Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доходстраница1/7
Дата22.07.2016
Размер0.73 Mb.
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7


Междинен консолидиран финансов отчет


Химимпорт АД
31 март 2009 г.


Съдържание
Страница

Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние

2

Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход

4

Междинен консолидиран отчет за паричните потоци (пряк метод)

5

Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал

6

Пояснения към междинния консолидиран финансов отчет

8Междинен консолидиран отчет за финансовото състояние
Пояснение

31.3.2009

31.3.2008

31.12.2008000 лв

000 лв

000 лв
Активи

Нетекущи активи

Имоти, машини, съоръжения и оборудване

5

544 980

462 081

543 578

Инвестиционни имоти
33 183

18 050

20 114

Инвестиции в асоциирани предприятия
101 530

111 371

137 836

Репутация
42 202

10 822

37 527

Други нематериални активи

6

112 410

51 128

113 857

Дългосрочни финансови активи
984 741

758 541

930 661

Дългосрочни вземания от свързани лица

12

12 122

9 997

5 895

Отсрочени данъчни активи

 

2 683

2 119

3 1071 833 851

1 424 109

1 792 575
Текущи активи

Материални запаси
42 095

66 195

60 891

Краткосрочни финансови активи
512 760

385 281

465 410

Краткосрочни вземания от свързани лица

12

25 093

48 596

33 407

Търговски вземания
215 111

96 034

181 158

Данъчни вземания
7 497

9 733

10 264

Други вземания
167 016

103 042

125 997

Парични средства
587 990

672 386

519 436

 Текущи активи

 

1 557 562

1 381 267

1 396 563
Нетекущи активи, класифицирани като държани за продажба
4 485

-

4 493

 

 


Общо активи

 

3 395 898

2 805 376

3 193 631
Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:__________________

Дата: 30 май 2009 г.
Междинен консолидиран отчет за финансовото състояниеПояснение

31.3.2009

31.3.2008

31.12.2008


000 лв

000 лв

000 лв


Собствен капитал
Собствен капитал, принадлежащ на акционерите на Химимпорт АД
Акционерен капитал

7

144 148

150 000

144 139
Премийни резерви
193 324

232 343

192 972
Други резерви
(8 026)

2 962

(9 073)
Финансов резултат от предходни периоди
372 308

243 708

243 769
Нетна печалба за периода
33 446

32 214

128 624
 
735 200

661 227

700 431
Миноритарно участие
193 209

176 539

188 610
Общо собствен капитал
928 409

837 766

889 041
Специализирани резерви

 

99 554

68 516

97 701


Пасиви
Нетекущи пасиви
Дългосрочни финансови задължения

8

663 172

805 162

646 197
Задължения към осигурени лица
88 156

71 240

82 563
Дългосрочни задължения към свързани лица

12

168 206

152 615

168 353
Други дългосрочни задължения
1 312

1 557

1 370
Задължения по финансов лизинг
10 866

13 602

9 109
Отсрочени данъчни пасиви
16 126

11 442

16 589
Провизии за пенсиониране

 

1 098

752

1 883


948 936

1 056 370

926 064
Текущи пасиви
Краткосрочни финансови задължения

8

1 212 088

685 575

1 045 307
Търговски задължения
105 886

68 823

104 686
Краткосрочни задължения към свързани лица

12

7 703

651

39 544
Задължения по финансов лизинг
5 566

5 296

5 491
Данъчни задължения
15 662

11 045

15 410
Задължения към персонала и осигурителни институции
14 187

12 393

15 346
Провизии за пенсии - краткосрочна част
70

545

386
Други задължения
57 837

58 396

54 655
 

 

1 418 999

842 724

1 280 825
Общо пасиви

 

2 367 935

1 899 094

2 206 889
Общо капитал и пасиви

 

3 395 898

2 805 376

3 193 631

Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:________________
Дата: 30 май 2009 г.Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход

за периода, приключващ на 31 март 2009 г.


Пояснение

31.3.2009

31.3.2008

31.12.2008000 лв

000 лв

000 лв

Положителни разлики от операции с финансови инструменти
28 345

30 068

234 602

Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти

 

(21 690)

(29 262)

(171 892)

Нетен резултат от операции с финансови инструменти
6 655

806

62 710
Приходи от лихви
38 087

27 097

126 766

Разходи за лихви

 

(20 485)

(13 542)

(65 536)

Нетни приходи за лихви
17 602

13 555

61 230
Приходи от застраховане
147 250

97 694

215 374

Разходи по застраховане

 

(142 162)

(95 721)

(203 968)

Нетен резултат от застраховане
5 088

1 973

11 406
Административни разходи
(33 643)

(28 091)

(157 738)

Отрицателна репутация
2

28 364

27 920

Резултат от инвестиции в асоциирани предприятия
73

58

9 922

Други финансови приходи
11 637

15 250

37 282

Доход за разпределяне по осигурителни партиди
2 700

5 504

16 919
Приходи от оперативна дейност
149 393

138 261

722 461

Печалба от продажба на нетекущи активи
709

20

13 638

Разходи за оперативна дейност

 

(119 167)

(137 994)

(653 822)

Нетен резултат от оперативна дейност
30 935

287

82 277
Печалба за периода преди данъци

 

41 049

37 706

151 928

Разходи за данъци(2 537)

(2 002)

(10 371)

Нетна печалба за периода

 

38 512

35 704

141 557

Друг всеобхватен доход

Дарения
-

(1)

(100)

Друг всеобхватен доход
495

(7 532)

(16 779)

Друг всеобхватен доход, нетно от данъци
495

(7 533)

(16 879)

Общо всеобхватен доход
39 007

28 171

124 678

Печалба, принадлежаща на:

Акционерите на Химимпорт АД
33 446

32 214

128 624

Миноритарно участие
5 066

3 490

12 933

Общо всеобхватен доход принадлежащ на:

Акционерите на Химимпорт АД
34 408

31 509

116 045

Миноритарно участие
4 599

(3 338)

8 733лв

лв

лв

Доход на акция

10

0.23

0.21

0.87

Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:________________
Дата: 30 май 2009 г.Междинен консолидиран отчет за паричните потоци

за периода, приключващ на 31 март 2009 г.

31.3.2009

31.3.2008

31.12.2008000 лв

000 лв

000 лв
Постъпления от краткосрочни заеми

25 354

41 682

137 101
Плащания по краткосрочни заеми

(35 749)

(15 791)

(141 162)
Продажба на текущи финансови активи

56 381

37 717

253 946
Придобиване на текущи финансови активи

(49 074)

(1 609)

(320 119)
Постъпления от клиенти

133 948

170 801

891 383
Плащания на доставчици

(113 842)

(169 617)

(793 722)
Постъпления от осигурени лица

9 140

7 567

35 201
Плащания на осигурени лица

(1 274)

(1 202)

(5 129)
Плащания към персонала и осигурителни институции

(25 156)

(21 507)

(94 339)
Постъпления от банкова дейност

8 643 458

5 606 929

27 129 140
Плащания за банкова дейност

(8 584 826)

(5 637 625)

(27 334 894)
Постъпления от застрахователна дейност

36 846

27 853

127 064
Плащания за застрахователна дейност

(32 077)

(23 395)

(101 915)
Платени данъци върху печалбата

(1 224)

(1 448)

(10 015)
Други постъпления/(плащания)

14 007

(5 305)

6 165
Нетен паричен поток от оперативна дейност

75 912

15 050

(221 295)
Инвестиционна дейност

Нетни плащания за придобиване на дъщерни дружества

(3 875)

(30 979)

(97 110)
Продажба на имоти, машини, съоръжения и оборудване

1 988

47

3 450
Придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване

(18 947)

(53 679)

(105 925)
Придобиване на нематериални активи

(1 503)

-

(7 200)
Придобиване на инвестиционни имоти

-

(147)

(1 055)
Продажба на асоциирани дружества

34 905

-

245
Продажба на нетекущи финансови активи

24 835

77 035

166 635
Придобиване на нетекущи финансови активи

(21 102)

(109 884)

(271 271)
Получени лихви

2 479

737

11 313
Постъпления по предоставени заеми

3 915

-

191 590
Плащания по предоставени заеми

(11 151)

(5 523)

(186 552)
Други (плащания)/ постъпления

(3 375)

(501)

3 513
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност

8 169

(122 894)

(292 367)
Финансова дейност

Покупка на собствени акции

-
(43 871)
Постъпления от получени заеми

30 420

67 466

537 703
Плащания по получени заеми

(37 184)

(32 172)

(154 834)
Платени лихви

(7 420)

(1 890)

(14 677)
Плащания по финансов лизинг

(340)

(3 001)

(6 621)
Други (плащания)/постъпления

(475)

894

(31 736)
Нетен паричен поток от финансова дейност

(14 999)

31 297

285 964
(Загуба)/Печалба от валутна преоценка

(528)

64

(1 735)
Пари и парични еквиваленти в началото на периода

519 436

748 869

748 869
Нетно увеличение/(намаление) на пари и парични еквиваленти

68 554

(76 483)

(229 433)
Пари и парични еквиваленти в края на периода

587 990

672 386

519 436

Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:_________________
Дата: 30 май 2009 г.Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал

за периода, приключващ на 31 март 2009 г.Всички суми са в ’000 лв.

Собствен капитал, принадлежащ на акционерите на

Химимпорт АД

Миноритарно участие

Общо капитал

Акционерен капитал

Премийни резерви

Други резерви

Неразпределена печалба

Общо

Салдо към 1 януари 2009

144 139

192 972

(9 073)

372 393

700 431

188 610

889 041

Увеличение на акционерния капитал и резервите от продажба на собствени акции, придобити от дъщерни дружества

9

352

-

-

361

-

361

Транзакции със собствениците

9

352

-

-

361

-

361

Печалба за периода до 31 март 2009 г.

-

-

-

33 446

33 446

5 066

38 512

Друг всеобхватен доход


Други промени в капитала

-

-

1 047

(85)

962

(467)

495

Общо всеобхватен доход за периода

-

-

1 047

33 361

34 408

4 599

39 007

Салдо към 31 Март 2009

144 148

193 324

(8 026)

405 754

735 200

193 209

928 409
Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:_________________

Дата: 30 май 2009 г.


Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал

за периода, приключващ на 31 март 2008 г.Всички суми са в ’000 лв.

Собствен капитал, принадлежащ на акционерите на

Химимпорт АД

Малцинствено участие

Общо капитал

Акционерен капитал

Премийни резерви

Други резерви

Неразпределена печалба

Общо

Салдо към 1 януари 2008

150 000

232 343

3 678

243 697

629 718

179 877

809 595

Печалба за периода до 31 март 2008 г.

-

-
32 214

32 214

3 490

35 704

Друг всеобхватен доход


Дарения

-

-

(1)

-

(1)

-

(1)

Други промени в капитала

-

-

(715)

11

(704)

(6 828)

(7 532)

Общо всеобхватен доход за периода

-

-

(716)

32 225

31 509

(3 338)

28 171

Салдо към 31 Март 2008

150 000

232 343

2 962

275 922

661 227

176 539

837 766Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:_________________

Дата: 30 май 2009 г.


Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капиталза периода, приключващ на 31 Декември 2008 г.

Всички суми са в ’000 лв.

Собствен капитал, принадлежащ на акционерите на Химимпорт АД

Миноритарно участие

Общо капитал

Акционерен капитал

Премийни резерви

Други резерви

Неразпределена печалба

Общо

Салдо към 1 януари 2008

150 000

232 343

3 678

243 697

629 718

179 877

809 595

Увеличение на акционерния капитал и резервите от продажба на собствени акции, придобити от дъщерни дружества

(5 861)

(39 371)

-

-

(45 232)

-

(45 232)

Транзакции със собствениците

(5 861)

(39 371)

-

-

(45 232)

-

(45 232)

Печалба за периода до 31 Декември 2009 г.

-

-

-

128 624

128 624

12 933

141 557

Друг всеобхватен доход


Дарения

-

-

(100)

-

(100)

-

(100)

Други промени в капитала

-

-

(12 651)

72

(12 579)

(4 200)

(16 779)

Общо всеобхватен доход за периода

-

-

(12 751)

128 696

115 945

8 733

124 678

Салдо към 31 Декември 2009

144 139

192 972

(9 073)

372 393

700 431

188 610

889 041

Изготвил: ____________________

Изпълнителен директор:_________________
Дата: 30 май 2009 г.

Пояснения към междинния консолидиран финансов отчет


Каталог: statements -> consolid
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Пояснения към финансовия отчет 1Обща информация
consolid -> Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите
consolid -> Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходи 4 Консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Доклад за дейността Консолидиран баланс 2 Консолидиран отчет за доходите
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница