Наредба за изменение и допълнение на Наредба № н-14 от 27 август 2009 г за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицатаДата24.07.2016
Размер161.79 Kb.
Проект

Наредба

за изменение и допълнение на Наредба № Н-14 от 27 август 2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка (обн., ДВ, бр. 71 от 2009 г., изм., бр. 13 от 2010 г.)

§ 1. Създава се чл. 12а:

“Чл. 12а. (1) При прилагане на принудителните административни мерки по чл. 106а, ал. 1, т. 1 – 3 от Закона за автомобилните превози в тридневен срок от издаване на заповедта за спиране от движение, копие от заповедта и информация за свалената табела и за отнетия документ, удостоверяващ регистрацията на превозното средство, се изпращат на компетентния орган, който води на отчет регистрацията на превозното средство, за сведение и отразяване на информацията в регистъра на превозните средства. Свалената табела с регистрационния номер и отнетият документ, удостоверяващ регистрацията на превозното средство, заедно с копие на заповедта се съхраняват в областния отдел „Контролна дейност – ДАИ”, на чиято територия се намира компетентният орган, който води на отчет регистрацията на превозните средства. Съхраняването се осъществява в помещение, достъп до което имат само служители, определени от началника на областния отдел „Контролна дейност – ДАИ”.

(2) Областните отдели „Контролна дейност – ДАИ” водят дневник за съхраняваните от тях табели с регистрационни номера и документи, удостоверяващи регистрацията на превозното средство.

(3) След отпадане на основанието за спиране от движение на превозното средство, отнетите документи и табелата с регистрационния номер се връщат на собственика му или на упълномощено от него лице с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа. Информация за това обстоятелство се изпраща на компетентния орган, който води на отчет регистрацията на ППС.

(4) Когато в 30-дневен срок от отпадане на основанието за спиране от движение на превозното средство, табелата с регистрационния номер и документът, удостоверяващ регистрацията на превозното средство, не бъдат получени от собственика му или от упълномощено от него лице, началникът на областния отдел “Контролна дейност – ДАИ” ги изпраща на компетентния орган, който води на отчет регистрацията на ППС.”
§ 2. В чл. 14 се правят следните изменения:

1. В ал. 3 думите “проверка на пътя” се заменят с “крайпътна техническа проверка”.

2. В ал. 4 думите “проверка на пътя” се заменят с “крайпътна техническа проверка”.
§ 3. Създава се чл. 14а:

“Чл. 14а. (1) Проверките на елементи 1 и 8, определени в т. 17 от приложение № 1 към чл. 14, ал. 1, се извършват по правилата на приложение № 1а.

(2) Проверките на останалите елементи, извън посочените в ал. 1, определени в т. 17 от приложение № 1 към чл. 14, ал. 1, се извършват в съответствие с изискванията на приложение № 5 към чл. 31, ал. 1 от Наредба № Н-32 от 16 декември 2012 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (обн., ДВ, бр. 104 от 2011 г.).”
§ 4. В чл. 15 ал. 2 се изменя така:

“(2) Резултатите от контролните проверки в предприятията се отразяват в констативен протокол.”


§ 5. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 думите “справка по образец съгласно приложение № 8” се заменят с “отчет”.

2. В т. 2 думите “справка по образец съгласно приложение № 9” се заменят с “отчет”

3. В т. 3 думата “справка” се заменя с “отчет” и думите „по образец съгласно приложение № 10” се заличават.

4. Създава се т. 5:

“5. отчет за броя на съставените актове, издадените наказателни постановления, приложените принудителни административни мерки и сумата от глобите по влезли в сила наказателни постановления.”


§ 6. В чл. 17, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 думите “справка по образец съгласно приложение № 12” се заменят с “отчет”.

2. В т. 2 думите “справка по образец съгласно приложение № 13” се заменят с “отчет”.

3. В т. 3 думите “справка по образец съгласно приложение № 14” се заменят с “отчет”.

4. Създава се т. 5:

“5. отчет за броя на съставените актове, издадените наказателни постановления, приложените принудителни административни мерки и сумата от глобите по влезли в сила наказателни постановления.”


§ 7. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „Най-малко веднъж на шест месеца” се заменят с „В рамките на обмена на информация”.

2. Създават се ал. 3 и 4;

„(3) На всеки 2 години, до 31 март Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията уведомява Европейската комисия за броя на проверените превозни средства, както и за проверените елементи и установените неизправности.

(4) На всеки 2 години, до 30 септември като използва стандартния формуляр, установен в Решение на Комисията от 22 септември 2008 година за изготвяне на стандартния отчетен формуляр, посочен в чл. 17 от Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета (OB L 289, 5 ноември 2009 г.), Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията предоставя на Европейската комисия необходимата информация.”
§ 8. В чл. 19, ал. 5 се правят следните изменения:

1. В т. 1 цифрата „5” се заменя с „2”.

2. В т. 2 цифрата „5” се заменя с „2”, а числото „10” се заменя с „5”.

3. В т. 3 числото „10” се заменя с „5”, а числото „20” се заменя с „10”.

4. В т. 4 числото „20” се заменя с „10”.
§ 9. В чл. 22, ал. 1, т. 1 думата “три” се заменя с “пет”.
§ 10. В § 1, ал. 2 от допълнителната разпоредба се създава т. 3:

“3. Директива 2010/47/ЕС на Комисията от 5 юли 2010 година за привеждане в съответствие с техническия прогрес на Директива 2000/30/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно крайпътните технически проверки на движещите се на територията на Общността търговски превозни средства.”


§ 11. В приложение № 1 към чл. 14, ал.1 т. 17 се изменя така:

„17. Техническо състояние на превозното средство, когато нормативните актове, посочени в чл. 8, определят изисквания спрямо него, включително изисквания за годност, ако има такива; проверяват се един, няколко или всички от следните елементи:

(0) идентификация;

(1) спирачно оборудване;

(2) кормилно управление;

(3) видимост;

(4) светлини, осветление и сигнални устройства;

(5) оси, колела, гуми и окачване;

(6) шаси и приставки на шасито;

(7) друго оборудване, вкл. тахограф и ограничител на скоростта;

(8) вредно въздействие, вкл. емисии и разлив на гориво и/или масло.”
§ 12. Приложение № 3 към чл. 14 ал. 3 се изменя така:
“Приложение № 3

към чл. 14, ал. 3


ПРОТОКОЛ ОТ КРАЙПЪТНА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА № ....................

Място на проверката ..........................................................................................................................

1.1 Вид на пътя........................................................................................................................................

Дата.........................201….. г.

3. Час......................................

Обозначение за националност на МПС...... Рег.№ …………………………........................

4.1 Обозначение за националност на ремаркето / полуремаркето………..Рег.№ …………..............

VIN номер на МПС.....................................на ремаркето/полуремаркето..........................................

5.1 Вид на тахографа: аналогов дигитален

6. Категория на пътното превозно средство/ състава от пътни превозни средства

6.1 N 2 (от 3,5 до 12 т.) (а) 6.5 M 2 (а)(над 9 места (б), до 5 т.)

6.2 N 3 (над 12 т.) (а) 6.6 M 3 (над 9 места (б), над 5 т.)

6.3 О З (от 3,5 до 10 т.) (а) 6.7 Друга категория ППС

6.4 О 4 (над 10 т.) (а)7. Предприятие извършващо превоза:

7.1 Наименование и адрес ....................................................................................................................

7.2 Номер на лиценза(в) .........................................................................................................................

7.3 Вид на превоза:


а) За собствена сметка

б) Обществен международен

в) Обществен в България

г) Опасни товари


7.3.1 Превоз на пътници 7.3.2 Превоз на товари

а) За собствена сметка

б) Специализиран

в) Международен по редовна линия

г) Международен случаен

д) Совалков

е) В България по редовна линия

ж) В България случаен

8. Националност на водача.....................................................................................................................

9. Име, фамилия на водача.....................................................................................................................

10. Списък на проверяваните елементи ..................................................................................................

(Отбелязват се кодовете на проверените елементи, отпечатани на подложката на кочана с протоколите)

Проверени елементи:

Проверен (г)

Непроверен

Неизправен (д)

(0) Идентификация (е)


(1) Спирачно оборудване


(2) Кормилно управление (е)


(3) Видимост (е)


(4) Светлини, осветление и сигнални устройства (е)


(5) Оси, колела, гуми и окачване (е)


(6) Шаси и приставки на шасито (е)


(7) Друго оборудване, вкл. тахограф (е) и ограничител на скоростта


(8) Вредно въздействие, вкл. емисии и разлив на гориво и/или маслоСъс знак “Х” се маркират съответните полета

11. Резултат от проверката:

забрана за ползване на ППС поради опасни неизправности (приложен ПАМ)
12. Забележки:.............................................................................................................................................

13. Служебно лице извършило проверката..........................................................................................

(фамилия, подпис и печат на служителя )
Получих протокол от проверката на пътя № ...........................................................................................

( подпис на провереното лице)
(а) Категорията на провереното ППС, съгласно приложение II към Директива 2007/46/ЕО

(б) Брой места, вкл. Мястото на водача

(в) № на Лиценз на Общността и/или BG лиценз

(г) “Проверен” означава, че е проверен един или повече от подлежащите на проверка елементи от тази група, изброени в приложение II към Директива 2009/40/ЕО, изменена с Директива 2010/48/ЕО

(д) Кодовете на неизправностите са посочени на подложката на кочана с протоколите

(е) Методи за изпитване и насоки за оценка на неизправностите, съгласно приложение II към Директива 2009/40/ЕО изменена с Директива 2010/48/ЕО

0. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО
0.1. Табели за регистрационния номер

0.2. Идентификационен номер на превозното средство/шаси/сериен номер


1. СПИРАЧНО ОБОРУДВАНЕ
1.1. Механично състояние и функциониране

1.1.1. Ос на спирачния педал

1.1.2. Състояние на педала и ход на задвижващото спирачно устройство

1.1.3. Вакуумпомпа или компресор и резервоари

1.1.4. Предупредителен индикатор или манометър за ниско налягане

1.1.5. Ръчно задействан клапан за контрол на спирачката

1.1.6. Ръчна спирачка (за паркиране): лост за управление, храповик на ръчната спирачка

1.1.7. Спирачни клапани (педално управлявани, разтоварващи, регулиращи клапани)

1.1.8. Съединения за спирачки на ремаркета (електрически и пневматични)

1.1.9. Резервоар за сгъстен въздух

1.1.10. Спирачни сервомеханизми, главен спирачен цилиндър (хидравлични системи)

1.1.11. Твърди спирачни въздухопроводи

1.1.12. Гъвкави спирачни маркучи

1.1.13. Спирачни накладки за дискови и челюстни спирачки

1.1.14. Спирачни барабани, спирачни дискове

1.1.15. Спирачни жила, щанги, лостове, предавки

1.1.16. Задвижващи спирачни механизми (включително спирачни пружини и хидравлични цилиндри)

1.1.17. Клапан за регулиране на спирачното налягане за задните колела в зависимост от товара

1.1.18. Устройства за регулиране на хлабината и съответни индикатори

1.1.19. Износоустойчива спирачна система (където е монтирана или се изисква)

1.1.20. Автоматично действие на спирачките на ремаркето

1.1.21. Цялостна спирачна система

1.1.22. Контролни съединения

1.2. Полезно действие и ефикасност на работната спирачка

1.2.1. Полезно действие

1.2.2. Ефикасност

1.3. Полезно действие и ефикасност на вторичната (аварийната) спирачка

1.3.1. Полезно действие

1.3.2. Ефикасност

1.4. Полезно действие и ефикасност на ръчната спирачка

1.4.1. Полезно действие

1.4.2. Ефикасност

1.5. Полезно действие на износоустойчивата спирачна система

1.6. Антиблокираща спирачна система:2. КОРМИЛНО УПРАВЛЕНИЕ
2.1. Механично състояние

2.1.1. Състояние на кормилния механизъм

2.1.2. Закрепване на картера на кормилния механизъм

2.1.3. Състояние на кормилното задвижване

2.1.4. Функциониране на кормилното задвижване

2.1.5. Сервоуправление

2.2. Кормилно колело и кормилна колона

2.2.1. Състояние на кормилното колело

2.2.2. Кормилна колона

2.3. Хлабина в кормилния механизъм

2.4. Регулиране на кормилното колело

2.5. Въртяща опора за управляемата ос на ремаркето


3. ВИДИМОСТ

3.1. Полезрение

3.2. Състояние на стъклата

3.3. Огледала за виждане назад

3.4. Стъклочистачки на предното стъкло

3.5. Устройство за миене на стъклата

3.6. Система срещу изпотяване на стъклата

4. ЛАМПИ, СВЕТЛООТРАЖАТЕЛИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ
4.1. Предни фарове

4.1.1. Състояние и функциониране

4.1.2. Регулиране

4.1.3. Превключване

4.1.4. Съответствие с изискванията

4.1.5. Устройства за регулиране на височината

4.1.6. Устройство за чистене на предните фарове

4.2. Предни и задни габаритни светлини, странични габаритни светлини и светлини за обозначаване на най-външния габарит

4.2.1. Състояние и функциониране

4.2.2. Превключване

4.2.3. Съответствие с изискванията

4.3. Стопове

4.3.1. Състояние и функциониране

4.3.2. Превключване

4.3.2. Съответствие с изискванията

4.4. Пътепоказател и аварийни светлини

4.4.1. Състояние и функциониране

4.4.2. Превключване

4.4.3. Съответствие с изискванията

4.4.4. Честота на мигане

4.5. Предни и задни фарове против мъгла

4.5.1. Състояние и функциониране

4.5.2. Регулиране

4.5.3. Превключване

4.5.4. Съответствие с изискванията


4.6. Светлини за заден ход

4.6.1. Състояние и функциониране

4.6.2. Превключване

4.6.3. Съответствие с изискванията

4.7. Осветител на задната табела с регистрационния номер

4.7.1. Състояние и функциониране

4.7.2. Съответствие с изискванията

4.8. Задни светлоотражатели, странични светлоотражатели и задни табели за обозначаване

4.8.1. Състояние

4.8.2. Съответствие с изискванията

4.9. Контролно-сигнални устройства, задължителни за осветително оборудване

4.9.1. Състояние и функциониране

4.9.2. Съответствие с изискванията

4.10. Електрически връзки между теглещото превозно средство и ремаркето или полуремаркето

4.11. Електрическа инсталация

4.12. Незадължителни лампи и светлоотражатели

4.13. Акумулатор

5. ОСИ, КОЛЕЛА, ГУМИ И ОКАЧВАНЕ

5.1. Оси

5.1.1. Оси

5.1.2. Шенкели

5.1.3. Лагери на колелата

5.2. Колела и гуми

5.2.1. Главина на колелата

5.2.2. Колела

5.2.3. Гуми

5.3. Система на окачване

5.3.1. Ресори и стабилизатор

5.3.2. Амортисьори

5.3.3. Карданни валове, надлъжни реактивни щанги, кобилици и напречни рамена

5.3.4. Шарнири на окачването

5.3.5. Въздушно окачване

6. ШАСИ И ПРИСТАВКИ НА ШАСИТО

6.1. Шаси или рама и приставки

6.1.1. Общо състояние

6.1.2. Тръби и шумозаглушители на системата за отвеждане на отработили газове

6.1.3. Резервоар за гориво и тръби (включително резервоар за гориво за отопление и тръби)

6.1.4. Брони, странични защити и защита срещу вклиняване на превозно средство, идващо отзад

6.1.5. Опора за резервно колело

6.1.6. Прикачни механизми и оборудване за теглене

6.1.7. Трансмисия

6.1.8. Опорни елементи за двигателя

6.1.9. Работа на двигателя


6.2. Кабина и каросерия

6.2.1. Състояние

6.2.2. Рама

6.2.3. Врати и панти на вратите

6.2.4. Под

6.2.5. Седалка на водача

6.2.6. Други седалки

6.2.7. Органи за управление

6.2.8. Стъпала за кабината

6.2.9. Други вътрешни и външни приспособления и оборудване

6.2.10. Калобрани, устройства за предотвратяване на пръскането

7. ДРУГО ОБОРУДВАНЕ

7.1. Предпазни колани

7.1.1. Надеждност на монтажа

7.1.2. Състояние

7.1.3. Ограничител на натоварването от предпазните колани

7.1.4. Обтегачи за предпазните колани

7.1.5. Въздушна възглавница

7.1.6. Допълнителни предпазни системи

7.2. Пожарогасител

7.3. Ключалки и устройство против кражба

7.4. Предупредителен триъгълник

7.5. Аптечка

7.6. Фиксиращи клинове (трупчета) за колелата

7.7. Звуково предупредително устройство

7.8. Скоростомер

7.9. Тахограф

7.10. Устройство за ограничаване на скоростта

7.11. Километропоказател

7.12. Електронно управление на стабилността

8. ВРЕДНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

8.1. Система за намаляване на шума

8.2. Емисии на отработени газове

8.2.1. Емисии от бензинови двигатели

8.2.1.1. Оборудване за контрол на емисиите от отработили газове

8.2.1.2. Газови емисии

8.2.2. Емисии от дизелови двигатели

8.2.2.1. Оборудване за контрол на емисиите от отработили газове

8.2.2.2. Димност

8.3. Намаляване на електромагнитните смущения

8.4. Други елементи, свързани с околната среда

8.4.1. Видим пушек

8.4.2. Изтичане на течности§ 13. Приложение № 6 към чл. 15, ал. 2, т. 1 се отменя.
§ 14. Приложение № 7 към чл. 15, ал. 2, т. 2 се отменя.
§ 15. Приложение № 8 към чл. 16, т. 1 се отменя.
§ 16. Приложение № 9 към чл. 16, т. 2 се отменя.
§ 17. Приложение № 10 към чл. 16, т. 3 се отменя.
§ 18. Приложение № 12 към чл. 17, ал. 1, т. 1 се отменя.
§ 19. Приложение № 13 към чл. 17, ал. 1, т. 2 се отменя.
§ 20. Приложение № 14 към чл. 17, ал. 1, т. 3 се отменя.


Ивайло Московски

Министър на транспорта,

информационните технологии и съобщенията


Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница