Оценка за съвместимост на инвестиционно предложениестраница1/9
Дата23.12.2016
Размер1.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ


на


ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ЖИЛИЩНА СГРАДА ДО 180 КВ. М В ЧАСТ ОТ ПИ №62579.168.25, С. РИБАРИЦА, ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ”Възложител: ИЛИЯН ПЕТРОВ НЕЙКОВ


Юли, 2016 г.

София

СЪДЪРЖАНИЕ:
Jonsson, L. 2006. Birds of Europe with North Africa and the Middle East. A&C Black Publishers Ltd., London. 85

Kuźniak, S. et al. 2001. Spatial and temporal relations between the Barred Warbler Sylvia nisoria and the Red-backed Shrike Lanius collurio in the Wielkopolska region (W Poland). Acta Ornithologica 36(2): 129-133. 85

Mallord, J. et al. 2007. Nest-site characteristics of Woodlarks Lullula arborea breeding on heathlands in southern England: are there consequences for nest survival and productivity? Bird Study 54(3): 307-314. 86

Payevsky, V. 1999. Breeding biology, morphometrics, and population dynamics of Sylvia warblers in the Eastern Baltic. Avian Ecology and Behaviour 2: 19-50. 86

Pearson, D. and C. Lack. 1992. Migration patterns and habitat use by passerine and near-passerine migrant birds in eastern Africa. Ibis 134(1): 89-98. 86I. Анотация на инвестиционното предложение.
Инвестиционното предложение предвижда изграждане на един брой жилищна сграда за собствени нужди, със застроена площ около 180 м2 (нискоетажно жилищно застрояване - до 10 м) в ПИ №62579.168.25, м. Костина, с. Рибарица, община Тетевен, което е свързано с промяна начина на трайно ползване и предназначението на имота.

Имотът е с площ 2.576 дка и начин на трайно ползване “ливада”, съгласно Скица №17625/29.06.2010 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър, гр. Ловеч, презаверена на 22.05.2014 г. (Прил. 1).

Жилищната сграда ще бъде разположена в средата на имота. ИП не предвижда ограда, паркоместа, гаражи или други допълнителни постройки в имота. Достъпът до него ще се извършва по съществуващ местен път - ПИ №62579.168.101 (общинска собственост), с който разглеждания имот граничи. Елзахранването на имота ще е от съществуващ стоманобетонов стълб, разположен от другата страна на местния път (ПИ №62579.168.101), по въздушен способ. За захранването му в ПИ №62579.168.25 е предвидено да се монтира стоманен стълб. Водоснабдяването ще се извърши чрез ново отклонение от съществуващ уличен водопровод, ситуиран в границите на ПИ №62579.168.101 (местен път). В границите на имота е предвидено и изграждане на водомерна шахта, както и изгребна яма с обем около 8.5 m3 за заустване на битовите отпадъчни води.


II. Описание на характеристиките на други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения, съществуващи и/или в процес на разработване или одобряване, които в съчетание с оценяваното инвестиционно предложение могат да окажат неблагоприятно въздействие върху защитените зони.
Съгласно Наредбата за ОС “Кумулативни въздействия” са въздействия върху околната среда, които са резултат от увеличаване ефекта на оценявания план, програма и проект/инвестиционно предложение, когато към него се прибави ефектът от други минали, настоящи и/или очаквани бъдещи такива, независимо от кого са осъществявани. Кумулативните въздействия могат да са резултат от отделни планове, програми и проекти/инвестиционни предложения с незначителен ефект, разглеждани сами по себе си, но със значителен ефект, разглеждани в съвкупност, и реализирани, нееднократно в рамките на определен период от време.

Въздействията върху защитените зони, които изграждането на жилищни сгради за собствени нужди могат да окажат, са (вж. т III):

- Пряко унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в зоните, в мястото на строителство.

- Фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в зоните.

- Безпокойство за индивиди от животински видове, предмет на опазване в зоните, по време на строителството, от движение и работа на транспортна и строителна техника и хора.

- Унищожаване на екземпляри от растителни видове, предмет на опазване в зоните.


За оценка на кумулативното въздействие са взети предвид ИП, планове, програми или проекти от 2011 година (началото на проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове - фаза I“, с който се определят научно референтните стойности по отношение площи на природни местообитания и местообитания на видове, и численост на популациите на видовете, предмет на опазване в зоните) до 11.03.2014 г. (датата, на която е внесено уведомлението във връзка с настоящото ИП, и от която то е в процедура, така че останалите ИП, планове, програми или проекти в зоните трябва да го имат предвид).

Съгласно данните от страниците на МОСВ (http://registers.moew.government.bg/ovos/, http://registers.moew.government.bg/eo/, http://natura2000.moew.government.bg/Home/CompatabilityAssesmentsList), както и данните от страниците на РИОСВ София (http://www.riew-sofia.org/index.php/2014-02-03-03-01-44/2000), РИОСВ Плевен (http://riew-pleven.eu/natura.html), РИОСВ Велико Търново (http://www.riosvt.org/compatibility/), РИОСВ Стара Загора (http://stz.riew.e-gov.bg/Priroda-c109) и РИОСВ Пловдив (http://plovdiv.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=9), за интересуващия ни период в Защитена Зона „Централен Балкан - буфер”, с код BG0001493, са процедирани 42 ИП, планове, програми или проекти, засягащи тревисти местообитания (каквито се засягат и от настоящото ИП), или с липсващи данни за характера на местообитанията (Прил. 2а). За Защитена Зона „Централен Балкан - буфер”, с код BG0002128, тази цифра е 20 (Прил. 2б).

От 42-те инвестиционни предложения, планове, програми и проекти, засягащи ЗЗ „Централен Балкан - буфер”, с код BG0001493, най-голям е делът на ИП за жилищно строителство - 16 ИП, като в землището на с. Рибарица тези ИП са 4. В площно отношение най-обширно е ИП за добив на баластра от находище “Шейново” - 200 дка, докато останалите са много по-малки по площ. Сравнително голям е броя на Регионалните генерални планове (РГП) за ВиК. За тях обаче липсват данни за засегната площ, НТП на имотите и тяхното местоположение. Имайки предвид техния характер - полагане на водопроводни и колекторни съоръжения от и до населените места, и само в някои случаи изграждане на ПСОВ, можем да заключим, че засегнатите площи ще бъдат малки. В същото време екологичните ползи от подобни планове са очевидни. Ето защо смятаме, че те не биха могли, в съчетание с настоящето ИП, да породят отрицателно кумулативно въздействие.

Положението е подобно и за ЗЗ „Централен Балкан - буфер”, с код BG0002128 (повечето ИП, планове, програми или проекти съвпадат).

III. Описание на елементите на инвестиционното предложение, които самостоятелно или в комбинация с други планове, програми и проекти/инвестиционни предложения биха могли да окажат значително въздействие върху защитените зони и техните елементи.
Въздействията върху защитените зони и техните елементи, които подобни проекти могат да окажат, са:
1. Пряко унищожаване на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в зоните, в мястото на строителство.

ИП предвижда изграждане на жилищна сграда на площ от 180 м2, както и водомерна шахта, изгребна яма и един стоманен стълб. ИП не предвижда ограда, паркоместа, гаражи или други допълнителни постройки в имота. Така пряко засегнатата площ ще е не повече от 200 м2.


2. Фрагментация на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в зоните.

При разделянето на територия (полигон), заета от дадено природно местообитание или местообитание на вид на две или повече части, при което някои от тях са прекалено малки, за да изпълняват функцията си на природно местообитание или местообитание на вид. Възможно е да се получи при изграждането на постройката.


3. Бариерен ефект за животински видове, предмет на опазване в зоните.

При строителство на места, играещи или можещи да играят роля на биокоридори, така че индивиди от засегнатите видове да не могат да се придвижват свободно. Той може да се дължи на невъзможност на индивиди от някои видове да преодолеят застроената площ, или “нежелание” за това, породено от безпокойство. Резултатите са невъзможност за или затруднена миграция (в широкия смисъл на думата, може да бъде денонощна, свързана с храненето, или сезонна, свързана с определени абиотични фактори или с размножаване, или при разселване), и/или фрагментация на популациите на засегнатите видове. Размера на строителството, предвиден с ИП (около 200 м2), както и характера на терена (тревисто местообитание, простиращо се на голямо разстояние около бъдещото строително петно) не предполагат възникване на такъв ефект, ето защо той няма да се разглежда.


4. Безпокойство за индивиди от животински видове, предмет на опазване в зоните, по време на строителството, от движение и работа на транспортна и строителна техника и хора.

На базата на опита ни от други ИП, като максимален обхват на това въздействие е възприет буфер с ширина 200 м от границите на имота. На 200 м силата на шума от строителната и транспортната техника ше спадне приблизително до фоновия шум.


5. Безпокойство за индивиди от животински видове, предмет на опазване в зоните, при експлоатацията.

На практика такова безпокойство няма да има. Имота е в непосредствена близост до два други застроени имота, ползващи се за живеене, чието въздействие, ако такова изобщо има, ще “маскира” евентуално безпокойство от ограничения брой обитатели, очакващи се след застрояването на разглеждания имот.


6. Замърсяване на района със строителни и битови отпадъци.

Този фактор ще се прояви единствено при неспазване на нормативната база по отношение на отпадъците. Характерисириката на плана не предвижда подобно въздействие, ето защо то няма да се разглежда.


7. Нахлуване на неместни и/или инвазивни видове.

Въздействието е възможно само при използване на неместни и/или инвазивни видове при озеленителните мероприятия. Характерисириката на плана не предвижда подобно въздействие, ето защо то няма да се разглежда.


8. Смъртност на отделни индивиди от животински видове, предмет на опазване в зоните.

Характера на застрояването не предполага мащабни строителни дейности с големи и бързи строителни машини. Освен това характера на терена - тревисто местообитание, лишено от микрохабитати, които биха могли да предлагат убежище за видове, предмет на опазване в зоната, не предполага унищожаване на индивиди от тези видове. Вероятност за смъртност на отделни индивиди от видове, предмет на опазване в зоната, не съществува, ето защо въздействието няма да се разглежда.


9. Унищожаване на екземпляри от растителни видове, предмет на опазване в зоните.

Този фактор ще се прояви единствено при наличие на такива в мястото на строителство, при подготовката на терена и изкопните работи.
Каталог: doc -> naturaconsult
naturaconsult -> Доклад за оценка за съвместимост на общия устройствен план на община никопол
naturaconsult -> Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение за „
naturaconsult -> Предварителен проект! Общ устройствен план на община долна митрополия
naturaconsult -> Информация
naturaconsult -> Информация
naturaconsult -> Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение за
naturaconsult -> Информация относно: Общ устройствен план (оуп) на община Летница – предварителен проект
naturaconsult -> Информация
naturaconsult -> Информация


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница