яснота и конкретност в посрещането на предизвикателствата, свързани с околната среда. По­специално следва да се изясни какво се разбира под „ефективно използване на ресурсите“ и „екологична икономика“ и да се посочи конкретно какви промени се изискват както от производителите, така и от потребителите, в количествено и качествено отношение.
Освен това Комитетът счита, че трябва да се обърне по-голямо внимание на международното измерение.
Накрая, в съобщението на Комисията липсва виждане в дългосрочен план, не се говори за евентуална нова програма за действие и не се посочва каква би трябвало да бъде добавената стойност на Седмата ПДОС. ЕИСК смята, че тази програма би трябвало да бъде съгласувана със стратегията „Европа 2020“ и водещите инициативи и да ги допълва, да съдържа цели и приоритети, определени реалистично и въз основа на широк политически консенсус, както и да осигури инструменти за гарантиране на ефикасността на предложените мерки.
За връзка: Anna Bobo Remijn

(тел.: 00 32 2 546 82 75 – електронен адрес: annabobo.remijn@eesc.europa.eu)


4. ОБЩА ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО


Докладчик: Seppo Kallio (Други интереси – FI)
Отправни документи: COM(2011) 470 final - 2011/0206 (COD) – CESE 150/2012
Основни въпроси:
ЕИСК приветства и подкрепя целите на Многогодишния план за гарантиране на устойчива експлоатация и опазване на генетичната цялост и разнообразието на запаса от сьомга в Балтийско море. Въпреки това графикът за слабите запаси от сьомга в южните части на морето е нереалистичен в контекста на наличната информация.
ЕИСК счита, че е от съществено значение ограниченията за риболова да се прилагат за целия жизнен цикъл на сьомгата и за всички форми на риболов. Възстановяването на слабите запаси от сьомга изисква не само ограничаване на риболова, но и мерки за възстановяване на зоните за отглеждане на сьомга. Според ЕИСК определянето на общ допустим улов (ОДУ) за речните зони е безсмислено, тъй като процедурата е тромава от административна гледна точка, а наблюдението му би довело до значителни допълнителни разходи. Отговорност за регулирането и наблюдението на риболова във вътрешни води следва да носи преди всичко съответната държава членка. Европейската комисия би упражнявала контрол върху прилагането на националните програми за наблюдение въз основа на докладите на държавите членки.
ЕИСК е съгласен с включването на корабите за услуги в обхвата на регламента. Въпреки това любителският риболов, който не е включен в плана, все още има голям дял от общия улов на сьомга. Любителският риболов също би трябвало да се регулира и наблюдава на национално равнище и да бъде проследяван посредством докладите, представяни на Комисията от държавите членки.
ЕИСК не е съгласен да се забрани компенсаторното зарибяване без убедителни научни доказателства, че такова зарибяване е вредно. Трябва да се наблюдава качеството на младата сьомга за възстановяване на запаса. ЕИСК препоръчва генетичният риск, произтичащ от дейността по попълване на запаса, да бъде намален чрез ежегодно производство на млада сьомга с произход от дива сьомга.
Европейският икономически и социален комитет счита, че е от съществено значение да се наблюдава адекватно и ефективно риболовът на сьомга и препоръчва спешно да се съсредоточат ресурсите върху наблюдението на риболова на сьомга. ЕИСК призовава за допълнителни пояснения във връзка с оценката на Международния съвет за изследване на морето по отношение на широко разпространеното невярно деклариране на улова на сьомга.
ЕИСК подчертава значението на съвременните изследвания, свързани със сьомгата, за успешното изпълнение на многогодишния план. Освен надеждни статически данни за улова, е необходима повече информация за причините за смъртността в морето.
ЕИСК счита, че предложението за регламент може да има отрицателни последици за заетостта в търговския риболов, преработващата промишленост, продажбите, оборудването, туристическия риболов и аквакултурите.
За връзка: Maarit Laurila

(тел.: 00 32 2 546 97 39 – електронен адрес: maarit.laurila@eesc.europa.eu) • Многогодишен план за запаса от херинга, намиращ се на запад от Шотландия


Становище от категория В
Отправни документи: COM(2011) 760 final - 2011/0345 (COD) – CESE 153/2012
Основни въпроси:
Целта на това предложение на Комисията е да определи правомощията, които да бъдат делегирани на Комисията в Регламент (ЕО) № 1300/2008 на Съвета, да установи съответната процедура за приемане на тези актове и да приведе някои разпоредби в съответствие с процедурата за взимане на решения в Договора от Лисабон.
Комитетът одобрява съдържанието на предложението.
За връзка: Petra Dlouhá

(тел.: 00 32 2 546 83 94 – електронен адрес: petra.dlouha@eesc.europa.eu )


5. ЕНЕРГЕТИКА

 • Участие на гражданското общество в изграждането на бъдеща европейска енергийна общност


Докладчик: Pierre Jean Coulon (Работници – FR)
Отправен документ: Становище по собствена инициатива – CESE 154/2012
Основни въпроси:
ЕИСК одобрява последните инициативи на Европейската комисия за постигане на взаимна свързаност и завършване на вътрешния енергиен пазар и за подготвяне на енергийното бъдеще на Европа.
ЕИСК подкрепя принципа за създаване на Европейска енергийна общност (ЕЕО), като одобрява налагащите се междинни етапи, а именно европейски регионални енергийни мрежи, фонд за развитие на възобновяемите енергийни източници и група за закупуване на газ.
ЕИСК препоръчва да се направи нещо повече и да се интегрират европейските пазари, за да се слеят и за да се намали цената на енергията. Относно енергийния микс ЕИСК препоръчва също на равнището на ЕС изборът да се прави по по-съгласуван и ефикасен начин. Групи от държави биха могли да оформят официално засилено сътрудничество въз основа на приоритетни проекти за инфраструктура, взаимна свързаност и допълване на енергийните производство и доставки.
ЕИСК предлага инвестициите, в т.ч. и националните, да се насочат предимно към научните изследвания в областта на енергийните технологии с ниска въглеродна интензивност. Трябва да се постави акцент върху възобновяемите енергийни източници и мащабните проекти, които могат да допринесат за повторната индустриализация на Европа и за заетостта.
ЕИСК настоява универсалният достъп до енергия да залегне сред целите на общата енергийна политика на ЕС. ЕИСК смята, че компетентните органи или енергоразпределителните предприятия трябва системно да информират крайните потребители за техните права и че, ако е необходимо, трябва да се подобри защитата на потребителите. ЕИСК препоръчва незабавно да се реши проблемът за енергийната бедност, а именно посредством „европейски пакт за европейска солидарност“.
ЕИСК настоява за създаването на обща структура за доставка на енергия от изкопаеми горива. Призовава за увеличаване на компетенциите на ЕС в областта на преговорите по и контрола на международните споразумения за енергийни доставки.
ЕИСК препоръчва да се засили сътрудничеството в областта на енергетиката с развиващите се страни и съседите на ЕС в дух на развитие и партньорство.
ЕИСК призовава да се създаде форум на гражданското общество по въпросите на енергетиката, който да позволи на членуващите организации да защитават мотивирано своята гледна точка пред вземащите решения.
ЕИСК препоръчва да се направи оценка за периода отсега до 2014 г. на постигнатия с помощта на член 194 от ДФЕС напредък и тогава да се помисли дали се налагат промени в светлината на направените в това становище предложения.
За връзка: Sébastien Occhipenti

(тел.: 00 32 2 546 84 24 – електронен адрес: sebastien.occhipenti@eesc.europa.eu) • Обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката


Докладчик: Jonathan Peel (Работодатели – UK)
Отправни документи: COM(2011) 540 final - 2011/0238 (COD) – CESE 155/2012
Основни въпроси:
Предложението за решение на Комисията беше публикувано заедно със Съобщение относно „Енергийната политика на ЕС: ангажиране с партньори извън нашите граници“ (COM(2011) 539 final), първия всеобхватен стратегически документ за външните отношения на ЕС в областта на енергетиката. Въпреки че двата документа на Комисията са тясно свързани, ЕИСК се съобрази с искането, отправено в писмото за сезиране, да съсредоточи анализа си върху предложението за решение.
ЕИСК приветства предложението за създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствените споразумения в областта на енергетиката и подкрепя идеята Комисията да играе активна роля тогава, когато държавите членки преговарят с трети държави. Комитетът счита, че Европа трябва да започне да говори с един глас, ако иска да гарантира адекватни, стабилни и сигурни доставки на енергия и да изгради ефективен единен енергиен пазар.
ЕИСК изразява съжаление от факта, че външните енергийни споразумения с търговски оператори не са включени в предложението и призовава Комисията да предприеме активни мерки, за да получи лесен и пълен достъп до онези части от търговските споразумения, по отношение на които се смята, че биха могли да възникнат регулаторни усложнения.
Комитетът напомня на Комисията да вземе под внимание резервите на държавите членки, които биха могли да се почувстват застрашени, и да подходи внимателно към всеки един преход, за да осигури по-добро приемане.
ЕИСК настоява да се разясни допълнително как ще се прилагат на практика разпоредбите относно поверителността предвид факта, че всички основни елементи на един бизнес договор са поверителни, тъй като са търговска тайна; това би могло да изложи на риск пълното прилагане на предложеното законодателство.
Комитетът призовава участието на гражданското общество да бъде упоменато изрично в предложението. Той приветства горещо неотдавнашното си включване в работата на тематичната платформа на Източното партньорство за енергетиката.
За връзка: Martin Schneider

(тел.: 00 32 2 546 82 70 – електронен адрес: martin.schneider@eesc.europa.eu)


6. ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА

 • Административно сътрудничество в областта на акцизите


Главен докладчик: Heidi Lougheed (Работодатели – IE)
Отправни документи: COM(2011) 730 fin – 2011/0330 (CNS) – CESE 146/2012
Основни въпроси:
ЕИСК подкрепя и одобрява предложението за нов регламент относно административното сътрудничество в областта на акцизите като необходимо и полезно с оглед подпомагането на сътрудничеството между националните администрации, за да се осигури ефективно събиране на данъците и борба срещу измамите с акцизи.
За връзка: Gerald Klec

(тел.: 00 32 2 546 99 09 – електронен адрес: gerald.klec@eesc.europa.eu)


7. ВЪТРЕШЕН ПАЗАР

 • Единен пазар за правата върху интелектуална собственост


Докладчик: Denis Meynent (Работници FR)
Отправен документ: COM(2011) 287 final – CESE 143/2012
Основни въпроси:
Комитетът счита, че правата върху интелектуална собственост (ПИС) трябва да продължат да насърчават иновациите и растежа. Първостепенната задача трябва да бъде да се позволи на МСП да защитават своите открития и творби, без да се забравят човешкото измерение и общественият интерес.
Комитетът се надява, че прилагането на практика на единния европейски патент ще се осъществи занапред и че инициативите на Комисията ще намалят значително транзакционните разходи.
Освен това ЕИСК:


 • що се отнася до събирането на възнагражденията за авторските права за разпространението на музика по интернет, настоява да се проведат консултации с представителните организации за съответните права и интереси и за прозрачност и контрол на органите за управление;

 • по отношение на таксата за копиране за лични цели смята, че тя е несправедлива, тъй като копирането е неразривна част от честното използване (fair use);

 • що се отнася до фалшифицирането и незаконните копия, смята, че ако цените са разумни и достъпни, частното незаконно копиране ще изгуби привлекателността си;

 • в случай на нарушение на правата ЕИСК счита, че следва да се помисли за конкретни процедури. Сътрудничеството между заинтересованите страни би следвало да гарантира, че обезщетението на притежателите на права съответства във възможно най-голяма степен на истинските претърпени вреди (общ принцип за пропорционалност).

Комитетът очаква също така с интерес да се запознае с предложенията на Комисията за осъвременяването на правото на марките и неговото хармонизиране и актуализиране в рамките на единния пазар.


За връзка: Luís Lobo

(тел.: 00 32 2 546 97 17 – електронен адрес: luis.lobo@eesc.europa.eu)


 • Стратегическа визия за европейските стандарти


Докладчик: Edgardo Iozia (Работници – IT)
Отправен документ: COM(2011) 311 final CESE 144/2012
Основни въпроси:
ЕИСК:


 • счита, че приемането на общи стандарти на ЕС допринася за развитието на конкурентоспособен единен пазар;

 • счита, че следва да се намали времето, необходимо за разработване на стандарти, така че винаги да отразяват обществените нужди (намаление с 50% до 2020 г.), без обаче това да се извършва по еднакъв начин и без да се поставят под въпрос необходимите и понякога продължителни консултации със заинтересованите страни;

 • счита, че участието в стандартизацията следва да бъде толкова важно, колкото и участието в законодателния процес. По-засиленото участие от страна на потребителите, МСП и други заинтересовани страни е необходимо и може да бъде постигнато с финансова подкрепа;

 • признава особения характер на пазара на ИКТ и необходимостта от бързо определяне на стандарти. Един истински приобщаващ процес би следвало да утвърди тези стандарти;

 • счита за изключително важно и в интерес на ЕС да играе много активна роля в международните дейности в областта на стандартизацията.


За връзка: Gerald Klec

(тел.: 00 32 2 546 99 09 – електронен адрес: gerald.klec@eesc.europa.eu)


8. ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ

 • Миротворческата роля на ЕС в контекста на външните отношения: най-добри практики и перспективи


Докладчик: Jane Morrice (Други интереси – UK)
Отправен документ: Становище по собствена инициатива – CESE 156/2012
Основни въпроси:
Становището е продължение на становището по собствена инициатива SC/029   CESE 1686/2008 относно ролята на ЕС в мирния процес в Северна Ирландия. В него се проучват по­подробно начините, по които ЕС може да предаде натрупаните по време на миротворческата му дейност знания и опит на други конфликтни райони по света.
В становището се отправят препоръки как ЕС може да разшири ползотворната дейност на ЕС в подкрепа на разрешаването на конфликти в контекста на външните отношения, утвърждавайки репутацията си на изключително ефикасен и надежден миротворец на световната сцена.
Въпреки положените усилия за подобряване на съгласуваността, все още не е постигнат интегриран, общоевропейски подход в областта на укрепването на мира. Необходимо е да се изготви ясно дефинирана стратегия за укрепване на мира, която да обхваща цивилната, военната и дипломатическата дейност, действията за бързо реагиране, хуманитарната помощ, действията в областта на развитието, търговията и инвестициите, както и всички останали дейности на ЕС, които оказват въздействие върху уязвимите райони.
Друго голямо предизвикателство е да се намери начин да се постигне „съгласуваност, координация и взаимно допълване“ между широкия спектър от политики, участници и инструменти в тази област във и извън ЕС, и да се координират приоритетите с държавите членки и външните донори.
Организациите на гражданското общество играят ключова роля за гарантирането на ефективността и дългосрочната устойчивост на стратегиите за укрепване на мира посредством процесите на сътрудничество и консултации с местните недържавни участници.
Създаването на Център за укрепване на мира, свързан с други работещи в тази област органи, с цел да се постави акцент върху независимите експертни съвети, диалога, обучението, изследванията и споделянето на опит между работещите в сферата, се счита за ценна придобивка в подкрепа на работата на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) в жизненоважната област на укрепването на мира.
За връзка: Beatriz Porres

(тел.: 00 32 2 546 91 31 – електронен адрес: beatriz.porres@eesc.europa.eu)
_____________

Greffe CESE 3/2012 FR/EN – DT/ai

Каталог: resources -> docs
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> Награда на еиск за организираното гражданско общество за 2014 г. Отличие за изключителни постижения в инициативи на гражданското общество
docs -> „Гърция и Великите сили през Втората световна война
docs -> Bg rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — belgique/belgië
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> Rue Belliard/Belliardstraat 99 — 1040 Bruxelles/Brussel — belgique/belgië
docs -> Bg европейски икономически и социален комитет
docs -> Януари 2012 г. Съдържание стр
docs -> Доклад conten t introduction


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница