Отчет на основните параметри на бюджета Към 31. 12. 2017 г са отчетени приходи в размер на 14 034 910 лв при утвърдени 17 253 930


Бюджетна програма 0300.01.02 “Координация и мониторинг на хоризонтални политики”страница6/22
Дата09.04.2018
Размер4.13 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

9.2 Бюджетна програма 0300.01.02 “Координация и мониторинг на хоризонтални политики”


Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели:

 • Да ръководи и осъществява мониторинг на изпълнението на ключови хоризонтални политики.

 • Да гарантира изпълнението на политиката на правителството, да подобрява взаимодействието и координацията между администрациите и улеснява процеса на вземане на колективни решения от Министерския съвет.


Продукти/услуги предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното постигане


 • Координация между централните органи на изпълнителната власт и областните управители – отдел „Административна и регионална координация”

Описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

През отчетния период отдел „Административна и регионална координация” (ОАРК) е постигнал изпълнение на заложените цели, свързани с: • Подпомагане на процеса за оптимизиране на функционалната компетентност на областните управители и подобряване на координацията и диалога между тях и централната и местната власт и неправителствения сектор;

 • Осигуряване на процеса на организационно-техническа подготовка и произвеждане на избори за държавни и местни органи на власт;

 • Осигуряване на коректна и пълна информация от и за административните структури за нуждите на държавното управление.


Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

 • Извършване на мониторинг на нормативните актове, възлагащи правомощия и функции на областните управители и предлагане механизми за изпълнението им съвместно с компетентните ведомства;

 • Изготвяне на анализи на нормативната уредба, отнасяща се до правомощията на областните управители и предложения за промени;

 • Изготвяне на становища и предложения, свързани с правомощия и функции на областни управители и техните администрации;

 • Организиране и участие в срещи на областните управители с министри и ръководители на др. ведомства;

 • Изготвяне на становища и предложения, свързани със структурни промени на областно ниво.


Изпълнението на дейностите за периода включва:

 • Изготвен бешe отчетът за 2016 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на областните управители по Програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво”, като част от Подробния отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2016 г.

 • Изготвен е отчетът за полугодието на 2017 г. за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на областните управители по Програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво”, като част от Подробния отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет.

 • Изготвени са становища относно функции и задължения на областните управители.

 • Служители от ОАРК участват в работни групи и комисии при обсъждане на въпроси, засягащи правомощия на областните управители и функции на областните администрации. • Осигуряване на организационно-техническата подготовка на избори за държавни и местни органи на власт и за членове на ЕП – отдел „Административна и регионална координация”

Описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

 • Изготвяне на становища и участие в работни групи и комисии при разработване и обсъждане на нормативни актове, свързани с изборното законодателство, вкл. и за транспонирането на европейските директиви в тази област;

 • Изготвяне на указания и подпомагане областните и общинските администрации при организирането и произвеждането на избори за държавни и местни органи на власт;

 • Участие в подготовката на проекти на актове, свързани с произвеждането на избори;

 • Участие в подготовката и провеждането на процедури на обществени поръчки за осигуряване на изборни книжа и материали.

Изпълнението на дейностите за периода включва подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 26 март 2017 г.:

 • Създадена беше организация за подготовката и произвеждането на изборите – формирани бяха екипи, отговарящи за изборите на областно и общинско ниво; изграден беше механизъм за взаимодействие с администрациите и Централната избирателна комисия, вкл. телефонен указател на екипите по области и общини.

 • Бяха изготвени и изпратени на областните управители и на кметовете на общини указания във връзка с подготовка и повеждането на изборите и разпределението на ангажиментите по осигуряването на материали и обезпечаването на изборния процес.

 • С Решение № 97 от 2017 г. Министерският съвет възложи на заместник министър-председателя по вътрешен ред и сигурност и министър на отбраната координацията по изпълнението на дейностите по организационно-техническата подготовка на изборите за народни представители.

 • Беше набрана и обобщена информацията за средствата, в частта области и общини, за включване в план-сметката. С Постановление № 31 на МС oт 2017 г. изменено и допълнено с Постановление № 33 на МС oт 2017 г. е приета е план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на избори за народни представители на 26 март 2017 г. Беше набрана и обобщена информацията за средствата, в частта области и общини, за включване в план-сметката. Съвместно с Дирекция „Бюджет и финанси“ е направено разпределението на осигурените средства по области.

 • Служители от отдела участваха в работни групи и срещи с представители на централните и териториалните администрации във връзка с подготовката и произвеждането на изборите – междуведомствена работна група под ръководството на заместник министър-председателя по вътрешен ред и сигурност и министър на отбраната с участието и на представители на МВнР, МВР, МРРБ, МОН и на ЦИК; работна среща с областните управители с участието на членове на ЦИК; работен семинар на секретари на общини. Бяха изготвяни справки и информации и анализи за хода на подготовката на изборите.

 • Осигурено беше взаимодействието и координацията с ЦИК чрез размяна на писма и информация по електронна поща, съгласуване в оперативен порядък на проекти на писма и проекти на решения на комисията, технически спецификации, одобряване на предпечатни образци и др.

 • Бяха изготвени технически спецификации и осигурено участие на служители от ОАРК при провеждането на процедури по Закона за обществените поръчки във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите – централизирано бяха осигурени удостоверения за гласуване на друго място и регистри за тях; печатите на секционните избирателни комисии; пликовете за протоколи; изборните книжа (протоколи на СИК и РИК, протоколи за предаване на избирателни списъци и на материали в предизборния ден, протокол за маркиране на печата на СИК, както и отличителни знаци за членовете на СИК.


 • Управление на информационни системи свързани с набиране на информация за нуждите на държавното управление – отдел „Административна и регионална координация”

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

 • Поддържане на Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА), в която са обединени Административният регистър (АР), Системата за самооценка на административното обслужване (ССАО), Информационната система за попълване на отчетите за дейността и състоянието на администрацията (ИСПОДСА) и Списъка на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ), който е реализиран като Регистър на услугите;

 • Поддържане на Единната информационна система за управление на човешките ресурси (ЕИСУЧРДА).

В изпълнение на предвидените дейности е постигнато следното:

 • В изпълнение на чл. 62 от Закона за администрацията беше създадена организация за попълване на информацията за състоянието на администрациите за 2016 г. и бяха осигурени координирането и подпомагането на процеса на вписване на данните в електронната система – изготвени бяха писмени указания и беше осигурено консултирането на служителите вкл. по телефон и електронна поща. Въз основа на подадената информация е изготвен Доклад за състоянието на администрацията за 2016 г. Докладът е приет с Решение № 321 на Министерския съвет от 2017 г.

 • Осигурява се процеса на вписване/промени на административни услуги в Регистъра на услугите. В периода 1 януари – 31 декември 2017 г. са получени и обработени 1 102 заявки за административни услуги (АУ). От тях 89 са отхвърлени, 136 са оттеглени и 877 са одобрени (173 заявки за вписване на нови АУ, 179 заявки за заличаване на АУ и 525 заявки за промяна в обстоятелствата за АУ).

 • В изпълнение на чл. 34 от Наредбата за Административния регистър (НАР) са направени 2 прегледа за спазването на реда и сроковете за вписване в Регистъра на услугите, както и на въведената и подлежаща на вписване информация за административните услуги и режими в Административния регистър. Резултатите от направените прегледи са обобщени в доклади, които са предоставени на главния секретар на Министерския съвет и на всички администрации, като са публикувани и в Административния регистър – Доклад № 02.19-20 от 09.06.2017 г. за изпълнение на задълженията на администрациите по глава трета “Информация за административните услуги и режимите” на Наредбата за административния регистър; Доклад № 02.19-35 от 11.12.2017 г. за изпълнение на задълженията на администрациите по глава трета “Информация за административните услуги и режимите” на Наредбата за административния регистър.

 • На основание т. 3 от Решение № 338 на Министерския съвет от 23.06.2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител също е направен преглед и изготвен доклад – Доклад № 02.19-28 от 15.08.2017 г. за изпълнение на задълженията на администрациите по глава трета “Информация за административните услуги и режимите” на Наредбата за административния регистър. Извършва се наблюдение за актуалност на информацията в раздел структура на Административния регистър и се инициират промени в него. Във връзка със структурните и персонални промени в Министерския съвет през 2017 г. са направени съответните вписвания в Административния регистър.

 • Изпълняват се дейности за поддържане на актуалността на регистрите вложени в Единната информационна система за управление на човешките ресурси – отразени са промените в Класификатора на длъжностите в администрацията (ДВ бр. 9, бр. 44, бр. 86 и бр. 94 от 2017 г.), в Националната класификация на професиите и длъжностите (Заповед № РД 01-919 от 28.12.2016 г. на министъра на труда и социалната политика) и др.

 • Продължава работата по проверка и синхронизация на структурите на администрациите в ИИСДА и ЕИСУЧРДА. Към 31 декември 2017 г. за 98 административни структури е изпълнена интеграция между двете системи.

 • Извършен е преглед и актуализация на въпросите, включени в обхвата на доклад за състоянието на администрацията за 2017 г. – обновени са формите в електронната система и е създадена организация за набиране на информацията;

 • Създадена е организация за оказване на методическа помощ на администрациите във връзка с използването на системите.
 • Координация и мониторинг на политиката в областта на модернизиране на държавната администрация – дирекция „Модернизация на администрацията“

 • Дейности за предоставянето на продукта/услугата:

Отговаря за изпълнението на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г., Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2015 – 2020 г. и Приоритет 6 от Националната програма за развитие: България 2020, като:

 • Разработва политики за реформа в държавната администрация и мониторинг на изпълнението, като:

 • Разработва стратегически документи, изготвя анализи, прави предложения за създаване, изменения или допълнения на нормативни актове, свързани със:

 • създаването, преобразуването и закриването на административните структури;

 • управлението на човешките ресурси в държавната администрация;

 • статута на държавния служител;

 • административното обслужване;

 • подобряване на публичния образ на администрацията;

 • подобряване на контролната дейност на администрацията ;

 • иновации в дейността на администрацията;

 • намаляване на административната тежест.

Дирекцията координира изготвянето на изменение в Пътната карта за изпълнение на СРДА, приета с Решение № 983 на Министерския съвет от 2016 г. Събрана и систематизирана е информация от водещите администрации по отношение на изпълнението на заложените в Пътната карта мерки за 2017 г., с оглед идентифициране на необходимост от изменения и допълнения. Изготвен е проект на Решение. Предстои внасянето за заседание на Министерския съвет.

Съвместно с дирекция „Добро управление“, дирекцията участва в подготовката на изменение на Индикативната годишна работна програма на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ). Изменението ще бъде извършено след приемане на измененията и допълненията в Пътната карта. • Предлага инициативи и мерки за оптимизация на публичния сектор и повишаване ефективността на държавните институции;

Разработен е проект „Създаване на единни правила за провеждане на функционални анализи по хоризонтални и секторни политики“, който е одобрен от УО на ОПДУ. Проектът предвижда актуализация на Единната методология за провеждане на функционални анализи в държавната администрация и пилотно тестване на актуализираната методология чрез провеждането на 5 функционални анализи в хоризонтални или секторни политики.

 • Участва в подобряването на институционалната структура, чрез:

 • стандартизиране на структурата на общата администрация в централната администрация;

 • създаване на централизирани звена за споделени услуги;

 • въвеждане на принципа на споделените услуги в организацията и работата на общинско ниво.

Дирекцията разработи проект „Въвеждане на принципа на споделените услуги в организацията и работата на централната администрация“, който беше одобрен от ОПДУ. За изпълнител по проекта беше избрана Международната банка за възстановяване и развитие. Споразумението между АМС и МБВР е подписано на 2 май 2017, Законът за ратифицирането му е приет от 44-то Народно събрание на 12 юли 2017 г., като е обнародван в официалния раздел на Държавен вестник бр. 60 от 25.07.2017 г.

Споразумението предвижда осъществяване на редица дейности, които Международната банка за възстановяване и развитие ще извърши, с оглед постигане на горепосочените цели. В рамките на Споразумението следва да бъде изготвен детайлен анализ на текущото състояние в България и проучени добрите практики от други държави, като бъдат разгледани възможностите за реализиране на различни подходи за въвеждане на споделени услуги в българската администрация. На база на очакваните разходи/ползи ще се избере най-подходящият модел, с оглед спецификата на сферите и дейностите, за изпълнението които ще се въвежда принципът на споделени услуги. След разработване на нов организационен модел ще бъде извършена цялостна оценка на предимствата и недостатъците на предложения модел за всяка от системите.

Това от своя страна ще наложи изменения и допълнения на действащата нормативна уредба с оглед отстраняване на евентуални нормативни пречки и празноти. В рамките на проекта е предвидено да бъде извършен преглед и анализ на законодателството и да бъдат изготвени предложения за нормативни промени.

Ще бъдат приоритизирани сферите и/или дейностите за въвеждане на споделени услуги и ще бъде разработена пътна карта за провеждане на реформата. Предложеният модел ще бъде пилотно приложен чрез създаването на 2 звена за предоставяне на споделени услуги в администрацията. В рамките на пилотното внедряване ще бъдат извършени следните основни дейности:

- описание и реинженеринг на работните процеси;

- изготвяне на предложения за необходимите нормативни промени за конкретното въвеждане на споделени услуги в приоритизираните сфери и дейности;

- подкрепа при структуриране на звена за предоставяне на споделени услуги;

- разработване на обучителна програма и провеждане на обучения на служителите.

Ще бъде разработена методологическа рамка за въвеждане на споделените услуги, като се разпишат функционални модели за разделение на функциите между звената, предоставящи споделените услуги и администрациите, които те обслужват, изготвят се стандарти за ниво на обслужване и стандарти за сравнителен анализ на представянето на пилотните звена.

По отношение на обектите със социални и представителни функции, собственост на държавната администрация, ще бъде изготвен анализ на текущото състояние на най-малко 100 от тях, като в последствие ще бъдат отправени препоръки за подобряване на модела на тяхното управление, с оглед повишаване на ефективността и ефикасността в използването и управлението им.

Предаден и одобрен от АМС изготвен Встъпителен доклад от Световна банка с начертани стъпки и етапи на изпълнение на основни дейности по проекта. Провеждат се изнесени семинари с представители на администрациите по теми свързани с работните процеси, като по този начин се оказва подкрепа за изясняване на концепцията за Звена за Споделени услуги. .В процес на изпълнение са следните дейности: Изготвяне на организационен модел и приоритизиране на дейностите за въвеждане на принципа на споделени услуги и Разработване на предложения за подобряване на модела за управление на обектите с представителни и социални функции в държавната администрация.


 • Предлага инициативи и мерки за подобряване на административното обслужване и координира внедряването на комплексното административно обслужване в държавната администрация, чрез:

 • подобряване на процесите при предоставяне на административни услуги; разработване на Концепция за създаване на центрове за комплексно административно обслужване; създаване на центрове за комплексно административно обслужване;

 • изготвяне на експертни становища, анализи и документи по прилагането на комплексното административно обслужване в държавната администрация;

 • обучаване на служителите от държавната администрация; участие в годишните срещи на служителите по административно обслужване;

 • подобряване на стандартите за качество на административното обслужване;

 • подобряване на системата за обратна връзка от потребителите на административни услуги;

Продължава изпълнението на проект BG05SFOP001-1.001-0002 „Трансформация на модела на административно обслужване“ с бенефициент Администрацията на Министерския съвет. Изпълнението на проекта трябва да приключи до края на месец юни 2018 г. Той се реализира с партньорство на Националното сдружение на общините в Република България. Проектът има за цел подобряване на организацията и поддържане на регистрите в държавната администрация, като се унифицира предоставянето на най-често използваните вътрешно-административни услуги от повече от 60 основни регистъра. Изпълнението му ще позволи да се набележат бързи и конкретни мерки за премахване на нормативните пречки за въвеждане на комплексно административно обслужване. Проектът е първа фаза на промяна на настоящия модел на обслужване, като в обхвата му се включват надграждане на две стратегически информационни системи и пилотно внедряване в 50 администрации на централизиран механизъм за служебно заявяване и издаване на удостоверения. Това е стъпка, която ще позволи да започне подготовката за създаване на единни центрове за административно обслужване, предвидени в Стратегията за развитие на държавната администрация до 2020 година. Предвижда се още и пълен преглед на съществуващите регистри, режими и услуги, за да може администрациите да улеснят обслужването за гражданите и бизнеса.

През 2017 г. по проекта приключи инвентаризацията на всички административни услуги и режими и всички поддържани от администрацията регистри. Посетени са над 3 700 локации в централната и териториалната администрация. Разработена е система за публикуване на резултатите от инвентаризацията и цялата информация е достъпна онлайн на  http://kao.mapex.bg/.

През 2017 г. стартира дейност, насочена към определянето на услуги на принципа „Епизоди от живота“ и „Бизнес събития“. Изготвен е Анализ на актуалното състояние в България по отношение на взаимодействието и интеграцията между отделните административни структури при предоставяне на административни услуги, Анализ на съществуващите практики в страни-членки на ЕС при предоставяне на услуги на принципа „Епизоди от живота“ и „Бизнес събития“. Идентифицирани са нормативните пречки и несъответствия за предоставяне на услуги от типа „Епизоди от живота“ и „Бизнес събития“ и е изготвена и приета концепция за нормативни промени.

През 2017 г. стартира изпълнението на проект, насочен към реализиране на служебен потребителски достъп и служебно издаване на удостоверителни документи през налични системи. Изготвен е Анализ на потребностите и спецификация на изискванията на системата за предоставяне на интерфейс за служебен достъп към регистри.Изготвен е проект, насочен към подобряване системата за обратна връзка от потребителите на административни услуги и повишаване качеството на административното обслужване. През месец декември проектът е подаден. Поучените бележки и коментари на оцениталната комисия са отразени и се очаква окончателното одобряване на проекта.

 • Въвежда и развива политики за кариерно развитие в държавната администрация, чрез:

 • въвеждане на програми за планиране и управление на кариерата;

 • развитие на механизмите и формите за мобилност в държавната администрация;

 • поддържане, актуализация, промотиране и използване на Портала за мобилност в държавната администрация www.mobility.government.bg;

 • изготвяне на анализи и предложения за повишаване ефективността при прилагането на моделите за оценяване и заплащане;

 • подобряване на възможностите за идентифициране и развитие на служители с висок потенциал;

 • развитие на приемствеността в администрацията.

В началото на 2017 г. беше приета Наредбата за стипендиантската програма в държавната администрация (Постановление №28 на МС от 26.01.2017 г.). С наредбата се създадоха необходимите предпоставки за привличане и задържане на служители със специфична експертиза и квалификация и преодоляване на недостига на експерти от определени специалности в държавната администрация. Това от своя страна ще способства за създаването на адекватна връзка между необходимостта от определени знания и компетенции в държавната администрация и приема в отделните направления и специалности във висшите училища. Стипендиантската програма като един от инструментите за привличане и задържане на служители в държавната администрация ще съдейства за смекчаване на негативната тенденция голям брой конкурсни процедури да бъдат прекратявани от една страна поради липсата на кандидати с търсената професионална експертиза, а от друга да приключват без класиране, тъй като никой от явилите се кандидати не се е представил успешно. Съгласно Наредбата за стипендиантската програма в държавната администрация (НСПДА) дирекция „Модернизация на администрацията“ изготви Списък на специалностите, за които в отделните администрации съществува недостиг на експерти и за които могат да се предоставят стипендии през 2018 година. Списъкът беше изготвен на база мотивираните предложения изпратени от съответните административни структури. През 2018 г. ще бъдат обявени 4 стипендиантски програми: 2 в Областна администрация Благоевград, 1 в община Оряхово и 1 в Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и контрол. Програмата стартира с приемането на Решение № 563 на Министерския съвет от 29 септември 2017 г. за одобряване на Списъка. Съгласно Решението в срок до 31 март всяка година администрациите, които предоставят стипендиантски програми, изпращат до администрацията на Министерския съвет обобщена информация за сключените споразумения, с които предоставят стипендии, и за тяхното изпълнение.

Информационният портал за мобилност се използва активно от администрациите, след като беше регламентиран нормативно с приетите изменения в ЗДСл през месец юли 2016 г. През 2017 г. са обявени 386 длъжности за заемане по мобилност, и са регистрирани още над 200 потребители, с което общият им брой достигна 358, от които 148 административни структури, обявили длъжности за заемане по мобилност. С потребителите на портала през 2017 г. е извършвана ежедневна комуникация и е предоставяна методическа помощ във връзка с ползването му и осъществяването на мобилност, включително са предоставени отговори на 58 запитвания от секцията за обратна връзка.

Изготвена е мотивационна програма за екипа на Българското председателство на Съвета на ЕС. Програмата предвижда определени стимули, които имат за цел да минимизират текучеството на служителите, включени в екипа на председателството, като те бъдат задържани в държавната администрация и се включат активно в процеса по подготовка и провеждане на председателството.

Изготвен е проект на Вътрешните правила за работната заплата в администрацията на Министерския съвет, с които следва да се регламентира механизмът за заплащане на служителите, включени в екипите за управление на проекти, финансирани от ЕСИФ. Предстои измененията да бъдат приети. • Участва във внедряването на механизъм за оценка на потребностите и планиране на човешките ресурси в държавната администрация, чрез:

 • извършване на анализи и оценка на потребностите от специалисти на национално ниво;

 • планиране на необходимите човешки ресурси;

 • създаване на механизъм за прогнозиране и управление на текучеството;

 • установяване на практиката по проектиране на длъжности, съобразно потребностите на администрацията;

 • развитие на форми за гъвкави условия на труд и въвеждане на алтернативи за ефективно използване на наличната щатна численост.

Във връзка с изпълнението на мярка 8 „Изготвяне на анализ за нуждите от допълнителен персонал въз основа на нуждите на ресорните ведомства и АМС и предложение за нормативни промени, уреждащи мотивационни инструменти за екипа на Председателството“ от Плана за подготовка на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Съгласно Плана беше изпратено запитване до всички административни структури, пряко ангажирани в процеса на организиране и провеждане на събитията в рамките на календара на Председателството в България за представяне на мотивирани предложения за допълнителен персонал за нуждите на Председателството, който да бъде ангажиран на основание § 16, ал. 4-6 от ПЗР на Закона за администрацията. Общият брой на необходимите допълнителни щатни бройки е 262 щ. бр. Заявеният необходим допълнителен бюджет за осигуряване на възнагражденията на допълнително назначаваните служители възлиза общо на 4 637 125 млн. лв.

Дирекцията оказа съдействие на Института по публична администрация по отношение изготвянето на анализ на възможностите за разширяване използването на гъвкави условия на труд в държавната администрация. • Подобрява ефективността и качеството на подбора, чрез:

 • развитие и прилагане на съвременни подходи и методи за подбор;

 • провеждане на централизиран подбор, включително и централизирани конкурси за длъжности без изисквания на професионален опит;

 • ограничаване на назначенията без прилагане на конкурентното начало;

 • участие в годишните срещи на служители от звената по управление на човешките ресурси;

 • участие в организацията и координацията на провеждането на стипендиантска програма в държавната администрация;

 • поддържане, актуализация, промотиране и използване на платформата за провеждане на тестове за централизирания етап на конкурса за постъпване на държавна служба и на портала за работа и стаж в държавната администрация.

Стартира изпълнението на проект BG05SFOP001-2.001-0004-C01 „Подобряване на ефективността на подбора на служители в държавната администрация”, финансиран по ОПДУ с бенефициент администрацията на Министерския съвет. Проектът е в изпълнение на специфична цел 4.2 Подобряване на подбора от Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2015 - 2020 г. Проектът цели както усъвършенстване на подбора на служители, така и популяризиране на възможностите за работа в държавната администрация. Подобряването на подбора, както и популяризирането на възможностите за работа са основополагащи цели за усъвършенстването на цялостната политика по управление на човешките ресурси в държавната администрация. Бе стартирана обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет „Проучване относно необходимите видове и елементи на тестовете за провеждане на централизиран подбор в държавната администрация“ в изпълнение на първа основна дейност от проекта и през 2017 г. дейността беше изпълнена. В рамките на отчетния период бяха подговени техническите задания за изпълнението на втора и трета дейност на проекта: „Разработване на тестове за провеждане на централизиран подбор в държавната администрация“ и „Разработване на платформа за провеждане на тестове и портал jobs.government.bg“.

 • Организира програми за студентски стажове и повишава информираността на младите хора, които се обучават във висшите училища за възможностите за провеждане на студентски стажове в държавната администрация и, чрез:

 • поддържане, актуализация и надграждане на Портала зa студентски стажове в държавната администрация www.staj.government.bg;

 • поддържане, актуализиране и осигуряване на техническите насоки за използване на портала за студентски стажове в държавната администрация, вкл. предоставяне на достъп на администрациите до административната част на портала за студентски стажове;

 • организиране на обучения за работа с портала за студентски стажове и за наставници по програмите за студентски стажове;

 • развитие на партньорство с висши училища в България и чужбина за участие в програмите за студентски стажове, вкл. чрез сключването на меморандуми за сътрудничество;

 • създаване на мрежа на координаторите и наставниците по програмите за студентски стажове;

 • координиране и организация на централизираната кампания за провеждане на студентски стажове в държавната администрация; провеждане на информационни кампании за летните студентски стажове (изработване и разпространение на постери, брошури, онлайн реклама, реклама в социални медии, интернет реклама и др.);

 • представяне на портала и възможностите за стаж по време на дни на кариерата, изложения за студенти и др. (изработка на мобилен щанд, изработка на постери, лого и банери на портала, брошури и др., командироване на експерти).

 • предоставяне на стажове за обучение и професионална ориентация на студенти от български и чуждестранни висши училища;

 • предоставя и други възможности за участие на студенти по теми, свързани с държавната администрация: конкурси за есе, лекции по определена тема и т.н.

През 2017 г. беше проведена информационна кампания за стажантските позиции, обявени в рамките на централизираната кампания за студентските стажове, като бяха изготвени постери и брошури, които бяха разпространени чрез кариерните центрове и по време на дните на кариерата във висши училища. По време на тези събития бяха представени актуалните възможности за стаж в държавната администрация, условията на програмата и възможностите на портала за студентските стажове. Беше разпространен и рекламен видео клип с цел информиране на студентите за стартирането на летните стажове.

Дирекцията участва в следните кариерни събития: Национални дни на кариерата – добра кариера, добър живот, организирани от Джобтайгър, форум „Кариери и студенти 2017“, организиран от Нов български университет, Ден на кариерата, организиран от Университета за национално и световно стопанство (УНСС), Ден на кариерата на Техническия университет – София, Кариерен форум „Професии на бъдещето“, организиран от София Тех Парк и Джуниър Ачийвмънт (JA), България, Международно изложение „Образование без граници“.

Дирекцията проведе срещи със студенти в Министерския съвет, на които експерти презентираха възможностите за стаж и работа в държавната администрация, устройството и организацията на Министерския съвет, актуални теми в публичната администрация и т.н.

Дирекцията създаде и фейсбук страница на програмите за студентски стажове, която към момента има над 5 499 последователи. По този начин информацията може да достига бързо и лесно до голям брой студенти, кариерни центрове и висши училища, включително други фейсбук групи или страници на студенти в и извън България. Страницата се намира на този адрес: https://www.facebook.com/stajove/. В периода на подготовка и реализацията на централизираната кампания за стажовете се извършваше всекидневна комуникация с представителите на администрациите, които предоставят стажове. Оказва се методическа помощ на администрациите, които искат да се включат в централизираната кампания или публикуват самостоятелни обяви за стажантски позиции чрез портала. Отговаря се на въпроси на студенти относно реда и процедурата за кандидатстване за стаж.

В рамките на централизираната кампания за летните студентски стажове през 2017 г. от администрациите бяха обявени 1 301 позиции за които кандидатстваха 837 студента, а успешно завършените стажове са 288. Извън летните стажове през 2017 г. на портала бяха обявени 149 позиции, за които кандидатстваха 282 студента, а успешно завършените стажове са 45.

На 30 май 2017 г. се проведе среща на Експертната група на Националната агенция за оценяване и акредитация за институционална акредитация на УНСС. В срещата участва експерт от дирекцията, който представи параметрите на сътрудничество между АМС и УНСС.

В началото на 2017 г. получихме писмо с молба за сътрудничество от Познанския университет „Адам Мицкевич“, Полша, в който се обучават студенти в специалностите Българска филология и Балканистика. След проведените разговори стартирахме съвместна програма за провеждане на дистанционни студентски стажове за 3-ма полски студенти от посочените специалности в дирекция „Модернизация на администрация“. Беше подготвен и Меморандум за сътрудничество, на базата на който да се утвърди съвместната програма за провеждане на стажове за най-изявените полски студенти. Разработен е и регламент за предварителен подбор при спазване на приложимите разпоредби на Наредбата за студентски стажове в държавната администрация. Разпознаването и търсенето на програмите за студентски стажове извън България е голям успех за дирекцията и показателен за качеството на провежданите стажове. Смятаме, че това от една страна представлява висока оценка за усилията ни да популяризираме програмите в българските общности извън България, а от друга страна е още една възможност да утвърдим българската държавна администрация като желан и търсен партньор от студентите в тяхното кариерно развитие, включително и сред студентите, който изучават Българска филология и Балканистика извън България и са едни от най-добрите „посланици“ на българската култура по света. Считаме, че сътрудничество като това съдейства за създаването на положителен образ на българската държавна администрация. Дирекцията получи покана да участва в Четвърта есенна академия „Иновативни политики за добро местно самоуправление: ориентири и реалности”, посветена на 20-годишнината от създаването на специалност „Публична администрация”, която се проведе на 26-27 октомври 2017 г. в УНСС.

През 2016 г. дирекцията изготви Програма за обучение на наставници, която беше включена в Каталога с обучения на Института по публична администрация за 2017 г. Програмата има за основна цел да формира практически умения и да мотивира служителите в държавната администрация да бъдат наставници, да споделят знанията и опита си с младите хора, което от своя страна ще улесни прехода им от обучение към заетост. Програмата включва и модул за работа с административната част на Портала за студентските стажове в държавната администрация www.staj.government.bg. Първите обучения бяха проведени през 2017 г. • прави предложения за законодателни промени и разработва нормативни актове за прилагането на системи за управление на качеството в администрациите;

 • систематизира информация за видовете системи за управление на качеството в администрацията;

 • организира форуми и конференции за развитие на политиката по управление на качеството и за ползите и недостатъците от прилагането на една или друга система;

 • участва в международни срещи на CAF кореспондентите, конференции по управление на качеството и конференции на CAF потребителите;

 • обучава служители в държавната администрация за въвеждане на общата рамка за оценка на качеството (CAF);

 • координира и участва в консултирането на администрациите за внедряване на CAF;

 • участва в изготвянето на правила за удостоверяване на съответствието на администрациите с модела CAF и създаването на комисия за удостоверяване на съответствието;

 • участва в дейността на Националния ресурсен център по CAF.

Във връзка с изготвянето на проект на Решение на Министерския съвет за изменение и допълнение на Закона за администрацията е предложена легална дефиниция на системи за управление на качеството. Предложената дефиниция беше включена в проекта на закон. Законът за изменение и допълнение на Закона за администрацията (ДВ, бр. 85 от 2017 г.) се установява нов принцип в дейността на администрацията - непрекъснато усъвършенстване на качеството. В допълнителната разпоредба е въведена и дефиниция за Система за управление на качеството" – това е съвкупност от целенасочени и координирани действия и процеси, чрез които се гарантира постигането на целите на администрацията, подобряването на ефективността и ефикасността на работата є, като се прилагат подходящи аналитични инструменти с оглед на спецификата на дейността є и потребностите на заинтересованите страни.

Служители от дирекцията сътрудничат активно с Института по публична администрация по отношение на изпълнението на проект, финансиран от ОПДУ и насочен към внедряването на модела CAF в 48 административни структури, както и в изготвянето на правила за удостоверяване на съответствието на администрациите с модела CAF и създаването на комисия за удостоверяване на съответствието. • Участва в разработването и предлага мерки за намаляване на административната тежест чрез:

 • предложения за намаляване броя и облекчаване на съществуващи регулаторни режими и административни процедури;

 • опростяване на законодателството и намаляване на динамиката на промените в него;

С Решение № 411 на Министерския съвет от 19 май 2016 г. е приет План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите, утвърдени с Решение № 617 на Министерския съвет от 12 август 2015 г. През 2017 г. дирекция „Модернизация на администрацията“, съвместно с Министерство на финансите извърши мониторинг на изпълнението на мерките, като по неизпълнените мерки са актуализирани сроковете за тяхното изпълнение, отговорните институции и очакваните резултати.

Със Заповед № Р-66/24.03.2017г. на министър-председателя бе създадена междуведомствена работна група с представители на политическия кабинет на министър-председателя, Министерство на правосъдието, Министерство на здравеопазването, Национална агенция за приходите, Държавна агенция „Национална сигурност и дирекция "Модернизация на администрацията" в Администрацията на Министерския съвет със задача да извърши преглед на подзаконови нормативни актове, в които се съдържат разпоредби, които представляват административна тежест за гражданите и бизнеса. В резултат на работата е изготвен проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове и Мерки за намаляване на административната тежест от компетентността на министри, които следва да бъдат възложени за изпълнение на съответните министри.

Съгласно Решението по т.30 от Протокол № 28 от заседанието на Министерския съвет на 28 юни 2017 г. за намаляване на административната и регулаторната тежест върху гражданите и бизнеса, на всички административни органи е възложено в срок до 31 юли 2017 г. да извършат детайлен преглед на предоставяните от тях услуги и регулаторни режими и да идентифицират възможности за намаляване на административната и регулаторната тежест. Предложенията следва да бъдат по отношение на:


 • премахване на услугата;

 • предоставяне на услугата за извършване от браншова или работодателска организация;

 • трансформиране на режими, които предвиждат преценка по целесъобразност в режими, които предвиждат само проверка за законосъобразност;

 • намаляване на изискваните документи от заявителите;

 • въвеждане на служебно събиране на информация;

 • опростяване на вътрешния процес и взаимодействието с други администрации;

 • организиране на процеса по предоставяне на по-ниско ниво – например в териториалните звена на съответната централна администрация или в общините;

 • разширяване на каналите за достъп и предоставяне на възможност за комбинация на тези канали при заявяване на услугата и получаване на готовите документи;

 • премахване и/или намаляване на таксата/цената на услугата;

 • увеличаване срока на валидност на издадените документи;

 • намаляване на срока за извършване на услугата;

 • намаляване на задълженията за информиране;

 • намаляване на случаите, в които се изисква промяна на вписани обстоятелства

В изпълнение на Решението в процес са събрани и обобщени предложения за намаляване на административната и регулаторната тежест от всички министерства, по отношение на административните структури, попадащи в системата на съответното министерство.

Със заповед на министър-председателя беше създадена работна група, ръководена от директорат на ДМА, със задача да изготви предложения за стандартизиране на услугите на областните администрации.

Изготвен и приет от Министерския съвет беше Доклад за изпълнение на решението по т. 26.4 от Протокол № 36 от заседанието на Министерския съвет на 23 август 2017 г. за изпълнение на решението по т. 30 от Протокол № 28 от заседанието на Министерския съвет на 28 юни 2017 г. за намаляване на административната и регулаторната тежест върху гражданите и бизнеса. Докладът е приет с Протокол № 45 от заседанието на Министерския съвет на 24 октомври 2017 година

Съвместно с Държавна агенция „Електронно управление“ са предприети инициативи за утвърждаване на служебното начало и намаляване на изискуемите документи от гражданите и бизнеса при заявяване на административни услуги чрез осигуряване на регистрова свързаност.

Предприети са действия за облекчаване на процесите по административно обслужване в системата на МВР, насочени към подобряване на услугите от гледна точка на потребителите.

С цел ефективност на работата и утвърждаване на стандарт при изготвянето и съгласуването на оценките на въздействието е извършен преглед на нормативната уредба на ниво закони за наличието на изисквания за представяне на различни удостоверителни документи, чието представяне създава затруднения за гражданите и бизнеса и може да бъде заменено с проверка и по служебен път. В рамките на този преглед са направени и предложения от дирекцията за изменение в нормативната уредба, които бяха включени в ЗИД на ЗОАРАКСД (обн., ДВ, бр. 103 от 2017 г.), с който отпада изискването за представяне на свидетелство за съдимост в процедури пред администрацията в повече от 60 закона.

Дирекцията участва в изготвянето на Националната програма за реформи до 2020 – актуализация 2017 г., в която се проследява изпълнението на мерки за намаляване на административна тежест.


 • Участва и методически ръководи процеса по утвърждаване на практиката по извършване на оценка на въздействието на нормативните актове чрез:

 • Съгласуване на оценките на въздействието на проектите на нормативни актове от компетентността на Министерския съвет;

 • Участие в процеса по изработване на законодателната и оперативната програма на Министерския съвет;

 • Изготвяне на годишен доклад за извършването на оценка на въздействието;

 • Осигуряване на методическа помощ на органите на изпълнителната власт и на администрациите, които ги подпомагат при извършването на предварителна оценка на въздействието;

 • разработване на нормативни актове;

 • разработване и актуализиране на ръководства и методически документи, съпътстващи извършването на оценка на въздействието;

 • участие в събития и форуми, посветени на оценката на въздействието и развитието на мрежа от експерти по оценка на въздействието.

Въз основа на нормативното регламентиране на оценката на въздействието през 2016 г. в Закона за нормативните актове и след приемане на Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценката на въздействието през 2017 г. бяха предоставени следните продукти/услуги:

Съгласно чл. 21, ал. 5 от Закона за нормативните актове от дирекцията са съгласувани 410 предварителни оценки на въздействието (ОВ) по проекти на нормативни актове, от които десет цялостни предварителни ОВ. Фокус при съгласуването на оценките е спазването на минималното съдържание на оценките, спазването на последователността на процедурните стъпки при изработването на проектите на нормативни актове и провеждането на обществените консултации по тях.

Дирекцията участва в процеса по изработване на законодателната и оперативната програма на Министерския съвет. Първите си законодателна и оперативна програми след приемането на промените в Закона за нормативните актове, Министерският съвет прие за втората половина на 2017 г. Организацията и координацията на изготвянето им се осъществи през първата половина на 2017 г. Организиран беше процесът по предоставяне на извършените ОВ, тяхното съгласуване, преработване и внасяне на окончателни предложения за включване на законопроекти в законодателната и проекти на нормативни актове в оперативната програма. В процеса бяха съгласувани 90 предварителни ОВ (част от посочените по-горе 410 ОВ). В окончателния си вид законодателната програма съдържа 47 законопроекта, а оперативната програма – 39 проекта на нормативни актове. Предвидено е извършването на 7 цялостни предварителни ОВ на законопроекти.

Програмите бяха приети от Министерския съвет през втората половина на 2017 г. (законодателната програма с Решение № 443 на Министерския съвет от 8 август 2017 г., а оперативната програма с Решение № № 442 на Министерския съвет от 8 август 2017 г.). След приемането на програмите и в изпълнение на чл. 30, ал. 6 и чл. 30а, ал. 5 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, програмите са публикувани на Портала за обществени консултации www.strategy.bg заедно с извършените частични предварителни оценки на въздействието.

През втората половина на 2017 г. беше осъществена и организацията и координацията на дейностите по изготвяне на законодателната и оперативната програма на Министерския съвет за първата половина на 2018 г. В процеса бяха съгласувани 40 предварителни ОВ (също част от посочените по-горе 410 ОВ). В окончателния си вид законодателната програма съдържа 27 законопроекта, а оперативната програма – 20 проекта на нормативни актове. Предвидено е извършването на 4 цялостни предварителни ОВ на законопроекти.

Програмите бяха приети от Министерския съвет, както следва: законодателната програма за първата половина на 2018 г. - с Решение № 75 от 5 февруари 2018 г. а оперативната програма за първата половина на 2018 г. - с Решение № 74 от 5 февруари 2018 г.

През отчетния период беше изготвен годишният доклад за извършването на оценка на въздействието за 2016 г., съгласно разпоредбата на чл. 77б, т. 13 от УПМСНА. Той включва периода 4 ноември – 31 декември 2016 г.

Дирекцията осигурява методическа помощ на органите на изпълнителната власт и на администрациите, които ги подпомагат при извършването на предварителна оценка на въздействието. Експертите от дирекцията подпомагат останалите администрации със съвети и насоки по извършването на ОВ, разясняват изискванията за съдържанието и процесите по извършване на ОВ. На Портала за обществени консултации се обобщават всички извършени цялостни и стойностните частични ОВ, които могат да послужат като бенчмарк на експертите от администрациите. Експерти от дирекцията подпомогнаха методически извършването на цялостната предварителна оценка на въздействието на проекта на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, както и на други проекти.

На заседание на Съвета за административната реформа, проведено на 25 октомври 2017 г., беше взето решение за създаване на постоянна работна група за оценка на въздействието към съвета. В изпълнение на решението са предприети необходимите действия за попълване на състава на групата с експерти, които могат да изпълняват методологическа роля в областта на оценката на въздействие и които имат съответната компетентност и опит, за да участват в процесите по развитие на политиката по утвърждаване на оценката на въздействие и по актуализация на Ръководството за извършване на оценка на въздействието.

Представител на дирекцията представи новите правила и задължения за извършване на ОВ на събитие, организирано от клуб „Публична администрация“ - организация с нестопанска цел на студенти по Публична администрация от СУ „Св. Климент Охридски“. Регламентацията на ОВ, новите моменти в нормативната уредба и процеса по въвеждането на ОВ бяха представени и пред участници от програмата за следдипломна квалификация по оценка на въздействието на СУ „Св. Климент Охридски“.

Представители на дирекцията участваха в представянето на първия годишен доклад на Борда за оценка на регулирането – независим орган на Европейската комисия.

През отчетния период беше одобрен от управляващия орган и през месец април 2017 г. стартира изпълнението на проект BG05SFOP001-2.001-00012/02.03.2017 г. „Изграждане на капацитет за извършване на оценка на въздействието в държавната администрация“.В рамките на отчетния период бе извършено проучване сред министерствата за намеренията им за законодателни инициативи през 2018 г. Въз основа на извършеното проучване ще се определят актовете, на които през 2018 г. ще се извършат цялостни предварителни или последващи оценки на въздействието. • Подобрява процесите по провеждане на обществени консултации и повишаване информираността на гражданското общество относно подготвяните промени в нормативни актове и стратегически документи и взетите решения, чрез:

 • поддържане, актуализация и промотиране на Портала за обществени консултации www.strategy.bg;

 • осигуряване на насоки и методическа помощ за публикуване на проекти на нормативни актове и стратегически документи на всички ангажирани администрации;

 • усъвършенстване практиката по провеждане на обществени консултации на Портала за обществени консултации.

 • методическа помощ за провеждане на консултации в процеса по извършване на оценка на въздействието.

През отчетния период беше поддържан Порталът за обществени консултации и на него се осъществява публикуването на проекти на нормативни актове и стратегически документи за обществени консултации.

Осигурена е пълна подкрепа и необходимата методическа помощ на всички администрации, които публикуват информация или са предоставили информация за публикуване. Включително са създадени необходимите профили и са изпратени насоки и инструкции на ангажираните модератори.Продължава изпълнението на стартиралия проект BG05SFOP001-2.001-002 „Администрацията и гражданското общество - партньорство в управлението“, финансиран по ОПДУ, с който ще се актуализира Портала за обществени консултации и стандартите за обществени консултации и ще бъдат проведени свързани обучения. През отчетния период се подготвиха документациите за процедури за обществени поръчки, чрез които ще се възложат основните дейности по проекта.

 • Подобрява прозрачността и отчетността на публичните организации чрез проактивно публикуване на данните, събирани и поддържани от администрациите, чрез:

 • поддържане, актуализиране и осигуряване на техническите насоки за използване на Портала за отворени данни -www.opendata.government.bg;

 • повишаване на информираността на администрациите с политиката за отворени данни, включително с методите за приоритизиране на данните, които да се публикуват в отворен формат;

 • подпомагане автоматизирането на процеса на публикуване и обновяване на данните на Портала за отворени данни;

 • регламентиране на правилата и принципите при публикуване на публична информация в отворен формат;

 • проследяване и отчитане на прогреса в областта на отворените данни.

 • Предлага инициативи и мерки за повишаване на публичността в дейността на администрацията, за подобряване на достъпа до обществена информация и за публикуване на отворени данни

През отчетния дирекцията извърши следните дейности във връзка с ангажиментите на страната към Глобалната инициатива „Партньорство за открито управление“:

  • Организирано беше изготвянето на коментари и идентифицирането на неточности в доклада на независимия изследовател за България по изпълнение на Втория план за действие по инициативата „Партньорство за открито управление“;

  • Организирано беше гласуването за членове управителния съвет - основният управителен орган на инициативата;

  • Изготвен беше Доклад за самооценка на изпълнението на ангажиментите на Република България във Втория план за действие по инициативата „Партньорство за открито управление“;

  • На 6 юни 2017 г. беше организирана работна среща под надслов: „Партньорство за открито управление: напредъкът в България“ в сградата на Министерския съвет. Повод за срещата беше работно посещение на екипа на техническото звено на инициативата със седалище във Вашингтон. По време на срещата участваха представители на 18 граждански организации, взели участие при разработването на третия национален план за действие или заинтересовани от изпълнението на мерките по плана. От страна на администрацията бяха поканени и присъстваха представители на 13-те институции, отговорни за изпълнението на мерките по третия национален план за действие.

  • През месец юни 2017 г. стартира подготовката на доклада за самооценка на администрацията във връзка с изпълнението на третия национален плана за действие (2016 г. – 2018 г. ).

 • Участва в процесите по повишаване ефективността в работата на юридическите лица с нестопанска цел и осигуряване на подкрепа за развитие на гражданското общество, включително чрез участие в координацията за създаването, изпълнението и отчитането на мерките по инициативата “Партньорство за открито управление”.

През отчетния период започна изготвянето на Методика за определяне на обективни, прозрачни и проверими критерии при изчисляване на таксите за предоставяне на публична информация за повторно използване (в определени случаи).

С оглед на задължителното приоритизиране на информацията, която да се публикува в отворен формат на Портала за отворени данни, с РМС № 436 от 07.08.2017 г. беше приет Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат до края на 2017 г. Списъкът съдържа 149 набора от данни, които да се публикуват в отворен формат до края на 2017 г., като включва и набори от данни, поддържани и от общинските администрации.

През отчетния период дирекция „Модернизация на администрацията“ участва в изготвянето на отчет за степента на развитие на инициативата за отворени данни, представен на Европейската комисия, която извършва ежегодно оценяване на държавите членки относно изпълнението на политиката за развитие на отворените данни и наличието на информация от обществения сектор за повторно използване.

На портала са публикувани 7 628 набора от данни в отворен формат, като 5 990 от тях са публикувани през отчетния период.

Осигурена е пълна подкрепа и необходимата методическа помощ на всички администрации, които публикуват информация. Включително са създадени необходимите профили и са изпратени насоки и инструкции на ангажираните модератори.

През отчетния период продължи изпълнението на проект BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“, финансиран по ОПДУ. В проекта се предвижда изграждането на нов Портал за отворени данни, провеждане на социологическо проучване и изготвяне на анализ, свързани с определяне на нуждите на бизнеса и гражданските организации от информация, която да се публикува в отворен формат. Предвижда се и изготвянето на технически насоки, съдържащи изисквания и препоръки за създаване, поддържане и публикуване на информация в отворен формат. Ще бъдат проведени свързани обучения. През отчетния период се подготвиха документациите за процедури за обществени поръчки, чрез които ще се възложи извършването на двете основни дейности по проекта – изграждане на Портал за отворени данни и на Платформа за достъп до обществена информация. • Подпомага дейността и организация на заседанията на Съвета за административната реформа, като:

   • Организира провеждането на заседания и писмени процедури по вземане на решения от съвета;

   • Изготвя експертни становища по внесените за разглеждане материали в съвета;

   • Осигурява експертна помощ на съвета.

През 2017 г. беше актуализиран съставът на съвета и бяха променени част от неговите функции. Поради влизането в сила на изменения и допълнения в Закона за електронното управление отпадна функцията за разработване на политиката и координиране осъществяването на инициативата за отворени данни в обществения сектор и беше включена нова функция за координиране на политиката за намаляване на регулаторната тежест.

Във връзка с новата функция към съвета се създаде Регулаторен борд с председател – заместник министър-председателят по чл. 5, ал. 1. т. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (УПМСНА) и членове, определени със заповед на министър-председателя. Членовете бяха определени със Заповед № Р-172 от 4 септември 2017 г. на министър-председателя и включват представители на Министерство на финансите, Министерство на икономиката и на дирекциите „Модернизация на администрацията“ и „Икономическа и социална политика“ в администрацията на Министерския съвет.

През 2017 г. беше проведено 1 заседание на Регулаторния борд и беше извършена 1 писмена процедура за съгласуване. Бяха обсъдени следните проекти на нормативни актове: проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали; и проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманитарната медицина.

През 2017 г. е проведено 1 заседание на Съвета за административната реформа. С протокол № 44 от заседанието, проведено на 25 октомври 2017 г. съветът одобри Доклада за дейността си за 2016 г. и работната си програма до края на 2017 г. Докладът за дейността на съвета е приет с Решение № 1 от протокол № 47 от заседанието на Министерския съвет на 7 ноември 2017 г. Към съвета се създадоха постоянни работни групи за развитие на човешките ресурси и за оценка на въздействието.На проведеното заседание съветът взе следните решения: Решение за одобряване на Годишния доклад за извършването на оценка на въздействието за 2016 г. и Решение за определяне на Министерство на здравеопазването за първата пилотна администрация за включване в проекта „Въвеждане на принципа на споделените услуги в организацията и работата на централната администрация“. На заседанието бяха обсъдени и следните теми и въпроси: Информация за мерките за намаляване на административната тежест и Създаването на междуведомствена работна група за разработване на предложения за промяна в нормативната уредба по отношение на осъществяване на контрол по спазване на законодателството в областта на държавната служба. Работната група беше създадена със заповед № Р-205 от 7 ноември 2017 г. на министър-председателя.


 • Координация на участието на РБ в процеса на вземане на решения в ЕС - дирекция „Координация по въпросите на ЕС”

Основни цели на програмата от компетентност на дирекция „КВЕС“:

 • Да осигурява ефективно и координирано участие на Република България в процеса на вземане на решения в ЕС, изпълнение на ангажиментите, произтичащи от членството на страната в ЕС и съдействие при разрешаването на презгранични проблеми в областта на вътрешния пазар на ЕС.

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница