Опасно ! Продукт за растителна защита преди употреба прочетете внимателно етикетаДата13.09.2016
Размер70.05 Kb.
ОПАСНО !

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Преди употреба прочетете внимателно етикета.
За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда,

спазвайте инструкцията за употреба !

Сигнална дума : Опасно
ПАНТЕРА 40 ЕК
хербицид
Функция:

Системен селективен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни житни и плевели в широколистни култури.Продуктът се абсорбира от листата на плевелите и попаднал в тъканите на чувствителните растения бързо се придвижва в тях, като разрушава най-напред младите растящи части. Първите симптоми на хлороза върху плевелите се появяват на 5-10 ден, а пълният ефект е на 14-20 ден след третирането


Спектър на действие:

Балур от семе и коренища, пирей, троскот, кокоше просо, кощрява, див овес и др. едногодишни и многогодишни житни плевели. Особено агресивен срещу самосевки от житни култури.


ПРИТЕЖАТЕЛ НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА РАЗРЕШАВАНЕ :  Crompton (Uniroyal Chemical) Registrations Ltd. , Kenneth House, 4 Langley Quay. Slough, Berkshire, SL3 6EH.; Обединеното кралство; +44 (0) 1753 603000."
РЕЗРЕШЕН ЗА УПОТРЕБА: от МЗХ с Удостоверение № 01071/28.01.2014г. за разрешаване пускането на пазара и употребата на продукт за растителна защита и Заповед № РД 11-87/28.01.2014 на Изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните
активно вещество: 40 г/л квизалофоп-П-тефурил

ХИМИЧНО НАИМЕНОВАНИЕ НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО : тетрахидрофурфурил (R)-2-(4-((6-хлороквиноксалин-2-ил)окси)фенокси)пропаноат

ХИМИЧНА ГРУПА НА АКТИВНОТО ВЕЩЕСТВО : арилоксифеноксипропионати.

вИД НА формулацияТА: емулсионен концентрат

КОФОРМУЛАНТИ: леко минерално масло.
УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ: да се съхранява в оригинални опаковки, в сухи, проветриви складови помещения, далеч от достъп на деца, според инструкциите за съхранение на продукти за растителна защита. Транспортиране - само в оригинални фирмени опаковки с етикети, съгласно изискванията за транспорт на продукти за растителна защита.

Срок на годност: При правилно съхранениенай-малко 3 години


СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ГОДНОСТ: Продукт с изтекъл срок на годност се дава за анализ на активното вещество и съдържанието му в лицензирана лаборатория.
Разрешена употреба на продукта: Пантера 40 ЕК е рзрешен в Р. България за борба срещу:


  • Едногодишни житни плевели и самосевки от житни култури (пшеница и ечемик) при рапица във фаза 1-3 лист на самосевките, 3-5 лист на плевелите, и доза 80 мл/дка.
  • Едногодишни житни плевели: лисича опашка (Alopecurus myosoroides), ветрушка (Apera spica venti), див овес (Avena spp.), видове кощрява (Setaria spp.), кръвно просо (Digitaria sanguinalis), кокоше просо (Echinochloa cruss-galli), райграс (Lolium spp.), балур от семе (Sorghum halepense), овсига (Bromus spp.), ливадна метлица (Poa pratensis), едногодишна метлица (Poa annua) при соя, слънчоглед, домати и захарно цвекло в доза 150 мл/дка.  • Многогодишни житни плевели в т.ч. балур от коренища: пирей (Elymus repens), троскот (Cynodon dactylon), балур от коренища (Sorghum halepense).при слънчоглед, домати и тютюн (ориенталски и едролистен) в доза 175 мл/дка.; при соя и захарно цвекло в доза 250 мл/дка .


ПРИЛОЖЕНИЕ : Най-добър ефект се постига при прилагане на продукта във фаза активен растеж на плевелите – 3-5 лист (10-20 cm височина на балура), но успешно унищожава и 90 см. балур в регистрираната (175 мл/дка) доза.
ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР: В резервоара на пръскачката се налива част от необходимото количество вода. Прибавя се измереното количество преперат и при непрекъснато разбъркване се долива останалата част от водата. Разход на работен разтвор 15 - 25 л/дка.
СМЕСИМОСТ : По данни на фирмата, продуктът е смесим с повечето от използваните в практиката хербициди против широколистни плевели, но в комбинация с тях хербицидният му ефект е малко по-слаб. Преди приготвяне на резервоарна смес трябва да се направи тест за съвместимост на двата пестицида и фитотоксичност спрямо културата.
ДЕЙСТВИЕ НА ПРОДУКТА ВЪРХУ СЛЕДВАЩИ В СЕИТБООБОРОТА КУЛТУРИ : При употреба в регистрираните дози няма вредни последствия. Продуктът се разгражда за вегетационния период и не застрашава следващите култури в сеитбообръщението.

Карантинен Срок: 60 дни.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ПРОДУКТЪТ МОЖЕ ИЛИ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ УПОТРЕБЯВАН: : Фитотоксичен за житни култури.

Категория на употреба: І – първа. Продукти, които могат да се прилагат само от или под контрол на агроном – растителна защита.
РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ:

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

H315 Предизвиква дразнене на кожата.

H317 Може да причини алергична кожна реакция.

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.

H341 Предполага се, че причинява генетични дефекти.

H360Df Може да увреди плода. Предполага се, че уврежда оплодителната способност.

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕТО НА ЖИВОТНИТЕ, ИЛИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ПОД ФОРМАТА НА СТАНДАРТНИ ФРАЗИ:

Защита:

P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции.

P280 Използвайте предпазни ръкавици.

P281 Използвайте предписаните лични предпазни средства.Действие:

P301 + P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ

или на лекар. УМ БАЛСМ “Пирогов”, тел. 359 (0)2 915 44 11 или 359 (0)2 915 42 33

“Клиника по Токсикология“

P308 + P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: Потърсете медицински съвет/

помощ.


P331 НЕ предизвиквайте повръщане.
При вдишване: Пострадалият да се изведе на чист въздух.

При попадане в очите: Незабавно изплакване с вода най-малко 15 минути;

При попадане върху кожата - засегнатите участъци да се измият обилно с вода и сапун.

МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ: В случай на неразположение, потърсете медицинска помощ. Няма специфичен антидот. Симптоматично лечение. При спешни случаи на остро отравяне: УМ БАЛСМ “Пирогов”, тел. 359 (0)2 915 44 11 или 359 (0)2 915 42 33

“Клиника по Токсикология“


ПРИ РАБОТА С ПРОДУКТА:

- Да не се яде, пие или пуши по време на работа с продукта.

- Да не се вдишва мъглата от разпръсквания разтвор.

- Да се носи защитно облекло, ботуши, ръкавици, защитна маска и очила.

- Да не се допуска контакт с кожата и очите.

- Работници без защитно облекло и оборудване, особено деца, да не се допускат до местата на приготвяне на работния разтвор и пръскане.


СЛЕД РАБОТА:

- След пръскане машината да се почисти на определените за целта места.

- Да се съблече работното облекло след което същото да се изпере с вода и сапун.

- Да се почистят всички предпазни средства и ръкавиците (включително вътрешната им част).- Работниците да се изкъпят задължително след края на работата.
екотоксичност: Опасен за водните организми. Да не се изхвърлят остатъчни количества от продукт или опаковки в близост или във водоизточници, водоеми и канализация.
МЕРКИ При ИНЦИДЕНТНО разливане на опаковка: Ограничете разливането с всички възможни средства. Проветрете помещението. Попийте разлетия материал с пясък, пръст, дървени стърготини и др. Съберете в добре затварящи се съдове и потърсете съдействие на специалист за последващо унищожаване. Измийте мястото на разливането с вода и миещ продукт. Да не се допуска проникване на продукта или разтвор от него в канализацията или водни потоци. В случай че това е неизбежно, да се уведомят незабавно компетентните власти.
Противопожарни мерки: Пантера 40 ЕК не е експлозивен. В случай на пожар може да се образуват въглеродни оксиди. Да се гаси с пяна въглероден диоксид или сухи противопожарни средства. Използвайте минимални количества вода. Ако е възможно, не допускайте изтичане на водата в канализацията.
Унищожаване на празните опаковки: Празните опаковки са за еднократна употреба. Празните опаковки и замърсените контейнери да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл. 67 от Закона за управление на отпадъците (ДВ, бр.53/13.07.2012, в сила от 13.07.2012 г.) Унищожавайте остатъците в съответствие с местното законодателство.
НАИМЕНОВАНИЕ И ПЪЛЕН АДРЕС, ТЕЛ. НА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПУСКА ПРОДУКТА НА ПАЗАРА НА Р. БЪЛГАРИЯ:

АГРОДИМЕКС ООД, ул. Сан Стефано 40, 4300 Добрич, тел. (058) 601 715

АГРОФАРМ ООД, ул. Царица Йоана 6Е, 4410 Пазарджик, тел. (034) 445 992

АГРОКОМ ООД, ул. В. Левски 15, 5000 В. Търново, тел. (062) 629 713

БУЛАГРО АД, кв. Железник Булагроцентър, 6004 Ст. Загора, тел. (042) 600 171

АГРОКЛАСИК ООД,ул. В. Левски 192, 5800 Плевен, тел. (064) 807 285

ТЕДИ ООД, ул. Антим І No: 2, 3400 Монтана, тел. (096) 300 623

АПОГЕЙ 91 ООД, ул. Мария Луиза 5, 8000 Бургас, тел. (056) 846 352

АГРАРИКА ООД, ул. Полк. Бакланов 24, 8600 Ямбол, тел. (046) 662 096
Представител за България:

КЕМТУРА НИДЕРЛАНДС Б. В. 1124 София, ж.к. Яворов, бл. 2, ап. 5 тел. (02) 943 47 61


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
2015 -> Правила за изменение и допълнение на Правила за търговия с електрическа енергия Съществуващ текст
2015 -> 120 Основно училище “Георги С. Раковски” София
2015 -> Премиерният сериал Изкушение от 12 октомври по бтв lady
2015 -> Агнешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 г
2015 -> Пилешко месо седмична справка: средни цени за периода 7 14 януари 2015 г
2015 -> Бяла кристална захар седмична справка: средни цени за периода 7 – 14 януари 2015 Г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница