Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоцистраница1/3
Дата23.07.2016
Размер365.97 Kb.
ТипОтчет
  1   2   3


ХИМИМПОРТ АД

Междинен консолидиран финансов отчет

31 март 2007 г.
Съдържание
Страница

Междинен консолидиран баланс

2

Междинен консолидиран баланс

3

Междинен консолидиран отчет за доходите

4

Междинен консолидиран отчет за паричните потоци

5

Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал

6

Пояснения към междинния консолидиран финансов отчет

7

Междинен консолидиран баланс


Пояснение

31.03.2007

31.12.2006000 лв.

000 лв.

Активи


Дълготрайни активи


Имоти, машини, съоръжения и оборудване

4

203 161

196 082

Инвестиционни имоти
10 489

10 545

Репутация
11 472

11 477

Нематериални активи
6 973

6 889

Инвестиции в асоциирани предприятия
26 400

15 159

Дългосрочни финансови активи
563 023

497 365

Дългосрочни вземания от свързани лица извън групата
94

58 833

Активи по отсрочени данъци

 

100

425821 712

796 775

Краткотрайни активи


Материални запаси
26 781

28 411

Краткосрочни финансови активи
322 697

356 442

Вземания от свързани лица извън групата
36 493

14 549

Търговски вземания
56 391

70 024

Други вземания
89 071

53 400

Парични средства
454 112

366 211

 

 

985 545

889 037

 

 

 

 

Общо активи

 

1 807 257

1 685 812
Изготвил: ____________________

Изпълнителен Директор:____________________

Дата: 29.05.2007 г.

Междинен консолидиран баланс
Пояснение

31.03.2007

31.12.2006000 лв.

000 лв.

Собствен капитал


Собствен капитал, принадлежащ на акционерите на Химимпорт АД


Акционерен капитал
130 000

130 000

Премии от емисии
32 925

33 252

Други резерви
4 395

4 333

Финансов резултат от предходни периоди
121 610

69 928

Текущ финансов резултат
22 620

47 675

 

 

311 550

285 188

Малцинствено участие

 

49 213

46 481

Общо собствен капитал

 

360 763

331 669

Специализирани резерви
44 308

41 151

Пасиви


Дългосрочни пасиви


Задължения към осигурени лица
46 895

40 061

Дългосрочни финансови задължения
397 919

340 975

Дългосрочни задължения към свързани лица извън групата
17 475

10 708

Други дългосрочни задължения
1 024

1 408

Отсрочени данъчни пасиви
768

1 458

 

 

464 081

394 610

Краткосрочни пасиви


Краткосрочни финансови задължения
821 455

779 717

Задължения към свързани лица извън групата
1 297

1 199

Търговски и други задължения
115 353

137 466

 

 

938 105

918 382

Общо пасиви

 

1 402 186

1 312 992

Общо капитал и пасиви

 

1 807 257

1 685 812
Изготвил: ____________________

Изпълнителен Директор:____________________

Дата: 29.05.2007 г.
Междинен консолидиран отчет за доходите

Пояснение

31.03.2007

31.03.2006000 лв.

000 лв.

Приходи от нефинансова дейност
53 729

23 051

Разходи за нефинансова дейност
(50 183)

(21 004)

Нетен резултат от нефинансова дейност
3 546

2 047

 


Приходи от застраховане
59 289

39 772

Разходи по застраховане
(58 850)

(37 820)

Нетен резултат от застраховане
439

1 952

 


Приходи от лихви
20 657

13 235

Разходи за лихви
(9 034)

(6 490)

Нетни приходи от лихви
11 623

6 745

Положителни разлики от операции с финансови инструменти
36 886

1 233

Отрицателни разлики от операции с финансови инструменти
(10 683)

(1 515)

Нетен резултат от операции с финансови инструменти
26 203

(282)

Административни разходи
(20 472)

(12 301)

 


Отрицателна репутация
1 729

-

Резултат от инвестиции в асоциирани предприятия
87

(162)

Други финансови приходи, нетно
6 366

4 894

Доход за разпределяне по осигурителни партиди
(2 632)

(186)

Резултат за периода преди данъци
26 889

2 707

Разходи за данъци, нетно
(1 598)

(925)

Нетен резултат за периода
25 291

1 782

Принадлежащ на малцинственото участие
2 671

1 035

Принадлежащ на акционерите на Химимпорт АД
22 620

74731.03.2007

31.03.2006лв.

лв.

Доход на акция

7

0.17

0.01


Изготвил: ____________________Изпълнителен Директор:___________________

Дата: 29.05.2007 г.

Междинен консолидиран отчет за паричните потоци31.03.07

31.03.06000 лв.

000 лв.

Оперативна дейност


Постъпления от краткосрочни заеми
55 036

9 909

Плащания по краткосрочни заеми
(40 062)

(19 120)

Постъпления от клиенти
68 044

33 408

Плащания на доставчици
(89 183)

(36 419)

Постъпления от осигурени лица
4 830

2 300

Плащания на осигурени лица
(528)

(313)

Плащания към персонала и осигурителни институции
(9 595)

(6 208)

Парични потоци от промени във валутните курсове
559

446

Постъпления от банкова дейност
141 399

22 702

Плащания за банкова дейност
(46 383)

(55 756)

Постъпления от застрахователна дейност
17 086

11 920

Плащания за застрахователна дейност
(12 686)

(9 491)

Платени данъци върху печалбата
(984)

(698)

Нетен паричен поток от оперативна дейност
87 533

(47 320)

Инвестиционна дейност


Постъпления от бизнес комбинации
245

-

Продажба на дълготрайни активи
37 608

11

Придобиване на дълготрайни активи
(50 172)

(18 880)

Продажба на финансови инструменти
412

15 269

Придобиване на финансови инструменти
(6 277)

(16 419)

Придобиване на инвестиционни имоти
(990)

-

Получени лихви
30

7

Други постъпления от инвестиционна дейност
-

130

Нетен паричен поток от инвестиционна дейност
(19 144)

(19 882)

Финансова дейност


Постъпления от емитиран акционерен капитал
29 348

-

Постъпления от получени и предоставени заеми
2 961

3 529

Плащания по получени и предоставени заеми
(8 694)

(3 904)

Платени лихви
(874)

(683)

Плащания по финансов лизинг
(536)

-

Други постъпления от финансова дейност
34

-

Други плащания за финансова дейност

 

(2 727)

-

Нетен паричен поток от финансова дейност
19 512

(1 058)

Нетно увеличение/(намаление) на паричните средства
87 901

(68 260)

Парични средства в началото на периода
366 211

259 270

Парични средства в края на периода

 

454 112

191 010

Изготвил: ____________________

Изпълнителен Директор:____________________
Дата: 29.05.2007 г.
Междинен консолидиран отчет за промените в собствения капитал


Всички суми са в ’000 лв

Основен капитал

Невнесен капитал

Премии от емисия

Вноски за увеличаване на капитала

Други резерви

Финансов резултат

Малцинствено участие

Общо капитал

Салдо към 1 януари 2006

60 000

(2 082)

-

58 916

8 699

69 928

40 540

236 001

-

Нетен резултат за периода

-

-

-

-

-

747

1 035

1 782

Други промени в капитала

-

-

-

-

5 081

-

(1 514)

3 567
Салдо към 31 март 2006

60 000

(2 082)

-

58 916

13 780

70 675

40 061

241 350
Салдо към 1 януари 2007

130 000

-

33 252

-

4 333

117 603

46 481

331 669
Разходи по публична емисия

-

-

(327)

-

-

-

-

(327)

Нетен резултат за периода

-

-

-

-

-

22 620

2 671

25 291

Други промени в капитала

-

-

-

-

62

4 007

61

4 130
Салдо към 31 март 2007

130 000

-

32 925

-

4 395

144 230

49 213

360 763


Изготвил: ____________________


Изпълнителен Директор:____________________Дата: 29.05.2007 г.
Пояснения към междинния консолидиран финансов отчет


Каталог: statements -> consolid
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходите 4 Междинен консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Пояснения към финансовия отчет 1Обща информация
consolid -> Доклад за дейността 2 Междинен баланс 5 Междинен отчет за доходите
consolid -> Отчет за доходите 4 Консолидиран междинен отчет за паричните потоци (пряк метод)
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен отчет за всеобхватния доход
consolid -> Отчет за доходи 4 Консолидиран отчет за паричните потоци
consolid -> Доклад за дейността Консолидиран баланс 2 Консолидиран отчет за доходите
consolid -> Отчет за финансовото състояние 2 Междинен консолидиран отчет за всеобхватния доход


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница