Отчет изпълнение на управленската програма на правителството


Оценка на състоянието на системата за спешна медицинска помощ е извършена в създадената Стратегия за развитие на спешна медицинска помощ 2014-2020 гстраница13/18
Дата09.08.2018
Размер1.43 Mb.
ТипОтчет
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Оценка на състоянието на системата за спешна медицинска помощ е извършена в създадената Стратегия за развитие на спешна медицинска помощ 2014-2020 г. Стратегията е представена пред директорите на Центровете за спешна медицинска помощ, Българската асоциация на спешните лекари, представители на медиите, на Национален съвет за тристранно сътрудничество. Въз основа на направените анализи и регламентираните критерии се предвижда създаване на по-ефективна структура на системата на спешната медицинска помощ, като се предвижда болничната такава да бъде ешалонирана на 4 нива:

 • Спешни комплекси II-ро ниво материално-техническа и кадрова обезпеченост за покриване на не по-малко от 60% от спешната патология.

 • Спешни комплекси I-во ниво – материално-техническа и кадрова обезпеченост за покриване на над 90% от спешната патология. Предвижда се спешните комлекси I-во ниво да бъдат 11 за страната и да поемат спешни пациенти в по-тежко състояние, за което ще разполагат и с необходимата апаратура и кадри.

Институционализирането на Спешния болничен комплекс дава възможност за ясно определяне на структура за извършване на диагностично-лечебния процес при спешни пациенти, относителна самостоятелност на структурата по отношение на приходо-разходната част и реално отделяне на спешния от плановия пациент.


 • Специализирани лечебни заведения за оказване на спешна медицинска помощ:

 • Обособени на национално ниво, съобразно нуждите и Националната здравна карта;

 • Тясно профилирани или със структури по основните спешни направления: педиатрична, детско-хирургична, медицинска помощ при изгаряния, токсикологична, офталмологична, кардиологична и кардиохирургична, психиатрична и др.

 • Национален център по Спешна медицина

Целта на центъра е да осигурява непрекъснато, денонощно обслужване на спешни пациенти от цялата страна, както и спешна консултативна помощ на други лечебни заведения в страната. Предвидено е да функционира като стратегически методичен, консултативен, научно-практически, логистичен и квалификационен субект в системата на СМП. Центърът ще бъде ангажиран с продължаващо медицинско обучение на всички кадри от системата на спешната медицина.

Реализирането на мярката ще доведе до ясна структура на спешната медицинска помощ и по-навременна и качествена здравна услуга, тъй като мобилните екипи ще транспортират пациента с оглед на сериозността на състоянието му в съответното ниво спешен комплекс, който разполага с необходимата материално-техническа и кадрова обезпеченост.


Мярка: Утвърждаване на критерии и стандарти за териториално разпределение на структурите за спешна медицинска помощ. Изработване на карта на разпределението на структурите на спешна медицинска помощ

Мярката е предвидена в Стратегията за развитието на спешната медицинска помощ и е част от Националната здравна карта. Със стартирането на ешалонирането на системата на спешната помощ критериите и стандартите за териториално разпределение ще бъдат приложени и на практика.


Мярка: Промяна в политиката на ценообразуване на лекарствата, с цел овладяване на тенденцията на повишение на цените и стъпки за тяхното последващо намаление

Създадена е Национална концепция за лекарствена политика, която е в процес на обществено обсъждане.

С разработването на Национална концепция за лекарствена политика ще се осигури възможност да се определят основните насоки в лекарствения сектор, а именно: • Политика 1 – Производство, разрешаване за употреба, внос и паралелен внос;

 • Политика 2 – Клинични изпитвания и лекарствена безопасност;

 • Политика 3 – Търговия на едро и дребно с лекарствени продукти;

 • Политика 4 – Ценова регулация на лекарствените продукти;

 • Политика 5 – Фармацевтично образование и наука.Общите цели на Концепцията за лекарствена политика могат да бъдат определени по следния начин:

 • Качество – качество, безопасност и ефикасност на всички лекарствени продукти;

 • Достъп – достатъчна наличност и достъпност на основни лекарствени продукти;

 • Рационална употреба – предписване и използване на доказани в терапевтичната практика и стойностно-ефективни лекарствени продукти от медицинските специалисти и пациентите.

Едновременно с общите цели лекарствената политика включва в себе си и специфични цели, които са в пряка връзка с провежданата национална здравна политика и социално-икономическите условия.

Специфични цели на Концепцията за лекарствена политика:

 • Koнкурентоспособно развитие на производството на лекарствени продукти в съответствие с изискванията нa Добрата производствена практика (GMP);

 • Отговорно и етично поведение на фармацевтичните производители;

 • Спазване на ясни критерии и правила за поведение на производителите, участниците в системата на лекарстворазпространението и държавните институции;

 • Прозрачност и публичност на вземане на решения от държавните институции в областта на производството/вноса, разрешаването за употреба и паралелния внос на лекарствени продукти;

 • Развитие на електронното здравеопазване в съответствие с националните програми и правото на Европейския съюз;

 • Защита правата на човека и човешкото достойнство при провеждане на клинични изпитвания на лекарствени продукти и гарантиране на живота и здравето на гражданите чрез осигуряване на ефективна система за лекарствена безопасност;

 • Гарантиран достъп до качествено, ефективно и съвременно лечение при зачитане интересите на всички участници във фармацевтичния сектор и стойностно-ефективното разходване на публични средства за лекарствени продукти.

Очакваните резултати при реализиране на Концепцията са:

 • Осигуряване на качествени и достъпни лекарствени продукти при спазването на ясни правила от участниците на фармацевтичния пазар и пациентите;

 • Повишаване на качеството на предоставяните фармацевтични услуги;

 • Ефективно и рационално използване на публичните средства във фармацевтичния сектор и гарантиране на финансовата му устойчивост;

 • Повишаване удовлетвореността на населението и медицинските специалисти от функционирането и резултатите на фармацевтичната система.Мярка от Програмата на правителството: Приоритет на майчиното, детското и училищното здравеопазване. Здравна помощ в училища, детски градини и ясли

В изпълнение на поетите ангажименти за държавна политика по отношение на демографската криза и детското здравеопазване в бюджет 2014 на Министерството на здравеопазването са върнати „Фонд за асистирана репродукция” и имунопрофилактиката. Връщането на „Фонд за асистирана репродукция“ към Министерство на здравеопазването гарантира директно и бързо превеждане на средствата за ин-витро процедури.

 • Изграждането на Регистри за недоносени деца и диабетно болни.

 • В Националния рамков договор 2014 г. е предвидено увеличение на пътеките за раждане и отглеждане на новородено, както и тези по програма „Майчино здравеопазване” и профилактичните прегледи на деца, насочени от общопрактикуващия лекар при педиатър.

 • Промяна в Център „Фонд за асистирана репродукция” и превръщането му в „Център за демографска политика и асистирана репродукция”, който да отговаря на нуждата от активна политика в условията на демографска криза.

 • Въвежда се нова клинична процедура „Пренатална инвазивна диагностика при бременни, за които има показания от извършен биохимичен скрининг”. Въвеждането на тази процедура ще гарантира безплатно за бременните жени пренаталното изследване в случаите, в които има индикации от биохимичния скрининг. Процедурата предвижда в рамките до 12 часа да се хоспитализират бременните за извършване на амниоцентеза. Досега тази дейност е регламентирана като „високоспециализирана дейност“ с изключително ниско остойностяване и реално не е извършвана от лечебните заведения по линия на здравното осигуряване, като е заплащана от бременните или те са хоспитализирани по други клинични пътеки. Въвеждането на процедурата ще даде възможност за безплатно изследване и ще допринесе за преодоляване на продължителните излишни хоспитализации.  

 • За всички деца се въвежда ежегодно профилактично изследване на урина в извънболничната помощ с цел ранно откриване на бъбречни заболявания.

 • Направени са промени за осигуряване на стационарно лечение на жени с патологично протичаща бременност преди раждането с цел осигуряване на квалифицирани грижи и своевременно предотвратяване на усложнения и неблагополучия при раждането. Досега не е осигурявано непрекъснато наблюдение на жени с патологична бременност в най-рисковия период от бременността (след 37-а седмица). Промените осигуряват стационарно лечение на тези бременни именно в този период.

 • Въвежда се по линия на НЗОК лечението с имуносупресори на деца с кортикорезистентен и кортикозависим нефротичен синдром, както и ще се осигури наблюдение на пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация.

 • Инициира се работата по няколко национални програми, насочени към подобряване репродуктивното здраве на нацията и борба с демографския срив, в който се намира страната:

 • Национална програма за проследяване и рехабилитация на недоносени деца (в програмата е предвидено и финансово обезпечаване за 2014 г. на медикамента „Синагис“ за недоносени деца);

 • Национална програма за репродуктивно здраве и борба със стерилитета;

 • Национална програма за пренатална диагностика и превенция на патологичните процеси по време на бременността.


Извън посочените в Програмата на правителството мерки в сектор „Здравеопазване“ е постигнато:

 • Стабилизация на държавните лечебни заведения и системата като цяло.

Пример за това е болницата в гр. Стара Загора, която е заварена в състояние на фактически фалит – изготвен бе план за стабилизиране и преструктуриране и вече са налице първите данни за финансова стабилизация. Подписана е и Декларация за поет ангажимент към Българския лекарски съюз и Българския зъболекарски съюз, която гарантира заплащането на болничната и извънболничната помощ до края на 2013 г. Ангажиментът се изпълнява изцяло и доказва, че когато има желание за диалог, решения могат да се намерят.

 • На 18.12.2013 г. след 2 години „замразяване“ е подписан Национален рамков договор 2014.

Постигнато е съгласие между НЗОК и БЛС за увеличение на над 24 клинични пътеки, които са силно недофинансирани. В рамките на 30 дни след изписване от болница пациентите ще имат право освен на два задължителни прегледа, и на изследвания, ако лекарят прецени, че са необходими. Рамковият договор предвижда и облекчена процедура при лечение на остри състояния с необходимост от последваща физиотерапия.

 • С промяна в Наредба № 40 се въвежда клинична пътека „Муковисцидоза“ и процедура за диспансерно наблюдение на болните във функционално обособени центрове с подходящ медицински персонал

 • Изготвена е и е приета Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.

Стратегическата цел на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. е да се подобри здравето на населението и да се повиши качеството на живота чрез намаляване на преждевременната смъртност, заболеваемост и последствията за здравето (инвалидизация) от основните ХНБ (сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични белодробни болести, диабет), свързани с рисковите фактори – тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословен модел на хранене и ниска физическа активност.

 • Изготвена е и е приета Национална програма „Превенция на самоубийствата в република България 2013-2018 г.“

Основна цел на програмата е намаляване честотата на опитите за самоубийство и на смъртността поради самоубийство.

 • Извадихме от кошчето“ проект „Спри и се прегледай!“.

От напълно спрял проект с нито един реално изследван човек и с очакван краен срок на изпълнение края на 2013 г. към настоящия момент са прегледани приблизително 40 000 души, като е договорено и удължаване на срока на проекта, за да бъдат изпълнени неговите цели.

По този начин много български граждани ще имат възможността за безплатен скрининг за 3 вида онкологични заболявания. • Подписано е споразумение с Норвежкия финансов механизъм за над 15 млн. евро.

Ще бъдат финансирани проекти със следните цели:

 • Подобряване на системата за контрол и лечение на диабет;

 • Подобряване на системата за профилактика, навременна диагностика, лечение и рехабилитация на лица, страдащи от редки заболявания;

 • Подобряване на профилактиката на ваксино-предотвратимите заболявания;

 • Подобряване на системата за грижи за психичното здраве на българските граждани;

 • Подобрен достъп до качествени услуги за сексуално и репродуктивно здраве на юноши от 10 до 19 години и други уязвими групи;

 • Подобряване на качеството на пренаталната диагностика;

 • Подобряване на качеството на неонаталните грижи чрез модернизиране на неонаталните отделения;

 • Подобряване на качеството и достъпа до здравни грижи на деца, страдащи от психични, инфекциозни и генетични заболявания, а също и на деца, страдащи от онко-хематологични заболявания;

 • Предоставяне на здравни услуги посредством подхода „домашни грижи“, насочени към бременни жени и деца до тригодишна възраст, с фокус върху групите в риск;

 • Стипендиантска програма за ромски студенти, приети по медицински или други програми, свързани със здравеопазването.

 • С Постановление от 27 декември 2013 г. Министерският съвет прие лицата, които упражняват правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, да заплащат за всяко посещение при лекар, при лекаря по дентална медицина или на лечебното заведение сума в размер 1 лев (потребителска такса).

 • Подобрения има и в сферата на медицинската експертиза.

Чрез нормативни промени е разрешено на лекарите, членуващи в ТЕЛК и НЕЛК, да упражняват лечебна дейност. Това е начин за „отпушване“ на системата и съкращаване на сроковете, в които стотици хора чакат решение, тъй като само 20% от сегашните членове на комисии не са в пенсионна възраст. Оптимизирани са пакетите изследвания за целите на медицинската експертиза, които се заплащат от НЗОК – ще могат да се използват направени изследвания до година давност – нещо, което значително улеснява пациентите и спестява публичен ресурс.

 • България стана асоцииран член на Евротрансплант

След подписаното споразумение между Изпълнителната агенция по трансплантация и Евротрансплант агенцията може да обявява органи за обмен при липса на реципиент от листата на чакащи в България, както и да обявява български пациенти, нуждаещи се от спешна трансплантация в чужбина.
СТАБИЛНОСТ, СИГУРНОСТ И ЗАКОННОСТ


Мярка

Срок

Структуриране на системата за защита на националната сигурност чрез разработване на рамков закон за системата и устройствено-функционални закони за Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана, Служба „Военна информация“ и нов закон за МВР

31.12.2013 г.

Определяне на функциите и дейностите на структурите в системата за защита на националната сигурност

30.10.2013 г.

Разграничаване и регламентиране на правомощията и отговорностите на политическото и професионалното ръководство на министерството

31.10.2013 г.

Сливане на ГДБОП и ДАНС за постигане ефективно противодействие на организираната престъпност и корупцията по високите етажи на властта, международния тероризъм и екстремизъм

31.10.2013 г

Акцент върху противодействието на престъпността срещу личността и собствеността на гражданите (т. нар. битова престъпност) и върху престъпленията, ощетяващи държавния бюджет (контрабанда, измами, свързани с ДДС)

31.12.2013 г.

Изграждане на нова система за планиране на дейността в МВР, основана на анализ на средата за сигурност и гъвкаво използване на ресурсите според концентрацията на престъпна дейност

31.10.2013 г.

Завишаване на контрола по изпълнението и отчитането на задачите в МВР. Въвеждане на критерии и измерими показатели за оценка на резултатността в полицейската дейност

30.09.2013 г.

Утвърдени критерии с ясни показатели, които позволяват реално измерване на резултатността в дейността по разследване, в оперативно-издирвателната и охранителната дейност

30.09.2013 г.

Въвеждане на програма за продължаващо обучение на служителите с цел повишаване на квалификацията и преквалификация

31.12.2013 г.

Контрол на откриването, воденето, движението и приключването на дела на оперативен отчет и искания за прилагане на СРС чрез разработване на система от мерки за контрол при прилагане на СРС

31.10.2013 г.

Повишаване на общественото доверие. Публикуване на програмата за работата на МВР, публичност на плана и периодичен публичен отчет на МВР. Подобряване на организацията, свързана с достъпа до обществена информация

Мярката е постоянна и се изпълнява

Изпълнение:

Мярка: Структуриране на системата за защита на националната сигурност, чрез разработване на рамков закон за системата и устройствено-функционални закони за Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана, Служба „Военна информация“ и нов закон за МВР

 • Разработен е проект за рамков закон за управление на системата за националната сигурност, който в срок до 20.12.2013 г. ще бъде представен в Съвета по сигурност на Министерския съвет.

С рамковия закон се определят правомощия и отговорности за управление на системата за национална сигурност на Президента, Народното събрание и Министерския съвет.

 • Структурира се системата за защита на националната сигурност.

 • Създават се механизми за планиране, взаимодействие и контрол в системата за защита на националната сигурност.


Мярка: Разграничаване и регламентиране на правомощията и отговорностите на политическото и професионалното ръководство на Министерството на вътрешните работи (МВР)

Разработен е проект на нов Закон за МВР (ЗМВР), който е обсъден с всички синдикални организации на ведомството, както и с неправителствената и с академични общности. Проектът на новия ЗМВР е приет на заседание на Министерския съвет на 30.10.2013 г. и е внесен в Народното събрание. Чрез него:

 • Разграничават се и се регламентират правомощията и отговорностите на политическото и професионалното ръководство на МВР;

 • Дефинирани са функциите и дейностите на МВР;

 • Оптимизира се структурата и взаимодействието в рамките на МВР и извън него, организацията на работните процеси, управлението на финансовите, материалните и човешките ресурси.

 • Създадена е Държавна агенция „Технически операции” (изм. и доп. на ЗСРС от 9 август 2013 г.). Реализирано е и техническото преминаване в ДАТО на мрежите, информационните масиви и базите данни, използвани от МВР.

 • Утвърдени са Правила за прилагане на Закона за специалните разузнавателни средства, с което е завишен контролът над специалните разузнавателни средства (СРС).


Мярка: Сливане на ГДБОП и ДАНС за постигане ефективно противодействие на организираната престъпност и корупцията по високите етажи на властта, международния тероризъм и екстремизъм

 • Част от функциите на ГДБОП-МВР са прехвърлени на ДАНС (съгл. ЗИД на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” от 14 юни 2013 г.) и изменение на Правилника за прилагане на Закона за МВР (обн. ДВ, бр. 70 от 09.08.2013 г.).

 • Преструктурирана е Главна дирекция „Национална полиция” след изваждането на ГДБОП от структурата на МВР, като е осигурено техническото преминаване на мрежите, информационните масиви и базите данни, използвани от ГДБОП, в ДАНС.

 • Изготвен е проект на Инструкция между МВР и ДАНС, регламентираща отговорностите и взаимодействието при противодействието на престъпността. Целта е създаване на ясни механизми за взаимодействие чрез осигуряване на своевременно и законосъобразно изпълнение на задачите на двете ведомства при максимална ефективност и оптимално използване на наличните ресурси.

 • Изготвени са правила за координация и взаимодействие между органите на Прокуратурата, МВР, ДАНС и Агенция „Митници” в дейността по разследването.

 • Утвърдени са правила за координация и взаимодействие между Прокуратурата и МВР по водени оперативни дела, извършване на проверки и провеждане на неотложни и първоначални действия по разследването.


Мярка: Изграждане на нова система за планиране на дейността в МВР, основана на анализ на средата за сигурност и гъвкаво използване на ресурсите според концентрацията на престъпна дейност
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница