Описание на имотите, които общината има намерение да придобие през 2015гДата05.02.2018
Размер191.99 Kb.
#55048

Приложение №2


Описание на имотите, които общината има намерение да придобие през 2015г.№ по ред

Местонахождение


Вид и описание на имота

Собственик на имота по документ за собственост

Способ за придобиване

1.

с.Бачково, община Асеновград, имот попадащ в разширението на гробищния парк

Поземлен имот 02974.9.271 по КК на с.Бачково, земеделска територия, НТП – друг вид нива, целия с площ 337кв.м.

Христо Георгиев Христов

Покупко - продажба

2.

с.Бачково, община Асеновград, имот попадащ в разширението на гробищния парк

Поземлен имот 02974.9.328 по КК на с.Бачково, земеделска територия, НТП – друг вид нива, целия с площ 220кв.м.

Николай Димитров Сивинов

Покупко - продажба

3.

с.Бачково, община Асеновград, имот попадащ в разширението на гробищния парк

Поземлен имот 02974.9.339 по КК на с.Бачково, земеделска територия, НТП – друг вид нива, в обхвата на УПИ І – гробищен парк попадат 317кв.м.

Н-ци Никола Бойков

Покупко - продажба

4.

с.Конуш, общ.Асеновград, имот за разширение на гробищен парк

Поземлен имот 38385.41.5 по кад. карта на с.Конуш, целия с площ 1000кв.м., земеделска територия, НТП – лозе,

Н-ци Петко Делчев Атанасов

Покупко - продажба

5.

с.Конуш, общ.Асеновград, имот за разширение на гробищен парк

Поземлен имот 38385.41.6 по кад. карта на с.Конуш, целия с площ 999кв.м., земеделска територия, НТП – лозе,

Елена Николова Симеонова и н-ци Борис Ангелов Ваневски

Покупко - продажба

6.

с.Конуш, общ.Асеновград, имот за разширение на гробищен парк

Поземлен имот 38385.41.7 по кад. карта на с.Конуш, целия с площ 2800кв.м., земеделска територия, НТП – лозе,

Н-ци Георги Димитров Георгиев и Димитър Георгиев Димитров

Покупко - продажба

7.

с.Нови извор, придобиване на имоти попадащи в стадиона

ПИ 32398.30.4 по КК на с.Нови извор, земеделска територия, площ 887 кв.м.

н-ци Здравко Димитров Генов

Покупко - продажба

8.

с.Нови извор, придобиване на имоти попадащи в стадиона

ПИ 32398.30.2 по КК на с.Нови извор, земеделска територия, площ 780 кв.м.

Атанас и Иван Гешеви

Покупко - продажба

9.

с.Нови извор, придобиване на имоти попадащи в стадиона

ПИ 32398.30.5 по КК на с. Нови извор, земеделска територия, площ 1788 кв.м.

н-ци Ангел Христозов Иванов

Покупко - продажба

10.

с.Нови извор, придобиване на имоти попадащи в стадиона

ПИ 32398.30.9 по КК на с.Нови извор, земеделска територия, площ 174 кв.м.

н-ци Димитър Христозов Андреев

Покупко - продажба

11.

с.Нови извор, придобиване на имоти попадащи в стадиона

ПИ 32398.30.7 по КК на с.Нови извор, земеделска територия, площ 1727 кв.м.

н-ци Илия Андонов Илиев

Покупко - продажба

12.

с.Боянци, общ.Асеновград, имот попадащ в проектен път

12кв.м. от ПИ 06029.104.2 по КК на с.Боянци, земеделска територия

Н-ци на Петко Костадинов Николов

Отчуждаване

13.

с.Боянци, общ.Асеновград, имот попадащ в проектен път

27кв.м. от ПИ 06029.104.3 по КК на с.Боянци, земеделска територия.

Георги Христев Чакмаков

Отчуждаване

14.

с.Боянци, общ.Асеновград, имоти попадащи в улица с о.т. 77 – о.т. 63

97кв.м. от ПИ 06029.502.111 по КК на с.Боянци, урбанизирана територия

Цвятко Йовчев Кисьов

Отчуждаване

15.

с.Боянци, общ.Асеновград, имоти попадащи в улица с о.т. 77 – о.т. 63

76.5кв.м. от ПИ 06029.502.110 по КК на с.Боянци, урбанизирана територия

Неизвестен собственик

Отчуждаване

16.

с.Боянци, общ.Асеновград, имоти попадащи в улица с о.т. 77 – о.т. 63

79кв.м. от ПИ 06029.502.109 по КК на с.Боянци, урбанизирана територия

Ангел Еленов Ангелов

Отчуждаване

17.

с.Боянци, общ.Асеновград, имоти попадащи в улица с о.т. 77 – о.т. 63


22.75кв.м. от ПИ 06029.502.523 по КК на с.Боянци, урбанизирана територия

Атанас Георгиев Праматаров

Отчуждаване

18.

с.Боянци, общ.Асеновград, имоти попадащи в улица с о.т. 77 – о.т. 63

210.75кв.м. от ПИ 06029.502.431по КК на с.Боянци, урбанизирана територия

Димитър Матеев Герасимов

Отчуждаване

19.

с.Боянци, общ.Асеновград, имоти попадащи в улица с о.т. 77 – о.т. 63

ПИ 06029.502.939по КК на с.Боянци, площ 121кв.м., урбанизирана територия

н-ци Благой Рашков Жеков

Отчуждаване

20.

гр.Асеновград, съсобствен имот находящ се на площад „Акад. Николай Хайтов”

1/2 ид.ч.от поз.имот ПИ 00702.518.144 по КК на гр.Асеновград, с площ от 372 кв.м,находящ се в УПИ І-общ.зеленина,кв.200 по плана на Асеновград

„НИК – 2002” ЕООД

Николай МолловПокупко - продажба

21.

гр.Асеновград, имот за разширението на гробищен парк м.Лакова

Поземлен имот 00702.26.10 по КК на гр.Асеновград, земеделска територия, НТП – трайни насаждения, целия с площ 1000 кв.м.

Яни Х.Андонов Беждремов

Покупко - продажба

22.

гр.Асеновград, имот за разширението на гробищен парк м.Лакова

Поземлен имот 00702.26.11 по КК на гр.Асеновград, земеделска територия, НТП – трайни насаждения, целия с площ 2035 кв.м.

Стоян Василев Фотев

Покупко - продажба

23.

гр.Асеновград, имот за разширението на гробищен парк м.Лакова

Поземлен имот 00702.26.12 по КК на гр.Асеновград, земеделска територия, НТП – трайни насаждения, целия с площ 2052 кв.м.

Христина и Георги Николов Влахови

Покупко - продажба

24.

гр.Асеновград, имот за разширението на гробищен парк м.Лакова

Поземлен имот 00702.26.13 по КК на гр.Асеновград, земеделска територия, НТП – трайни насаждения, целия с площ 1128 кв.м.

Софка Василева Фотева

Покупко - продажба

25.

гр.Асеновград, имот за разширението на гробищен парк м.Лакова

Поземлен имот 00702.26.14 по КК на гр.Асеновград, земеделска територия, НТП – трайни насаждения, целия с площ 862 кв.м.

Магда Василева Фотева

Покупко - продажба

26.

гр.Асеновград, имот за разширението на гробищен парк м.Лакова

Поземлен имот 00702.26.17 по КК на гр.Асеновград, земеделска територия, НТП – трайни насаждения, целия с площ 2465 кв.м.

Стоян Стойчев Гривов

Покупко - продажба

27.

гр.Асеновград, имот за разширението на гробищен парк м.Лакова

Поземлен имот 00702.26.19 по КК на гр.Асеновград, земеделска територия, НТП – трайни насаждения, целия с площ 1794 кв.м.

Екатерина Христова Шиварова

Покупко - продажба

28.

гр.Асеновград, имот за разширението на гробищен парк м.Лакова

Поземлен имот 00702.26.78 по КК на гр.Асеновград, земеделска територия, НТП – трайни насаждения, целия с площ 800 кв.м.

Стана и Полит Куюмджиеви

Покупко - продажба

29.

гр.Асеновград, имот за разширението на гробищен парк м.Лакова

Поземлен имот 00702.26.20 по КК на гр.Асеновград, земеделска територия, НТП – трайни насаждения, целия с площ 800 кв.м.

Дионис Христев Търнов

Покупко - продажба

30.

гр.Асеновград, имот за разширението на гробищен парк м.Лакова

Поземлен имот 00702.26.21 по КК на гр.Асеновград, земеделска територия, НТП – трайни насаждения, целия с площ 8701 кв.м.

Петър Георгиев Калцов

Покупко - продажба

31.

гр.Асеновград, имот за разширението на гробищен парк м.Лакова

Поземлен имот 00702.26.23 по КК на гр.Асеновград, земеделска територия, НТП – трайни насаждения, целия с площ 2735 кв.м.

Христо Андонов Костадинов

Покупко - продажба

32.

гр.Асеновград, имот за разширението на гробищен парк м.Лакова

Поземлен имот 00702.26.68 по КК на гр.Асеновград, земеделска територия, НТП – трайни насаждения, целия с площ 1400 кв.м.Елена Георгиева Костова

Покупко - продажба

33.

гр.Асеновград, имот за разширението на гробищен парк м.Лакова

Поземлен имот 00702.26.69 по КК на гр.Асеновград, земеделска територия, НТП – трайни насаждения, целия с площ 1000 кв.м.Георги Костов Юговалов

Покупко - продажба

34.

гр.Асеновград, имот за разширението на гробищен парк м.Лакова

Поземлен имот 00702.26.70 по КК на гр.Асеновград, земеделска територия, НТП – трайни насаждения, целия с площ 1100 кв.м.Димитър Николов Налбантов

Покупко - продажба

35.

гр.Асеновград, имот за разширението на гробищен парк м.Лакова

Поземлен имот 00702.26.24 по КК на гр.Асеновград, зем. територия, НТП – трайни насаждения, с площ 1500 кв.м.Никола Тодоров Кузмов

Покупко - продажба

36.

гр.Асеновград, имот за разширението на гробищен парк м.Лакова

Поземлен имот 00702.26.25 по КК на гр.Асеновград, земеделска територия, НТП – трайни насаждения, целия с площ 1990 кв.м.

Елена Николова Корбетова

Покупко - продажба

37.

гр.Асеновград, имот за разширението на гробищен парк м.Лакова

Поземлен имот 00702.26.64 по КК на гр.Асеновград, земеделска територия, НТП – трайни насаждения, целия с площ 1300 кв.м.

Елена и Стефан Вълкови

Покупко - продажба

38.

гр.Асеновград, имот за разширението на гробищен парк м.Лакова

Поземлен имот 00702.26.65 по КК на гр.Асеновград, земеделска територия, НТП – трайни насаждения, целия с площ 1000 кв.м.

Георги Христев Вълчев

Покупко - продажба

39.

гр.Асеновград, имот за разширението на гробищен парк м.Лакова

Поземлен имот 00702.26.66 по КК на гр.Асеновград, земеделска територия, НТП – трайни насаждения, целия с площ 1200 кв.м.

Йорданка Христева Грозева

Покупко - продажба

40.

гр.Асеновград, имот за разширението на гробищен парк м.Лакова

Поземлен имот 00702.26.72 по КК на гр.Асеновград, земеделска територия, НТП – трайни насаждения, целия с площ 900 кв.м.

Люба Димитрова Бренчева, Никола и Илия Чиликови

Покупко - продажба

41.

гр.Асеновград, имот за разширението на гробищен парк м.Лакова

Поземлен имот 00702.26.22 по КК на гр.Асеновград, земеделска територия, НТП – трайни насаждения, целия с площ 19466 кв.м.

Иван Ангелов Илиев

Покупко - продажба

42.

гр.Асеновград, имот за разширението на гробищен парк м.Лакова

Поземлен имот 00702.26.27 по КК на гр.Асеновград, земеделска територия, НТП – трайни насаждения, целия с площ 3352 кв.м.

Димитър Томов Бучекчиев

Покупко - продажба

43.

гр.Асеновград, имот за разширението на гробищен парк м.Лакова

Поземлен имот 00702.26.28 по КК на гр.Асеновград, земеделска територия, НТП – трайни насаждения, целия с площ 2500 кв.м.

Вълчо Петров Вълчев

Покупко - продажба

44.

гр.Асеновград, имот за разширението на гробищен парк м.Лакова

Част от поземлен имот 00702.26.63 по КК на гр.Асеновград, земеделска територия, НТП – трайни насаждения, целия с площ 1575 кв.м.

Петра Господинова Урумова

Покупко - продажба

45.

гр.Асеновград, имот за разширението на гробищен парк м.Лакова

Част от поземлен имот 00702.26.15 по КК на гр.Асеновград, земеделска територия, НТП – трайни насаждения, целия с площ 1601 кв.м.

Георги Илиев Севдов

Покупко - продажба

46.

гр.Асеновград, имот за разширението на гробищен парк м.Лакова

Част от поземлен имот 00702.26.16 по КК на гр.Асеновград, земеделска територия, НТП – трайни насаждения, целия с площ 4541 кв.м.

Рамадан Шакиров Хасанов

Покупко - продажба

47.

с. Долнослав, имот за допълнително водоснабдяване с. Червен

Поз.имот 22839.193.4 по КК на с. Долнослав, земеделска територия, НТП – нива , целия с площ 3000 кв.м.

Н-ци Илия Атанасов Янев

Покупко - продажба

48.

с. Долнослав, имот за допълнително водоснабдяване с. Червен

Поз.имот 22839.14.7 по КК на с. Долнослав, земеделска територия, НТП – нива , целия с площ 3493 кв.м.

ЕТ „ Урожай 64- Пеър Желязков”

Покупко - продажба

49.

с. Долнослав, имот за допълнително водоснабдяване с. Червен

Поз.имот 22839.14.8 по КК на с. Долнослав, земеделска територия, НТП – нива , целия с площ 4601 кв.м.

Н-ци Атанас Ангелов Славков

Покупко - продажба

50.

с. Долнослав, имот за допълнително водоснабдяване с. Червен

Поз.имот 22839.14.5 по КК на с. Долнослав, земеделска територия, НТП – нива , целия с площ 4229 кв.м.

Надя Асенова Спасова, Антон Асенов Спасов, Сте-

фан Тодоров КостадиновПокупко - продажба

51.

Кв. Долни Воден, имот за разширение на гробищен парк

Поз.имот 99088.22.5 по КК на с. Долни Воден, земеделска територия, НТП – друг вид нива , целия с площ 2103 кв.м

Димитър Попов Лазаров

Замяна/отчуждавене

52.

Кв. Долни Воден, имот за разширение на гробищен парк

Поз.имот 99088.22.6 по КК на с. Долни Воден, земеделска територия, НТП – нива , целия с площ 1193 кв.м

Н-ци Киро Траев Стоев

Замяна/отчуждавене

53.

Кв. Долни Воден, имот за разширение на гробищен парк

Поз.имот 99088.22.7 по КК на с. Долни Воден, земеделска територия, НТП – нива , целия с площ 1001 кв.м

Н-ци Димо Трендафилов Димов

Замяна/отчуждавене

54.

Кв. Долни Воден, имот за разширение на гробищен парк

Поз.имот 99088.22.8 по КК на с. Долни Воден, земеделска територия, НТП – нива , целия с площ 1799 кв.м

Н-ци Славчо Димитров Попов

Замяна/отчуждавене

55.

Кв. Долни Воден, имот за разширение на гробищен парк

Поз.имот 99088.22.9 по КК на с. Долни Воден, земеделска територия, НТП – нива , целия с площ 1400 кв.м

Стамат Ников Стаматов

Замяна/отчуждавене

56.

Кв. Долни Воден, имот за разширение на гробищен парк

Поз.имот 99088.22.10 по КК на с. Долни Воден, земеделска територия, НТП – нива , целия с площ 1600 кв.м

Божан Георгиев Стаматов

Замяна/отчуждавене

57.

Кв. Долни Воден, имот за разширение на гробищен парк

Поз.имот 99088.22.11 по КК на с. Долни Воден, земеделска територия, НТП – нива , целия с площ 2198 кв.м

Йорданка Дончева , Христо Ат. Христон, Добринка Ат. Матева , Георги Кос. Христев, Костадин Ат. Христев, Никола Ат. Христев,

Замяна/отчуждавене

58.

Кв. Долни Воден, имот за разширение на гробищен парк

Поз.имот 99088.21.42 по КК на с. Долни Воден, земеделска територия, НТП – нива , целия с площ 4999 кв.м

Н-ци Тодор Петков Топчиев

Замяна/отчуждавене

59.

Кв. Долни Воден, имот за разширение на гробищен парк

Поз.имот 99088.21.41 по КК на с. Долни Воден, земеделска територия, НТП – нива , целия с площ 2479 кв.м

Н-ци Димитър Илиев Сапунаров

Замяна/отчуждавене

60.

Кв. Долни Воден, имот за разширение на гробищен парк

Поз.имот 99088.21.433 по КК на с. Долни Воден, земеделска територия, НТП – нива, целия с площ 1504кв.м

Анна Иванова Грозева

Замяна/отчуждавене

61.

С. Мулдава за разширение на ул. Сливница

Поз.имот 49309.28.389 по КК на Мелдава, НТП – ниско застроянване площ за отчуждаване 10 кв.м.

Мустафа Дурсун Мустафа

Замяна
Каталог: userfiles -> file -> docs2
docs2 -> Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
docs2 -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
docs2 -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
docs2 -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
docs2 -> Община асеновград 4230, Асеновград пл. „Акад. Николай Хайтов” №9
docs2 -> За лица подали заявления да гласуват по настоящ адрес към 09. 05. 2014 Г
docs2 -> За избиране на народни представители на 12 май 2013 Г. За лица подали заявления да гласуват по настоящ адрес към 22. 04. 2013 Г
docs2 -> За избиране на общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 Г. (по чл. 54, ал. 4 от Изборния кодекс) област: пловдив община: асеновград
docs2 -> Решение №506/12. 09. 2012г на Общински съвет Асеновград. Изменен и допълнен с Решение №936/22. 05. 2013г на Общински съвет Асеновград


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница