Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходитестраница1/4
Дата22.07.2016
Размер358.73 Kb.
#1196
ТипДоклад
  1   2   3   4Химимпорт АД

Междинен финансов отчет

30 юни 2008 г.Съдържание
Страница

Междинен доклад за дейността

2

Междинен баланс

5

Междинен отчет за доходите

7

Междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)

8

Междинен отчет за промените в собствения капитал

9

Пояснения към междинния финансов отчет

11Междинен доклад за дейността


Междинен балансПояснение

30 юни

31 декември

30 юни2008

2007

2007000 лв

000 лв

000 лв
Активи

Нетекущи активи

Имоти, машини, съоръжения и оборудване

4

28 964

21 838

19 101

Инвестиционни имоти
1 130

1 170

1 214

Инвестиции в дъщерни дружества
388 693

340 387

185 909

Инвестиции в асоциирани предприятия
45 670

18 767

18 052

Нематериални активи

5

123

247

371

Дългосрочни финансови активи
1 245

19 510

17 699

Дългосрочни вземания от свързани лица
81 052

72 465

-

Дългосрочни вземания
13 495

23 168

12 674560 372

497 552

255 020
Текущи активи

Материални запаси
143

155

296

Вземания от свързани лица
34 476

22 741

63 472

Краткосрочни финансови активи
5 394

11 742

2 517

Предоставени аванси за закупуване на финансови инструменти
-

61 289

-

Предоставени заеми
113 062

76 191

5 107

Търговски вземания
3 460

4 179

2 824

Други вземания
24 028

11 283

16 104

Парични средства
85 653

92 845

30 455266 216

280 425

120 775Общо активи
826 588

777 977

375 795Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:__________________

Дата: ____________________
Междинен баланс


Пояснение

30 юни

31 декември

30 юни2008

2007

2007000 лв

000 лв

000 лв
Собствен капитал

Акционерен капитал

6

150 000

150 000

130 000

Премии от емисии
232 343

232 343

32 925

Други резерви
6 735

6 834

7 119

Натрупана печалба
148 708

66 225

65 945

Текущ финансов резултат
43 346

82 483

41 307

Общо капитал
581 132

537 885

277 296
Пасиви

Нетекущи пасиви

Дългосрочни търговски задължения
-

864

2 470

Дългосрочни банкови заеми-

-

1 788

Задължения по финансов лизинг
2 699

3 745

5 772

Дългосрочни задължения към свързани лица
177 295

178 597

27 235

Пасиви по отсрочени данъци
-

-

539

 

 

179 994

183 206

37 804
Текущи пасиви

Краткосрочни задължения към свързани лица
40 752

12 405

35 548

Краткосрочни банкови заеми3 636

24 680

9 137

Получени заеми4 332

4 962

-

Търговски задължения
7 846

8 367

3 102

Задължения по финансов лизинг
1 488

1 620

2 477

Данъчни задължения
1 948

567

6

Задължения към персонала и осигурителни институции
61

58

554

Други задължения
5 399

4 227

9 87165 462

56 886

60 695
Общо пасиви
245 456

240 092

98 499
Общо собствен капитал и пасиви
826 588

777 977

375 795
Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:________________

Дата: ____________________
Междинен отчет за доходите

за периода, приключващ на 30 юни 2008 г.


 

Пояснение

30.6.2008

30.6.2008

 

 

000 лв

000 лв

Положителни разлики от операции с финансови инструменти
36 121

49 168

Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти

 

(1 109)

(6 588)

Нетна печалба от операции с финансови инструменти
35 012

42 580

Приходи от лихви
10 582

7

Разходи за лихви

 

(2 132)

(933)

Нетни приходи/(разходи) за лихви
8 450

(926)

Положителни разлики от промяна на валутни курсове
578

279

Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове

 

(16)

(5)

Нетна печалба от промяна на валутни курсове
562

274

Други финансови приходи/(разходи), нетно
592

(75)

Приходи от оперативна дейност
3 883

2 982

Разходи за оперативна дейност

 

(3 325)

(3 528)

Нетен резултат от оперативна дейност
558

(546)

Печалба за периода преди данъци

 

45 174

41 307

Разходи за данъци, нетно(1 828)

-

Нетна печалба за периода

 

43 346

41 30730.06.2008

30.06.2007лв

лв

Доход на акция

9

0.29

0.32Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:________________

Дата: ____________________


Междинен отчет за паричните потоци

за периода, приключващ на 30 юни 2008 г.


 

30.6.2008

30.6.2007

 

000 лв

000 лв

Оперативна дейностПостъпления от краткосрочни заеми

33 781

39 738

Плащания по краткосрочни заеми

(24 332)

(46 560)

Постъпления от продажба на краткосрочни финансови активи

37 717

49

Постъпления от клиенти

4 493

6 882

Плащания към доставчици

(6 760)

(2 950)

Постъпления от лихви

-

7

Плащания към персонал и осигурителни институции

(385)

(278)

Платени данъци

(454)

(1 926)

Други парични потоци от основна дейност

-

(2)

Нетен паричен поток от оперативна дейност

44 060

(5 040)

Инвестиционна дейностПридобиване на дълготрайни активи

(8 260)

(25 016)

Постъпления от продажба на дългосрочни финансови активи

16 326

41 195

Придобиване на участия в дъщерни и асоциирани дружества

(27 636)

(31 950)

Предоставени заеми

(9 022)

-

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност

(28 592)

(15 771)

Финансова дейностПолучени дългосрочни заеми

18 497

38 991

Плащания по получени дългосрочни и банкови заеми

(39 682)

(12 401)

Плащания по финансов лизинг

(1 178)

(1 133)

Плащания на лихви

(860)

(589)

Нетен паричен поток от финансова дейност

(23 223)

24 868

Печалба от валутна преоценка на парични средства

563

6

Парични средства в началото на периода

92 845

26 392

Нетно (намаление)/увеличение на парични средства

(7 192)

4 063

Парични средства в края на периода

85 653

30 455Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:_________________

Дата: ____________________
Междинен отчет за промените в собствения капитал

за периода, приключващ на 30 юни 2008 г.


Всички суми са в ’000 лв.

Акционерен капитал

Премийни резерви

Други резерви

Неразпределена печалба

Общо капиталСалдо към 1 януари 2007

130 000

32 925

7 125

65 945

235 995Дарения

-

-

(6)

-

(6)

Нетни приходи/(разходи), признати директно в собствения капитал към 30 юни 2007

-

-

(6)

-

(6)Нетна печалба за периода

-

-

-

41 307

41 307

Общо приходи и разходи, признати към 30 юни 2007

-

-

(6)

41 307

41 301

 
Салдо към 30 юни 2007

130 000

32 925

7 119

107 252

277 296Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:_________________

Дата: ____________________Междинен отчет за промените в собствения капитал

за периода, приключващ на 30 юни 2008 г.


Всички суми са в ’000 лв.

Акционерен капитал

Премийни резерви

Други резерви

Неразпределена печалба

Общо капиталСалдо към 1 януари 2008

150 000

232 343

6 834

148 708

537 885Дарения

-

-

(99)

-

(99)

Нетни приходи/(разходи), признати директно в собствения капитал към 30 юни 2008

-

-

(99)

-

(99)Нетна печалба за периода

-

-

-

43 346

43 346

Общо приходи и разходи, признати към 30 юни 2008

-

-

(99)

43 346

43 247

 
Салдо към 30 юни 2008

150 000

232 343

6 735

192 054

581 132


Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:_________________

Дата: ____________________Пояснения към междинния финансов отчет


Каталог: statements -> consolid
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Пояснения към финансовия отчет 1Обща информация
consolid -> Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходи 4 Консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Доклад за дейността Консолидиран баланс 2 Консолидиран отчет за доходите
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница