Наредба №29 от 16 декември 2005 г за условията и реда за производство на фиданки за залесяване в горските разсадници държавна собственостстраница4/4
Дата17.04.2017
Размер0.6 Mb.
1   2   3   4
§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Абиотична повреда" е видимо изменение на тъкани и органи на дървесната растителност, причинени от елементи на неживата природа - вятър, сняг, ниски и високи температури, пожари, антропогенни фактори и др.;

2. "Алкална почва" е почва с реакция на почвения разтвор pH, по-голяма от 7;

3. "Ауксин" е търговско наименование на група химични вещества (на основата на оцетната киселина), които се използват за стимулиране на вкореняването и растежа;

4. "Биологични особености на вида" са особености на живите организми: морфологически, анатомически, фитоценологични и др. Те зависят предимно от външните условия (климат, околна среда) и са резултат от влиянието на светлината, влажността, температурата и т.н.;

5. "Биотична повреда" е видимо изменение на тъкани и органи на дървесната растителност, причинени от живи организми - гъбни болести, насекомни вредители, бозайници и др.;

6. "Биохимичен процес" е процес, протичащ в живите организми, който поддържа тяхната жизнеспособност;

7. "Брануване" е обработка на почвата, която се извършва рано през пролетта след изпръхване на почвата за подобряване на структурата и водно-физичните й свойства;

8. "Валиране" е обработка на почвата след посева за уплътняване на повърхностния почвен слой;

9. "Варуване" е неутрализиране на киселите почви с калциев карбонат;

10. "Вегетативен отдел" е производствен отдел в разсадника, в който се произвеждат фиданки чрез вегетативно размножаване;

11. "Вегетативно размножаване" е производство на фиданки чрез размножаване на части от растения;

12. "Вегетация" е фаза в развитие на растението, по време на която в него протичат процеси на развитие и растеж;

13. "Вдървеняване" е процес на лигнифициране на тъканите в растенията;

14. "Вкоренилище" е производствен отдел на разсадника, в който се произвеждат фиданки чрез вкореняване на резници;

15. "Воднофизични свойства на почвата" са съвкупност от свойства на почвата, които определят наличието и усвоимостта на водата по дълбочина на почвения профил;

16. "Временен горски разсадник" е определена със заповед на началника на НУГ площ, която се намира под склопа на насаждение, определено за базов източник за производство на репродуктивни материали от категория "идентифициран". Срокът на ползването му е до отписване на базовия източник от регистъра на горската семепроизводствена база;

17. "Генно модифицирани растения" са растения, в които генетичният материал е бил променен по начин, който настъпва естествено при кръстосване или естествена рекомбинация;

18. "Генна банка" е съхранен генетичен материал в клонови и генеративни колекции или чрез семена и полен в хранилища;

19. "Гиберелин" е търговско наименование на гиберелиновата киселина - физиологически активно вещество със стимулиращо влияние върху растежа, цъфтежа и плодоносенето на растенията. Използва се и за преодоляване на органичния семенен покой;

20. "Горски разсадник" е площ, която е определена за производство на фиданки за залесяване;

21. "Горскоплоден вид" е дърво или храст, чиито репродуктивни органи се използват за храна от хората, дивеча и птиците. Такива са обикновен орех, бадем, леска, череша, круша, киселица, скоруша, джанка и др.;

22. "Декоративен отдел" е производствен отдел в разсадника, в който се произвеждат фиданки за декоративни цели;

23. "Донор" е растение, от което се добиват части за присаждане или вкореняване;

24. "Дренаж" е хидротехническо съоръжение, изградено за увеличаване водопропускливостта на почвата;

25. "Ендосперм" е тъкан в семената на растенията, където се отлагат хранителни вещества или белтъчини, необходими за покълването на зародиша;

26. "Екзогенен покой" е състояние на семената, определено от външни (за зародиша) фактори и според характера им бива физичен, механичен и химичен;

27. "Екотип" е популация, формирана и наследствено адаптирана към определен комплекс от екологични условия, дърветата от която имат специфични фенотипни особености, като резултат на естествения подбор;

28. "Ендогенен покой" е състояние на семената, което се определя от физиологични механизми на задържане на покълването в самия зародиш. Той се дели на физиологичен, морфологичен и комбиниран;

29. "Есенно-зимен покой" е фаза в развитието на растението, при която в него не протичат активни жизнени процеси на растеж и развитие;

30. "Загърляне" е покриване на кореновата шийка с почва с цел предпазване от измръзване или прегаряне;

31. "Заета угар" е режим на обработка, при който за определен период от време върху нея се отглеждат култури от сидерати или селскостопански растения;

32. "Залесяване" е сеене на семена или засаждане на фиданки или части от растения;

33. "Защитен пояс" е изкуствено горско насаждение, чието основно предназначение е подобряване на микроклимата и намаляване на разрушителната сила на ветровата и водната ерозия, както и за осъществяване други защитни функции;

34. "Зелено торене (сидерация)" е заораване на зелени и сочни надземни части на растения в почвата с цел повишаване нейното плодородие;

35. "Идентификационен код на района на произход" е комбинация от цифри, обозначаваща отделните съставни части на района на произход на базовия източник;

36. "Инсектицид" е химичен или биологичен препарат (пестицид), предназначен за унищожаване на вредните насекоми;

37. "Инхибитор" е вещество, което ограничава развитието и формообразуващите процеси в организмите;

38. "Кастрене" е отсичане на клоните на дърветата до определена височина на стъблото;

39. "Квартал" е обособена част в рамките на подотдела, в която се отглеждат фиданки от: един дървесен (храстов) вид; с идентичен тип производство; с еднаква възраст на фиданките;

40. "Кисела почва" е почва с реакция на почвения разтвор pH, по-малка от 7;

41. "Клон" е група индивиди (копия), първоначално произведени от един индивид (майка) посредством вегетативно размножаване чрез резници, експланти, зародиши, присадки, отводки или чрез разделяне;

42. "Контейнер" е специален съд (плик, саксия и др.), в който се засяват семена или се засаждат фиданки с цел производство на фиданки със закрита коренова система;

43. "Коренов зачатък" са група клетки с меристемен характер, от които се развиват адвентивните корени при автовегетативното размножаване;

44. "Коренови резници" са части от корени, от които при благоприятни условия се получават нови растения;

45. "Коренова издънка" е стъбло, формирано вследствие развитието на придатъчна (адвентивна) коренова пъпка;

46. "Коренова шийка" е част от растението на границата между въздушната и почвената среда, разграничаваща корена от стъблото;

47. "Култивиране" е обработка на почвата, която се извършва след оран на дълбочина 6 - 12 сm, с оглед премахване на тревната и плевелната растителност и запазване на почвената влага;

48. "Кълняемост на семената" е способност на семената при определени условия да развият поник, който е в състояние да се адаптира към условията на средата и да премине от хетеротрофен към автотрофен режим на хранене;

49. "Лентов посев" е свободен или редов посев на семена, извършен на ленти;

50. "Лесовъдска цел" е засаждане на горски дървесни и храстови видове върху горски територии или земеделски земи за създаване на гори с основни дървопроизводителни и средообразуващи функции, защитни и рекреационни гори и гори в защитени територии;

51. "Лесоустройствен проект" е проект, който съдържа проучвания и решения за териториалното устройство, инвентаризацията на горския фонд, комплекс от горскостопански мероприятия за осигуряване на оптимален режим на ползване и възпроизводство на горите и дивеча, опазване на биологичното разнообразие и абиотичните компоненти на природния комплекс, рекреационното ползване на горите, обосновка на икономическия, екологичния и социалния ефект от изпълнението на проекта;

52. "Леторасъл" е част от растение, която е израсла за една вегетационна година;

53. "Листовка (иглолистна, широколистна)" е разложена мъртва горска постилка, събрана под насаждения и култури, която се използва като съставка за субстрати;

54. "Лятно-зимна (топло-студена) стратификация" е топла или студена обработка на семената за преодоляване на семенния покой. Провежда се при температурен режим с две фази: топла - при 15 - 25°С за 1 - 3 месеца, и студена - при 1 - 5°С за 4 - 9 месеца;

55. "Маточник" е специална култура от растения, предназначена за производство на репродуктивни материали за вегетативно размножаване (резници, калеми, пъпки и др.). Маточниците се създават като производствени отдели към горските разсадници или като самостоятелни обекти;

56. "Методи на повеждане" са обикновено, змиевидно, китайско, вертикално или хоризонтално;

57. "Микориза (гъбокорен)" е полезно взаимодействие между микоризни видове гъби и кореновата система на дървесни и храстови растения;

58. "Микроразмножаване" е размножаване на растения "in vitro" в контролируема среда;

59. "Мразоизтегляне (мразоизхвърляне)" е повреда, причинявана от честите размръзвания и замръзвания на почвата през деня и нощта, което предизвиква "изхвърляне" на фиданки и резници от почвата и загиването им. Явява се обикновено в края на зимата на влажни и тежки почви;

60. "Мразовинна дупка" е макро- или микро- понижение на терена, уязвимо от екстремни минимални температури, вследствие на наслагване на студени въздушни маси и тяхното продължително застояване при безветрие;

61. "Мулчиране" е покриване на почвата с изолиращи материали, които предотвратяват изпаряването, обезструктуряващото действие на валежите, образуването на почвена корица, прегарянето на пониците през вегетационния период, измръзване на семената и мразоизхвърляне на фиданките;

62. "Насаждение" е естествена или създадена по изкуствен начин популация от един или няколко дървесни вида;

63. "Неутрална почва" е почва с реакция на почвения разтвор pH, равна на 7;

64. "Обикновена стратификация" е поставяне на семената при определен температурен режим в присъствие на влага и кислород за преодоляване на семенния покой, която протича за няколко месеца при относително постоянна температура или с еднократна смяна на температурния режим;

65. "Окулиране" е начин на присаждане на пъпка върху подложка;

66. "Отводка" е част от майчино растение (леторасъл), която се вкоренява чрез повеждане с цел производство на вегетативни фиданки;

67. "Отдел" е обособена част от производствената площ на горския разсадник, включваща два и повече подотдела с идентичен тип производство, независимо от дървесния (храстов) вид и възрастта на фиданките;

68. "Отпад" са загуби при производството на фиданките, причинени от различни фактори;

69. "Пензиране" е съкращаване (прерязване) на страничните леторасли (клони) на 1/3 или 1/4 от дължината им, с цел удебеляване на стъблото;

70. "Пикиране (школуване)" е презасаждане на фиданки в школа или контейнер с цел производство на растения с определено качество и размери;

71. "Плагиотропизъм" е растеж на органите на растението под един или друг ъгъл, насочен към някакъв вид дразнител (сила на тежест, източник на светлина и др.). Размерът на ъгъла на наклона на плагиотропичните органи не е абсолютно постоянен, а може да се изменя в зависимост от условията, в които растението се развива;

72. "План" е лесоустройствен план, който се изработва в цифров и в графичен вид въз основа на специализираната карта за горите и земите от горския фонд и съдържа кратки данни за местоположението на гората, разположение, почвена, хидрографска, петрографска и климатична характеристика. В него се включват данни за тревната и дървесната растителност, дивеча, административната принадлежност, задължителните лесовъдски мероприятия и обосновка за провеждането им;

73. "Повеждане" е отклоняване на част от майчино растение (леторасъл) от естествената му посока на растеж с цел вкореняване за производство на вегетативни фиданки;

74. "Подложка" е семенищна фиданка, върху която се извършва присаждане на присадник;

75. "Подотдел" е обособена част от производствената площ на горския разсадник, в която се отглеждат: разновъзрастни фиданки; фиданките са от различен дървесен (храстов) вид; извършва се идентичен тип производство;

76. "Поник" е етап от развитието на растението от покълването на семето до образуването на първите същински листа;

77. "Посевен материал" са семена, плодове, съплодия или техни части, предназначени за посев;

78. "Постоянен горски разсадник" е определена със заповед на началника на НУГ площ за производство на фиданки без определен срок на използване;

79. "Почвена киселинност" е съдържанието на водородни йони в почвения разтвор;

80. "Почвено плодородие" е свойството на почвата да осигурява на растенията необходимите им количества хранителни вещества и влага по време на тяхното развитие;

81. "Предпосевна обработка на семената" е обработка на семената преди посев за обеззаразяване или постигане на бързо и дружно поникване;

82. "Придатъчна пъпка" е пъпка, възникваща допълнително на която и да е част на стъблото или корена след механична повреда;

83. "Програма" е лесоустройствена програма, която съдържа точно изброяване и посочване по години на задължителните лесовъдски мероприятия, които следва да се провеждат във всеки участък от гора, независимо от собствеността й;

84. "Прореждане" е намаляване броя на растенията на 1 m или 1 m2;

85. "Присадка" е облагородена фиданка, произведена чрез присаждане;

86. "Присадник" е част от растение, която се присажда към друго растение;

87. "Присаждане (трансплантация, облагородяване)" е метод за вегетативно размножаване на основа на биологичната съвместимост на активните им тъкани, при който се срастват части от едно растение върху друго;

88. "Пълна влагоемност" е максималното количество влага, което почвата може да поеме, когато всички нейни пори са изпълнени с вода;

89. "Пълна обработка" е цялостна обработка на почвата, която включва: изкореняване на пъновете, почистване, подравняване и риголване;

90. "Равномерно гъсти посеви, вкоренилища и школи" са подотдели, в които: фиданките са равномерно разположени в площта им; няма констатиран отпад на петна с размери по-големи от 20% от общата площ на подотдела; броят на фиданките в петната е под 50% от нормативно определените за семенищата в приложение № 6 или първоначално засадените резници или фиданки;

91. "Репелент" е химичен препарат, който се прилага за отблъскване на насекоми и животни от растения, служещи им за храна;

92. "Репродуктивни материали" са:

а) генеративни единици - шишарки, съплодия, семена и плодове, предназначени за производство на посевен и посадъчен материал;

б) части от растения - листни, стъблени и коренови резници, експланти или зародиши за микроразмножаване, пъпки, отводки, корени, филизи и други части от растения, предназначени за производство на фиданки или за залесяване;

в) посадъчен материал - растения, получени от семена, плодове или части от растения, или фиданки, израснали в резултат на естествено възобновяване;

93. "Репродуктивни материали за преработка" са репродуктивни материали, които се добиват с цел използване в промишлеността или за други нелесовъдски цели;

94. "Ризогенни стимулатори" са фитохормони от групата на ауксините (индолил 3- оцетна киселина, a-нафтилоцетна киселина, b-индолилмаслена киселина, рутин, нафтилоксиоцетна киселина и др.), които индуцират коренообразуването при вкореняване на резници;

95. "Рътене" е обработка на семената преди посева в среда с благоприятен температурен, влажностен и въздушен режим до покълването им и с цел ускоряване на поникването;

96. "Садене" е метод на засаждане на фиданки или резници;

97. "Сеитбообращение" е редуване през годините на различни режими на стопанисване (типове производства и угари) в отделните полета на разсадниковата площ;

98. "Семенен покой" е състояние на семената след настъпване на пълната им зрелост, обусловено от различни фактори, при което кълнителната им способност не се проявява или се забавя. Според характера на обуславящите го фактори покоят при семената може да бъде от различен тип:

а) "механичен покой" е състояние на семената, при което механично се възпрепятства и забавя кълненето вследствие на твърдостта на семенната обвивка или околоплодника;

б) "морфологичен покой" е състояние на семената, което се дължи на морфологичното недоразвитие на зародиша, обикновено поради недостиг на топлина при узряването на семената;

в) "органичен покой" е състояние на семената, обусловено от развитието и състоянието на различните органи, съставящи семето (зародиш, ендосперм, семенна обвивка, околоплодник); в зависимост от факторите, които го определят, и тяхната локализация той се дели на екзогенен и ендогенен, като може да бъде и комбиниран от различни типове;

г) "принудителен покой" е състояние на семената, обусловено от липсата на подходящи външни условия - температура, влажност, кислород; то не се проявява при семената на всички видове;

д) "физиологичен покой" е състояние на семената, което се определя от физиологичното състояние на зародиша; той се проявява в различна степен - дълбок, среден и слаб;

е) "физичен покой" е състояние на семената, което се дължи на специфичното устройство на семенната обвивка, обуславящо непропускливост за водата и въздуха;

ж) "химичен покой" е състояние на семената, което се дължи на инхибиторното въздействие върху кълненето на вещества (феноли, абсцисова киселина и др.), съдържащи се в семенната обвивка или околоплодника;

99. "Семеносна година" е година, през която всички дървета в популацията семеносят, респ. плодоносят в "много голяма" степен по скалата на Корчагин;

100. "Семенен (посевен) отдел" е производствен отдел в разсадника, в който се произвеждат фиданки от семена (семенищни фиданки);

101. "Система на почвообработка" е набор от подходящи обработки на почвата, изпълнявани в определена последователност, срокове и брой повторения;

102. "Сидерална угар" е режим на обработка на определена площ или поле, в които не се отглеждат фиданки, а се засяват азотфиксиращи тревни смески, които във фазата на цъфтеж се заорават с цел повишаване на почвеното плодородие;

103. "Скарификация" е механична или химична обработка на твърди семена с цел нарушаване целостта на обвивката за преодоляване на физичния им покой и ускоряване на тяхното покълване;

104. "Снегуване (ледуване)" е обработване на семената със снежна вода или с вода от топящ се лед с цел ускоряване на поникването, подобряване на устойчивостта и растежа на пониците;

105. "Спяща пъпка" е резервна пъпка в покой, която в продължение на години се запазва неактивна, но жизнеспособна и може да бъде стимулирана към развитие при специални обстоятелства (подмладяване, облагородяване);

106. "Стратификация" е обработка на семената, включваща престой при определени условия (срок, температура, влажност, достъп на въздух), с цел преодоляване на морфологичния, физиологичния и механичния покой и ускоряване на покълването им;

107. "Студена стратификация" е стратификация, която протича при температура 3 - 5°С с различна продължителност (1 - 12 месеца) в зависимост от степента на покоя;

108. "Стъблени резници" са части от леторасли, които, засадени при благоприятни условия, формират коренова система и дават началото на нови растения. В зависимост от сезона на добиване и състоянието на летораслите те се подразделят на:

а) "зрял (зимен) резник" - вегетативна част, добита от растението в период на покой, която се използва за присаждане или подготовка за вкореняване;

б) "зелен (летен) резник" - вегетативна част, добита от растението през вегетационния период, която се използва за вкореняване или присаждане;

109. "Субстрат" е продукт, в който се разполага кореновата система на растенията и осигурява необходимите за растежа и развитието им хранителни вещества;

110. "Темпериране" е осигуряване на подходяща температура чрез охлаждане или затопляне;

111. "Труднотечащи семена" са семена, които поради своите размери или морфологични особености се засяват предимно ръчно;

112. "Угар" е режим на обработка на определена площ или поле в сеитбооборот, в които не се отглеждат фиданки;

113. "Ускорена стратификация" е стратификация, която протича в скъсен срок (25 - 45 дни) при неколкократно и рязко сменяне на температурния, а в някои случаи и на влажностния режим;

114. "Фиданки" са млади дървесни или храстови растения, предназначени за засаждане;

115. "Физиологична зрелост" е предпоследен етап от зреенето на семената, преди разсейването им, при който зародишът не е навлязъл в състояние на органичен покой;

116. "Филизене" е премахване на излишните странични леторасли с цел оформяне на централно стъбло;

117. "Форма" е едно или група растения с един и същ морфологичен белег, който не се предава по генеративен път или в семенното потомство се наблюдава разпадане по генотип със съответната фенотипна изява. Възпроизводството на стопански ценните белези е възможно чрез вегетативно размножаване. За някои форми е характерна стерилност;

118. "Форсмажорни обстоятелства" са специфични обстоятелства, при които непредвидени или непреодолими събития от извънреден характер възпрепятстват изпълнението на производствени дейности;

119. "Фрезуване" е механизирана обработка на почвата с фреза, която се извършва след оран на дълбочина 5 - 30 сm, с оглед премахване на тревната и плевелната растителност или за раздробяване на образуваните буци в почвата;

120. "Фунгицид" е химичен или биологичен препарат, предназначен за борба с гъбни заболявания;

121. "Черна угар" е режим на обработка, при който площта се поддържа винаги изорана;

122. "Чиста угар" е режим на обработка, при който площта се поддържа чиста от плевели и други растения;

123. "Школа" е производствен отдел в разсадника, в който се произвеждат пикирани (школувани) фиданки.


Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 41а, ал. 3 от Закона за горите.

§ 3. Наредбата отменя Инструкция № 19 от 2000 г. за организацията, функциите и дейността на държавните горски разсадници и производството на фиданки в тях, издадена от министъра на земеделието и горите (ДВ, бр. 67 от 2000 г.).§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на началника на Националното управление по горите.

Каталог: data -> docs
docs -> Наредба №39 от 10 април 2006 Г. За строителство в горите и земите от горския фонд
docs -> Наредба №1 от 30 януари 2012 Г. За контрола и опазването на горските територии
docs -> Наредба №4 от 19. 02. 2013 г за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения
docs -> Едър дивеч благороден елен cervus elaphus L
docs -> Наредба №1 от 22 декември 2008 Г. За реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд
docs -> Наредба за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд
docs -> Закон за изменение и допълнение на закона за горите
docs -> Правилата за маркиране на насажденията, предвидени за сеч, и изготвяне на съпровождащите документи; условията и редът за издаване на позволителното за сеч


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница