Не се попълваДата21.01.2018
Размер82.22 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 2/4/2013


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Катедра по български език

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


Филология

Специалност(и)

<наименование>1


Българска филология
ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Българска аспектология

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


Избираем

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


Бакалавър

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


4

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>8

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


Доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...

ще могат ...


Студентите, завършили успешно курса, ще познават спецификите на аспектуалната система в съвременния български език, ще развият трайни умения за анализ на аспектуалните зачения.

текст (общо описание), напр. аудиторно


Методи и форми на обучение: лекции, семинарни занятия, практикуми (анализиране на практически езикови казуси) и др.

10.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновременни курсове)


Необходими са базисни познания по общо езикознание, получени в бакалавърския курс на обучение

11.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)12.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Целта на обучението е да се анализират спецификите на аспектуалната система в съвременния български език, като се използва подходът на функционално-семантичното описание. Представят се основните концепции за същността на категорията вид на глагола в българското езикознание, прави се детайлна формално-семантична характеристика на аспектуалните грамеми, както и на сложните релации между тях и други глаголни значения; проследяват се закономерностите при употребата на видовете в българската повествователна практика (при организацията и функционирането на различните наративни системи).

Значима операционална цел на обучението е развиването на трайни умения за анализ на аспектуалните зачения, за правилната им употреба в свързан текст.13.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


1.1. Основна литература

Станков В. Глаголният вид в българския книжовен език. София, 1980.

Чакърова Кр. Аспектуалност и количество. Велико Търново, 2003

1.2. Допълнителна литература

Андрейчин 1976 : Л. Андрейчин. Към морфологичната характеристика на видовата система в съвременния български език. – Помагало по българска морфология. Глагол. София, 1976.

Бондарко 1971 : А. В. Бондарко. Грамматическое значение и контекст. Ленинград, 1971.

Бондарко 1983 : А. В. Бондарко. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. Ленинград, 1983.

Вопросы глагольного вида. Москва, 1962.

Граматика на съвременния български книжовен език. Том II. Морфология. София, 1983.

Иванова 1974 : К. Иванова. Начини на глаголното действие в съвременния български език. София, 1974.

Иванчев 1971 : Св. Иванчев. Проблеми на аспектуалността в славянските езици. София, 1971.

Куцаров 1983 : Ив. Куцаров. По въпроса за категориалната характеристика на глаголния вид в съвременния български език. – Научни трудове на ПУ, т. 21, 1983, кн. 5, Филология.

Куцаров 1985 : Ив. Куцаров. Очерк по функционално-семантична граматика на българския език. Пловдив, 1985.

Куцаров 1993 : Ив. Куцаров. Още едно мнение за характера на противопоставянето аорист / имперфект. – Ив. Куцаров. Проблеми на българската морфология. Пловдив, 1993.

Линдстедт 1985 : J. Lindstedt. On the semantics of tense and aspect in Bulgarian. Helsinki, 1985, Slavica Helsingiensia, 4.

Маровска 1991 : В. Маровска. Пореден опит за интерпретация на глаголната опозиция аорист / имперфект. – Съпоставително езикознание, 1991, № 6.

Маровска 1998 : В. Маровска. Славянските словообразувателни и формообразувателни аргументи за интерпретацията на категорията вид на глагола като триграмемна. – Славистика. Пловдив, 1998.

Маслов 1959 : Ю. С. Маслов. Глагольный вид в современном болгарском литературном языке. – Вопросы грамматики болгарского литературного языка. Москва, 1959.

Маслов 1984 : Ю. С. Маслов. Очерки по аспектологии. Ленинград, 1984.

Мутафчиев 1964 : Р. Мутафчиев. Сегашно историческо време в съвременния български език. София, 1964.

Теория функциональной граматики (Введение, Аспектуальность, Таксис, Временная локализованость). Ленинград, 1987.

Чакърова 2000 : Кр. Чакърова. Наративните системи в съвременния български език.. – Кр. Чакърова. Помагало по българска морфология. Пловдив 2000.14.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


Курсът включва следните планирани учебни дейности:

Лекции,


практикуми (решаване на конкретни езикови казуси)

15.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Методи и форми за оценяване на студентите: писмен изпит (включващ теоретични въпроси и практически задачи)

Критерии за оценяване: степен на усвояване на отделните теми и подтеми, включени в учебната програма, както и на основните граматични понятия; умение за прилагане на теоретичните знания при решаване на практически езикови казуси.

Форма на оценка: писмен изпит.

Структура на изпита 100 % от писмен изпит.

16.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


Български език.

17.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително


Практикуми – анализиране на практически езикови казуси.

18.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Доц. д-р Красимира Ангелова Чакърова

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


Тема 1. Основни понятия във функционално-семантичната граматика – функционално-семантична категория (поле, ядро и периферия), морфологична категория, лексикално-граматична категория, модификатор. Граматичните опозиции.

Тема 2. Функционално-семантичната категория аспектуалност в славянските езици: специфики и параметри. Лексикално-граматичната категория вид на глагола – ядро на аспектуалността.

Тема 3. Глаголният вид в съвременния български език. Основни концепции за същността на вида в българското езикознание.

Тема 4. Българският вид като триграмемна категория: имперфектив-перфектив-итератив (биаспектив). Процесът “вторична имперфективация” и/или итеративация. Морфологичната категория повторяемост – “скритото” граматично ядро на вида.

Тема 5. Произход на глаголните видове. Основни хипотези в славистиката.

Тема 6. Същност на релацията вид - време - начин на действие.

Тема 7. Начини за образуване на перфективи и итеративи в българския език. Видова триада. Прояви на дефективност в аспектуалната система (имперфектива тантум, биаспективи). Глаголната полипрефиксация.

Тема 8. Същност на противопоставянето аорист ~ имперфект в съвременния български език. Проблемът за темпоралните квантификатори.

Тема 9. Конотативен потенциал на българския глаголен вид (видови транспозиции).

Тема 10. Аспектуалност и наративност. Участие на аспектуалните грамеми в българските наративни системи.


б) семинари (списък от теми или текстов файл)

в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)
г) практикуми (списък от теми или текстов файл)


Практикуми - анализиране на практически езикови казуси.

д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)

1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 21 януари 2018 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница