Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групистраница4/8
Дата23.07.2016
Размер1.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Глава трета.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИГ, ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА СЪОТВЕТНА ТЕРИТОРИЯ ЗА МИГ, ПРИЛАГАЩИ СТРАТЕГИИ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ


Раздел I.
Изисквания към кандидатите


Чл. 35. Безвъзмездна финансова помощ за управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност се предоставя само на МИГ, която е одобрена със заповед на министъра на земеделието и храните и е сключила договор за финансиране изпълнението на Стратегия за местно развитие.
Раздел II.
Финансови условия


Чл. 36. (1) Финансовата помощ, отпускана при условията на тази глава, е част от бюджета на стратегията на МИГ, предназначен за управление, придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията й на действие.

(2) Максималният размер допустими разходи за финансовата помощ по ал. 1 не може да надхвърля 20 % от общия публичен принос, одобрен за финансиране от ПРСР за изпълнение на Стратегия за местно развитие.

(3) Финансовата помощ по ал. 1 възлиза на 100 % от одобрените разходи.

Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) Помощта за управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност се изплаща за финансиране на одобрени и извършени дейности и разходи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)

(4) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.)

(5) (В сила от 01.03.2010 г.) Авансово плащане се извършва еднократно, при условие че тази възможност е включена в договора за отпускане на финансова помощ.

(6) (В сила от 01.03.2010 г., доп. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Авансовото плащане е в размер до 20 на сто от стойността на публичната помощ за разходи за управление, придобиване на умения и постигане на обществена активност, одобрена за съответната стратегия.

(7) (В сила от 01.03.2010 г.) Авансово плащане може да бъде заявено не по-късно от три месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансова помощ.

(8) (В сила от 01.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на Разплащателната агенция в размер 110 % от стойността на авансовото плащане или запис на заповед, издадена от публичноправен орган в полза на РА в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.

(9) (В сила от 01.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Срокът на гаранцията или срокът за предявяване на плащанията при записа на заповед трябва да покрива срока на изпълнение на Стратегията за местно развитие, удължен с шест месеца.

(10) (В сила от 01.03.2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Гаранцията се освобождава или записът на заповед се връща на издателя след изплащане на последната заявка за плащане към Стратегията за местно развитие, но не по-късно от 31 декември 2015 г.
Раздел III.
Допустими разходи


Чл. 38. Възстановяват се единствено разходи, които:

1. са извършени и платени от МИГ след подписване на договора за финансово подпомагане на Стратегията за местно развитие;

2. могат да бъдат установени и потвърдени с оригинали на документи съгласно българското законодателство, удостоверяващи извършените и платени разходи.

Чл. 39. (1) Максималният размер на финансова помощ, предназначена за разходи за управление на МИГ (оперативни разходи), не може да надвишава 60 % от средствата по чл. 36, ал. 2, като останалите се използват за изпълнение на дейностите по придобиване на умения и постигане на обществена активност за развитието на територията.

(2) Допустимите разходи за управление дейността на МИГ (оперативни разходи) са следните:

1. (изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) разходи за заплати и други възнаграждения за персонала (изпълнителен директор, експерт/и по прилагане на дейностите по Стратегията за местно развитие, счетоводител, асистент и др.), разходи за социални и здравни осигуровки за персонала и обезщетения за временна неработоспособност, дължими от работодателя;

2. разходи за експерти и други платени услуги, свързани с прилагането на стратегията, възнаграждения на експерти (възнаграждения на консултанти, външни експерти, одитори и др.);

3. разходи за командировки на персонала съгласно Наредбата за командировките в страната, приета с ПМС № 72 от 1986 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 1987 г.; изм., бр. 21 от 1991 г., бр. 2 от 1994 г., бр. 62 от 1995 г., бр. 34 от 1997 г., бр. 40 от 1999 г. и бр. 2 от 2008 г.) и Наредбата за служебните командировки и специализациите в чужбина, приета с ПМС № 115 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм., бр. 80 и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г. и бр. 10 от 2009 г.);

4. разходи за наем на един офис;

5. (доп. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) разходи за наем и/или закупуване на офис техника, в т.ч. правен и счетоводен софтуер и офис оборудване и обзавеждане, както и разходи за застраховане на закупените активи;

6. закупуване на офис консумативи и канцеларски материали;

7. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) разходи за наем и/или закупуване на лек автомобил с под 150 к.с. и с над 5+1 места и разходи за застраховане на закупения автомобил;

8. разходи за закупуване горива за лек автомобил;

9. разходи за организиране срещи на МИГ;

10. (доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) разходи за комуникация (телефон, интернет, пощенски услуги, куриерски услуги), транспорт, топло- и електроенергия, охрана на офиса, електронен подпис и други разходи, необходими за оперативното функциониране на офиса;

11. разходи за участие на МИГ в дейности на Националната и Европейската селска мрежа за развитие на селските райони.

(3) Допустимите разходи за дейности за придобиване на умения и постигане на обществена активност за развитието на територията са:

1. разходи за проучвания на съответната територия (териториални, икономически и социални анализи и други анализи и проучвания);

2. разходи за осигуряване на информация за територията и за стратегията за местно развитие (изследвания, наблюдения и др.);

3. разходи за обучение на екипа, ангажиран в прилагането на Стратегията за местно развитие;

4. разходи за популяризиране, информиране и публичност:

а) разходи за създаване и поддръжка на интернет страница;

б) създаване и поддръжка на актуални новини;

в) публикации, печат, в т.ч. издаване на списание, публикации на резултати от дейността, на реклами за дейността, на покани за организирани събития;

г) отпечатване на брошури, рекламни материали, формуляри за кандидатстване, материали за обучение и други свързани с популяризиране дейността на МИГ;

д) реализиране на радио- и телевизионни предавания и реклами;

е) преводи;

ж) изработка и монтаж на табели и билбордове за популяризиране на проекта;

з) други разходи за популяризиране, информиране и публичност;

5. разходи за организиране на обучение на местни лидери.

Чл. 40. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.04.2013 г.) (1) Местните инициативни групи прилагат съответните процедури от Закона за обществените поръчки (ЗОП) при избор на изпълнител за разходите за управление, придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията им на действие.

(2) За доставки на стоки и/или услуги за разходи на стойност над 5000 лв. до стойностите, определени в чл. 14, ал. 5 ЗОП, МИГ е длъжна да проведе процедура за избор на изпълнител за доставка на стоки или услуги с три оферти, в случай че не е провела процедура за избор на изпълнител по ЗОП.

(3) Алинея 2 не се прилага по отношение на разходите за доставка на електроенергия, вода, горива, топлоенергия, телефонни услуги, пощенски услуги, интернет услуги, наем на помещение, възнаграждения за членовете на комисията за избор, разходи за заплати и други възнаграждения на персонала и разходите за командировки.

(4) Процедурата за избор на изпълнител/доставчик по ал. 2 включва:

1. запитване за оферта, съгласно приложение № 2а, до не по-малко от трима изпълнители/доставчици, съдържащо технически спецификации, дата, изисквания за срок на валидност на офертите и критерии за избор на оферта (най-ниска цена или икономически най-изгодна оферта);

2. най-малко три съпоставими независими оферти от оференти, вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, юридически лица с нестопанска цел или физически лица, а оферентите - чуждестранни лица, да притежават правосубектност съгласно националното им законодателство;

3. документ, съдържащ обосновка за направения избор.

Чл. 41. (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Следните разходи са недопустими за финансиране:

1. разходи за закупуване на техника или оборудване втора употреба;

2. разходи за застраховки на дълготрайни активи (ДА) (материални и нематериални), различни от придобитите със средства, отпуснати по тази наредба;

3. разходи за осигурителни вноски и застраховки на персонала, които не са задължителни с нормативен акт;

4. разходи за закупуване на земя и сгради;

5. данъци, такси и данък добавена стойност (ДДС), с изключение на невъзстановим ДДС, когато е поет действително и окончателно от кандидати, различни от лицата, съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху добавената стойност;

6. разходи за лихви, глоби и неустойки;

7. свързани с договор за лизинг, като печалба за лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи;

8. разходи за основна работна заплата на изпълнителния директор на МИГ, надвишаващи 6 минимални работни заплати за страната на месец;

9. разходи за основна работна заплата на останалия персонал на МИГ, надвишаващи 4 минимални работни заплати за страната на месец;

10. разходи за командировки в страната на персонала на МИГ, надвишаващи определените в Наредбата за командировките в страната;

11. разходи за нощувки в страната, надвишаващи 100 лв.;

12. разходи, платени в брой, с изключение на разходите по чл. 39, ал. 2, т. 3, 6, 8, 9, 11 и разходи за телефон, застрахователни премии, пощенски и куриерски услуги;

13. разходи за командировки в чужбина на персонала на МИГ, надвишаващи определените в Наредбата за служебните командировки и специализациите в чужбина;

14. разходи за закупуване на повече от един лек автомобил.
Раздел IV.
Ред за одобряване на планираните дейности и разходи


Чл. 42. (1) Ежегодно до 10 ноември МИГ планират и подават в МЗХ заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за следващата календарна година по образец (приложение № 5).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) В годината на одобрение на МИГ заявлението за одобрение на планирани дейности и разходи за годината на одобрение на СМР и следващата календарна година по ал. 1 се подава в срок до един месец от получаване на уведомлението за одобрение на местната инициативна група по чл. 20, ал. 2.

(2а) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2010 г.) В заявлението за одобрение на планираните дейности и разходи, подавано през 2013 г., се включват планираните дейности и разходи за 2014 г. и 2015 г.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Документите по ал. 1 се подават в един екземпляр и копие на магнитен носител (СD).

(4) Заявлението се подава в деловодството на МЗХ - лично, по куриер или по пощата с обратна разписка.

Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Заявленията за одобрение на планираните дейности и разходи се разглеждат и одобряват от МЗХ.

Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) (1) Не по-късно от 30 работни дни след подаването на заявлението за одобрение на планираните дейности и разходи министърът на земеделието и храните със заповед одобрява или отказва изцяло или частично одобрението на предложените дейности и разходи.

(2) Проверката за административно съответствие и допустимост на заявлението се извършва от управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони.

(3) Ако се установи липса, непълнота или неточност на представените документи, МЗХ уведомява писмено кандидата, който в срок до 10 работни дни от датата на уведомяването може да отстрани констатираните пропуски чрез представяне на документи.

(4) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето за отстраняване на пропуските в представените документи.

(5) Когато кандидатът не отстрани установените нередовности в срока по ал. 2, както и при несъответствие с изискванията за допустимост, съответните дейности и/или разходи не се одобряват.

(6) Преценка за обосноваността на предложените разходи се извършва от комисия, определена със заповед на министъра на земеделието и храните.

(7) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 44а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) (1) Промени в одобрените дейности и разходи за съответната календарна година се одобряват със заповед на министъра на земеделието и храните или упълномощено от него лице.

(2) Одобряват се само заявления за промяна, подадени преди изпълнението на дейността, за която се отнася промяната, да е започнало.

Чл. 45. (Отм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.)
Раздел V.
Изплащане на финансовата помощ


Чл. 45а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) (1) При кандидатстване за авансово плащане МИГ подава заявка за авансово плащане по утвърдения от изпълнителния директор на Разплащателната агенция образец в Централното управление на Разплащателната агенция и прилага следните документи:

1. копие от документ за самоличност на законния представител на МИГ;

2. копие от документ за самоличност на лицето, което подава документите (в случай на упълномощаване);

3. нотариално заверено изрично пълномощно, в случай че документите не се подават лично от законния представител на МИГ, съгласно сключения договор;

4. свидетелство за съдимост - от представляващия МИГ и от членовете на управителния орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, издадено не по-рано от 6 месеца преди предоставянето му - оригинал или копие, заверено от законния представител на МИГ; когато за някое от лицата свидетелството за съдимост подлежи на издаване от чуждестранен орган, същото се представя в легализиран превод - оригинал или копие, заверено от ползвателя на помощта;

5. удостоверение за наличие или липса на задължение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, издадено от компетентния орган по приходите не по-рано от 1 месец преди предоставянето му - оригинал или заверено копие от законния представител на МИГ;

6. удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му;

7. декларация съгласно приложение № 3а;

8. декларация съгласно приложение № 3б;

9. документ от съответната търговска банка, удостоверяващ, че титуляр по посочената банкова сметка е съответната МИГ;

10. банкова гаранция в оригинал или запис на заповед в оригинал, издадена от публичноправен орган в полза на Разплащателната агенция, в размер 110 % от стойността на заявеното авансово плащане за срока на изпълнение на Стратегията за местно развитие, удължен с шест месеца;

11. решение от компетентния орган за одобряване на запис на заповед.

(2) Заявка за авансово плащане се подава не по-рано от 10 работни дни след датата на сключване на договора за финансиране изпълнението на Стратегията за местно развитие.

(3) Служителите от Разплащателната агенция извършват преглед на документите в присъствието на представителя на МИГ.

(4) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти Разплащателната агенция писмено уведомява МИГ, която в срок до 15 работни дни от получаване на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи, включително документи извън посочените в ал. 1.

(5) След отстраняване на констатираните пропуски по ал. 4 МИГ има право в рамките на срока по чл. 37, ал. 7 отново да подаде заявка за плащане.

(6) След приемане на документите за авансово плащане ползвателят на помощта получава уникален идентификационен номер на заявката.

(7) В срок 25 работни дни от подаване на заявката за авансово плащане Разплащателната агенция изплаща одобрената сума или мотивирано отказва авансовото плащане със заповед на изпълнителния директор на Разплащателната агенция.

Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Заявка за одобрение на извършените дейности по отношение на допустимите разходи за съответния отчетен период приложение № 6, заедно с Доклад за отчитане на изпълнените дейности за същия период може да се представя на Управляващия орган на ПРСР:

1. в срок до 14 дни след изтичане на всяко тримесечие през годината на одобрение на МИГ и следващата календарна година;

2. в срок до 14 дни след изтичане на всяко полугодие на оставащите до края на прилагането на СМР календарни години;

3. не по-късно от 30 септември 2015 г. за последната заявка за окончателно одобрение на извършените дейности и разходи.

(2) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Крайният срок за подаване на заявка за одобрение на извършените дейности по отношение на допустимите разходи за съответната година е 14 януари на следващата календарна година, с изключение на разходите за 2015 г., за които срокът е определен в ал. 1, т. 3.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Докладите за отчитане на изпълнението трябва да съдържат пълна информация за всички извършени дейности и разходи за съответния отчетен период, за който се иска възстановяване на разходи.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Към доклада за отчитане на изпълнението трябва да бъдат приложени заверени от представляващия МИГ копия на документите по приложение № 7, доказателства за реалното извършване на дейностите, както и други документи, извън посочените в приложението, по преценка на управляващия орган на ПРСР.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Документите по ал. 1 и 3 трябва да бъдат представени на български език, а в случаите, когато са изготвени на чужд език, трябва да бъдат придружени с превод на български език от заклет преводач.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Заявки, подадени след изтичане на срока по ал. 1, не се разглеждат.

(7) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Плащането на разходи за дейности, включени в съответните доклади за отчитане на изпълнението на дейностите, приложени към заявката по чл. 46, ал. 1, може да бъде извършено от МИГ най-късно в срок до 30 дни след изтичане на съответния отчетен период.

(8) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Условието на ал. 7 не се прилага за разходите, включени в окончателния доклад, за които се прилага срокът, определен в чл. 10, ал. 5.

(9) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Разходи за пътни и нощувки за командировки, платени в отчетен период преди реализиране на командировката, са допустими само при условие, че пътуването е осъществено.

Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Заявката за одобрение на извършените дейности по отношение на допустимите разходи ведно с доклада за отчитане на изпълнението на дейностите се подават в деловодството на МЗХ - лично, по пощата с препоръчано писмо или по куриер.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 38 от 2010 г.)

Чл. 48. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) В срок 30 работни дни от получаване на заявката по чл. 46, ал. 1 и доклада управляващият орган на ПРСР извършва проверка за допустимост на дейностите, осъществени от МИГ за съответния период.

(2) Дейностите и разходите по ал. 1 трябва да бъдат планирани от МИГ и одобрени от управляващия орган на ПРСР по реда на чл. 44.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) След приключване на проверката по ал. 1 управляващият орган на ПРСР предлага на министъра на земеделието и храните или упълномощено от него лице да одобри напълно или частично извършените дейности по отношение на допустимите разходи. Управляващият орган на ПРСР уведомява МИГ и РА за окончателното решение за пълното или частичното одобрение на дейностите по отношение на допустимите разходи.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) В случай на нередовност или непълноти на представените документи управляващият орган на ПРСР уведомява МИГ, който трябва да отстрани нередовността и непълнотите в срок от 14 работни дни от получаване на уведомлението.

(5) Срокът по ал. 1 спира да тече за времето, определено за отстраняване на нередовностите и непълнотите по реда на ал. 4.

Чл. 49. (1) В срок от 14 работни дни от датата на получаване на уведомителното писмо по чл. 48, ал. 3 МИГ изготвя и подава заявка за плащане в ЦУ на РА (по образец, утвърден от изпълнителния директор на РА).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Всяка заявка трябва да е придружена от документите, посочени в приложение № 7а, и други документи по преценка на РА.

(3) Документите по ал. 2 трябва да бъдат представени в оригинал, нотариално заверено копие или копие, заверено от представляващия МИГ. В случай на представяне на заверени от представляващия МИГ копия на документи техните оригинали се осигуряват за преглед от служител на РА.

(4) Заявката за плащане се подава лично от представляващия МИГ или упълномощено от него лице, което следва да представи нотариално заверено пълномощно.

(5) Разплащателната агенция извършва преглед на документите в присъствието на представителя на МИГ.

(6) В случай на липса или нередовност на документите по ал. 3 РА връща документите на представителя на МИГ заедно с писмено изложение на липсите и нередовностите.

(7) След отстраняване на констатираните нередовности по ал. 6 МИГ има право в рамките на срока по ал. 1 отново да подаде заявка за плащане.

(8) След приемане на документите на заявката за плащане се дава уникален идентификационен номер.

Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) В срок до четири месеца от подаване на заявката за плащане РА:

1. проверява представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани със заявката за плащане;

2. одобрява или мотивирано отказва със заповед на изпълнителния директор на РА изплащането на финансовата помощ;

3. изплаща одобрената финансова помощ;

4. изготвя и изпраща уведомително писмо за извършеното плащане до МИГ и управляващия орган на ПРСР.

(2) В случай на нередовност на документите или непълнота и неяснота на заявените данни и посочените факти централното управление на РА уведомява писмено МИГ, който в срок до 15 работни дни от деня на уведомяването може да отстрани констатираните нередовности, непълноти или неясноти чрез представяне на допълнителни и/или нови документи.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г.) Срокът по ал. 1 се удължава в следните случаи:

1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по дадена заявка за плащане е необходимо становище на други органи или институции, той се удължава със срока за получаване на отговор;

2. със заповед на изпълнителния директор на РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са събрани документи и/или информация, които създават съмнение за нередност;

3. когато се провежда контролна проверка въз основа на Приложение I, т. 4 от Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. относно реда и начина на прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други стопански субекти, както и по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ L 171, 23.06.2006 г.), той се удължава с един месец.

Чл. 51. (1) Разплащателната агенция може да откаже изплащането на част или на цялата помощ, когато:

1. установи нередовност на документите или непълнота или неяснота на заявените данни и посочените факти по реда на чл. 50, ал. 1;

2. установи несъответствие с дейностите и изискванията, определени с тази наредба;

3. ползвателят на помощта не отстрани непълнотите и пропуските в срока по чл. 50, ал. 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) След извършено плащане или пълен отказ за плащане РА уведомява управляващия орган на ПРСР.

(3) (Нова - ДВ, бр. 81 от 2011 г., в сила от 18.10.2011 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Разплащателната агенция отказва изплащането на част или на цяла заявка за плащане, подадена през 2014 г. и/или 2015 г., когато сумата на изплатената финансова помощ и заявените допустими разходи надхвърля 20 % от сумата на договорените средства по мерките от стратегията, изплатената финансова помощ за разходи за управление, придобиване на умения и постигане на обществена активност и заявените допустими разходи по последната заявка за плащане.

(4) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Разплащателната агенция отказва изплащането на част от последната заявка за плащане за 2013 г., когато сумата на изплатената финансова помощ за разходи за управление през 2011 г., 2012 г., 2013 г. и заявените допустими разходи за управление през 2013 г. надхвърля 60 % от разходите за управление, придобиване на умения и постигане на обществена активност.

(5) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Разплащателната агенция отказва изплащането на част от последната заявка за плащане за 2014 г. и/или 2015 г., когато сумата на изплатената финансова помощ за разходи за управление и заявените допустими разходи за управление през съответната година надхвърля 60 % от платените и заявени разходи за управление, придобиване на умения и постигане на обществена активност за същата година.
Каталог: upload -> files
files -> Мотиви към законопроекта
files -> Мотиви към законопроекта
files -> Списък на участниците – 22 ученици от икономически професионални гимназии и 3-ма учители
files -> З а п о в е д № от г. На основание чл. 162, ал. 4 от Кодекса за застраховането, образците на отчет
files -> Съдържание увод глава първа. Особености на отразяването на кризата в медийния дискурс
files -> Единни в многообразието замяза на „Еднообразни в разединението”
files -> Заседанието на кабинета, в което участваше и министър Москов продължава
files -> Заседание на новото ръководство на фонда се очаква те да бъдат разпределени, посочи още премиерът


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница