Отчет за дейността на министерството на отбраната за периода 27. 01-25. 04. 2017 гДата21.08.2017
Размер186.04 Kb.
ТипОтчет


ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА
за периода 27.01-25.04.2017 г.


 1. ПРОБЛЕМИ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Със заповед на министъра на отбраната от 30.01.2017 г. на дирекция „Вътрешен одит“ беше възложено да извърши извънпланова проверка на планирането, възлагането и изпълнението на обществени поръчки в Министерството на отбраната за периода 01.01.2016 г. - 31 01.2017 г.

На 10.02.2017 г. е представен Одитен доклад за извършен одитен ангажимент за консултиране, относно законосъобразността на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки и контрол по сключените договори през 2016 г. в Главна дирекция „Отбранителна аквизиция“.

Към настоящия момент, Военно-окръжна прокуратура, гр. София и Служба „Военна полиция“ извършват проверка на процедурите, отразени в Одитния доклад. В тази връзка от страна на Министерство на отбраната са изпратени всички изискани документи за извършване на проверките по образувани преписки.

По искане на Софийска градска прокуратура, със заповед на директора на АДФИ, екип от Агенцията извършва проверка за законосъобразност, относно спазване на нормативната уредба в областта на обществените поръчки при провеждане и възлагане на обществени поръчки с предмет „Доставка на двигатели РД-33, серия 2 от комплектацията на самолет МиГ 29“, „Доставка кутии на самолетните агрегати КСА2 за самолет МиГ 29“ и „Доставка на резервни части и консумативи за самолети МиГ 29“. Финансовата инспекция стартира на 26.01.2017 г. и следва да завърши на 28.04.2017 г.

Министерството на отбраната оказва пълно съдействие на проверяващите органи.

Извършен беше извънпланов одитен ангажимент за консултиране във връзка с резолюция на министъра на отбраната върху сигнал от „Мобилтел“ ЕАД, с доводи за извършени нарушения на Закона за обществените поръчки, касаещи процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет „Предоставяне на телекомуникационна услуга за разпространение на програмата на Военен телевизионен канал чрез сателит и Интернет“. Докладът от извършената проверка е изпратен по компетентност в АДФИ.

Извършен беше извънпланов одитен ангажимент за даване на увереност във Военномедицинска академия, относно оценка на законосъобразността и ефективността на извършените дейности по управление и контрол на бюджетните и други средства за периода 01.06.2014 г. - 31.01.2017 г. Докладът от извършената проверка е изпратен по компетентност във ВОП и в АДФИ.

Извършен беше извънпланов одитен ангажимент на основание преписка № 1433/24.11.2016 година на ВОП - гр. Сливен във връзка с установяване на данни за извършени закононарушения при организиране и изпълнение на обществени поръчки във военно формирование 52 590 – Ямбол за периода 2015-2016 г. Срокът за приключване на проверката е 25.04.2017 г.

Извършен беше планов одитен ангажимент за даване на увереност в „Снабдяване и търговия – МО“ ЕООД, относно оценка и анализ на резултатите от дейността на дружеството в периода 01.01.2015 г. – 31.01.2017 г. Докладът от извършената проверка беше изпратен по компетентност в Софийска градска прокуратура и в АДФИ.

На 31.03.2017 г. беше завършен извънпланов одитен ангажимент за консултиране в служба „Военна полиция“ във връзка с проверка на постъпили сигнали за нередности до министъра на отбраната. Докладът от извършената проверка беше изпратен по компетентност във ВОП.

Стартирани са два одита на Сметната палата, както следва:

- планов одит за проверка и заверяване на Годишния финансов отчет за 2016 г. на Министерство на отбраната, обхващащ периода 01.01-31.12.2016 г.;

- одит за съответствие при управлението на публичните средства и дейности на Министерство на отбраната за периода 01.01.2015 г. – 31.12.2016 г.

Спряна е продажба чрез търг с тайно наддаване на недвижим имот № 10135.2552.2325 с площ 523 кв.м, находящ се в гр. Варна, кв. „Изгрев“, област Варна – частна държавна собственост, в управление на Министерството на отбраната с оглед на недопускане на лоша управленска практика. Предоставен е сигнал на прокуратурата.

Прекратена е обществена поръчка с предмет „Доставка на компютърна техника“. Мотивите за прекратяване на процедурата са свързани с критериите за възлагане на обществената поръчка и техническите спецификации, с които не се защитава в пълен обем интересът на Министерството на отбраната и се разширява кръга на участниците.

Прекратена е обществена поръчка за „1057/Преустройство на парна централа, топлопреносна мрежа и вътрешни отоплителни инсталации – Илиянци“ заради установени нарушения при откриването и провеждането на процедурата.

Прекратена е обществена поръчка за проектиране и изпълнение на обект 1563/ГСМ - Преустройство и обновяване на стационарен склад за ГСМ във в.ф. 24 490 – Асеновград, тъй като при определяне на сроковете по процедурата, не е съобразен конкретния предмет, обем и сложност на поръчката, включително и необходимостта от осигуряване на оптимални за заинтересованите лица условия за оглед.


 1. ОТКРИТИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

В периода 27.01.2017 г. – 25.04.2017 г. са открити 14 бр. процедури за възлагане на обществени поръчки за доставка на стоки и предоставяне на услуги, с възложител министърът на отбраната, като една от тях е прекратена. Прогнозната стойност на откритите процедури е 2 462 321 лв. без ДДС, а на прекратената - 1 946 217 лв. без ДДС. Откритите обществени поръчки са в следните основни направления:

- доставка на обувки зимни полеви пустинен тип, обувки летни полеви пустинен и маратонки за мисии, необходими за окомплектоване на контингентите ни зад граница;

- застраховане със застраховка „Злополука“, настъпила при или по повод изпълнение на служебните задължения на военнослужещите и цивилните служители от МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА;

- унищожаване на боеприпаси, елементи за тях, взривни вещества и пиротехнически изделия, чрез контролирано изгаряне/взривяване;

- поддържане на Информационна система „Логистика на БА“;

- доков ремонт минен ловец „Цибър“;

- доставка на многофункционални раници и ръкавици, необходими за окомплектоване на контингентите ни зад граница;

- създаване на мишенна обстановка за извършване на тренировки и стрелби с екипажи от изтребителната авиация и доставка на светещи парашутни мишени.

 1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЗАКОНОВАТА И ПОДЗАКОНОВАТА НОРМАТИВНА БАЗА

С цел осигуряване на приемственост и за постигане на напредък в сектор „Отбрана“, през отчетния период бяха изготвени следните проекти на нови нормативни актове или изменение и допълнение в действащи нормативни актове:

Проектозакони:

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България за правото на мъжете военнослужещи да ползват отпуск по майчинство - проведени са обществени консултации и проектът е подготвен за изпращане за външно ведомствено съгласуване;

- Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени силив процес на външно ведомствено съгласуване;

- Проект на Закон за изменение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смесипродължава дейността на междуведомствена експертна работна група;

- Проект на Закон за ратификация на Споразумение между Република България и Върховното главно командване на обединените въоръжени сили в Европа и Щаба на Върховния съюзен главнокомандващ по трансформацията за допълнение към Парижкия протокол - предстои подписване на проекта от страните по споразумението и предприемане на стъпки по национална ратификация от българска страна с цел влизане в сила.

Подзаконови нормативни актове:

- Наредба за психологическо осигуряване и полифизиографски изследвания в служба „Военна информация“ на министъра на отбраната, ДВ, бр. 12/03.02.2017 г.;

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-29 от 2010 г. на министъра на отбраната за условията и реда за адаптация на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и БА при освобождаване от военна служба, ДВ, бр. 19/28.02.2017 г.;

- Правилник за дейността на военнослужещите в Службата на военния аташе към задграничните представителства на Република България, ДВ бр. 32/21.04.2017 г.;

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 175 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в Министерството на отбраната - проведени обществени консултации, изпратен за външноведомствено съгласуване;

- Проект на Правилник за прилагане на Закона за военната полиция – подготвен за приемане от Министерския съвет;

- Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-28 от 5.11.2010 г. на министъра на отбраната за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия - издадена е наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-28 (Наредбата № 5 от 27.03.2017 г.);

- Проект на Наредба на министъра на финансите и министъра на отбраната за възстановяване на заплатен акциз за стоки, които са предназначени за въоръжените сили на всяка друга държава, която е страна по Организацията на Северноатлантическия договор - предстои публикуване на проекта на Портала за обществени консултации и на сайтовете на двете ведомства;

- Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с ПМС № 252 от 2000 г. – в процес на външно ведомствено съгласуване;

- Проект на нормативен акт на Министерския съвет за условията и реда за осъществяване на дейностите по отбранително-мобилизационната подготовка на страната. Създадена е междуведомствена работна група със срок за работа до 30.09.2017 г.;

- Проект на Наредба на министъра на отбраната за условията и реда за осъществяване на дейностите по управление на жизнения цикъл на отбранителни продукти в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия - изготвена пътна карта за изпълнение на задачата;

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с ПМС № 46 от 2010 г. Създадена е работна група за изготвяне на проект на нормативния акт в срок до 28.04.2017 г.;

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, приет с ПМС № 145 от 2012 г. Предстои публикуване на проекта за обществено съгласуване след съгласуване в Министерски съвет;

- Проекти на правилници за устройството и дейността на военните академии и висшите военни училища. Проектите на правилници са обсъдени в работен порядък от експерти от дирекции от МО и са изпратени за съгласуване в съответните военни академии и висшите военни училища;

- Проект на Инструкция за обучението за нуждите на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в обучаващи институции на МВР и обучението на служители от Министерство на вътрешните работи във военните академии, висшите военни училища и професионалните сержантски (старшински) колежи. Създадена е съвместна работна група съгласно заповед №Р-85/16.03.2017 г. на министъра на отбраната и № 81213-416/14.03.2017 г. на министъра на вътрешните работи за изготвяне на инструкцията в двумесечен срок от подписването на заповедта;

- Проект на Правилник за организацията и дейността на държавните детски градини към МО и условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в държавните детски градини към МО – публикуван на Портала за обществени консултации и на сайта на ведомството;

- Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния военноисторически музей – публикуван на Портала за обществени консултации и на сайта на ведомството;

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия - публикуван на Портала за обществени консултации и на сайта на ведомството;

- Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с ПМС № 5/2014 г. В процес на изготвяне е проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с ПМС № 5/2014 г. и оценка на въздействието му. Престои изпращането за съгласуване на оценката на въздействието в Министерски съвет, след което - публикуване на проекта за обществено обсъждане и външно ведомствено съгласуване.


 1. ИЗВЪРШЕНИ КАДРОВИ ПРОМЕНИ

На 08.03.2017 г. генерал-лейтенант Андрей Боцев прие длъжността началник на отбраната от временно изпълняващия длъжността вицеадмирал Емил Ефтимов.

Считано от 09.03.2017 г. заместник-командирът на Сухопътните войски бригаден генерал Михаил Попов е назначен за временно изпълняващ задълженията на командир на Сухопътните войски до назначаването на титуляр, но за срок не по-дълъг от една година.

На 31.03.2017 г. на поста Постоянен секретар на отбраната е назначен Румен Иванов Василев.

На министерско и регионално ниво, дирекции, бордове и дружества са направени следните кадрови промени:

- сменен е бордът на директорите на „ТЕРЕМ“ ЕАД (4 oсвободени, 4 новоназначени и 1 преназначен) заради слаби икономически резултати и лошо управление, довело до декапитализиране на пет от шестте дружества. Новоназначеният председател на Съвета на директорите е бивш изпълнителен директор на дружеството за периода 2009 – 2013 г.;

- в „Снабдяване и търговия“ ЕООД, „МОБА“ ЕООД и „Военно издателство“ ЕООД са сменени управителите поради лоши финансови резултати и констатирани недобри управленски практики. Новоназначените управители са професионалисти с богат управленски опит.

- в „Интендантско обслужване“ ЕАД е сменен изпълнителният директор и член на Съвета на директорите заради лошо финансово състояние и допуснато изнасяне на публична продан на имот на дружеството в резултат на натрупани дългове;

- в Института по отбрана „Цветан Лазаров“ са освободени директорът и заместник-директорът заради доказани нарушения при изготвяне на технически спецификации и тактико-технически задания на инвестиционните проекти за бойните машини за СВ и за многофункционален изтребител за ВВС.  Назначен е за директор научен експерт от състава на института с дългогодишен опит;

- в Изпълнителната агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ по заместване на титуляра е назначен изпълняващ длъжността „директор на агенцията“;

- в дирекция „Връзки с обществеността“ е назначен директор на основание чл. 9 и чл. 10, ал. 3 от Закона за държавния служител.

- в Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната“ във връзка с влязло в сила съдебно решение е възстановен бившият главен директор.


 1. ПО-ВАЖНИ ПОСТИЖЕНИЯ

 • Национален план за поетапно достигане на разходите за отбрана до 2% от БВП

Сформираната със заповед на министър-председателя Р76/03.04.2017 г. междуведомствена експертна работна група разработи проект на „Национален план за повишаване на разходите за отбрана на 2% от БВП на Република България“. В групата участват представители на МВнР, МВР, МФ и на осем дирекции на МО, Института по отбрана „Проф. Ц. Лазаров“, ВА „Г.С. Раковски“. Въпросът за нарастването на разходите за отбрана на 2% от БВП ще бъде приоритетен на срещата на държавните и правителствени ръководители на НАТО на 25.05.2017 г. в Брюксел. Очаква се всеки съюзник до края на 2017 г. да приеме Национален план за реализация на тази цел, който да окаже как ще бъде изпълнен поетият на срещата в Уелс ангажимент за нарастване на разходите за отбрана на 2% от БВП, с ясно виждане за какво ще бъдат изразходвани средствата от увеличението и как това конкретно ще допринесе за развитието на отбранителните способности.

 • Усилия за преодоляване на недостига на личен състав

Към началото на 2017 г. некомплектът в Българската армия се е удвоил от 10% на 20%. Предвид завареното критично положение, основната задача на ръководството на Министерството на отбраната, в рамките на правомощията на служебното правителство, беше съсредоточена върху действия за увеличаване на възнагражденията на служителите, както следва:

- по ПМС № 372/22.12.2016 г. за определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната на цивилните служители, назначени на длъжности по трудово правоотношение са определени нови размери на началните и максималните основни месечни заплати, в сила от 01.01.2017 г.

- за останалите цивилни служители увеличението на възнагражденията е в сила от 01.03.2017 г.;

- от 01.04.2017 г. се увеличават месечните пари за хранене (порцион) на военнослужещите и цивилните служители в Министерството на отбраната и БА от 90 лв. на 120 лв., с което същите се изравняват с тези, получавани в Министерството на вътрешните работи.

С цел запознаване с реалните проблеми на военните формирования, министърът на отбраната проведе поредица от срещи с личния състав в 3-та авиобаза в Граф Игнатиево, 61-ва механизирана бригада в Карлово, Втора Тунджанска бригада в Стара Загора, 4-ти Артилерийски полк в Асеновград и 24-та авиобаза в Крумово. Като основни проблеми бяха очертани: недостигът на резервни части и консумативи за поддръжката на видовете техника; трудностите при съхраняването на голямо количество излишна техника; високият процент некомплект; социалното положение на хората в отбраната; недостатъчната и остаряла екипировка; необходимостта от автобуси за превоз; необходимостта от ремонт на сградния фонд и др.


 • Мисии и задачи на въоръжените сили

В изпълнение на мисия „Отбрана” на Въоръжените сили акцентът бе поставен върху поддържане и усъвършенстване на съществуващите способности за провеждане на реални бойни операции, особено по линия на колективната отбрана.

В изпълнение на мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност” формирования и отделни военнослужещи участваха в мисии и операции зад граница. Продължи участието на контингент от български военнослужещи в мисията на НАТО „Решителна подкрепа“ в Афганистан. Изпратен беше тридесет и третият български военен контингент в състав от до 110 военнослужещи, от които 8 жени.

В изпълнение на мисия „Принос към националната сигурност в мирно време“ българските въоръжени сили поддържаха определеното в Националната отбранителна стратегия ниво на амбиция за участие в Единната спасителна система на страната, посредством подготвени и поддържани в постоянна готовност формирования за овладяване и/или преодоляване на последствията от бедствия от състава на Българската армия. По същата мисия формирования от Въоръжените сили оказаха съдействие на други институции при провеждане на мероприятия, свързани с миграционния натиск по държавната граница.


 • Модернизация на въоръжените сили

Продължи работата по реализацията на приоритетните проекти за модернизация на българските въоръжени сили съгласно Програмата за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2020.

Приключи анализирането, оценката и обобщаването на постъпилите предложения от участниците в процедурата за придобиване на нов тип боен самолет - Португалия с логистичен пакет САЩ, Швеция и Италия. Работата на междуведомствената работна група, назначена със заповед на министър-председателя и с председател командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков, завърши в указания срок, като бяха спазени всички изисквания и процедури, които са необходими за финализирането на този процес. В рамките на правомощията си работната група обобщи постъпилите предложения и изготви протокол, който ще бъде представен на правителството за вземане на решение за продължаване на процедурата. Окончателното оповестяване на резултатите от конкурса ще стане след приемането им от Министерски съвет, който ще даде мандат за водене на преговори.

С цел осигуряване на необходимата прозрачност и приемственост служебното правителство ще предостави резултатите от работата на групата на парламентарно представените сили в 44-тото Народно събрание.

На 16.03.2017 г. МС прие решение, с което натоварва служебният министър да гарантира защитата на основния интерес, свързан с националната сигурност при реализирането на инвестиционен проект „Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб“.

Продължиха усилията за реализация на друг приоритетен проект за изграждане на отбранителните способности на българските въоръжени сили – придобиването на бронирани машини (бойни и спомагателни) за Сухопътни войски, които дават най-големия принос в мисии и операции зад граница. До водещи фирми производители е изпратена "Молба за предоставяне на информация", като за стартиране на този проект по Закон е задължително да се произнесе Народното събрание по предложение на Министерски съвет.


 • Съвместни учения и подготовка

Продължи участието на формирования от българските въоръжени сили в съвместни учения и подготовка, с цел усъвършенстване на бойната подготовка и развитие на оперативната съвместимост.

От 15.02.2017 г. на учебен полигон „Ново село“ е предислоцирана рота с бойна и спомагателна техника от Сухопътните войски на САЩ, която в продължение на девет месеца ще участва заедно с български формирования в тренировки и учения. Формированието ще участва и в най-мащабното учение „Saber Guardian 17“, което ще се проведе през юли. В него ще се включат близо 40 000 военнослужещи от 21 страни-членки и партньори на НАТО. Българските въоръжени сили ще участват с до 4000 военнослужещи.

Съвместната българо-американска подготовка „Тракийска пролет – 2017”, се проведе в периода 15-23.03.2017 г. в района на Пловдив в изпълнение на Плана за съвместна българо-американска подготовка и учения в страната и чужбина през 2017 г. От българска страна участваха военно-транспортен самолет С-27J „Спартан“, формирования и личен състав от 68-ма бригада „Специални сили“, Морския специален разузнавателен отряд и Специализирано формирование от състава на МВР, а от американска страна - транспортни самолети С-130J „Херкулес“, летателен и инженерно-технически състав. Изпълнени бяха над 1000 дневни и нощни учебно-тренировъчни и бойни парашутни скокове от самолети С-130J „Херкулес” и С-27J „Спартан“.

В периода 08-17.03.2017 г. на учебен полигон „Ново село“ се проведе част от учението на Корпуса за бързо реагиране - Франция (HQ RRC-FR) „TRIDENT JAGUAR 2017“. Общо в учението, проведено на територията на България и Норвегия, участваха близо 1 000 военнослужещи от 25 държави.

Транспортни самолети и екипажи от шест държави (България, Белгия, Чехия, Италия, Франция и Холандия) участваха в периода 22.03-07.04.2017 г. в летателното учение „Европейски курс за усъвършенстване на тактическата подготовка на военнотранспортната авиация 2017-1” (ЕААТТС 17-1), проведено на летище Пловдив.

Базовият миночистач „Прибой“ от състава на Военноморските сили се включи в българо-румънското противоминно учение „Посейдон 2017”, проведено в периода 05-14.03.2017 г. в румънски териториални води и в международни води в западната част на Черно море, с домакин Румъния.

Военнослужещи от Военноморските сили участваха в съвместно учение от типа PASSEX на 13.02.2017 г. в акваторията на Черно море. В него участваха корвета ,,Решителни”, вертолет „Пантер” и група от Морския специален разузнавателен отряд от състава на българските Военноморски сили, два кораба от състава на Втората постоянна военноморска група на НАТО - канадската фрегата ,,Сейнт Джонс“ и испанската фрегата „Алмиранте Хуан де Борбон”, както и фрегата от Военноморските сили на Румъния.

Фрегата „Смели” от състава на дивизион патрулни кораби на Флотилия бойни и спомагателни кораби участва в периода 3-10.02.2017 г. в учението на Военноморските сили на Румъния „Sea Shield 2017“, което се проведе във военноморска база Констанца, пристанището на града и западната част на Черно море.

В периода 03-12.04.2017 г. на полеви учебен полигон „Корен” се проведе полево лагерно обучение на артилерийските формирования от Сухопътните войски с участието на до 450 военнослужещи.


 • НАТО и принос към колективната отбрана

На срещата на министрите на отбраната на НАТО на 15-16.02.2017 г. в Брюксел, беше решено да продължи процесът на увеличаване на планираните тренировки, ситуационната осведоменост и оперативната съвместимост в Черно море.

На 22.02.2017 г. Република България беше домакин на конференция по синхронизиране на подготовката в НАТО през 2017 г., организирана от Съюзното командване по трансформацията. В нея участваха над 200 представители на страни-членки на Алианса и на държави-партньори. Акцент в дискусиите бяха подготовката и ученията на НАТО през 2017 г.

В рамките на текущия цикъл от Процеса на планиране на отбраната в НАТО (2015-2018) бяха проведени многостранни заключителни консултации със съюзниците от НАТО на 09.03.2017 г. в Брюксел за окончателното приемане на пакета Цели за способности на НАТО 2017, които ще бъдат възложени за изпълнение от Република България на срещата на министрите на отбраната през месец юни 2017 г.

Продължи участието в различни многонационални инициативи за изграждане на съвместни отбранителни способности в Алианса. България се присъедини към оперативния бюджет на програмата на НАТО за ранно предупреждение и контрол от въздуха (АУАКС), считано от 01.07.2017 г.

Продължи работата по подготовката на страната за участие в специалната среща на държавните и правителствени ръководители на НАТО на 25.05.2017 г. в Брюксел.

Министърът на отбраната се срещна на 07.04.2017 г. с бригаден генерал Пол Нелсън, заместник помощник генерален секретар на НАТО по разузнаването. На срещата беше обсъдена обстановката по сигурността в региона и предизвикателствата пред НАТО като гарант за стабилността и мира. Обменени бяха мнения по въпроси от взаимен интерес.

Министърът на отбраната се срещна на 12.04.2017 г. с генерал Тод Уолтърс, командир на ВВС на САЩ в Европа и Африка и командир на Съюзното военновъздушно командване на НАТО. Двамата дадоха висока оценка на отношенията в сферата на отбраната между България и САЩ, като акцентираха върху съвместните учения и летателни тренировки на Военновъздушните сили на двете страни.


 • Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС

На 06.03.2017 г. министърът на отбраната взе участие в заседание на Съвет „Външни работи/Отбрана“ на ЕС. На форума бяха приети заключения, отбелязващи постигнатия напредък в изпълнението на Глобалната стратегия на ЕС за външна политика и сигурност по отношение на сигурността и отбраната.

Подготвено беше участието на министъра на отбраната в неформалната среща на министрите на отбраната на ЕС в Малта, 26-27.04.2017 г. • Подготовка на българското председателство на Съвета на ЕС

Съгласувани бяха актове на Министерския съвет за актуализиране на сроковете от Плана за подготовка. Изготвен бе финансов разчет за събитията от календара на Председателството, които ще бъдат организирани от Министерството на отбраната. Определени бяха прогнозните финансови разходи за събитията, които представителите на Министерството на отбраната в Постоянното представителство на страната ни в ЕС трябва да организират в Брюксел.

 • Международно сътрудничество

По искане на чуждестранните партньори министърът на отбраната проведе срещи с посланиците на САЩ, Израел, Италия, Южна Корея и Украйна. По време на разговорите бяха обсъждани въпроси на двустранното военно сътрудничество с тези държави, както и перспективите за тяхното задълбочаване, с оглед постигане на конкретни практически резултати.

По време на срещата на министрите на отбраната от НАТО, 15-16.02.2017 г., министърът на отбраната подписа спогодба между министерствата на отбраната на България и Италия, с която се определят рамките за сътрудничество в областта на отбраната и военните отношения между двете страни в сфери от взаимен интерес. • Политика за прозрачност и отчетност на МО

На редовно заседание на Министерския съвет на 12.04.2017 г. беше приет Докладът за състоянието на отбраната и Въоръжените сили на Република България през 2016 г.

Изготвен беше и принос на Министерството на отбраната към годишния „Доклад за състоянието на националната сигурност на Република България“, който се изготвя, приема и внася в Народното събрание от Министерския съвет по силата на чл. 7(1).3 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност.

В изпълнение на чл. 33а и чл. 63 от Закона за администрацията бяха изготвени Отчет за изпълнението на целите на Министерството на отбраната за 2016 г. и Цели на Министерството на отбраната за 2017 г., които бяха публикувани на интернет страницата на ведомството.

Изготвен е консолидираният отчет на касова и начислена основа за първото тримесечие на Министерство на отбраната за текущата 2017 г.Изготвена и утвърдена от министъра на отбраната е Счетоводна политика на МО за 2017 г. с включен нов раздел „Амортизационна политика“, в съответствие с разпоредбите на Министерство на финансите за начисляване на амортизации в публичния сектор, считано от 01.01.2017 г.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ВЪТРЕШЕН РЕД И СИГУРНОСТ И МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА
СТЕФАН ЯНЕВ


Каталог: fce -> 001 -> 0211 -> files
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за 2011 г
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет
files -> Отчет към полугодието на 2014 г за изпълнението на програмния бюджет
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2012 г
files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2015 г
files -> Отчет за изпълнение на политиките и програмите на Министерския съвет за първото полугодие на 2013 г
files -> Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми
files -> Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2016 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница