Доклад за извършен одит за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи по предизборните кампании за избиране на членовестраница1/14
Дата10.04.2018
Размер2.6 Mb.
ТипДоклад
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СМЕТНА ПАЛАТА

ОДИТЕН ДОКЛАД
за извършен одит за съответствие на декларираните приходи и реално

извършените разходи по предизборните кампании за избиране на членове

на Европейския парламент от Република България

и за избиране на народни представители

Част първа

ВЪВЕДЕНИЕ
І. Основание

Одитът се извърши на основание чл. 5, ал. 1, т. 10 и чл. 36, ал. 1, т. 3 от Закона за Сметната палата и в изпълнение на заповед № ОР-4-14 от 07.09.2009 г., изменена със заповеди № № ОР-4-17 от 30.09.2009 г., ОР-4-18 от 30.09.2009 г. и ОР-4-19 от 21.12.2009 г. на ръководителя на отделение ІV на Сметната палата.

В предизборната кампания за избиране на членове на Европейския парламент от Република България участват 25 политически партии, от които 10 партии - самостоятелно, 15 партии – включени в три коалиции, и един независим кандидат, издигнат от инициативен комитет. В предизборната кампания за избиране на народни представители са участвали 31 политически партии, от които 14 партии - самостоятелно, 17 партии – включени в 4 коалиции, и 4 независими кандидата, издигнати от инициативни комитети. Одитът е извършен на всички политически партии, коалиции от политически партии и инициативни комитети, регистрирани в Централната избирателна комисия (ЦИК) за двата вида избори.

Определеният от Сметната палата одитиран период за предизборната кампания за избиране на членове на Европейския парламент от Република България е от 01.01.2009 г. до 08.07.2009 г. и за предизборната кампания за избиране на народни представители за 41-то Народно събрание - от 01.01.2009 г. до 06.08.2009 г. Одитираният период за съответната предизборна кампания е съобразен с периода на отчетените приходи от политическите партии от началото на 2009 г. С цел осигуряване на съпоставимост между отчетените приходи и разходи, одитираният период се отнася и за декларираните в отчета разходи от политическите партии, коалиции и инициативни комитети. В отчетите са включени приходи и разходи с целево предназначение – за подготовка и обслужване на предизборната кампания.


ІІ. Кратка информация за извършвания одит

С последните изменения на Закона за избиране на членове за Европейския парламент от Република България (ЗИЧЕПРБ) и на Закона за избиране на народни представители (ЗИНП) през 2009 г. са въведени нови текстове, с които на Сметната палата е възложено извършването на фактическа проверка за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи по съответната предизборна кампания. До 2009 г. такава проверка не е извършвана. С Решение № 114 от 18.06.2009 г. на Сметната палата е определено фактическата проверка да се извърши като специфичен одит съгласно разпоредбите на Закона за Сметната палата (ЗСП), Закона за политическите партии (ЗПП) и други приложими вътрешни актове и одитни процедури. При изпълнение на одита се прилага одитната методология за извършване на одит на политическите партии, приета с Решение № 64 от 23.03.2006 г. на Сметната палата. С Решение № 114 от 18.06.2009 г. Сметната палата определя целите и обхвата на одитната задача.

Одитният екип извежда разходите за реклама (за рекламно време в БНТ, БНР, частни телевизии и радиа, за реклама в печатни издания, за рекламни табла и съоръжения – билбордове) за съществени по характер поради наличието на засилен обществен интерес към тях и поради факта, че са важни за потребителите на информацията от одитния доклад. Установените при одита грешки по отношение на разходите за реклама, независимо от стойността им, са съществени по характер и се докладват от одитния екип.

За останалите видове разходи, посочени в представените отчети, се определя праг на същественост по стойност като абсолютна сума 1000 лв. Установени грешки под този стойностен праг не се докладват. За отчет на политическа партия с ниски размери на извършени единични плащания одитният екип определя праг на същественост по стойност, по-нисък от дефинирания за целите на одита.

Във връзка с извършването на одита Сметната палата изиска и получи информация от доставчици на рекламни услуги и от министерството на вътрешните работи (МВР) чрез Върховна касационна прокуратура (ВКП).

По отношение на декларираните приходи и реално извършените разходи за съответната предизборна кампания са направени директни съществени проверки с цел установяване на представянето им в отчетите на политическите партии, коалиции от партии и инициативни комитети. За установяване на реално извършените разходи са направени насрещни проверки на предоставените на Сметната палата документи от доставчици на рекламни услуги и от МВР чрез ВКП.


ІІІ. Цели и обхват на одитната задача

1. Цели на одитната задача

Целта на одита е да се постигне публичност и прозрачност като се информира обществеността за:

а) законосъобразността на набраните приходи за финансиране на предизборните кампании и реално извършените разходи с изискванията на Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, Закона за избиране на народни представители и Закона за политическите партии;

б) съответствието на декларираните приходи в отчетите и реално извършените разходи за предизборните кампании за избиране на членове на Европейския парламент от Република България и за избиране на народни представители за 41-то Народно събрание, от политическите партии, регистрирани в ЦИК за участие в двете предизборни кампании.


2. Обхват на одитната задача

Одитът обхваща:  1. Проверка за спазване на нормативните изисквания при изготвянето и представянето на отчетите за набраните и изразходваните средства за двете предизборни кампании на политическите партии, коалиции и инициативни комитети, представени пред Сметната палата.

2. Проверка за установяване на законосъобразността на декларираните приходи и извършените разходи от политическите партии, коалиции от политически партии и инициативни комитети, регистрирани в ЦИК за участие в двете предизборни кампании.

3. Проверка и оценка за съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи от политическите партии, коалиции от политически партии и инициативни комитети, регистрирани в ЦИК за участие в двете предизборни кампании.

Ограничение в обхвата на одита е въведено относно проверката за отчитането на набраните приходи и извършените разходи съгласно Закона за счетоводството (ЗСч) и актовете по прилагането му, която ще се включи в обхвата на одита на финансовата дейност, приходите, разходите и управлението на предоставеното имущество на политическите партии за 2009 г. от програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2010 г.


  1. Критерии за оценка при одита

3.1. Спазване на нормативните изисквания при изготвянето и представянето на отчетите за набраните и изразходваните средства за двете предизборни кампании на политическите партии, коалиции от политически партии и инициативни комитети, представени пред Сметната палата.

3.2. Съответствие на набраните приходи и реално извършените разходи за предизборните кампании със законовите изисквания.

3.3. Съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи.

Част втора

КОНСТАТАЦИИ
Глава първа
ОДИТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ДЕКЛАРИРАНИТЕ ПРИХОДИ И РЕАЛНО ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Раздел първи

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ” (ПП „РЗС”)


1. Спазване на нормативните изисквания при изготвянето и представянето на отчета за набраните и изразходваните средства за предизборната кампания за избиране на членове на Европейския парламент от Република България

Политическа партия „РЗС”, представлявана от председателя й Яне Георгиев Янев, е регистрирана за участие в изборите за избиране на членове на Европейския парламент от Република България с Решение № ЕП-119 от 12.05.2009 г. на Централната избирателна комисия за Европейски парламент (ЦИКЕП).

От партия „РЗС” е представена в Сметната палата банкова сметка за приходите и разходите по обслужване на предизборната й кампания на 16.05.2009 г. с писмо вх. № 48-00-346. От партия „РЗС” е представен пред Сметната палата отчет за набраните и изразходваните средства в предизборната кампания, включително и извлечение от представената в Сметната палата банкова сметка по обслужване на предизборната кампания, на 08.07.2009 г. - вх. № 48-00-447, в срока по чл. 79, ал. 1 от ЗИЧЕПРБ.

Спазени са нормативните изисквания при изготвянето и представянето на отчета за набраните и изразходвани средства в предизборната кампания за избиране на членове на Европейския парламент от Република България.

2. Законосъобразност на декларираните за предизборната кампания приходи

В отчета за приходите и разходите по предизборната кампания на политическа партия „РЗС” са посочени 752 570 лв. приходи, в това число 319 275 лв. собствени средства и 433 295 лв. дарения от физически лица. Отчетените дарения на парични средства, постъпили по банков и по касов път, са 386 495 лв., а отчетените като приходи остойностени дарения в натура са в размер на 46 800 лв.

При извършените директни съществени проверки на първични счетоводни документи (договори за дарения и платежни документи) и счетоводни регистри, предоставени от партията, се установи:

2.1 Отчетените собствени средства са приходи от членски внос и са получени от партията в периода от 01.01.2009 г. до 31.05. 2009 г.

2.2. Отчетените дарения от физически лица са получени от партия „РЗС” през месеците май и юни 2009 г.

Шест от направените дарения на обща стойност 46 800 лв. са непарични остойностени дарения в натура. Получените дарения са отразени в счетоводните регистри. На одитния екип са предоставени заверени копия на актовете за дарение – договори за дарения с приложени към тях декларации за почтеност. Сключени са шест договора за дарение, с които отделни физически лица правят дарения на ПП ”РЗС” за целите на предизборната кампания за Европейски парламент на 7 юни 2009 г. Всичките договори са с една и съща дата на сключване – 18.05.2009 г. и са с един и същ предмет – дарение в натура на билбордове. Всеки един договор има за предмет, както следва:

а) 30 билборда с размер на 4х3, на обща стойност 3 000 лв.;

б) 10 билборда с размер на 8х4, на обща стойност 2 000 лв. ;

в) 5 билборда с размер на 8х6, на обща стойност 1 500 лв.;

Общата стойност на всяко отделно дарение в натура е определено с договорите и възлиза на 7 800 лв.

Билбордовете, предмет на дарението, са отстъпени за определен срок, еднакъв за всички договори – от 18.05.2009 г. до 06.06.2009 г. Посоченият период, за който са направени даренията, съвпада със законово определения срок, в който съгласно чл. 60 от ЗИЧЕПРБ се извършва предизборната кампания, което е потвърждение, че билбордовете са използвани за целите на предизборната кампания на партията за участие в избори за членове на Европейския парламент от Република България.

Едновременно с направените дарения от физическите лица в полза на партията, същите физически лица са наели от „Еко клима 11” ЕООД билбордове. По тип, размери и стойности, наетите от физическите лица билбордове съответстват с тези, предмет на договорите за дарения. Общата стойност на наетите билбордове от всяко физическо лице съгласно фактурите от „Еко клима 11” ЕООД е 7 800 лв.

Срокът, за който са наети билбордовете е от 18.05.2009 г. до 06.06.2009 г. и съвпада със срока, за който са дарени билбордовете в полза на партията. Между физическите лица, наели билбордовете, и „Еко клима” ЕООД има подписани отделни споразумения, с които е определено конкретното местоположение поотделно за всеки нает билборд. В обхвата на одита се включва проверка на действително извършените разходи от партиите. В компетенциите на Сметната палата не се включва проверката на извършените плащания от физическите лица към „Еко клима 11” ЕООД, както и на финансовите взаимоотношения на „Еко клима 11” ЕООД с неговите доставчици по повод ползването на билбордовете. Предвид това, не може да се установи действителността на направеното дарение в натура от физическите лица в полза на партията.

Поради изложените обстоятелства, не може да бъде изразена разумна увереност за спазване на изискванията за финансиране на предизборната кампания на партията.Налице са основателни съмнения за заобикаляне на закона относно забраната за финансиране на предизборната кампания със средства от юридически лица (чл. 76, ал. 3, т. 1 от ЗИЧЕПРБ).

2.3. Във връзка с публикации в печата относно ползване на офис от ПП “РЗС” по време на предизборната кампания, Сметната палата извърши проверка на основанията за ползване на имота, находящ се в гр. София, ул. “Г.С. Раковски” №108. При извършената проверка се установи:

На 27.02.2009 г. Федерация на научно-техническите съюзи в България отдава под наем на „Уорлд Инвестмънт Кепитълс” ЕАД част от собствения си недвижим имот, представляващ партерния етаж от административната сграда на Националния дом на науката и техниката на ул. „Г.С.Раковски № 108 в гр. София”, с обща квадратура от 116,60 кв.м. Договорената месечна наемна цена е 17 849 лв.

На 05.05.2009 г., непосредствено преди изборите, между „Уорлд Инвестмънт Кепитълс” ЕАД и ПП „Ред, законност и справедливост” е сключен договор за съвместна дейност.

Предмет на договора е съвместното ползване на помещенията от двете страни по договора. Съгласно договора ПП „Ред, законност и справедливост” ползва помещенията за провеждане на пресконференции три дни от седмицата в определено време. В договора не са уговорени задължения за партията да плаща част от дължимия наем, както и разноските, свързани с ползването на имота – ток, вода, парно и др.

В изявление пред средствата за масово осведомяване г-н Яне Янев – председател на ПП „РЗС” пояснява, че наемът за имота на ул. „Г.С.Раковски” № 108 в гр. София се плаща от строителен предприемач, който е включен в предизборните листи на партията.

Като се вземе предвид, че договорът е сключен непосредствено преди започването на предизборната кампания, срока на действие на договора (до края на 2009 г.), обстоятелството, че партията практически ползва помещението безвъзмездно, както и изявленията на председателя на партията, одитният екип счита, че е налице дарение за партията от страна на юридическо лице, което е за участието й в изборите. По този начин е заобиколена забраната за финансиране на политическата партия от юридическо лице, въведена с разпоредбата на чл. 76, ал. 3, т. 1 от ЗИЧЕПРБ, съответно чл. 71, ал. 4, т. 1 от ЗИНП.

Дарението не е включено в отчетите за изборите за Европейски и национален парламент, представени от партия „РЗС” пред Сметната палата.

2.4. Декларираните дарения от едно физическо лице са до размера, определен с чл. 76, ал. 2 от ЗИЧЕПРБ - 10 000 лева от едно физическо лице.

2.5. Всички дарения на стойност над 5 000 лева са извършени по банков път.

2.6. За финансирането на предизборната кампания за избиране на членове на Европейския парламент от ПП „РЗС” не е ползван банков заем.

2.7. Партия „РЗС” оповестява на интернет страницата си физическите лица, дарители за предизборната й кампания в съответствие с изискванията на чл. 76, ал. 6 от ЗИЧЕПРБ.
3. Законосъобразност на декларираните за предизборната кампания разходи

От ПП”РЗС” са отчетени разходи в общ размер на 894 500 лв., от които 50 000 лева са депозит за участие в изборите, за пропагандни и агитационни материали (плакати, листовки, брошури и дипляни) - 10 990 лв., за консултантски услуги и социологически проучвания - 24 000 лв., за реклама в телевизионни предавания, радиопредавания и др. разходи за медийни изяви и реклами – 543 799 лв., както и за други разходи по обслужване на предизборната кампания – 263 751 лв.

При извършената директна проверка на първични счетоводни документи и счетоводни регистри се установи, че в представения отчет е допуснато превишение на разходите (894 500 .лв) над приходите (752 570 лв) със 141 930 лв., което се дължи на начислени, но неизплатени към периода на съставяне на отчета, разходи за реклама в телевизионни, радиопредавания и интернет, неотчетени разходи за рекламни съоръжения, получени като дарения в натура/билбордове, за ползване за предиборната кампания, както и неотчетени изплатени разходи в БНТ.

С най-голям относителен дял от отчетените средства, изразходвани за предизборната кампания, са средствата за реклама в телевизионни предавания, радиопредавания и др. разходи за реклами - 60,79 на сто, от които за рекламно време в частни телевизии и радиа - 71,18 на сто, за реклама в печатни издания – 16,73 на сто и за други разходи – 29,48 на сто от общите разходи.

Извършени са две плащане над 5 000 лв. по касов път, с което не са спазени изискванията на чл. 76, ал. 5 от ЗИЧЕПРБ.
4. Съответствие на декларираните приходи и реално извършените разходи за предизборната кампания.

Одитният екип прилага определения за целите на одита праг на същественост по стойност и по характер.

При извършените проверки се установи:

4.1. Отчетени са средства за плакати, листовки, брошури и диплянки в размер на 10 990 лв. Отчетените разходи съответстват на фактурираните, изплатени и отразени в счетоводните регистри.

4.2. Отчетени са разходи за консултантски услуги и социологически проучвания в размер на 24 000 лв. Отчетените разходи съответстват на фактурираните, изплатени и отразени в счетоводните регистри.

4.3. За съобщения в печата, телевизионни предавания, радиопредавания, интернет реклама и др. разходи за медийни изяви и реклами са отчетени разходи в размер на 543 799 лв. От тях в частни телевизии и радиостанции – 387 081 лв., за реклама в печатни издания – 91 542 лв., за рекламно време в БНТ и БНР – 65 176 лв.

4.3.1. Разходи за рекламно време в БНТ и БНР

а) Отчетените разходи за рекламно време в БНТ и регионалните центрове Русе и Благоевград в размер на 53 800 лв. са извършени на основание сключено споразумение между БНТ и упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, включително и ПП „РЗС”.

При извършената директна проверка на първични счетоводни документи, счетоводни регистри и договори, предоставени от партията и от насрещна проверка на документи, предоставени от БНТ, се установи, че от ПП „РЗС” са изплатени средства по десет броя фактури на обща стойност 61 238 лв. Фактурираните и изплатeни средства за рекламно време в БНТ, отразени в счетоводните регистри, не съответстват на отразените в отчета (53 800 лв). В отчета не са включени разходи за рекламно време в БНТ в размер на 7 438 лв.

б) Отчетените разходи за рекламно време в БНР и регионални радиа са 11 556 лв. на основание заявки-договори между БНР и ПП „РЗС” по споразумение за реда и условията на БНР за отразяване на предизборната кампания за избиране на членове на Европейския парламент между БНР и представители на политически партии, коалиции и инициативни комитети, в това число и партия „РЗС”.

При извършената директна проверка на първични счетоводни документи и счетоводни регистри, предоставени от партията се установи, че от ПП „РЗС” са изплатени средства по 12 фактури на обща стойност 11 304 лв. Фактурираните и изплатeни средства за рекламно време в БНР, отразени в счетоводнити регистри, не съответстват на отразените в отчета (11 556 лв). Отчетени са в повече средства в размер на 252 лв.

При извършената насрещна проверка на документи, предоставени от БНР, се установи, че е издадена фактура за разходи за рекламно време в БНР-РРС Варна, в размер на 144 лв. Разходите не са включени в отчета на партията.4.3.2. Разходи за рекламно време в частни телевизии и радиа

Отчетените разходи за рекламно време в частни телевизии и радиа са 305 541 лв.

При извършената директна проверка на първични счетоводни документи, счетоводни регистри и договори, предоставени от партията се установи:

За организиране на рекламно обслужване на предизборната кампания в БТВ, Нова телевизия и други медии, ПП „РЗС” е сключила договори с „РА Крес” ООД и директни договори с БТВ, Нова телевизия и други медии.

а) Общо фактурираните разходи за рекламно време в частни телевизии и радиа от „РА Крес” на ПП РЗС” за предизборната кампания, отразени в счетоводните регистри са 305 932 лв., в това число изплатени разходи 170 342 лв. и 135 590 лв. начислени, но неизплатени разходи към периода на съставяне на отчета. Установено е несъответствие между фактурираните разходи и отразените в отчета в по-малко разходи в размер на 391 лв. Отчетените разходи за рекламно време в БТВ (248 321 лв.) не съответстват на фактурираните (248 712 лв.) с 391 лв. От начислените и включени в отчета разходи за реклама в БТВ, 118 063 лв. са изплатени след периода на съставяне на отчета и са отразени в счетоводните регистри.

При извършена насрещна проверка на документи, предоставени от РА Крес и от БТВ се установи съответствие между фактурираните разходи за рекламно време и начислените и изплатени разходи.

Отчетените разходи за други медии по договора с „РА Крес” ООД са 57 219 лв., в това число изплатени 39 692 лв. и начислени, но неизплатени към периода на съставяне на отчета разходи в размер 17 527 лв. Разходите са изплатени по банков път, отразени са в счетоводните регистри и са включени в отчета за предизборната кампания.

б) От ПП „РЗС” са отчетени разходи за рекламно време в частни телевизии и радиа, по сключени директни договори с медии за предизборната кампания. Отчетени са разходи за рекламно време в БТВ в размер на 31 389 лв. Разходите са извършени по банков път и са отразени в счетоводните регистри.

При извършената насрещна проверка за съответствие по документи, предоставени от доставчика на услугата БТВ се установи, че фактурираните и изплатени разходи съответстват на отразените в отчета.

в) Разходите за рекламно време в Нова телевизия на стойност 84 330 лв. са посочени неправилно в отчета като други разходи и не са отчетени като разходи за рекламно време в частни телевизии и радиа.

При извършена насрещна проверка на документи, предоставени от Нова телевизия, се установи, че фактурираните разходи съответстват на изплатените и отразените в отчета. Разходите са отразени в счетоводните регистри и са изплатени от партията по банков път.

г) Отчетени са разходи за рекламно време в „Дарик радио” в размер на 25 200 лв. При извършената проверка за съответствие между представените от партията разходооправдателни документи и договори и предоставените документи от Дарик радио се установи, че фактурираните средства за предоставените услуги съответстват на изплатените и отчетените от партията разходи.4.3.3. Разходи за реклама в печатни издания

а) За реклама в печатни издания ПП РЗС” отчита 91 542 лв., за които са издадени фактури от „РА Крес” ООД, на основание сключен договор с партията. При извършените директни съществени проверки на първични счетоводни документи и счетоводни регистри, предоставени от партията, се установи, че са изплатени разходи за печатни издания на рекламната агенция в размер на 44 123 лв. и начислени, неизплатени към периода на съставяне на отчета разходи в размер на 47 419 лв. Разходите са отразени в счетоводните регистри на партията.

При извършена насрещна проверка от Сметната палата на документи, предоставени от „РА Крес” ООД, се установи съответствие между фактурираните средства за предоставените услуги за реклама в печатни издания и изплатените, начислени и отчетени от партията разходи.

б) При извършена насрещна проверка на документи, предоставени от вестник „Стандарт” се установи, че на ПП РЗС” е издадена фактура за публикуване на реклама за предизборната кампания в размер на 3 000 лв., платена по касов път от ПП „РЗС” на 29.07.2009 г., след съставяне на отчета, която не е включена в отчета за предизборната кампания. Разходите са отразени в счетоводните регистри на партията.4.3.4. Разходи за рекламни табла и съоръжения – билбордове

а) В отчета за предизборната кампания за избиране на членове на Европейския парламент от ПП „РЗС” не са отчетени разходи за рекламни съоръжения. Не са включени като разходи за рекламни съоръжения получените и остойностени безвъзмездни дарения в натура (билбордове) в размер на 46 800 лв. Даренията са предназначени за предизборната кампания за Европейски парламент и са отразени в счетоводните регистри като разходи.

б) При извършената насрещна проверка на документи, предоставени от „ДМД Консулт 1” ЕООД, доставчик на услугата на ПП “РЗС” за парламентарните избори, се установи, че за предизборната кампания за избиране на членове на Европейския парламент са фактурирани разходи за рекламни съоръжения в размер на 7 628,40 лв. по фактура № 198 от 18.05.2009 г., изплатени от „Екоклима” ООД, които не са включени в отчета, представен в Сметната палата. Нарушена е законовата забрана на чл. 76, ал. 3 от ЗИЧЕПРБ за финансиране на предизборната кампания със средства от юридически лица.

4.4. Други разходи

ПП „РЗС” отчита и други разходи по подготовка и обслужване на предизборната кампания в размер на 263 751 лв., от които – 55 029 лв. за интернет реклама. При извършената директна проверка на първични счетоводни документи и счетоводни регистри се установи, че неправилно като други разходи са отчетени разходи за рекламно време в Нова телевизия в размер на 84 330 лв. и разходи за реклама в други медии и за социологически проучвания в размер на 33 312 лв. Отчетени са разходи за възнаграждение и производство на тв. клип от „Ра Крес” в размер на 84 802 лв. При извършената директна проверка на първични счетоводни документи, счетоводни регистри и договори, предоставени от партията, се установи, че изплатените средства за други разходи съответстват на отразените в отчета.


Общият размер на установените при направените проверки реално извършени разходи от ПП "РЗС", които не са включени в отчета за предизборната й кампания е 65 401 лв.

Реално извършените разходи (в т. ч. разхода за депозит), установени от одитния екип са 959 901 лв. и не съответстват на размера на декларираните приходи (752 570 лв.). Реално извършените разходи не надвишават определения в чл. 78 от ЗИЧЕПРБ стойностен праг от 1 000 000 лв. за финансиране на предизборната кампания на една кандидатска листа.

Каталог: files -> en
en -> З а п о в е д № от г. На основание чл. 162, ал. 4 от Кодекса за застраховането, образците на отчет
en -> Програма І ден събота (30. 04. 2016)
en -> Република българия министерство на околната среда и водите
en -> От 3 до 30 ноември Серия от 4 класа на тема вибрация: пробуждане на сънувача
en -> Програма І ден събота (30. 04. 2016)
en -> Ценова листа “C” в графата Каталожен № означава, че продуктът е от синия каталог
en -> Chinese taipei
en -> Notification Form in accordance with article 4 of directive 1999/5/ec
en -> Хотел euphoria palm beach 5 429 eur / 839 лв


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница