Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5 от 1 септември 2004 г за корабните документистраница1/37
Дата24.07.2016
Размер3.03 Mb.
#3307
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 1 септември 2004 г.

за корабните документи

(обн. ДВ. бр. 88 от 2004 г., изм. ДВ. бр. 109 от 2004 г., изм. ДВ. бр. 73 от 2005 г., изм. ДВ. бр. 9, 30 и 49 от 2009 г., изм. ДВ. бр. 54 от 2010 г., изм. ДВ. бр. 11 от 2011г., изм. и доп. ДВ. бр. 39 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 8 думите „с изключение на временното свидетелство за плаване” се заличават.

§ 2. В чл. 9, ал. 1, точка 2 думите „речни кораби”/„Речните кораби” се заменят с „кораби, плаващи по вътрешните водни пътища”/”Корабите плаващи по вътрешните водни пътища”.
§ 3. В чл. 12а, ал. 3 се отменя.

§ 4. В чл. 12е, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В изречение първо думите „това следва да бъде подложено преди всяко следващо пътуване на техническа проверка в съответствие с чл.12а” се заменят с „корабът следва да бъде подложен на техническа проверка в съответствие с чл. 12а”.

2. В изречение второ след думите „корабно удостоверение” се добавя „на общността”.

§ 5. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 в скобите след „№ 2” се добавя „и № 2б”.

2. В ал. 4 в скобите думите „приложение № 5” се заменят с „приложение № 2а за кораби, плаващи по вътрешните водни пътища”.

§ 6. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 в скобите след думите „приложение № 3” се добавя „и № 3б”.

2. В ал. 4 в скобите думите „приложение № 6” се заменят с „приложение № 3а”.
§ 7. В чл. 15 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите в скобите „или № 4а” се заличават.

2. Алинея 2 се отменя.

3. В ал. 3 думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията” се заменят с думите „от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” или оправомощено от него лице”, а думите „по молба на корабостроителя по упълномощаване от корабособственика, когато корабът е построен в Република България” се заличават.

§ 8. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „Наредба № 6 от 2007 г. за компетентност на морските лица в Република България (ДВ, бр. 101 от 2007 г.) се заменят с „изискванията на наредбата по чл. 87, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване”.

2. В ал. 2 в скобите след думите „приложение № 9а ” се добавя „или № 9б”.
§ 9. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 след думите „и нето тонажа на кораби,” се добавя „с дължина, по-голяма от 24 m”.

2. В ал. 3 думите „извършващи международно плаване, съгласно разпоредбите на наредбата по ал. 1” се заменят с „както и на кораби, по-големи от 24 m., непопадащи в разпоредбите на Международната конвенция за измерване тонажа на корабите, 1969 г., извършващи международно плаване”.
§ 10. В чл. 24, ал. 1 след думите „(приложение № 12) се издава” се добавя „на кораби с дължина, по-голяма от 24 m, извършващи международно плаване”.

§ 11. В чл. 25, ал. 1 след думите „(приложение № 13)” се добавя „се издава на кораби с дължина, по-голяма от 24 m, извършващи международно плаване и”.
§ 12. Създава се чл. 26а:

„Чл. 26а (1) Списък на експлоатационните ограничения на пътнически кораб се издава съгласно изискванията на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, 1974 г. и удостоверява всички ограничения за плаване на пътнически кораб, свързани с район на плаване, хидрометеорологическа условия, натоварване, диферент, скорост и други, определени от администрацията, във връзка с конструкцията и строежа на кораба (приложение № 68).

(2) Списъкът се издава от директора на съответната дирекция „Морска админситрация“ на английски език и е безсрочен. Списъкът се преиздава при съществени промени на корпуса, конструкцията, машините и механизмите.“
§ 13. Създава се чл. 26б:

„Чл. 26б (1) Свидетелство за специални изисквания за устойчивост на ро-ро пътнически кораби, удостоверява, че корабът отговаря на изискванията на Наредба № 20 относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (приложение № 69).

(2) Свидетелството се издава от директора на съответнат дирекция „Морска админситрация“ на английски език и е безсрочно. Свидетелството се преиздава при съществени изменения на корпуса, конструкцията, машините и механизмите.”
§ 14. В чл. 32 се правят следните изменения:


  1. В ал. 3 думите „или от признати и утвърдени по реда на чл. 73, ал. 4 КТК организации за установяване на съответствие с изискванията на кодекса по ал. 1” се заличават.

  2. В ал. 4 думите „или от признати и утвърдени по реда на чл. 73, ал. 4 КТК организации за установяване на съответствие с изискванията на кодекса по ал. 1” се заличават.

§ 15. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Удостоверението по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция „Морска администрация” на български език след извършване на преглед на кораба за съответствие с изискванията на наредбата по ал. 1 със срок на валидност не повече от:

1. пет години за пътническите кораби,

2. десет години за всички останали кораби.”

2. Създават се ал. 7 и 8: -

„(7) Корабно удостоверение на Общността може да се издаде и на кораб, вписан в регистър на държава – членка на Европейския съюз, по молба на корабособственика след извършване на преглед в съответствие с изискванията на наредбата по ал. 1.” (8) Корабособственикът на кораб, плаващ под българско знаме, е длъжен да уведоми съответната дирекция „Морска администрация”, където корабът е регистриран при издаване на корабно удостоверение на Общността от компетентен орган на държава – членка в Европейския съюз в 14-дневен срок от издаването на документа.”
§ 16. В чл. 38б, ал. 2 думите „от 10 години” се заменят с „от срока на валидността на удостоверението, издадено в съответствие с чл. 22 от Конвенцията за корабоплаването по р. Рейн, както е последно изменена ”.

§ 17. В чл. 39, ал. 1 думите „на минималните изисквания, установени в Препоръките на Дунавската комисия за основните технически и експлоатационни параметри на радиолокационни станции, използвани в корабоплаването по р. Дунав” се заменят с „на изискванията на Наредбата по чл. 73, ал. 3 от Кодекса на търговското корабоплаване.”.
§ 18. В чл. 40, ал. 1 в скобите след „приложение № 28“ се добавят думите „и №28а”, а след думите „Република България” се добавя „както и във вътрешните водни пътища.”.

§ 19. В чл. 58а се правят следните допълнения:

1. В ал. 1 след думите „Декларация за съответствие с Морската трудова конвенция” се добавя „част II”.

2. Създават се ал. 3 и 4:

„(3) Документът по ал. 1 се издава от директора на съответната дирекция „Морска администрация” на английски език след извършване на одит от Изпълнителна агенция „Морска администрация” за установяване на съответствие с изискванията на конвенцията по ал. 1.“

(4) Междинна заверка на документа по ал. 1 се извършва от директора на съответната дирекция „Морска администрация” или оправомощено от него лице след одит, извършен от Изпълнителна агенция „Морска администрация” за установяване на продължаващо съответствие с изискванията на конвенцията по ал. 1.”


§ 20. В чл. 58б се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашния текст на чл. 58б става ал. 1 и в него думите „корабът е поддържан” се заменят с „приложимото в Република България международно и национално законодателство е”.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Декларацията по ал. 1 се издава от изпълнителния директор на ИА „МА“ или оправомощено от него лице.”


§ 21. В чл. 58г се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст на чл. 58 г става алинея първа.

2. Създава се ал. 2:

„(2) Временното морско трудово свидетелство се издава от директора на съответната дирекция „Морска администрация” на английски език за срок не по-дълъг от 6 (шест) месеца.”


§ 22. В чл. 62 думите „Правилата за превоз на опасни товари по р. Дунав” се заменят с „Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN), сключено в Женева на 26 май 2000 г. (ратифицирано със закон - ДВ, бр. 9 от 2006 г.) (ДВ, бр. 43 от 2008 г.)”.
§ 23. В чл. 63 думите „Правилата за превоз на опасни товари по р. Дунав” се заменят с „Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN), сключено в Женева на 26 май 2000 г. (ратифицирано със закон - ДВ, бр. 9 от 2006 г.) (ДВ, бр. 43 от 2008 г.)”.
§ 24. В чл. 74 се създава ал. 4:

„(4) Завереният документ по ал. 1 на корабите, плаващи по вътрешните водни пътища се съхранява на борда на кораба за срок от 5 години след съставянето му”.§ 25. В чл. 76, ал. 2 думите „MEPC.85(44)” се заменя с „на Международната морска организация”.

§ 26. В чл. 77 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите „MEPC.201(62)” се заменят с „на Международната морска организация”.

2. Алинея 3 се отменя.
§ 27. В чл. 77а се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите „MEPC.213(63) от 2.03.2012 г., приета на 63-та сесия на Комитета по опазване на морската среда към” се заменят с„на”.

2. Алинея 4 се отменя.

§ 28. В чл. 80, т. 3 се изменя така:

„т. 3 списък на екипажа и лицата на борда”.§ 29. В чл. 82 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:

„т. 1 мерително свидетелство за кораби с дължина, по-голяма от 24 m.”;

2. Точка 2 се заличава;

3. Точка 8 се изменя така:

„т. 8. Дневник за операции с твърди отпадъци за кораби над 400 БТ и кораби, по-малки от 400 БТ, когато има повече от 15 души на борда;”

4. създава се точка 10:

„т. 10. План за операции с твърди отпадъци за кораби над 100 БТ и кораби, по-малки от 100 БТ, когато има повече от 15 души на борда”;


§ 30. В чл. 83 се правят следните изменения:

1. Точка 7 се изменя така:

„т. 7. дневник за операции с твърди отпадъци за кораби над 400 БТ и кораби, по-малки от 400 БТ, когато има повече от 15 души на борда”;

2. Точка 10 се изменя така:

„т. 10. план за операции с твърди отпадъци за кораби над 100 БТ и кораби, по-малки от 100 БТ, когато имат повече от 15 души на борда.”
§ 31. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:

1. В точка 3 след думите „по-голяма от 24 m.” се добавят „или мерително свидетелство за кораби с дължина, по-малка от 24 m.”;

2. Точка 20 се изменя така:

„т. 20. План за операции с твърди отпадъци за кораби над 100 БТ, и кораби по-малки от 100 БТ, когато има повече от 15 души на борда; Дневник за операции с твърди отпадъци за кораби над 400 БТ и кораби, по-малки от 400 БТ, когато има повече от 15 души на борда”.


§ 32. В чл. 85, ал. 1, т. 23 се изменя така:

„т. 23. За кораби над 1000 БТ свидетелство за наличие на застраховка или друго финансово обезпечаване на гражданска отговорност за щети от замърсяване с корабно гориво”.


§ 33. В чл. 94 се правят следните изменения и допълнения:

1. Текстът на чл. 94 става алинея първа;

2. Създава се ал. 2:

„(2) Всички ро-ро пътнически кораби в допълнение на документите по чл. 84, ал. 1 или чл. 85, ал. 1 трябва да бъдат снабдени със свидетелство за специални изисквания за устойчивост на ро-ро пътнически кораби.”


§ 34. В чл. 96 се създава т. 11:

„т. 11 свидетелство за наличие на застраховка или друго финансово обезпечаване на гражданска отговорност за щети, причинени от замърсяване с корабно гориво;”


§ 35. В чл.102 се правят следните изменения и допълнения:

1. Текстът на чл. 102 става ал. 1;

2. Създава се ал. 2:

„(2) Всеки танкер с 2000 и повече тона нефт и/или нефтопродукти като товар, освен с документите по чл. 84 или 85 трябва да разполага и със свидетелство за наличие на застраховка или друго финансово обезпечаване на гражданска отговорност за щети от замърсяване с нефт и нефтопродукти”.


§ 36. В чл. 105, т. 9 думата „разрешително” се заменя с „разрешение”.
§ 37. В чл. 106, ал. 2, т. 5 думата „разрешително” се заменя с „разрешение”.
§ 38. В чл. 107, т. 5 думата „разрешително” се заменя с „разрешение”.
§ 39. В чл. 105, т. 10 думата „разрешително” се заличава.
§ 40. В чл. 106 думата „разрешително” се заличава.
§ 41. В чл. 107 т. 6 думата „разрешително” се заличава.
§ 42. В чл. 109 думите „Правилата за превоз на опасни товари по р. Дунав” се заменят с „Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN), сключено в Женева на 26 май 2000 г. (ратифицирано със закон - ДВ, бр. 9 от 2006 г.) (ДВ, бр. 43 от 2008 г.)”.
§ 43. В §3 от Допълнителните разпоредби се правят следните допълнения:

1. В т. 11 след думите „и предотвратяване на замърсяването” се добавя „(ISM), Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищата (ISPS) и Морската трудова конвенция (MLC 2006)” и думата „odit” се заменя с думата „audit”.

2. В т. 14 след думите „и предотвратяване на замърсяването” се добавя „(ISM), Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищата (ISPS) и Морската трудова конвенция (MLC 2006)”.
§ 44. Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 се изменя така:
Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1
Наименование на документа

Основание

Приложение №

1

2

3

4

1.

"Свидетелство за регистрация" Certificate of Registry

Чл. 13, ал. 3 и 4

№ 2, 2а, 2б

2.

"Временно свидетелство за регистрация" Temporary Certificate of Registry

Чл. 14, ал. 3 и 4

№ 3, 3а, 3б

3.


"Временно свидетелство за плаване под

знамето на Република България" Temporary Flag CertificateЧл. 15, ал. 1

 


№ 4

 


4.

"Контролен талон за преглед на кораб" Ship’s Survey Control Talon

Чл. 17, ал. 1

№ 5а

5.

(изм. - ДВ, бр. 39 от 2013 г.) "Разрешение за корабна радиостанция" Ship Radio Station Licence

Чл. 19, ал. 1

№ 7

6.

(изм. - ДВ, бр. 39 от 2013 г.) "Разрешение за корабна радиостанция" Ship Radio Station Licence

Чл. 20, ал. 1

№ 8

7.


"Документ за надеждно комплектуване на

кораба с екипаж" Minimum Safe Manning DocumentЧл. 21, ал. 1

 


№ 9, № 9а, 9б

 


8.

"Международно свидетелство за тонаж (1969)" International Tonage Certificate (1969) Tonnage Certificate

Чл. 22, ал. 1, 2 и 3

№ 10, 10а, 10б

9.


"Мерително свидетелство за кораби от

вътрешно плаване"Чл. 23, ал. 1

 


№ 11

 


10.


"Международно свидетелство за товарните

водолинии" International Load Line CertificateЧл. 24, ал. 1

 


№ 12

 


11.


"Международно свидетелство за

освобождаване по товарните водолинии" International Load Line Exemption CertificateЧл. 25, ал. 1

 


№ 13

 


12.


"Свидетелство за сигурност на пътнически

кораб" Passenger Ship Safety Certificate; Record of Equipment for Passenger Ship Safety Certificate (FormP);Чл. 26, ал. 1, 3 и 4

 


№ 14, № 14а, 14б  

13.


"Свидетелство за сигурност на

конструкцията на товарен кораб" Cargo Ship Safety Construction Certificate;Чл. 27, ал. 1

 


№ 15


14."Свидетелство за сигурност на

оборудването и снабдяването на товарен

кораб" Cargo Ship Safety Equipment Certificate; Record of Equipment for the Cargo Ship Safety Equipment Certificate (Form E)


Чл. 28, ал. 1, 5

 

 № 16, № 16а

 

 15.


"Свидетелство за сигурност на

радиосредствата на товарен кораб" Cargo Ship Safety Radio Certificate; Record of Equipment for the Cargo Ship Safety Radio Certificate (Form R)Чл. 29, ал. 1, 4

 


№ 17, № 17а

 


16.


"Свидетелство за сигурност на товарен

кораб" Cargo Ship Safety Certificate; Record of Equipment for the Cargo Ship Safety Certificate (Form C)Чл. 30, ал. 1, 4

 


№ 18, № 18а

 


17.


"Свидетелство за сигурност на риболовен

кораб" International Fishing Vessel Safety Certificate; Record of Equipment for the Certificate of Compliance; International Fishing Vessel Exemption Certificate; Exemption Certificate for a new/existing Fishing VesselЧл. 30а, ал. 1, 4, 6

 


№ 18б, 18б',

18в, 18в', 18г, 18г'18.

"Свидетелство за освобождаване" Exemption Certificate

Чл. 31, ал. 1

№ 19

19.

"Документ за съответствие на компанията" Document of Compliance ; Interim Document of Compliance

Чл. 32, ал. 1, 2

№ 20, № 20а

20."Свидетелство за управление на

безопасната експлоатация на кораба и

предотвратяване на замърсяването" Safety Management Certificate; Interim Safety Management Certificate


Чл. 33, ал. 1, 3

 

 № 21, № 21а

 

 21.


"Международно свидетелство за

предотвратяване на замърсяване с нефт" International Oil Polution Prevention Certificate; Record of Construction and Equipment for Ships other than Oil Tankers; Record of Construction and Equipment for Oil Tankers;Чл. 34, ал. 1, 5

 


№ 22, № 22а,

№ 22б


22.


Международно свидетелство за

предотвратяване на замърсяване при

превозване на вредни течни вещества в

наливно състояние" International Polution Prevention Certificate for the Carriage of Noxios Liquid Substances in BulkЧл. 35, ал. 1

 

  

№ 23

 

  

23."Международно свидетелство за

предотвратяване замърсяване с отпадъчни

води (1973)" International Sewage Polution Prevention Certificate;


Чл. 36, ал. 1

 

 № 24

 

 24.


"Международно свидетелство за

предотвратяване замърсяването на въздуха" International Air Polution Prevention Certificate; Supplement to the International Air Polution Prevention Certificate (IAPPCertificate) Record of Construction and Equipment;Чл. 36, ал. 1, 5

 


№ 24а, 246

 


25.

"Свидетелство за годност"; Safety Navigation Certificate

Чл. 37, ал. 1

№ 25, № 25а


26.

"Корабно удостоверение на Общността"

Чл. 38, ал. 1

№ 26

27."Удостоверение за инсталация и изпитване

на радиолокационното оборудване и

приборите за указване скоростта на завиване"


Чл. 39, ал. 1

 

 № 27

 

 28.


"Свидетелство за годност за сезонен

превоз на хора"Чл. 40, ал. 1

 


№ 28

 


29.


"Международно удостоверение за

развлекателни кораби"Чл. 41, ал. 1

 


№ 29

 


30."Свидетелство за съответствие със

специалните изисквания към корабите,

превозващи опасни товари" Document of Compliance for Ship Carrying Dangerous Goods; Document of Compliance for the special requirements for Ships Carrying Dangerous Goods;


Чл. 42, ал. 1

 

 № 30, № 30а

 


31.


"Международно свидетелство за годност за

Превоз на радиоактивни товари"Чл. 43, ал. 1 

№ 31 

32."Международно свидетелство за годност

на кораба да превозва опасни химически

товари наливно" International Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk


Чл. 44, ал. 1

 

 № 32

 

 33."Международно свидетелство за годност

на кораба да превозва втечнени газове в

наливно състояние"" International Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk


Чл. 45, ал. 1

 

 № 33

 

 34.


"Свидетелство за право на кораба да

превозва зърно в насипно състояние" Document of Authorisation for the Garriage of Grain in BulkЧл. 46, ал. 1

 


№ 34

 


35.


"Свидетелство за сигурност на

високоскоростен кораб" High-Speed Craft Safety Certificate; Record of Equipment for High-Speed Craft Safety CertificateЧл. 47, ал. 1, 4

 


№ 35, № 35а

 


36.


"Разрешително за плаване с

високоскоростен кораб" Permit to Operate High-Speed CraftЧл. 48, ал. 1

 


№ 36

 


37.


"Свидетелство за сигурност на кораби със

специално предназначение" Special Purpose Ship Safety Certificate; Record of Equipment for Compliance with the Code of Safety for Special Purpose ShipsЧл. 49, ал. 1, 4

 


№ 37, № 37а

 


38."Свидетелство за конструкцията и

оборудването на динамично поддържани

кораби" Dynamically Supported Craft Construction and Equipment Certificate;


Чл. 50, ал. 1

 

 № 38

 

 39.


"Разрешително за плаване с динамично

поддържани кораби" Permit to Operate Dynamically Supported CraftЧл. 51, ал. 1

 


№ 39

 


40.


"Свидетелство за годност на спомагателни

кораби, поддържащи морски съоръжения" Certificate of FitnessЧл. 52, ал. 1

 


№ 40

 


41.


"Свидетелство за безопасност на морска

платформа (1989)" Mobile Offshore Drilling Unit Safety CertificateЧл. 53, ал. 1

 


№ 41

 


42.


"Свидетелство за сигурност на система за

работа под водата" Diving System Safety CertificateЧл. 54, ал. 1

 


№ 42

 


43.

"Свидетелство за еднократен преход" Single Voyage Certificate

Чл. 55, ал. 1

№ 43

44.

"Свидетелство за провлачване" Towage Certificate

Чл. 56, ал. 1

№ 44

45.

"Свидетелство за корабната аптека "Medical Chest Certificate

Чл. 57, ал. 1

№ 45, № 45а

46.


"Свидетелство за дератизация/Свидетелство за освобождаване от дератизация"; Deratting Certificate/ Deratting Exenption Certificate/

Чл. 58, ал. 1

 


№ 46

 


47.


"Свидетелство за наличие на застраховка

или друго финансово обезпечаване на

гражданска отговорност за щети от

замърсяване с нефт"; Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution DamageЧл. 59, ал. 1

 

  

№ 47

 

  

48.


"Свидетелство за наличие на застраховка

или друго финансово обезпечаване на

гражданска отговорност за щети, причинени

от замърсяване с корабно гориво"; Certificate of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Bunker Oil Polution DamageЧл. 59а

 

  

№ 47а

 

  

49.


"Международно свидетелство за

противообрастваща система" International Anti-fouling System CertificateЧл. 59б

 


№ 47б

 


50.

"Потвърждение на противообрастваща система" Record of Anti-fouling System

Чл. 59б, ал. 3

№ 47в и 47г

51.


"Международно свидетелство за сигурност

на кораба" International Ship Security Certificate; Interim International Ship Security CertificateЧл. 61, ал. 1, 5

 


№ 49, № 49а

 


52.

"Свидетелство за допуск"

Чл. 62, ал. 1

№ 50, № 50а

53.

"Временно свидетелство за допуск"

Чл. 63, ал. 1

№ 50б

54.


"Непрекъснат документален запис на

историята на кораба"; Continuous Synopsis Record (CSR); Amendments to the Continuous Synopsis Record (CSR); Index of Amendments to CSR Document №… for the Ship with IMO №….Чл. 64, ал. 1

 


№ 51, 51а, 516

 


55.


"Корабен дневник"

 


Чл. 65, ал. 1

 


№ 52, № 52а,

№ 52б, № 52в56.

"Вахтен дневник"

Чл. 65а

№ 52г

57.

"Машинен дневник"

Чл. 66, ал. 1

№ 53, № 53а

58.

"Радиодневник"; Radio Log Book

Чл. 67, ал. 1

№ 54

59.

"Дневник за нефтените операции" Oil Record Book Part II; Oil Record Book Part I;

Чл. 68, ал. 1

№ 55, 55а

60.

"Дневник за операциите с отработените масла"

Чл. 68а

№ 55в

61."Дневник за товарни операции на кораб,

превозващ вредни течни вещества в

наливно състояние" ;Cargo Record Book for Ships Carrying Noxious Liquid Substances in Bulk


Чл. 69, ал. 1

 

 № 56

 

 62.

"Дневник за операции с твърди отпадъци" ; Garbage Record Book

Чл. 70, ал. 1

№ 57

63.

"Санитарен дневник"; Sanitary Inspection Record Book

Чл. 73, ал. 1

№ 60

64.

"Списък на екипажа"; Crew List

Чл. 74, ал. 1

№ 61

65.


"Корабен план за борба със замърсяване с

нефт при аварии"Чл. 75, ал. 1

 


Не

 


66.


"Корабен план за борба със замърсяване с

вредни течни вещества при аварии"Чл. 76, ал. 1

 


Не

 


67.


"Корабен план за управление на твърди

отпадъци"Чл. 77, ал. 1

 


Не

 


68.


"Манифест за опасни товари" или "Товарен

план за опасни товари"СОЛАС

 


Не

 


69.


"Ръководство за безопасно товарене и

разтоварване"СОЛАС

 


Не

 


70.


"Ръководство за определяне на

устойчивостта в неповредено състояние"СОЛАС

 


Не

 


71.

"Ръководство за борба с наводняване"

СОЛАС

Не

72.

"Списък на експлоатационните ограничения"

СОЛАС

Не

73.


"Система за подпомагане на капитана за

вземане на решения при аварийни ситуации"СОЛАС

 


Не

 


74.


"План за координиране на операции по

търсене и спасяване"СОЛАС

 


Не

 


75.


"Папка с документи, изисквани по

програмата за усилени прегледи"СОЛАС

 


Не

 


76.


"Запис от системата за наблюдение и

управление на изхвърлянето"МАРПОЛ

 


Не

 


77.

„Международно свидетелство за енергийна ефективност”; International Energy Efficiency Certificate

Чл.36б, ал.1

№ 62

78.

„Допълнение към Международното свидетелство за енергийна ефективност”; (Supplement to the International Energy Efficiency Certificate - IEE Certificate)

Чл.36б, ал.1

№ 63

79.

(нова - ДВ, бр. 39 от 2013 г.) Морско трудово свидетелство”; Мaritime Labour Certificate

Чл.58а, ал.1

№ 64

80.

„Декларацията за съответствие с Морската трудова конвенция част I”; Declaration of Maritime Labour Compliance - Part I

Чл.58б

№ 65

81.

„Декларацията за съответствие с Морската трудова конвенция част II”; Declaration of Maritime Labour Compliance - Part II

Чл.58в

№ 66

82.

„Временно морско трудово свидетелство”; Interim Maritime Labour Certificate

Чл.58г

№ 67

83.

„Списък на експлоатационните ограничения на пътнически кораб”; Operational Restriction List

Чл.26а, ал.1

№ 6884.

Свидетелство за специални изисквания за устойчивост на ро-ро пътнически кораби; Specific stability requirements for ro-ro passenger ships

Чл.26б, ал.1

№ 69
§ 45. Приложение № 2 и № 2б към чл. 13, ал. 3 се изменя така:

Приложение № 2, към чл. 13, ал. 3РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

REPUBLIC OF BULGARIA

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“

BULGARIAN MARITIME ADMINISTRATION

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

CERTIFICATE OF REGISTRYИме на кораба
Name of ShipКорабът е регистриран в пристанище

/

The ship has been registered at the port
/
под №/№

на страница/page

том/volume

С основни данни

/

Main Particulars:

Дължина най-голяма/Length overallм/m

Широчина най-голяма/Breadth extremeм/m

Височина на борда/Depth mouldedм/m

Бруто тонаж/Gross tonnageНето тонаж/Net tonnageПозивни/Call signИМО номер/IMO numberСобственост на:


Owned by:


И му се разрешава да плава под знамето на Република България.

аnd it is permitted to sail under the Flag of The Republic of BulgariaИздадено в ………….

на .......................
Issued in ………………

оn

ДИРЕКТОР МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ …………………..….
DIRECTOR MARITIME ADMINISTRATION

Приложение № 2б към чл. 13, ал. 3


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

REPUBLIC OF BULGARIA

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“

BULGARIAN MARITIME ADMINISTRATION

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

CERTIFICATE OF REGISTRY


Име на кораба
Name of ShipКорабът е регистриран в пристанище

/

The ship has been registered at the port
/
под №/№

на страница/page

том/volume

С основни данни

/

Main Particulars:

Дължина най-голяма/Length overallм/m

Широчина най-голяма/Breadth extremeм/m

Височина на борда/Depth mouldedм/m

Товароподемност/Dead-weight
т/t

Водоизместване/Displacement
м3/m3

Позивни/Call signATIS
MMSI
УЕИН/ENIСобственост на:


Owned by:


И му се разрешава да плава под знамето на Република България.

аnd it is permitted to sail under the Flag of The Republic of BulgariaИздадено в ………….

на
Issued in ………………

оn

ДИРЕКТОР МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

…………….DIRECTOR MARITIME ADMINISTRATION§ 46. Създава се Приложение № 3б към чл. 14, ал. 3:
Приложение № 3б към чл. 14, ал. 3


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

REPUBLIC OF BULGARIA

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“

BULGARIAN MARITIME ADMINISTRATION

ВРЕМЕННО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

TEMPORARY CERTIFICATE OF REGISTRY
Име на кораба
Name of ShipКорабът е регистриран в пристанище

/

The ship has been registered at the port
/
под №/№

на страница/page

том/volume

С основни данни

/

Main Particulars:

Дължина най-голяма/Length overallм/m

Широчина най-голяма/Breadth extremeм/m

Височина на борда/Depth mouldedм/m

Товароподемност/Dead-weight
т/t

Водоизместване/Displacement
м3/m3

Позивни/Call signATIS
MMSI
УЕИН/ENIСобственост на:


Owned by:


И му се разрешава да плава под знамето на Република България.

аnd it is permitted to sail under the Flag of The Republic of BulgariaВалидно до/

Valid until

Издадено в ………….

на
Issued in ………………

оn

ДИРЕКТОР МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

…………….

DIRECTOR MARITIME ADMINISTRATION§ 47. Приложение № 4 към чл. 15, ал.1 се изменя така:

Приложение № 4 към чл. 15,ал. 1

R E P U B L I C O F B U L G A R I A
M I N I S T R Y O F T R A N S P O R T,

I N F O R M A T I O N T E C H N O L O G Y A N D C O M M U N I C A T I O N S
M A R I T I M E A D M I N I S T R A T I O N
TEMPORARY FLAG CERTIFICATE
On behalf of the Government of the Republic of Bulgaria, BULGARIAN MARITIME ADMINISTRATION grants to ……………………………………………………………. to raise the National Flag of the Republic of Bulgaria on its own ship
m/v ……………………………………….
The vessel has the following dimensions:


Length, overall

……… m.

Breadth, moulded

……… m.

Depth, moulded

..……. m

Dead-weight

Displacement……… t

……… m3Net tonnage

……… t

Gross tonnage

……… t

Main engine power

..…… kWThe Government of the Republic of Bulgaria kindly requests the competent authorities of the countries visited to render the necessary assistance to her Captain.

This certificate is issued under provisions of Article 36 of Merchant Shipping Code (State Gazette No.55/1970).


This certificate is valid until ……………………………………

Issued at SOFIA on …………………………………..
No. ….

Seal EXECUTIVE DIRECTOR:§ 48. Приложение № 5а към чл. 17, ал. 1 се изменя така:

Приложение № 5a към чл. 17, ал. 1

КОНТРОЛЕН ТАЛОН ЗА ПРЕГЛЕД НА КОРАБ

SHIP’S SURVEY CONTROL TALON

ИА „Морска администрация” удостоверява, че ……………...............The Bulgarian Maritime Administration certifies that

Свидетелство за рег./ Certificate of Registry № ……………....................

Пристанище на рег./Port of Registry........................


е прегледан и е установено, че е ГОДЕН ЗА ПЛАВАНЕ и в съответсвие с наличното на борда оборудване и снабдяване му се разрешава да плава при следните условия и район:

Is surveyed and determined as a SEAWORTHY FOR SAILING and as per the on board equipment has a permission to sail in the region and weather condition as follows:

……………………………………………………………………….……

………………………………………………………………..…………...


Контролният талон е неразделна част от Свидетелството за регистрация.

Радио-навигационно оборудване/Radio–navigational equipment:

VHF…………………….. SSB(MF/HF)……………... GPS……………….

Radar…………………… ЕPIRB …………………..... SART…………….

Echo sounder.…………. Magn. Compass .……..…… Speed Log ………. Оборудване и снабдяване /Equipment and supplies :

Спас. плотове/Liferafts.…...бр. Термозащ. облекла/Therm.prot.aids…….бр

Сп. ризи/Lifejackets ……… бр. Сп. кръгове/Lifebuoys……..….бр.

Противопожарни с-ва/Firefighting devices:................................................ Максимален брой лица на борда /Max persons on board..........................

Прегледа е извършен в / The survey is carried out in. ……………………


Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница