Отчет за финансовото състояние 1 Междинен съкратен консолидиран отчет за доходитестраница1/9
Дата25.07.2016
Размер0.58 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Междинен съкратен консолидиран финансов отчет


ХИМИМПОРТ АД
30 юни 2010 г.


Съдържание
Страница

Междинен съкратен консолидиран отчет за финансовото състояние

1

Междинен съкратен консолидиран отчет за доходите

3

Междинен съкратен консолидиран отчет за всеобхватния доход

4

Междинен съкратен консолидиран отчет за промените в собствения капитал

5

Междинен съкратен консолидиран отчет за паричните потоци

7

Пояснения към междинния съкратен консолидиран финансов отчет

8
Дата: ___________________

Пояснения към междинния съкратен консолидиран финансов отчет
 1. Предмет на дейност


Химимпорт АД е регистрирано като акционерно дружество от Софийски градски съд на 24.01.1990 г.
Основната дейност на Дружеството се състои в:

 • Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;

 • Финансиране на дружества, в които дружеството участва;

 • Банкови услуги, финанси, застраховане и пенсионно осигуряване;

 • Секюритизация на недвижими имоти и вземания;

 • Добив на нефт и газ;

 • Изграждане на мощности в областта на нефтопреработвателната промишленост, производството на биогорива и производство на изделия от каучук;

 • Производство и търговия с петролни и химически продукти;

 • Производство на растителни масла, изкупуване, преработка и търговия със зърнени храни;

 • Авиационен транспорт и наземни дейности по обслужване и ремонт на самолети и самолетни двигатели;

 • Речен и морски транспорт и пристанищна инфраструктура;

 • Търговско представителство и посредничество;

 • Комисионна, спедиционна и складова дейност.

Междинният съкратен консолидиран финансов отчет към 30 юни 2010 г. е одобрен и приет от Управителния съвет на 30 август 2010 г.


 1. Основа за изготвяне на междинния съкратен консолидиран финансов отчет


Този междинен съкратен консолидиран финансов отчет за период от шест месеца до 30 юни 2010 г. е изготвен в съответствие с МСС 34 „Междинно финансово отчитане”. Той не съдържа цялата информация, която се изисква за изготвяне на пълни годишни консолидирани финансови отчети съгласно МСФО и следва да се чете заедно с годишния консолидиран финансов отчет на Групата към 31 декември 2009 г., изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от Европейския съюз (ЕС).

Междинният съкратен консолидиран финансов отчет е изготвен в лева, което е и функционалната валута на Групата.


 1. Счетоводна политика и промени през периода

  1. Общи положения и нови стандарти, изменения и разяснения, които cа влезли в cила за финансовата година, започваща на 1 януари 2010 г.


Този междинен съкратен финансов отчет е изготвен съгласно приетата счетоводна политика в последния годишен консолидиран финансов отчет към 31 декември 2009 г. с изключение на прилагането на следните нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, които са задължителни за прилагане за първи път от финансовата година, започваща на 1 януари 2010 г. и които имат ефект върху междинния консолидиран финансов отчет на Групата:

 • МСФО 3 „Бизнес комбинации” (ревизиран 2008 г.), приет от ЕС на 12 юни 2009 г.;

 • МСС 27 „Консолидирани и индивидуални финансови отчети” (ревизиран 2008 г.), приет от ЕС на 12 юни 2009 г.;

 • МСС 39 „Финансови инструменти: признаване и оценяване” (изменен) - Отговарящи на условията хеджирани позиции, приет от ЕС на 16 септември 2009 г.;

 • Годишни подобрения 2008 г. – МСФО 5 „Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности”, приети от ЕС;

 • Годишни подобрения 2009 г., приети от ЕС на 23 март 2010 г.

Съществените ефекти, както в текущия период, така и в предходни или бъдещи периоди, произтичащи от прилагането за първи път на новите изисквания във връзка с представяне, признаване и оценяване, са представени по-долу:

МСФО 3 „Бизнес комбинации” (ревизиран 2008 г.) предвижда отчитането по метода на покупката. Разходите, свързани с придобиването, не са вече част от цената на придобиване и се признават директно в печалбата или загубата. Възнаграждението включва справедливата стойност на всички дялове, които придобиващият е притежавал преди това в придобиваното предприятие като дялове в асоциирано или съвместно предприятие или други дялове в собствения капитал на придобиваното предприятие. Ако тези дялове не са били отчитани по справедлива стойност, те се оценяват по справедлива стойност, като разликата се отчита в печалбата или загубата. Ревизираният стандарт дава възможност на предприятията за всяка транзакция да оценяват неконтролиращото участие (преди миноритарно участие) пропорционално на стойността на разграничимите активи и пасиви или по справедлива стойност към датата на придобиване. При втория случай ще се признава репутация и във връзка с неконтролиращото участие.

МСС 27 „Консолидирани и индивидуални финансови отчети” (ревизиран 2008 г.) изисква задължително прилагане на модела на икономическата единица, според който всички участници в собствения капитал на дадено дружество се считат за негови собственици, дори и те да не са собственици на предприятието майка. Частичното освобождаване от дял в дъщерно предприятие, в което предприятието майка запазва контрол, не води до възникване на печалба или загуба, а до увеличаване или намаляване на собствения капитал. Покупка на цялото неконтролиращо участие или на част от него се третира като сделка със собственици и се отчита в капитала.

Изменението на МСС 39 - Отговарящи на условията хеджирани позиции – не позволява определянето на инфлацията като хеджиран компонент на финансовите инструменти с фиксирана лихва и опционните договори. В хеджирания риск не следва да се включва стойността във времето.

Годишните подобрения 2009 г. включват промени в следните стандарти:

- Изменението на МСФО 2 съгласува обхвата на МСФО 3 (ревизиран) с обхвата на МСФО 2 и потвърждава, че комбинация от предприятия или структури, намиращи се под общ контрол, и участие на предприятие в образуването на съвместно предприятие не са в обхвата на МСФО 2.

- Изменението на МСФО 5 пояснява, че с МСФО 5 се определят оповестяванията, изисквани във връзка с нетекущите активи (или групи за освобождаване), класифицирани като държани за продажба или преустановени дейности. Оповестяванията в другите МСФО не се прилагат към тези активи (или групи за освобождаване), освен ако не се изискват специфични оповестявания във връзка с нетекущите активи (или групи за освобождаване), класифицирани като държани за продажба или преустановени дейности, или оповестявания за оценяването на активите и пасивите в рамките на дадена група за освобождаване, която не попада в обхвата на изискванията за оценяване на МСФО 5, като тези оповестявания не присъстват вече в други бележки към финансовите отчети.

- Изменението на МСФО 8 пояснява, че оповестяването на оценка на сегментни активи се изисква единствено, ако тази информация се преглежда от ръководителя, вземащ главните оперативни решения.

- Изменението на МСС 1 пояснява, че класификацията на даден пасив не се влияе от условията във връзка с него, които биха позволили на контрагента при желание да го уреди чрез издаване на инструменти на собствения капитал.

- Изменението на МСС 7 пояснява, че като парични потоци от инвестиционна дейност могат да бъдат класифицирани само тези парични потоци, свързани с разходи, в резултат на които е признат актив в отчета за финансовото състояние.

- Изменението на МСС 17 изисква при договор за лизинг, включващ земя и сгради, да се извършва отделно класифициране на елементите земя и сгради като финансов или оперативен лизинг в съответствие с изискванията на МСС 17.

- Изменението на МСС 18 включва допълнителен параграф към приложението на МСС 18 с указания в кои случаи дружеството действа като принсипал или агент.

- Изменението на МСС 36 пояснява, че с цел тестване за обезценка всяка от единиците или групи от единици, генериращи парични потоци, към които е отнесена репутацията, не следва да надвишава по размер оперативен сегмент, както е определен в параграф 5 от МСФО 8 „Оперативни сегменти” преди агрегацията.

- Изменението на МСС 38 отменя изключението, съгласно което нематериален актив не се признаваше, ако не можеше да се оцени надеждно неговата справедлива стойност. Изменението определя различни техники за оценяване, които могат да бъдат използвани за оценка на нематериални активи, когато липсва активен пазар.

- Изменението на МСС 39 пояснява, че изключението от обхвата съгласно МСС 39.2(ж) се отнася единствено до форуърдни договори между купувач и акционер продавач за покупка или продажба на придобито предприятие, с които би се постигнала бизнес комбинация на бъдеща дата на придобиване, в случай че срокът на форуърдния договор не надвишава разумен период, който е обичаен за получаването на необходимите разрешения и приключването на сделката.

- Изменението на КРМСФО 9 пояснява, че КРМСФО 9 не се прилага към внедрени деривативи в договори, получени при бизнес комбинация (както е определена в МСФО 3 (ревизиран 2008 г.), комбинация от предприятия или структури, намиращи се под общ контрол или образуването на съвместно предприятие.  1. Каталог: statements -> consolid
   consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
   consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
   consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
   consolid -> Пояснения към финансовия отчет 1Обща информация
   consolid -> Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите
   consolid -> Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
   consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
   consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход
   consolid -> Отчет за доходи 4 Консолидиран отчет за паричните потоци
   consolid -> Доклад за дейността Консолидиран баланс 2 Консолидиран отчет за доходите


   Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница