Отчет за дейността на монбат ад за второто тримесечие на 2009ГДата21.06.2018
Размер144 Kb.
#75393
ТипОтчет
“MОНБАТ” АД

Управителният съвет на “Монбат” АД, уведомява всички настоящи и бъдещи инвеститори, че представената информация в този документ е изготвена във връзка с изискванията на Наредба № 2 на КФН и представлява Допълнителна информация по чл.33, ал.1, т.6 от горепосочения нормативен акт. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с предоставената информация, междинния доклад за дейността на дружеството, периодичния финансов отчет за същия период, както и с Приложение № 9 от Наредба № 2 на КФН, преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството.КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА НА ПРЕДСТАВЕНАТА ИНФОРМАЦИЯ.

Лицата, които носят отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в настоящата информация към 30.06.2009 г. са:

Атанас Стоилов Бобоков - Председател на УС
Петър Христов Петров - Член на УС и Изпълнителен директор
Иван Петров Карагеоргиев - Член на УС
Чавдар Дочев Данев - Член на УС

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

КЪМ МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МОНБАТ АД

ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2009Г.,

съгласно изискванията на чл.33, ал.1, т.6 от

НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа


 1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента

Няма промяна в счетоводната политика на МОНБАТ АД през отчетното тримесечие.


 1. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група

МОНБАТ АД е част от икономическа група по смисъла на §1, т.7 от Допълнителните разпоредби на Наредбата за проспектите. Мажоритарен акционер в емитента е „Приста Ойл” ЕАД със 68.51% участие в капитала на МОНБАТ АД.

Друго юридическо лице, притежаващо пряко 5 на сто или повече от 5 на сто от правата на глас в общото събрание на МОНБАТ АД е Монбат Трейдинг ООД, гр. София, регистрирано по ф.д. № 13192/1999 г. на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Лайош Кошут № 9. Дружеството притежава пряко 7.06 % от от правата на глас в общото събрание на МОНБАТ АД. “Приста Ойл” ЕАД и “Монбат Трейдинг” ООД са свързани лица и притежават заедно 75.57 % от правата на глас в общото събрание на МОНБАТ АД.
Към 30.06.2009 г. МОНБАТ АД притежава съучастия в следните дъщерни дружества, част от икономическата група на емитента:


 • MONBAT PLC DOO Сърбия. – притежаваният дял от капитала е 100%

 • СТАРТ АД, гр. София. – 91.11 % от акциите с право на глас

 • SC MONBAT RECYCLING SRL – Румъния – притежаваният дял от капитала е 100 % от капитала.

Настъпили изменения в икономическата група на МОНБАТ АД през отчетното второ тримесечие на 2009г.
На свое заседание УС “Монбат” АД, проведено на 27.04.2009 г. е приел решение да бъде увеличен капитала на дъщерното дружество Monbat Recycling SRL, Румъния от 1 310 000 евро на 1 810 000 евро чрез парична вноска на едноличния собственик на капитала “Монбат” АД в размер на 500 000 евро.

Вписването на увеличението на капитала все още не е извършено, съгласно действащото законодателство на Р Румъния.


На заседание на УС на Монбат от 22.06.2009 г. са взети следните решения:
1. УС на Монбат АД прие решение за сключване на договор за покупка на 51 % от капитала на Ю Монбат ООД, Сърбия, гр. Ягодина. Купувач по сделката: Монбат ДОО, гр. Инжджия – 100 % собственост на Монбат АД. Покупката на дяловете да се извърши на цена не по-висока от 210 000 евро. Предметът на дейност на дружеството е търговия с акумулатори.
2. УС на Монбат АД приема решение да участва в учредяването на дружеството MONBAT UK Ltd., United Kingdom като придобие 52 % от капитала на дружеството. Дружеството ще бъде учредено с капитал от 10 000 британски лири и вписано съгласно британското законодателство. Предметът на дейност на дружеството ще бъде: търговия с акумулатори и акумулаторен скраб. 1. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност
 • Не е започнало производство по преобразуване.
 • Не са извършвани продажби на дружества от икономическата група.
 • Няма извършени апортни вноски.
 • Не е отдавано под наем имущество на дружеството.
 • Няма преустановени дейности.
 • Извършените инвестиции през отчетния период са съгласно предвидените от дружеството инвестиции, оповестени в Програмата за развитие на дружествата от икономическата група на Монбат АД. 1. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие

Информация относно реализацията на публикуваните прогнози за отчетното тримесечие е представена в Междинния доклад за дейността на УС на Монбат АД – неразделна част от отчета за второ тримесечие на 2009г.
 1. Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период


Акционери, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в ОСА на МОНБАТ АД

Име

Брой акции

% от капитала

1.

Приста Ойл ЕАД, гр. София

26 720 129

68.51

2.

Монбат Трейдинг ООД, гр. София

2 752 800

7.06

* Представената информация е към 30.06.2009г.


Промяна в броя на притежаваните гласове за периода

01.04.2009г. – 30.06.2009г.
През отчетния период няма промяна в броя на акциите на акционерите, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в капитала на емитента.


 1. Данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно


Членове на Управителния съвет
Атанас Стоилов Бобоков – Председател на УС


към 31.03.2009 г.

към 30.06.2009 г.

23 857 броя акции

23 277 броя акции


Членове на Надзорния съвет
Александър Викторов Чаушев – Член на НС


към 31.03.2009 г.

към 30.06.2009 г.

8 630 броя акции

8 630 броя акции

Другите членове на УС и НС не притежават акции от капитала на Монбат АД
 1. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на Дружеството.
 1. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок

Съгласно решение на УС на Монбат АД, подписано на 03.04.2009 г., Монбат АД в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Монбат” ДОО, гр. Инджия, Сърбия предоставя на дъщерното си дружество заем в размер на 750 000 евро, при 8 процентна годишна лихва и срок на издължаване до 31.05.2010 г. Заемът е целеви и се предоставя за изграждане и техническо оборудване на заводска лаборатория и оборотни средства за въвеждане в експлоатация на завода „Монбат” ДОО, гр. Инджия, Сърбия.През отчетното тримесечие негови дъщерни дружества не са предоставяли заеми, респективно не са предоставени гаранции или поети задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица.


Към 30.06.2009г. Монбат АД има предоставени целеви заеми за покупка на машини, съоръжения, земи и изграждане на инфраструктура на своите дъщерни дружества:
Монбат ДОО, СърбияДата на заема

Главница

Срок

Годишен лихвен %

Валута

Погасяване

1

05.09.2007 г.

2 000 000

31.12.2009 г.

8%

EUR

свободно без погасителен план

2

01.10.2007 г.

2 500 000

31.12.2009 г.

8%

EUR

свободно без погасителен план

3

21.01.2008 г.

1 000 000

31.12.2009 г.

8%

EUR

свободно без погасителен план

4

27.05.2008 г.

1 000 000

31.12.2009 г.

8%

EUR

свободно без погасителен план

5

03.12.2008 г.

500 000

31.12.2010 г.

8%

EUR

свободно без погасителен план

6

03.04.2009 г.

750 000

31.05.2010 г.

8%

EUR

свободно без погасителен план


Монбат Рисайклинг, Румъния
Дата на заема

Главница

Срок

Годишен лихвен %

Валута

Погасяване

1

20.06.2007 г.

2 500 000

20.06.2009 г.

8%

EUR

свободно без погасителен план


Отпуснатите търговски заеми към 30.06.2009г. са , както следва:
Договор от 02.01.2008 г. сключен между Монбат АД и Интер Керамик ООД със срок на кредита от една година и годишен лихвен процент 5%. Към 30.06.2009г. остатъка по главницата е в размер на 321 хил.лв. Предвиденото погасяване по договора е без фиксирани плащания. Интер Керамик ООД не е свързано лице с Монбат АД.
30.07.2009г.

За «Монбат» АД/Атанас Бобоков – Председател на УС/Каталог: files -> bulletin
bulletin -> Отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към междинния финансов отчет
bulletin -> Отчет към 30. 06. 2009 г на „Пропъртис Кепитал Инвестмънтс" адсиц акционерно дружество със специална инвестиционна цел "
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Вътрешна информация за „Холдинг Варна А” ад към 31. 12. 2007 г
bulletin -> Радослав милев кацаров име, презиме, фамилия: Радослав Милев Кацаров
bulletin -> Monbat plc
bulletin -> Отчет за доходите 4 Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
bulletin -> Отчет по желание в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети (мсфо), разработени и публикувани от Съвета по Международни счетоводни стандарти (смсс) и одобрени от Европейския съюз


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница