Мотиви към законопроектастраница1/3
Дата22.07.2016
Размер337.49 Kb.
#505
  1   2   3


МОТИВИ към законопроекта:

  • Осъзнатата необходимост за облекчаване на регулаторните режими в сферата на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството;

  • Подобряване на бизнес средата и стимулиране на инвестиционната инициатива;

  • Повишаване ролята и отговорността на неправителствения сектор в управлението на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството;

  • Подобряване капацитета на публичната администрация;

  • Намаляване на бюрократичната тежест;

  • Съкращаване на сроковете при процедури, свързани с устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството;

  • Икономически ефект от облекчаване на инвестиционния разрешителен режим.

Редица конкретни предложения на професионалните камари и др. професионални и граждански сдружения с нестопанска цел.
ЗАКОНОПРОЕКТ

за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

(обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47, 53, 77, 82 и 99 от 2012 г., бр. 15,24, 27, 28 и 66 от 2013г.)СРАВНИТЕЛЕН ТЕКСТ НА ЗАКОНОПРОЕКТА
(в червено са оцветени текстовете, които са предложени за отпадане или корекция, а в син цвят са означени новопредложените текстове.)§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 след думите „въз основа на конкурс”, точката се премахва и се добавя текста „като в комисията по конкурса участват представители на КАБ и САБ с общ брой най-малко 1/3 от състава на комисията.”. В изречение второ след думата „лица“ се добавя текста „членове на КАБ“ и след думата „правоспособност“ се добавя текста „като на онези от тях, които са държавни служители по смисъла на ЗДС, за времето на заемане на длъжността правоспособността им се замразява. Атестациите от страна на КАБ при назначаването и на всеки годишен период от работата им са задължителни“. Текстът „или които имат необходимия стаж за придобиването й” се заличава.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) В общините и в районите на Столичната община и на градовете с районно деление се назначават главни архитекти по трудово или по служебно правоотношение въз основа на конкурс, като в комисията по конкурса участват представители на КАБ и САБ, с общ брой най-малко 1/3 от състава на комисията. За главни архитекти се назначават лица, членове на КАБ с придобита пълна проектантска правоспособност, като на онези от тях, които са държавни служители по смисъла на ЗДС, за времето на заемане на длъжността правоспособността им се замразява. Атестациите от страна на КАБ при назначаването и на всеки годишен период от работата им са задължителни. или които имат необходимия стаж за придобиването й.

2. В ал. 4 се създава изречение второ „В състава на експертния съвет задължително се включват представители на КИИП, КАБ и САБ”.

ПОЯСНЕНИЕ: Регламентираното присъствие на представители на КИИП, КАБ и САБ би гарантирало подобряване на професионалното ниво на експертните съвети.(4) Кметът на общината (района) назначава общински (районен) експертен съвет по устройство на територията. В състава на експертния съвет задължително се включват представители на КИИП, КАБ и САБ.§ 2. В чл. 6, ал. 2 и ал. 3 думите „могат да” се заличават.


(2) В състава на експертните съвети по ал. 1 могат да се включват и специалисти извън администрацията, към която са създадени.

(3) За работата на експертните съвети по ал. 1 могат да се предвиждат средства по съответните бюджети.

§ 3. В Чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал.1 се добавя ново изречение:

Редът и условията за възлагане, изработване, процедиране, приемане и прилагане на ПУП по настоящата алинея се определят с Наредба на Министъра на регионалното развитие.

ПОЯСНЕНИЕ: Предвиденото изискване в законопроекта за наличието на наредба, регламентираща реда и условията за възлагане, изработване, процедиране, приемане и прилагане на ПУП по чл. 16 от ЗУТ, би дала възможност за унифициране и опростяване на практиката в отделните общински администрации и в АГКК.
(1) (Доп. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) С подробен устройствен план за територии с неурегулирани поземлени имоти, както и за територии с неприложена първа регулация по предходен устройствен план се определят необходимите площи за изграждане на обектите на социалната инфраструктура - публична собственост на озеленените площи, обединени в зелена система, и на общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. За осъществяване на тези предвиждания с влизането в сила на плана собствениците на недвижими имоти прехвърлят в полза на общината процентна част от площта на имотите си, определена с плана, но не повече от 25 на сто. Редът и условията за възлагане, изработване, процедиране, приемане и прилагане на ПУП по настоящата алинея се определят с Наредба на Министъра на регионалното развитие.

2. В ал.2 след думата „се изработва“ се добавя „в цифров вид “.


(2) Подробният устройствен план по ал. 1 се изработва в цифров вид на базата на кадастрална карта, одобрена по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър


3. Създава се ал.2а.

„(2а) Обхватът на подробния устройствен план по ал. 1 се определя по границите на съществуващи поземлени имоти в кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР)”(2а) Обхватът на подробния устройствен план по ал. 1 се определя по границите на съществуващи поземлени имоти в кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР)


3. Създава се ал.4а.

„(4а) За отразяване на подробният устройствен план по ал. 1 в кадастралната карта се изработва проект за изменение на кадастралната карта след определяне на проектни идентификатори от СГКК.”(4а) За отразяване на подробният устройствен план по ал. 1 в кадастралната карта се изработва проект за изменение на кадастралната карта след определяне на проектни идентификатори от СГКК.


4. Създава се ал.5а.

„(5а) Документът за собственост преди улегулирането , заповедта на кмета за индивидуализация на новообразувания УПИ и издадената скица от СГКК удостоверяват правото на собственост върху новообразуваните УПИ и могат да послужат за съставянето на нови актове за собственост или за извършване на правни сделки.”(5а) Документът за собственост преди улегулирането, заповедта на кмета за индивидуализация на новообразувания УПИ и издадената скица от СГКК удостоверяват правото на собственост върху новообразуваните УПИ и могат да послужат за съставянето на нови актове за собственост или за извършване на правни сделки.§ 4. В Чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:

1.В ал.1 след думите „имоти за” се добавя текстът „свободно”, запетаята след думите „жилищно застрояване” се премахва, текстът „свободно или свързано в два имота” се заличава и се премахва запетаята след него.(1) При урегулиране на поземлени имоти за свободно ниско жилищно застрояване, свободно или свързано в два имота, се спазват следните размери:

2.В ал.1 се създава т. 6 със следното съдържание:

6. В земи по § 4 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - най-малко 16 м лице и 500 кв.м повърхност6. В земи по § 4 от Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - най-малко 16 м лице и 500 кв.м повърхност


3. В ал. 5 след текста „в квартали за средно” думата „високо” се заличава, след думите „за ниско свързано застрояване” текстът „в повече от два имота за застрояване със социални жилища или за друго специфично застрояване” се заличава.
ПОЯСНЕНИЕ: Промяната би улеснила възможността при сключено застрояване с редови къщи да се създават урегулирани поземлени имоти с намалени размери - лице и повърхност, така че всяка къща да разполага с индивидуален урегулиран поземлем имот.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) При урегулиране на поземлени имоти в квартали за средно високо и високо жилищно застрояване, за ниско свързано застрояване в повече от два имота за застрояване със социални жилища или за друго специфично застрояване размерите на имотите се определят със самия подробен устройствен план, без да се спазват нормите по ал. 1.§ 5. В Чл. 21, ал. 5 след думите „се установява свързаното застрояване” се допълва текстът „въз основа на виза за проектиране по чл. 140.”.

Чл. 21 (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Свързано ниско застрояване се допуска при наличие на нотариално заверено писмено съгласие на собствениците на съседните урегулирани поземлени имоти, в които се установява свързаното застрояване въз основа на виза за проектиране по чл. 140.§ 6. В чл. 56, ал. 2 се изменя така:

„(2) За обектите по ал. 1 се издава разрешение за поставяне по ред, установен с наредба на Министъра на инвестиционното проектиране, а за държавни и общински имоти - и въз основа на схема, одобрена съответно от Областния управител и Кмета на общината след приемане от съответния експертен съвет по устройство на територията. За държавните имоти схемата се одобрява след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота.”

ПОЯСНЕНИЕ: Правилата и нормите за поставяне и премахване на преместваеми обекти е желателно да бъдат унифицирани за цялата страна, което значително ще улесни и опрости процедурата особено в големите градове. Изработването, приемането и прилагането на конкретните схеми за поставяне на преместваемите обекти запазва изцяло възможностите за самостоятелна комунална политика на всяка община. И понастоящем е уместно да се отбележи, че редът и условията за възлагане, създаване, приемане и прилагане на устройствените планове, както и процедурите по инвестиционното проектиране, са унифицирани за цялата страна.


(2) За обектите по ал. 1 се издава разрешение за поставяне по ред, установен с наредба на общинския съвет Министъра на инвестиционното проектиране, а за държавни и общински имоти - и въз основа на схема, одобрена съответно от Областния управител и Кмета главния архитект на общината след приемане от съответния експертен съвет по устройство на територията. За държавните имоти схемата се одобрява след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи с областния управител.§ 7. В чл. 57, ал.1 думите „с наредба на общинския съвет” се заместват с „наредбата”.


(1) (Предишен текст на чл. 57 - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Върху недвижими имоти могат да се поставят рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи въз основа на разрешение за поставяне, издадено по ред, установен с наредбата на общинския съвет по чл. 56, ал. 2.§ 8. В чл. 139 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал.1 се променя както следва:

Инвестиционните проекти могат да се изработват съгласно Наредба издадена от Министъра на инвестиционното проектиране за обхват, съдържание, фази и за съответния проектантски хонорар. В същата наредба ясно се разграничават минималните изисквания за обем и съдържание на инвестиционните проекти, необходими за издаване на разрешение за строеж от тези, които са необходими и задължителни за изграждането на строежа, но не подлежат на съгласувателен и разрешителен режим за нуждите на индивидуалния административен акт.

2. В ал. 3 думите „от проектантите на останалите части и” се заличава, след думите „ от възложителя” се добавя текстът „и от водещия проектант по смисъла на чл. 162, ал. 7 на настоящия закон, отговорен за взаимното съгласуване и координация на всички части от инвестиционния проект”. В изречение второ текстът „с подпис от проектантите на останалите части и от възложителя” се заличава.

ПОЯСНЕНИЕ: Промяната значително ще улесни и опрости процедурата по издаване на разрешение за строеж, която се критикува от всички участници в инвестиционния процес като ненужно усложнена, отнемаща излишно време, усилия и разходи. Ще се облекчи работата на общинската администрация и ще се повиши нейния капацитет. Публичната администрация е прекомерно натоварена с несвойствени дейности в условията на много утежнен разрешителен режим. При условията на съществуващи Камари създадени със закон, удостоверяващи пълна проектантска правоспособност, е възможно значително облекчаване на режима с регламент на минималните изисквания за обем и съдържание на инвестиционните проекти, необходими за издаване на разрешение за строеж ( по примера на др. европейски страни в т.ч. Германия).


Чл. 139. (1) Инвестиционните проекти могат да се изработват в съгласно Наредба издадена от Министъра на инвестиционното проектиране за обхват, съдържание, следните фази и за съответния проектантски хонорар. В същата наредба ясно се разграничават минималните изисквания за обем и съдържание на инвестиционните проекти, необходими за издаване на разрешение за строеж от тези, които са необходими и задължителни за изграждането на строежа, но не подлежат на съгласувателен и разрешителен режим за нуждите на индивидуалния административен акт. :

1. идеен проект;

2. технически проект;

3. работен проект (работни чертежи и детайли).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Всички документи - графични и текстови, по всички части на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от проектанта на съответната част и се съгласуват с подпис от проектантите на останалите части и от възложителя и от водещия проектант по смисъла на чл. 162, ал. 7 на настоящия закон, отговорен за взаимното съгласуване и координация на всички части от инвестиционния проект. Не се съгласуват с подпис от проектантите на останалите части и от възложителя изчисленията, извършени от проектанта по съответната част.
3. Ал. 5 се заличава(5) (Изм. - ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г.) Министърът на инвестиционното проектиране издава наредба за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.§ 9. В Чл. 140, ал. 3 след текста „по чл. 12, ал. 3” се поставя запетая и се добавя текста „чл. 21, ал. 5”


Чл. 140. (3) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2004 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г., доп. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) За строежите по чл. 12, ал. 3, чл. 21, ал. 5, чл. 41, ал. 2, чл. 50, 51, 58, 59, чл. 133, ал. 6 и чл. 134, ал. 6, както и за обекти - недвижими културни ценности издаването на виза е задължително. За тези строежи визата за проектиране се съобщава на заинтересуваните лица по чл. 131.
§ 10. В Чл. 142 се правят следните изменения и допълнения:

(1) Инвестиционните проекти подлежат на съгласуване и одобряване и са основание за издаване на разрешение за строеж, в което задължително се вписва и името на водещия проектант по смисъла на чл. 162, ал. 7.

1. В ал.6 се създава т. 5 със следното съдържание:

5. като комплексен доклад, съставен от проектанта на обекта извън тези от първа и втора категория


ПОЯСНЕНИЕ: Оценката за съотвествие е възможно да се изготвя от проектантския екип, който по същество и съгласно пълната проектанска правоспособност на всеки специалист по отделните части носи отговорност за проектите. Това би улеснило, опростило и ускорило процедурата до издаване на разрешение за строеж.

(1) Инвестиционните проекти подлежат на съгласуване и одобряване и са основание за издаване на разрешение за строеж, в което задължително се вписва и името на водещия проектант по смисъла на чл. 162, ал. 7.


(6) Оценката за съответствие се извършва:

1. с приемане от експертен съвет на одобряващата администрация;

2. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) като комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма - консултант, несвързана с проектанта - за обекти от първа и втора категория задължително, а за обекти от по-ниска категория - по желание на възложителя.

3. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2004 г.)

4. (отм. - ДВ, бр. 65 от 2004 г.)

5. като комплексен доклад, съставен от проектанта за обекти извън тези от първа и втора категория2. Ал. 9 се отменя.


(9) (Нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Всички документи - графични и текстови, на инвестиционния проект се подписват и подпечатват от съответния квалифициран специалист и от управителя на фирмата консултант, извършила оценката за съответствие. Докладът за оценка на съответствието се подписва от управителя на фирмата консултант и от всички квалифицирани специалисти, извършили оценката.§ 11. В Чл. 143, ал. 1, т. 5 се добавя изречението:

„Министърът на културата създава и поддържа публичен регистър за недмижимите културни ценнности, техните граници и охранителните им зони, както и за специфичните изисквания към тях.”

Създава се нова т. 6:

Удостоверение за регистриран в КАБ договор за проектиране, съгласно изискванията на чл. 29, ал. 3 от ЗКАИИП и удостоверение за регистриран в КАБ договор за авторски надзор.
Чл. 143. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Инвестиционните проекти се съгласуват и одобряват въз основа на представени:

1. оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежа;

2. (изм. - ДВ, бр. 82 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г.) положително становище на органите по пожарна безопасност и спасяване за строежите от първа и втора категория;

3. предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура;

4. (нова. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие или друг специален закон, и съответствие на инвестиционния проект с условията в тези актове;

5. (нова - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2009 г., в сила от 20.11.2009 г., изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) съгласуване с Министерството на културата при условията и по реда на чл. 125, ал. 6 - за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони. Министърът на културата създава и поддържа публичен регистър за недмижимите културни ценнности, техните граници и охранителните им зони, както и за специфичните изисквания към тях.

6. Удостоверение за регистриран в КАБ договор за проектиране, съгласно изискванията на чл. 29, ал. 3 от ЗКАИИП и удостоверение за регистриран в КАБ договор за авторски надзор.

(2) За съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти се заплащат такси по Закона за държавните такси и по Закона за местните данъци и такси.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2004 г.)
§ 12. В Чл. 147 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал.1 се създава т. 15 със следното съдържание:

15.Промяна на предназначението без извършване на строително-монтажни работи, при спазване на изискванията по чл. 38.


Чл. 147. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Не се изисква одобряване на инвестиционни проекти за издаване на разрешение за строеж за:

15. Промяна на предназначението без извършване на строително-монтажни работи, при спазване на изискванията по чл. 38.2. В ал.2 след думите „с указания за изпълнението им,” текстът „а” се заличава. След текстът „към разпределителната мрежа” се поставя запетая и се допълва с „а в случаите по т. 15 се представят архитектурен проект и становище от инженер-конструктор, с което се доказва носимоспособност - механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителната конструкция при новото предназначение”.
ПОЯСНЕНИЕ: Улесняване на процедурата.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г., доп. - ДВ, бр. 35 от 2011 г., в сила от 03.05.2011 г., доп. - ДВ, бр. 29 от 2012 г., в сила от 10.04.2012 г.) За строежите по ал. 1, т. 1, 3, 5, 7, и 12 се представя становище на инженер-конструктор с указания за изпълнението им, а в случаите по т. 14 - се представят становища на инженер-конструктор, на електроинженер и/или на инженер по топлотехника с чертежи, схеми, изчисления и указания за изпълнението им и становище, с което са определени условията за присъединяване към разпределителната мрежа, а в случаите по т.15 се представят архитектурен проект и становище от инженер-конструктор, с което се доказва носимоспособност - механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителната конструкция при новото предназначение.

Каталог: upload -> files
files -> Мотиви към законопроекта
files -> Списък на участниците – 22 ученици от икономически професионални гимназии и 3-ма учители
files -> З а п о в е д № от г. На основание чл. 162, ал. 4 от Кодекса за застраховането, образците на отчет
files -> Наредба №23 от 18 декември 2009 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "управление на местни инициативни групи
files -> Съдържание увод глава първа. Особености на отразяването на кризата в медийния дискурс
files -> Единни в многообразието замяза на „Еднообразни в разединението”
files -> Заседанието на кабинета, в което участваше и министър Москов продължава
files -> Заседание на новото ръководство на фонда се очаква те да бъдат разпределени, посочи още премиерът


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница