Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение за


IV. Описание на защитените зонистраница3/12
Дата13.10.2018
Размер1.86 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

IV. Описание на защитените зони

1. Защитена Зона „Централен Балкан - буфер”, код BG0001493


Зоната е обявена по Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Тя е с площ 1383638.244 дка.
Характеристика

Защитената зона представлява естествен буфер на Национален парк Централен Балкан от всички страни. Без това е невъзможно пълноценното опазване на планината. Това са слабо засегнати територии, в които се опазат масиви бук, гори от явор и липа върху сипеи и крайречни елшови галерии. Важни екологични коридори представляват поречията на Вит, Осъм, Росица, Янтра от северна страна и на Стряма и Тунджа от южна. Зоната е и много важен хабитат за много изолираната старопланинска популация на мечката. Зоната съдържа ключови местоообитания за мечката, като почти цялата популация на вида в рамките на Национален парк Централен Балкан ежегодно прекарва тук част от годината. Зоната е едно трите места в България за опазване на Cottus gobio. Зоната опазва важни местообитания на Spermophilus citellus.


Цели на опазване:

- Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.

- Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.

- Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, както и на популациите на видовете, описани по-долу, предмет на опазване в рамките на защитената зона.


Предмет на опазване:

Природни местообитания

Код

Местообитание

Покритие/дка*

СДФ

МОСВ 2013

4060

Алпийски и бореални ерикоидни съобщества

647.543

2348.900

5130

Съобщества на Juniperus communis върху варовик

1.301

0.000

5210

Храсталаци с Juniperus spp.

1.301

0.000

6110*

Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi

399.871

0.000

6210(*)

Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи)

25887.872

31590.900

62D0

Оро-мизийски ацидофилни тревни съобщества

12941.168

11657.800

6430

Хигрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския пояс

0.000

3866.400

6510

Низинни сенокосни ливади

0.000

10125.100

6520

Планински сенокосни ливади

38603.507

43757.200

8210

Хазмофитна растителност по варовикови скални склонове

2448.899

5259.700

8220

Хазмофитна растителност no силикатни скални склонове

2041.663

0.000

8230

Силикатни скали с пионерна растителност от съюзите Sedo-Scleranthion или Sedo albi-Veronicion dillenii

178.489

0.000

8310

Неблагоустроени пещери

НП

НП

9110

Букови гори от типа Luzulo-Fagetum

8048.624

8512.100

9130

Букови гори от типа Asperulo-Fagetum

249936.849

204929.200

9150

Термофилни букови гори (Cephalanthero-Fagion)

211073.582

112710.000

9170

Дъбово-габърови гори от типа Galio Carpinetum

114408.446

38047.000

9180*

Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове

32796.377

27747.700

91AA*

Източни гори от космат дъб

414.123

522.600

91BA

Мизийски гори от обикновена ела

4904.998

1793.600

91CA

Рило-Родопски и Старопланински бялборови гори

138.364

569.400

91E0*

Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

94.087

165.800

91G0*

Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus

5137.449

2289.800

91М0

Балкано-панонски церово-горунови гори

21698.863

19476.200

91W0

Мизийски букови гори

224887.796

76791.500

91Z0

Мизийски гори от сребролистна липа

267.042

292.400

9410

Ацидофилни гори от Picea в планинския до алпийския пояс (Vaccinio-Piceetea)

93.811

0.000

9530*

Субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор

231.068

513.300

95A0

Гори от бяла и черна мура

12.231

5.500

* - Покритие на местообитанието според: СДФ - стандартния формуляр на зоната; МОСВ 2013 - според проект: "Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I".


Видове

Код

ВИД

Популация

Цялостна оценка

СДФ

МОСВ 2013

СДФ

МОСВ 2013

Бозайници

1302

Подковонос на Мехели (Rhinolophus mehelyi)

C

D

C

-

1303

Maлък подковонос (Rhinolophus hipposideros)

B

B

A

B

1304

Голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum)

B

B

A

B

1305

Южен подковонос (Rhinolophus euryale)

B

B

A

A

1306

Средиземноморски подковонос (Rhinolophus blasii)

B

B

A

B

1308

Широкоух прилеп (Barbastella barbastellus)

C

B

A

B

1323

Дългоух нощник (Myotis bechsteinii)

B

B

A

B

1324

Голям нощник (Myotis myotis)

B

C

A

C

1307

Остроух нощник (Myotis blythii)

B

C

A

C

1321

Трицветен нощник (Myotis emarginatus)

B

B

A

A

1316

Дългопръст нощник (Myotis capaccinii)

B

C

A

C

1310

Дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii)

B

B

A

B

1335

Лалугер (Spermophilus citellus)

C

C

A

B

1352

Европейски вълк (Canis lupus)

B

НД

A

НД

1354

Кафява мечка (Ursus arctos)

B

B

A

A

1355

Видра (Lutra lutra)

C

D

A

A

2635

Пъстър пор (Vormela peregusna)

D

D

-

-

1371

Дива коза (Rupicapra rupicapra)

C

C

B

B

Земноводни и влечуги

1171

Голям гребенест тритон (Triturus karelinii)

C

C

A

A

1193

Жълтокоремна бумка (Bombina variegata)

C

C

A

A

1217

Шипоопашата костенурка (Testudo hermanni)

C

C

A

A

1219

Шипобедрена костенурка (Testudo graeca)

C

C

A

A

1220

Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis)

C

C

B

B

Риби

1122

Малка кротушка (Gobio uranoscopus)

C

D

A

-

2511

Балканска кротушка (Gobio kessleri)

C

D

A

-

1138

Черна (балканска) мряна (Barbus meridionalis)

C

B

A

A

1146

Балкански щипок (Sabanejewia aurata)

C

C

A

A

1163

Главоч (Cottus gobio)

A

B

B

B

Безгръбначни

1032

Бисерна мида (Unio crassus)

C

C

C

C

1093

Ручеен рак (Austropotamobius torrentium)

B

B

A

A

4052

Odontopodisma rubripes

B

-

A

-

4053

Paracaloptenus caloptenoides

B

-

A

-

1060

Lycaena dispar

C

C

A

A

1065

Euphydryas aurinia

B

B

A

A

1078

Callimorpha quadripunctaria

B

B

A

A

4042

Polyommatus eroides

C

C

A

A

4045

Coenagrion ornatum

C

D

A

-

1083

Бръмбар рогач (Lucanus cervus)

C

B

A

B

1084

Osmoderma eremita

-

B

-

B

1087

Алпийска розалиа (Rosalia alpina)

B

B

A

B

1088

Обикновен сечко (Cerambyx cerdo)

C

C

A

B

1089

Буков сечко (Morimus funereus)

B

B

A

B

Растения

1379

Mannia triandrа

А

-

А

-

1381

Dicranum viride

-

А

-

А

6216

Hamatocaulis vernicosus

-

В

-

В

2327

Himantoglossum caprinum

С

-

В

-

4067

Echium russicu

С

-

В

-
Каталог: doc -> naturaconsult
naturaconsult -> Доклад за оценка за съвместимост на общия устройствен план на община никопол
naturaconsult -> Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение
naturaconsult -> Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение за „
naturaconsult -> Предварителен проект! Общ устройствен план на община долна митрополия
naturaconsult -> Информация
naturaconsult -> Информация
naturaconsult -> Информация относно: Общ устройствен план (оуп) на община Летница – предварителен проект
naturaconsult -> Информация
naturaconsult -> Информация


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница