Одобрил: Николай Ангелов кмет на Община Балчик Съгласувал: Евдокия Великова


Основни изводи от ситуационния анализ и оценката на потребноститестраница4/8
Дата08.05.2018
Размер1.37 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

2.6.1.1 Основни изводи от ситуационния анализ и оценката на потребностите


Отчитайки различните фактори – които влияят на социалните и демографските процеси, се очертават следните негативни тенденции в социо-икономическото развитие на община Балчик:

 • прогресивно намаление на относителния дял на лицата в трудоспособна възраст в малките населени места. Изключение прави гр. Балчик където контингента между 15-64 г. съставлява 72,7,7% от населението в града, който е основен източник за формиране на трудовия ресурс;

 • Неблагоприятни тенденции във възрастовата и образователна структура на работната сила;

 • Доминиращ брой регистрирани безработни без специалност и ниско образование;

 • Висок дял на хората с увреждания, както и на самотно живеещите стари хора, пръснати в многобройните селца и махали в общината;


2.6.1.2. Изводи за наличните социални услуги


Общи изводи за състоянието на социалните услуги в община Балчик по отношение на:

 • Териториално разпределение в общината

Недостатъчна мрежа от социални услуги на територията на община Балчик. Единствените услуги на които могат да разчитат рисковите групи в малките населени места са програмите за домашен помощник, социален и личен асистент, които са с ограничен капацитет, клуб на пенсионера или обособено помещение за сбирки на пенсионери и подпомагане в натура за крайно нуждаещите се. • Съотношение между услугите в общността и специализирани институции

На територията на община Балчик няма специализирани институции, което е предпоставка за улеснен процес на деинституционализация.


 • Съотношение между услугите в семейна среда и резидентната грижа

На територията на община Балчик няма резидентен тип грижа. Услугите в семейна среда са “Домашен помощник”, “Социален асистент” и “Личен асистент”.


В община Балчик социалните услуги в по-голямата си част са насочени към възрастните хора, което води до изолация и дискриминация на другите рискови групи, децата и лицата с увреждане както и на техните близки.

 • Достъпност на услугите

Средата за лицата с увреждане е трудно достъпна, изградени рампи за инвалиди има само в едно училище(ОУ “Антим І”), от общо осем в цялата община и административната сграда на общинска администрация Балчик. Като един от основните проблеми на тази рискова група е недостъпната среда в лечебните заведения.


 • Обхват на услугите, предоставяни от външните доставчици

В община Балчик няма услуги предоставяни от външни доставчици. Неправителствена организация на територията е клуб “Хинап” СИБ-Балчик, която е за възрастни лица с увреждане с 180 члена и 32 деца посещаващи клуба по желание.
2.6.1.3. Общи изводи за услугите за деца:

В община Балчик услугите за деца и лица с увреждания се свеждат до програмите за домашен помощник, личен и социален асистент, които не могат да обхванат всички нуждаещи. От проведена среща на 04.06.2010 г. с рисковата група и техни представители, като необходима социална услуга на първо място беше посочена нуждата от Дневен център за деца и лица с увреждане и отпускане на повече бройки за “Личен асистент”. Изказано бе желание на родители за ресурсен учител за работа в дома на нуждаещия се от този вид услуга.

Като необходима услуга се оказва Център за обществена подкрепа, които по разписана програма да работи с деца с увреждания, деца жертви на насилие, работа на място (по махали) с етническото население в неравностойно положение, работа с децата в училище като превантивна мярка за непълнолетни майки, напускане на училище и ранни бракове.

На територията на общината липсват услуги от резидентен тип за малък брой деца, в случаи на невъзможно настаняване в семейство на деинституционалицирани деца - Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), Дневен център (ДЦ) и ЦСРИ.

Липсват услуги в общността за подкрепа на семейства в риск (деца с един родител, бедни семейства, млади майки). Семейният консултативен център би могъл да реши потребността от този вид услуга.
2.6.1.4. Изводи за услугите за възрастни и стари хора:

Пълнолетните лица с увреждания в община Балчик са една доста голяма рискова група (1147), за която е необходимо да се изгради Дневeн център за лица и деца с увреждане с добър достъп до услугата.

От проведена среща на оперативния екип с 25 представители и близки на рисковата група като потребност от нова услуга бе посочена необходимостта от място в което да работят лицата с увреждане според степента на заболяването си.

Най-развита услуга в общността за възрастни хора е Домашен социален патронаж, който би могъл да разшири дейността си и в малките населени места на територията на Община Балчик.

Като крайна мярка на старите хора за невъзможност със справяне с ежедневния бит е услугата за настаняване в дом, които в община Балчик е сезонен с тенденция да стане целогодишен след реконструкция при намиране на необходимото финансиране. За старите хора, живеещи в отдалечените населени места с цел да получават комплекс от соц. Услуги за получаване на хранене, медицински грижи и др. се предвижда изграждането на нов дом за стари хора на територията на община Балчик.

2.6.2. Препоръки


За да бъде ефективна социалната политика на община Балчик, би следвало да се изгради мрежа от социални услуги, която да обхваща и малките населени места. Ползвателите на социална подкрепа са носители на различни проблеми, които са решавани в секторите: здравеопазване, образование, жилищна политика, заетост от което следва като необходимо изграждането на механизми на междусекторно партньорство между институциите за използване на техните ресурси в подкрепа на семействата при преодоляване на бедността и социалната изолация.

Приоритетно да бъде развитието на мерки за превенция и услуги за подкрепа на семействата с деца в риск, поради бедност, безработица, лоши битови условия на семействата. Работа на ниво детска градина и училище като превантивна мярка.

Като основна цел е подобряване качеството на живот на хората с увреждания, самотно живеещите и старите хора чрез създаване на условия за ефективно упражняване на правото им на независимост, включително и чрез упражняване правото на труд и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи. Подобряване качеството на живот на семействата, в които има деца с трайни увреждания, зависими от постоянни грижи, чрез предоставяне на алтернативен избор за активно участие в реалния пазар на труда. Националните и оперативни програми за услугите “Домашен помощник”, “Социален асистент” и “Личен асистент” отговарят на всички тези потребности, но поради ограничения си капацитет не обхващат всички нуждаещи, големият интервал между приключване на една програма и стартиране на следваща оставя потребителите на услугата в изключително затруднено положение.
2.6.2.1. Конкретни препоръки за развитието на услугите:


 • За деца и семейства с деца в риск

- Изграждане на център за настаняване от семеен тип;

- Изграждане на ЦСРИ с мобилна услуга;

- Изграждане на Дневен център за деца с увреждане с мобилна услуга;

- Изграждане на Център за обществена подкрепа за децата в риск с мобилна услуга;

- Създаване на Услуги от резидентен тип за малък брой деца, в случаи на невъзможно настаняване в семейство при процеса деинституционализация;


 • За пълнолетни лица и хора с увреждания

- Дневeн център за лица с увреждане с добър достъп до услугата;

- Отпускане на повече бройки за услугата “Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”

- Достъпност на средата

- Изграждане на „Защитено жилище” • За стари хора

 • Домашен социален патронаж в селата;

 • Отпускане на повече бройки за услугата “Домашен помощник”;

 • Целогодишен дом за стари хора.

 • За наркозависими

 • Превенция в училища

 • Работа с неправителствени организации

Раздел II: Стратегия за развитие на социалните услуги


3. Визия и стратегически цели

  1. Визия.

Създаването и приемането на Общинска стратегия за социални услуги в община Балчик е стремеж за развиването на модерна социална политика на територията на общината.

Тази стратегия предвижда изграждането и усъвършенстването на мрежа от достъпни и качествени социални услуги, осигуряващи възможност за повишаване качеството на живот на всички деца и лица, попаднали или живеещи в риск, чрез предоставяне на пълноценна грижа за създаване на условия за реално включване.

Чрез тази стратегията община Балчик се присъединява и към европейските принципи на хуманност и солидарност, като осигурява достъпни и качествени социални услуги в община Балчик, интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи.

Визията е основана на разбирането, че максималната полза за всеки и за общността ще бъде постигната само чрез предоставяне на услуги, които помагат на хората да работят за справяне и преодоляване на собствените им затруднения, подкрепят ги в борбата със социалната изолация и подпомагат тяхното развитие. Основен акцент в предоставянето на всички услуги е предлаганата грижа насочена към конкретния човек, която включва мерки и дейности за поемане на пълен контрол върху собствения живот и неговата реализация – да може пълноценно да развие своя потенциал, да е защитен в максимална степен от злоупотреби и да има право на избор. Включването на тези елементи в политиките и стратегическите документи на община Балчик, административните решения и конкретното прилагане на дейностите, касаещи социални услуги ще се основава на възприемането на услугите като модерни, отворени, с конкретна нужда и насочени към трайни резултати и устойчивост.

За гражданите на Община Балчик това означава:


 • Участие на заинтересованите лица при планиране на социалните услуги;

 • Въвеждане на превантивни модели за предотвратяване на социалното изключване и максимално осигуряване на развитие на собствения потенциал;

 • Предоставяне на услуги според индивидуалните нужди и потребности;

 • Подкрепа, насочена към най-нуждаещите се групи, с най-сериозни и трайни проблеми и потребности.
  1. Ценности и принципи.

Основна ценност за стратегията е всяко човешко същество със своята уникалност на възможностите за реализация, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение.

Стратегията утвърждава следните принципи и ценности при планирането и предоставянето на социални услуги: • Съответствие на социалните услуги с международните документи относно човешките права;

 • Недискриминация, обществена солидарност и толерантност към всички социални групи;

 • Ефективност и ефикасност на социалните услуги и партньорствата;

 • Равен достъп до услуги за всички живеещи на територията на община Балчик;

 • Водещи интереси на потребителите при планиране и предоставяне на социални услуги;

 • Създаване на гъвкави услуги, съобразени с конкретните нужди и потребности на потребителите;

 • Иновативност в процеса на планиране и предоставяне на социални услуги;

 • Насърчаване на услугите в общността;

 • Ползване на услуги от резидентен тип само в краен случай;

 • Предоставяне на възможност за участие на потребителите в процеса на планиране и потребление на услугите;

 • Ефективност и прозрачност при усвояването на финансовите средства;

 • Надграждане и усъвършенстване на съществуващи практики, опит и услуги;

 • Изграждане на мрежа от партньорства на местно ниво, с участието на всички заинтересовани страни;

 • Подкрепа на персонала за развитие на професионалната квалификация и умения в съответствие с новите изисквания и стандарти;

 • Законосъобразност и обвързаност с нормативната уредба на Република България - Конституция, Семеен кодекс, Кодекс на труда, Наказателен кодекс, Закон за закрила на детето, Закон за социално подпомагане, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за интеграция на хората с увреждания, Закон за закрила от дискриминация и др. както и съответните подзаконови нормативни актове.

3.3. Приоритети на стратегията.
3.3.1.Приоритетни направления
За да се постигне качествена промяна в социалната среда и желаното бъдещо равнище на социалните услуги, предначертано от визията на Стратегията, е необходима целенасочена интервенция в няколко приоритетни направления. В процеса на планиране те бяха идентифицирани с участието на всички заинтересовани страни въз основа на заключенията от анализа на ситуацията в община Балчик.

Ключовите приоритетни направления на Общинската стратегия са изведени в съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта от спешна намеса за решаване на критичните социални проблеми на жителите на областта. Приоритетните направления са групирани в две посоки - отнасящи се до съдържанието на социалните услуги и до начина на функциониране и изпълнение на услугите и мерките за социално включване.В широк контекст, политиките на социално включване обхващат всички уязвими общности и индивиди, които имат нужда от подкрепа. В логиката на Общинската стратегия за социалните услуги, обособяването на интервенцията за децата и старите хора в отделни направления помага да се очертае спецификата на услугите за тези рискови групи.

Избраните приоритетни направления за съдържанието на социалните услуги включват:

    1. Развитие на услуги в общността за превенция на деца и семейства в риск, преодоляване на социалното изключване и изолация.

Това са широк кръг от услуги в общността за деца и семейства в риск, насочени към превенция на рисковите фактори за развитието на децата и уязвимостта на семействата. Тези услуги ще бъдат развивани на общинско ниво и ще бъдат максимално мобилни, за да могат да обхванат максимално голям брой ползватели. Услугите в това направление са насочени към подкрепа на семействата и индивидите за оставане в тяхната семейна и домашна среда, развитие на индивидуалните и общностни умения и ресурси, превенция на насилие, различни форми на насилие и експлоатация, превенция на противоправно поведение, социална маргинализация.

    1. Деинституционализация и подобряване качеството на резидентната грижа.

Деинституционализация на грижите за деца ще донесе коренна промяна в социалните услуги в общността, осъществявана чрез развитието на широка мрежа от услуги с цел подкрепа на семействата в риск за грижа за децата и превенция на изоставянето, както и извеждане на децата от специализираните институции.

    1. Развитие на социални услуги в общността за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение.

Стратегията ще допринесе за създаването на добър модел на грижи за хората в неравностойно социално положение осигурявайки достъп до качествени социални услуги в общността, така че нуждаещите се да не напускат собствения си дом и общност, подобряване достъпа до качествени здравни услуги и образование, както и интегриране на пазара на труда.

    1. Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот.

Създаване на условия за качествено предоставяне на грижи за старите хора, насочени към повишаване качеството на живот на хората от третата възраст, като се съблюдава принципът за независим живот в семейната среда или в близост до нея. Услугите, отличаващи се с домашна атмосфера, са съобразени с индивидуалните потребности, желания и условия на живот.

Функционалните приоритетни направления, които подпомагат ефективното изпълнение на основните дейности в Общинската стратегия, обхващат:

    1. Развитие на човешките ресурси.

В процеса на планирането недостигът на квалифициран персонал за разкриване на социалните услуги е идентифициран като един от основните рискове за реализацията на стратегията. Затова изграждането на необходимия капацитет за управление и за предоставяне на социални услуги се очертава като крайно необходима мярка - условие както за изпълнението на планирания обем социални услуги и мерки, така и за постигане на качеството на услугите в съответствие със съвременните стандарти.

    1. Изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество.

Въвеждането на ефективна система от социални услуги изисква активно партньорство между общините в област Добрич за развиване на конкретни социални услуги и мерки за социална подкрепа. Характерът на проблемите на хората в риск изисква комплексна намеса, която може да се постигне само чрез връзки на взаимодействие между различните публични и социални сектори - социални услуги и подпомагане, образование, здравеопазване, заетост, инфраструктура и жилищна среда.
3.3.2. Целеви групи.

Общинската стратегия предвижда социални услуги и мерки за всички жители на общината. Тя ще е насочена към рисковите групи и общности, идентифицирани в анализа на ситуацията и описани в Раздел II на Стратегията.Стратегията отделя специално внимание на:

 • Децата в ранна възраст - до 6 години. Доказано е, че интервенциите по отношение на децата в ранна възраст имат значим ефект по отношение на прекъсване на цикъла на бедност за тези деца. Отглеждането на деца в специализирани институции до 3 години е увреждащо в най-голяма степен и в много случаи има неотменими последици. Инвестирането в предучилищна възраст е от решаващо значение и за успешната интеграция на децата в риск в училище. Стратегията предвижда създаване на услуги за развиване на уменията за родителстване на родителите с малки деца и подкрепа за задържане на децата в семействата.

 • Уязвими семейства с деца. Подкрепата на семействата, а не само на децата в риск, ще създаде условия за задържане на децата в семействата им и за повишаване на качеството на грижа към тях. Вниманието към семействата има своето отражение и върху демографската ситуация в общината. Услугите към семействата целят подкрепа за интегритета на семейството и за развиването на уменията и ресурсите за социална интеграция на семейството като цяло и на индивидуалното развитие на неговите членове.

 • Деца в специализирани институции. Децата, отделени от своите семейства, са една от най-уязвимите групи в обществото. Стратегията предвижда комплекс от услуги за извеждане на децата от институциите чрез подкрепа за тяхната реинтеграция в биологичните и разширени семейства, осиновяване, отглеждане в семейна среда на приемни родители или (в краен случай) отглеждане в резидентни услуги, които са близки до семейната среда. За преодоляване на ефектите от институционализацията се предвиждат услуги по рехабилитация и развитие на социални умения.

 • Деца необхванати, отпаднали и в риск от отпадане от училище. Отпадането от училище и липсата на образование е един от най-сериозните фактори за попадане в ситуация на множество рискове - бедност, противоправно поведение, насилие, зависимост и др. Стратегията предвижда комплекси интервенции между социалната и образователната сфера насочени към подобряване на тяхното взаимодействие, развиване на приятелска за децата образователна среда, преодоляване на социалните затруднения за посещаване на училище.

 • Деца и възрастни с увреждания. Хората с увреждания изпитват затруднения в своята социална интеграция поради непригодеността на средата за тях - архитектурна, социална, обществени нагласи, образователна система. Липсата на подкрепа за семействата им води до настаняването на значителен брой хора с увреждания в специализирани институции. Услугите и мерките за тези групи ще целят подкрепа за развитие на техните умения и способности и промяна на средата по посока на създаване на условия за интеграцията им.

 • Възрастни хора в институции. Качеството на грижа в институциите за възрастни хора рядко съответства на съвременните стандарти. Стратегията предвижда подобряване качеството на грижа в техни институции, така че средата и начина на организация да е близък до домашния и да дава възможност за достоен живот на възрастните хора.

 • Самотни стари хора. Последните демографски тенденции показват значителен дял на самотни стари хора, голяма част от които живеят в отдалечени населени места. Те изпитват затруднения в своето ежедневно обслужване, достъпа до здравеопазване и участието в социални мрежи. Услугите за самотните стари хора ще включват подкрепа в тяхното ежедневие за задържането им в обичайната им среда и посрещане на основните им нужди.  1. Общи и специфични цели.

За осъществяването на визията на Общинската стратегия, във всяко от избраните приоритетни направления са набелязани общи и специфични цели и задачи:

Приоритетно направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на деца и семейства в риск, преодоляване на социалното изключване и изолация


Обща цел 1. Предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и изолация на индивиди и групи. Подкрепа за интегритета на семейства и общности.
Специфична цел 1.1. Разширяване на мрежата от социални услуги и мерки за подкрепа на уязвимите семейства и децата, за предоставяне на добра грижа за децата, социална интеграция на семейството и децата и индивидуално развитие.

Специфична цел 1.2. Създаване на нови социални услуги и увеличаване на капацитета на съществуващите услуги, които развиват и подкрепят форми на алтернативна семейна грижа.

Специфична цел 1.3. Разширяване на броя, капацитета и спектъра от дейности на социалните услуги за подкрепа на социалното включване на децата с увреждания.

Приоритетно направление 2: Деинституционализация и подобряване качеството на резидентната грижа.


Обща цел 2. Намаляване на дела на децата и възрастните, настанени в специализирани институции.

Специфична цел 2.1. Настаняване на децата от институции в различни форми на семейна грижа.

Специфична цел 2.2. Създаване на нови социални услуги от резидентен тип със среда близка до семейната, за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда. Подобряване качеството на съществуващите услугите от резидентен тип.

Каталог: files -> upload
upload -> Eкскурзии в Обединените Арабски Емирства Екскурзия в Дубай – Източната Приказка
upload -> Община Видин Видинска Света Митрополия Великденски празници – 2015 г
upload -> Конкурс за детска рисунка в цдг №9 "Арабела"- гр. Видин. 10 септември 10. 00 часа Провеждане на конкурс за детска рисунка в цдг„Иглика" гр. Белоградчик
upload -> Властелинът на ефира“ в лабиринта на подмятанията
upload -> Община балчик т е Х н и ч е с к о
upload -> Програма европейска нощ на музеите- 21 май 2016 г. Национален литературен музей


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница